Monter Remontów Turbin i Urządzeń Pomocniczych Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: ZEDO/Monter Miejsce pracy: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie, Elektrownia Pomorzany, Elektrownia Szczecin

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Utrzymanie sprawności technicznej w zakresie mechanicznym maszyn, instalacji i urządzeń celem zapewnienia realizacji planu produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a w tym: kotłów, turbogeneratorów wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń stacji demineralizacji wody, urządzeń wytwórczych ciepłownictwa itp.
 • Poszukiwanie i usuwanie nieprawidłowości pracy podległych urządzeń, usuwanie skutków awarii i usterek, przywracanie pod presją czasu podległych układów technologicznych do prawidłowej pracy
 • Cykliczna i regularna kontrola techniczna stanu urządzeń wynikająca z obowiązujących przepisów i DTR
 • Udział w przygotowaniu urządzeń i instalacji energetycznych do remontu i ruchu. Natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie technologicznym pracujących urządzeń
 • Analizowanie stanu ruchowego urządzeń na podstawie oględzin zewnętrznych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek: mechaniczny lub pokrewny
 • Uprawnienia energetyczne Grupa II pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 w zakresie „E”, w razie braku zdobycie uprawnień zgodnie z planem szkolenia
 • Ogólna znajomość zasady działania konwencjonalnych bloków energetycznych
 • Predyspozycje do pracy w zespole, komunikatywność, sumienność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz. U.  Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane uprawnienia, kwalifikacje
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia kwalifikacyjnego „E” – w przypadku ich posiadania

Przedkładane dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE GiEK S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w PGE GiEK S.A. -Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. Nr 10, poz. 926 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście, przesłać pocztą bądź przesłać na adres e-mail (przycisk APLIKUJ) z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Monter Remontów Turbin i Urządzeń Pomocniczych” do dnia 22.05.2018r. Decyduje data wpływu do siedziby Oddziału.

 

Adres do korespondencji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo - Wydział HR.

Informacji telefonicznej udziela Bogusław Walerczyk – Kierownik Wydziału TUC telefon nr 91-822-19-11

Wybrani Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone dokumenty zostaną zniszczone, chyba że kandydat zastrzeże w dokumentach aplikacyjnych, iż wnosi o ich odesłanie.