POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI PGE SWEDEN AB (PUBL) Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE

Walne zgromadzenie spółki PGE Sweden AB (publ) (org nr / Reg. No. / Nr rej. 556814-4157) działając na podstawie uchwały nr 3/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na trzech Członków Zarządu (Board of Director), w tym pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego (Managing Director) spółki PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (dalej „Spółka” albo „PGE Sweden”).

I. Kandydatem na Członka Zarządu (Board of Directors), w tym pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego (Managing Director) (dalej łącznie: „Członek Zarządu”) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. nie jest osobą nieletnią lub niewypłacalną ani osobą, dla której został wyznaczony opiekun lub osobą, na którą nałożony został zakaz handlu, o którym mowa w rozdziale 8, ust. 11 Szwedzkiej Ustawy o Spółkach (SFS 2005: 551).

II. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Dodatkowym atutem kandydata na o Członka Zarządu będzie:

 1. znajomość języka angielskiego;
 2. znajomość branży, w której Spółka działa;
 3. znajomość Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

IV. Każdy kandydat składa zgłoszenie w języku polskim lub angielskim, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz określeniem funkcji, na jaką kandyduje. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego dokumenty lub oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
 3. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 4. listę stanowisk zajmowanych przez kandydata w innych spółkach;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

V. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości informacji przekazanych przez kandydata powołana do przeprowadzenia postępowania komisja ("Komisja") może żądać przedłożenia dokumentów wskazanych w pkt IV. ppkt 2). Ponadto, Komisja może żądać przedłożenia powyższych dokumentów w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 czerwca 2018 r. o godz. 15.00. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 (o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu PGE Sweden AB (publ)”.

VII. Informacje o Spółce, tj:

 1. aktualny odpis z rejestru Spółki;
 2. Umowa Spółki;
 3. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r;

zostaną, na żądanie kandydata, udostępnione do osobistego wglądu w miejscu wyznaczonym przez  Komisję. Żądanie udostępnienia dokumentów należy kierować na następujący adres e-mail: liliana.sadowska-dyszkiewicz@gkpge.pl. Komisja powiadomi kandydata o wyznaczonym miejscu i godzinie udostępnienia dokumentów telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

VIII. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

IX. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail nie później niż na 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej wraz z podaniem terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

X. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XI. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja poinformuje każdego z kandydatów o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XII. Komisja zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

 1. Administratorem danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PGE Sweden AB z siedzibą w Sztokholmie. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO zostanie wskazana kandydatom w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

QUALIFICATION PROCESS FOR THREE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, INCLUDING ONE PERSON ACTING AS THE MANAGING DIRECTOR OF PGE SWEDEN AB (PUBL)

The General Meeting of PGE Sweden AB (publ) (org No / Reg. No / Reg. No. 556814-4157), acting on the basis of resolution No. 3/2018 dated June 14, 2018  announces the qualification process for three members of the Board of Directors, including one person acting as the Managing Director of PGE Sweden AB (publ) with its registered office in Stockholm (hereinafter referred to as the "Company" or "PGE Sweden").

I. A candidate for a member of the Board of Directors, including the Managing Director (hereinafter jointly referred to as the "Board Member"), may be a person who fulfils the following conditions jointly:

 1. holds university degree,
 2. has a minimum 5-years' work experience based on the employment contract, appointment, nomination, choice, cooperative employment contract or other agreement as well as sole proprietorship;
 3. has at least 3 years' experience based on holding managerial or independent position or as result of self-employment.
 4. is not a minor or a bankrupt or a person for whom a guardian has been appointed or a person on whom a prohibition on trading has been imposed as further set out in Chapter 8, section 11 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

II. Cannot be a person, whose social or commercial activity raises a conflict of interest with respect to the company's business operations.

III. An additional advantage of a candidate for the Board Member will be

 1. knowledge of English language;
 2. knowledge of the industry in which the Company operates;
 3. knowledge of the PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Capital Group.

IV. Candidates for Board Members shall submit a qualification application in Polish or English, which shall include the candidate's name, address, phone number, e-mail address and specification of the function for which the candidate is applying. The application must be accompanied by the following documents and statements:

 1. Curriculum Vitae setting out the applicant's past experience and achievements at work;
 2. copy of the university degree diploma; evidence or statement indicating professional experience (including period of service) and the qualifications of the candidate;
 3. statement on meeting the requirements for a candidate for the Board Member of the Company Appendix no. 1 hereto;
 4. list of all the positions in other companies held by the candidate;
 5. statement with the consent to the processing of the personal data for the purposes of the qualification process, which constitutes Appendix no. 2 hereto;

V. In the event of any doubt as to the accuracy of the information provided by the candidate, the committee established for the purpose of the qualification process (hereinafter referred to as the "Committee") may request submission of the documents referred to in point IV. (2). Moreover , the Committee may request the documents to be submitted in originals, official copies or copies of the originals or official copies certified as true copies by the candidate. In the event of the submission of copies of documents certified by the candidate, the latter must produce the originals or official copies during the interview at the latest, failing which the candidate must be excluded from further selection.

VI. Written Applications must be submitted to the registered office of PGE Polska Grupa Energetyczna on working days, from 8 a.m. to 4 p.m. CET. The closing date for receipt of applications is 20 June 2018 at 3 p.m. CET. Applications may also be sent by courier or registered mail to the following address: 00-496 Warsaw, ul Mysia 2 (the date of submission of the application will be determined by the date and time of delivery). The application should be submitted in one closed envelope with the following note: "Qualification process for the Member of the Board of Directors of PGE Sweden AB (publ)".

VII. Information about the Company i.e.:

 1. current excerpt from the Company's register;
 2. Company's Articles of Association;
 3. Financial statement of the Company for 2017;

will be made available for personal inspection at the request of the candidate at the place designated by the Committee. Request for documents should be sent to the following e-mail address: liliana.sadowska-dyszkiewicz@gkpge.pl. Committee will notify the candidate on the designated place and time by phone or e-mail to the e-mail address indicated in the Application.

VIII. Applications submitted after the closing date referred to in point VI above or applications that do not satisfy the requirements will not be examined and candidates will not take part in any further qualification process.

IX. Candidates will be interviewed. Candidates who have been admitted to further qualification process will be notified of this fact by phone or e-mail to the e-mail address indicated in the Application no later than 2 days before the date of the interview. The notification will be indicating the date, place and way of conducting the interview.

X. Each candidate shall have the right to withdraw his or her application at any stage of the qualification process. Withdrawal shall be effected by written declaration.

XI. At the end of the qualification process, the Committee will inform each of the candidates of the outcome of that process. Notifications will be made by phone or e-mail to the e-mail address indicated in the Application.

XII. The Commission reserves the right to close the qualification process at any time without giving any reason and without selecting candidates, and candidates will be informed accordingly.

 1. The administrator of the personal data shall be PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. with its registered office in Warsaw and PGE Sweden AB (publ) with its registered office in Stockholm. The personal data provided by the applicant will be processed on the basis of Article 6(1)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter "GDPR") in order to conduct and resolve the qualification process for the position of a Member of the Board of Directors. Candidates have the right to access and rectify their personal data and the right to withdraw their consent at any time, and providing such data is voluntary. The full text of the notification obligation under Article 13 (1 - 2) of GDPR shall be provided to the candidates in the declaration of consent to the processing of their personal data for the purposes of the qualification process.

XIII. At the end of the qualification process, candidates who are not selected as a result of this procedure may withdraw their applications up to 2 months after being informed of the result of this qualification procedure. Entries that are not collected by the deadline will be destroyed.