Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: EZ/1 Miejsce pracy: Zgierz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie analiz w obszarze inwestycji (monitorowanie rynku energii elektrycznej i ciepła oraz rozwiązań technicznych w branży energetycznej).
 • Planowanie i przygotowanie projektów inwestycyjnych w zakresie oceny potrzeb i możliwości realizacji oraz danych wejściowych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych ujętych w planach inwestycyjnych Spółki w zakresie uzgodnień i przygotowania dokumentacji oraz nadzoru nad procesem realizacji.
 • Monitorowanie projektów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym.
 • Przygotowanie i prowadzenie projektów badawczo rozwojowych w zakresie nowych technologii.
 • Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją techniczną.
 • Prowadzenie zadań dotyczących postępu technicznego, wynalazczości i innowacyjności.
 • Udział w procesach pozyskiwania funduszy pomocowych, w tym opracowywanie części technicznej wniosków o środki pomocowe.
 • Udział w procesie alokacji i kalkulacji kosztów finansowych dla prowadzonych projektów inwestycyjnych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: energetyka, budownictwo
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 3 letni staż pracy.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Ogólna wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii stosowanych w energetyce.5. Podstawowa znajomość prawa energetycznego i budowlanego.
 • Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania projektami.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie programów z pakietu MS Office, dodatkowo mile widziana znajomość obsługi programów CAD i MS Project.  
 • Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy na stanowisku pracy.

Dokumenty aplikacyjne:

 • List motywacyjny.
 • Curriculum Vitae.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające ukończenie kursów specjalistycznych, szkoleń, uprawnień itp.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie lub klauzula w aplikacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz.

Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą tradycyjną na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz
 • osobiście w Wydziale HR (adres powyżej)
 • e-mailem (klikając w przycisk APLIKUJ)

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE GiEK S.A Oddział Elektrociepłownia Zgierz moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonych w Grupie PGE zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).