• PGE Polska Grupa Energetyczna jest zainteresowana zakupem wszystkich akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy energetycznej Polenergia.
 • Przejęcie tego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, ponieważ stanowi szansę na rozwój i wzrost większości segmentów jej działalności.
 • Polenergia prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych, produkcji ciepła w ekologicznym procesie kogeneracji opartej na paliwie gazowym, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.
 • Przejęcie aktywów Polenergii wpłynęłoby także na zmniejszenie średniej emisyjności Grupy PGE, przede wszystkim ze względu na zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych. 
 • Projekty rozwojowe prowadzone przez Polenergię uzupełniają działania już prowadzone przez Grupę PGE. Wśród nich wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę.

Zgodnie ze strategią biznesową PGE misją Grupy jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędnymi celami, które Grupa PGE konsekwentnie realizuje, są budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności Grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy PGE.

Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby Grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych.

Grupa kapitałowa Polenergii to zdywersyfikowana grupa energetyczna, która oprócz posiadanych aktywów wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak i zasilanych odnawialnymi źródłami energii, sieci dystrybucyjnych i projektu morskich farm wiatrowych, prowadzi także wiele projektów rozwojowych. Projekty te, wśród których wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę, uzupełniają działania Grupy PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii PGE.

Z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez Grupę PGE w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa. Grupa PGE jest liderem na rynku ciepła i chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał. Ponadto inicjuje zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Potencjalne nabycie akcji Polenergii traktowane jest przez Grupę PGE jako najszybszy do zrealizowania sposób na zbilansowany rozwój nieorganiczny, a tym samym długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym. Ogłoszenie wezwania, w opinii PGE, stanowi najbardziej transparentny sposób przedstawienia tych intencji oraz pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Polenergii.

***

Najważniejsze informacje dotyczące wezwania

22 maja 2018 r. PGE, za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. (pełniącego rolę doradcy finansowego PGE), ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45.443.547 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Polenergię, uprawniających do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polenergia, po cenie 16,29 zł za każdą akcję. PGE jest także podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami wskazanymi w treści wezwania, obejmującymi uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad Polenergią, objęcie zapisami w wezwaniu akcji Polenergii stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Polenergii, powołanie kandydatów w skład Rady Nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcie przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcie przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE.

W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy na akcje Polenergii potrwają od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r.

Zastrzeżenie prawne:

Wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłaszane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań jest prowadzone na podstawie dokumentu Wezwania sporządzonego w języku polskim, stanowiącego jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje dotyczące Wezwania.

Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany, publikowany ani w inny sposób dystrybuowany w całości ani częściowo, pośrednio ani bezpośrednio w żadnej jurysdykcji, w której Wezwanie byłoby niezgodne z prawem.

 

 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14-proc. wzrost rok do roku
 • PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2 proc. więcej niż przed rokiem
 • Grupa integruje aktywa skupione w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa
 • Konsolidacja aktywów wpłynęła na bardzo dobre wyniki operacyjne – produkcja energii elektrycznej wyniosła 17,7 TWh (wzrost o 18 proc. r/r), sprzedaż energii elektrycznej 10,5 TWh (wzrost o 5 proc. r/r), a sprzedaż ciepła 23,5 PJ (wzrost o 198 proc. r/r)

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2018 r. wyniósł ponad 2,2 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,2 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+3,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+15,2 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 445 mln zł na poziomie EBITDA.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,3 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 638 mln zł. Segment Obrotu wygenerował 189 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 114 mln zł.

To pierwszy pełny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Wypracowaliśmy w tym czasie dobry wynik EBITDA na poziomie powyżej 2 miliardów dwustu milionów złotych i miliardowy zysk netto. Przejęte przez nas aktywa istotnie się do tego przyczyniły potwierdzając jednocześnie, jak korzystne dla naszej Grupy było skuteczne przeprowadzenie tej transakcji. Nowe aktywa wspierają naszą pozycję rynkową, czego dowodem są również osiągnięte wyniki operacyjne. Zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej do poziomu 17,7 TWh, czyli o 18 procent. Z kolei sprzedaż ciepła potroiliśmy, osiągając wolumen ponad 23 PJ. To niemalże tyle, ile sprzedaliśmy przez cały ubiegły rok – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym kwartale 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 17,66 TWh, z czego 9,82 TWh, czyli o 7 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów oraz w Elektrowni Turów.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,71 TWh, co oznacza wzrost o 102 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,41 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 1,22 TWh.

O 57 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2018 r. wyniósł 1,49 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,53 TWh. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I kwartale 9,19 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Przejmując aktywa skupione obecnie w spółce PGE Energia Ciepła, Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą sieciowego ciepła z miejskich elektrociepłowni. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej.

Rozwój ciepłownictwa jest jednym z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Koncentrujemy się obecnie na integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by jak najszybciej osiągnąć efekt synergii. Jednocześnie szczegółowo przyglądamy się wszystkim aktywom ciepłowniczym i kompleksowo analizujemy ich potencjał do rozwoju. Doskonałym przykładem dywersyfikacji źródeł wytwórczych jest obecnie Rzeszów, gdzie jeszcze w tym roku uruchomimy Instalację Termicznego Przetwarzania Odpadów z odzyskiem Energii. Jesteśmy przekonani, że realizacja tej instalacji, w obliczu zmieniających się przepisów dotyczących odpadów, to przyszłość tego sektora – mówi Henryk Baranowski.

Kolejne projekty, które czekają na realizację, to przede wszystkim budowa nowej Elektrociepłowni Czechnica, gwarantująca utrzymanie dostaw ciepła dla naszych obecnych i nowych klientów w aglomeracji wrocławskiej. Realizację nowych projektów, już na mniejszą skalę, planujemy również w Bydgoszczy i Kielcach. Kontynuujemy także realizację koncepcji uciepłownienia Elektrowni Rybnik oraz realizujemy szereg kolejnych inwestycji ograniczających nasz wpływ na środowisko – dodaje Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w I kwartale 2018 r. wyniosły 0,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 90 proc. Realizowane są kolejne etapy i kamienie milowe projektu. Trwa rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, natomiast w obszarze urządzeń głównych bloku nr 6 kontynuowane są m. in. prace instalacyjne na kotle.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Po okresie zimowym wznowiono wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, trwa również montaż urządzeń głównych oraz układów pomocniczych (instalacji odsiarczania spalin i układu nawęglania). Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 55 proc.

PGE rozwija także współpracę ze start-upami i inwestuje w innowacyjne projekty. W ramach Grupy inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, która podpisała już pierwsze umowy inwestycyjne, a kolejne właśnie finalizuje. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju, a także projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, zajmuje się PGE Nowa Energia. Spółka ta, wspólnie z PGE Obrót, rozwija obecnie pilotażowy projekt „Włącz się na przyszłość", który umożliwia darmowe testowanie nowych technologii we własnym domu, w tym m.in. bieżące śledzenie poziomu zużycia energii elektrycznej.

Grupa PGE pozyskała także 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzyma w sumie 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.  

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

 

Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjna za I kwartał 2018 r. 

Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.   

Opracowaniem robota, którego zadaniem będzie praca w ekstremalnych warunkach i wyręczanie ludzi podczas wykonywania wymagających kontroli kluczowych urządzeń elektrowni, zajmie się zespół ekspertów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami i kopalniami, oraz AMC TECH i RIOT Technologies. 

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach PBSE, znalazły się jeszcze następujące przedsięwzięcia: badania nad sezonowym akumulatorem ciepła wykorzystującym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, służącym do ogrzewania pomieszczeń (PGE Polska Grupa Energetyczna, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), opracowanie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech, MindMade), prace nad instalacją zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym (PGE GiEK), opracowanie inteligentnego układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz z systemem wsparcia służb monterskich (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech, Globema) oraz realizowany przez Bioseco, na rzecz spółki PGE Energia Odnawialna, projekt monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem eksploatacji farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotności i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.

Konsorcja, w skład których wchodzą spółki z Grupy PGE, wykorzystają tym samym ponad 25 proc.  środków przeznaczonych przez NCBR w II Konkursie Programu Sektorowego dla elektroenergetyki na wsparcie przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego. Pula przeznaczona na wszystkie projekty zgłaszane w ramach PBSE wyniosła finalnie 100 mln zł.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju oraz projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

 

Lumi to nowa marka Grupy Kapitałowej PGE, która ma przekonać do siebie warszawiaków proponując im atrakcyjną ofertę sprzedaży energii elektrycznej. Każdy, kto zdecyduje się na przejście do Lumi, dostanie kartę podarunkową o wartości 300 zł do wykorzystania w wybranej galerii handlowej lub na stacji benzynowej.
 

Lumi, nowa marka największej polskiej firmy energetycznej, powstała specjalnie z myślą o mieszkańcach Warszawy. Od początku kwietnia każdy mieszkaniec stolicy z obszaru innogy Stoen Operator może podpisać umowę z polską firmą i – co ważne – otrzymywać przy tym jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję energii. Zmiana sprzedawcy energii na Lumi w ramach ofert „300 na pełny bak” oraz „300 na zakupy” to realny zysk już na samym początku.

Jesteśmy największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, sprzedajemy prąd ponad 5 milionom Polaków, a dziś chcemy być obecni również w Warszawie. Powołaliśmy w tym celu nową markę. Na koronie najważniejszego obiektu w stolicy, czyli PGE Narodowego, widnieje nasze logo.To zobowiązuje. Wychodzimy do warszawiaków z atrakcyjną ofertą. Jesteśmy wiarygodnym partnerem i jestem przekonany, że warszawiacy to docenią – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z oferty Lumi może skorzystać każdy mieszkaniec Warszawy. Oferta jest niezwykle prosta i zakłada jedną, niższą stawkę dla wszystkich taryf. Klient otrzymuje gwarancję stałej ceny przez okres 36 miesięcy. Lumi to również możliwość pomocy potrzebującym. W ramach oferty specjalnej „Pomagam” Lumi przekaże w imieniu każdego nowego klienta darowiznę w wysokości 100 zł do wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego. Pomoc ta jest kontynuowana w trakcie trwania umowy, w ramach której Lumi przekazuje 3 proc. od ceny energii zużytej przez klienta.

Powstaliśmy po to, aby pokazać mieszkańcom Warszawy, że zmiana sprzedawcy prądu może być bardzo łatwa, a kontakt ze sprzedawcą szybki i kompleksowy. Lumi to prosta oferta bez haczyków, jedna czytelna i przejrzysta faktura, a także wkrótce możliwość rozszerzenia oferty o usługi dodatkowe w dowolnym momencie trwania umowy. Przede wszystkim to jednak oferta, która daje klientowi sporą oszczędność – mówi Piotr Nastaj, prezes zarządu PGE Centrum, spółki odpowiedzialnej w ramach Grupy PGE za markę Lumi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom warszawiaków i szanując ich czas, Lumi ograniczyło do minimum wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej, a w przypadku pytań klient może liczyć na pomoc przyjaznego zespołu obsługi klienta.

Na podstawie formularza Lumi przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, które dostarczy kurier.

Pierwsza aktywność marketingowa Lumi zaplanowana została na kwiecień-maj 2018 r. W ramach prowadzonej kampanii sprzedażowo-wizerunkowej spoty Lumi można zobaczyć w warszawskich kinach, miejskich środkach transportu (autobusy, tramwaje, metro) oraz kanałach digital. Dodatkowo kampanię wspierają działania w Internecie oraz komunikacja outdoorowa.  

 

Szczegóły oferty dostępne są na stronie: www.lumipge.pl

Lumi na Facebooku: https://www.facebook.com/LumiPGE/

 

 

W elektrowniach i kopalniach należących do Grupy PGE zostały przebadane start-upowe technologie dozorowania strategicznych obiektów i diagnozowania usterek kilometrowych taśmociągów. 

PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, która odpowiada za wyszukiwanie atrakcyjnych dla energetyki start-upów na wczesnym etapie rozwoju, została jednym z partnerów w programie ScaleUP realizowanym przez łódzki akcelerator Startup Spark. W ten sposób PGE Nowa Energia poszukuje rozwiązań usprawniających proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Grupie PGE, a także będących potencjalnymi źródłami przychodów.

Dzięki udziałowi PGE Nowej Energii w programie ScaleUP dwa start-upy miały możliwość zrealizowania pilotażowych wdrożeń i testów rozwiązań z wykorzystaniem infrastruktury dużego przedsiębiorstwa jakim jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółka odpowiadająca w Grupie PGE za wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii.

To jeden z pierwszych projektów w obszarze akceleracji, który wspieramy. Chcę podkreślić, że współpraca ze start-upami jest korzystna dla obu stron. Dla nas to okazja pozyskania nowych rozwiązań pozwalających stawić czoło licznym wyzwaniom technologicznym, pojawiającym się w każdym segmencie naszej działalności. Możliwość testowania i prototypowania rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach jest tym, co z kolei bardzo interesuje start-upy mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Pierwszy ze start-upów z programu akceleracyjnego Startup Spark to Terra Hexen. Firmę współtworzy zespół specjalizujący się w nowoczesnych koncepcjach systemów wykrywania obecności dronów, które znalazły się w zakazanej przestrzeni, np. na terenie strategicznego obiektu, takiego jak elektrownia. 

W ramach akcelerowanego projektu zespół Terra Hexen zajmował się opracowaniem jammera fal 2.4 GHz, 5.8 GH oraz GPS. Jest to specjalnie zaprojektowane urządzenie oraz obsługujący go system, który pozwala przeprowadzać inspekcje na terenach takich firm jak PGE, w celu odnalezienia i wskazania słabych elementów zabezpieczeń wrażliwego terenu. To także specjalnie opracowane standardy audytów bezpieczeństwa zagrożeń dronowych dla infrastruktury krytycznej – jedyne w Polsce, a prawdopodobnie również pierwsze na świecie.

Zespół Terra Hexen, przy wsparciu opiekunów projektu ze spółki PGE GiEK, mógł opracować standard audytów bezpieczeństwa dzięki udostępnieniu infrastruktury krytycznej do przeprowadzenia fizycznych testów funkcjonowania systemu. W procesie akceleracji start-up otrzymał pełne wsparcie finansowe bezpośrednio od akceleratora Startup Spark.

Wykorzystaliśmy udział w programie bardzo efektywnie. Do najważniejszych rezultatów zaliczyć można m.in. stworzenie prototypu urządzenia jammer oraz opracowanie standardu audytów bezpieczeństwa – mówi Robert Fintak, prezes zarządu Terra Hexen.

Współpraca z dużym przedsiębiorstwem, a w naszym przypadku jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, jest bez wątpienia ogromnym wyzwaniem. Na każdym etapie realizacji projektu wzajemnie się siebie uczyliśmy. Już w punkcie wyjścia musieliśmy przestawić sposób myślenia na temat skali i szybkości podejmowania decyzji. Często sturt-up to żeglarz, sternik i okręt w jednej osobie, a nasz partner biznesowy zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy pracowników i działa w określonych ramach regulacyjnych. Najważniejsze, by to uszanować i zdać sobie sprawę, że do podjęcia decyzji oraz kolejnych kroków potrzebny jest czas. Wspólnie z PGE jesteśmy dziś już na zaawansowanym etapie współpracy. Weszliśmy na drogę testowania systemu i głęboko wierzymy, że zaraz po testach dojdzie do komercyjnego wdrożenia – dodaje Robert Fintak.

Lukin Labs to drugi start-up, który miał okazję współpracować ze spółką PGE GIEK. Jest to start-up z branży “Industry 4.0” skupiający się na systemach przetwarzania obrazu oraz analizie danych z sieci rozproszonych czujników.

Proces akceleracji rozpoczął się od prac nad projektem stworzenia systemu autonomicznej nawigacji dla bezzałogowego statku powietrznego. Zespół start-upu planował wykorzystać system dla celów kontroli stanu urządzeń na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wspólnie z zespołem PGE GIEK, podjęto decyzję o nierealizowaniu projektu w założonym zakresie. Obiekty pomiarowe okazały się być zbyt trudno dostępne, aby skutecznie przeprowadzić autonomiczne inspekcje polegające na pomiarze temperatury krążników przenośników taśmowych, których przegrzewanie się jest znaczącym problemem w procesie transportu węgla oraz nadkładu.

W związku z niemożliwością realizacji pilotażu zaprezentowanego rozwiązania, zespoły Lukin Labs i PGE GIEK podjęły decyzję o realizację kolejnego projektu pilotażowego – rozwiązującego inny, palący problem technologiczny.

Zespół Lukin Labs przygotował propozycję stworzenia sieci bezprzewodowych czujników temperatury pozwalających na rozwiązanie problemu przegrzewania się łożysk rolek przenośników taśmowych, którymi z kopalni do elektrowni transportowany jest węgiel. To rozwiązanie z dziedziny IoT (Internet of Things), którego rozwój zespół projektowy będzie śledził w nadchodzących tygodniach, podczas planowanych testów.

Przypadek Lukin Labs jest dowodem na to, jak ważnym elementem rozwoju technologii  jest etap prototypowania, a także wsparcie dużego partnera, który umożliwia małej firmie realizację testów, a nawet pilotażowego wdrożenia. Gdyby nie współpraca pomiędzy start-up’em a PGE, zespół Lukin Labs nie poznałby słabych stron swojej pierwszej koncepcji przed wyjściem na rynek i nie dowiedziałby się o niemożliwości jej komercyjnego zastosowania na obiektach, które chciał monitorować mówi Tomasz Jarmicki, prezes PGE Nowa Energia.  

Jako spółka celowa powołana do operacyjnego prowadzenia projektów innowacyjnych, mamy za zadanie wspierać projekty pilotażowe i wdrożeniowe w spółkach Grupy PGE. Partnerów do współpracy poszukujemy m.in. za pomocą programów akceleracyjnych takich jak ScaleUP, a także innych inicjatyw organizowanych z myślą o ekosystemie start-upowym w Polsce i Europie. Zachęcamy wszystkich do wypróbowania swoich sił w realnym biznesiedodaje Tomasz Jarmicki.  

Współpraca z PGE pozwoliła nam poznać realia funkcjonowania od wewnątrz lidera z branży energetycznej, zarówno od strony prowadzenia rozmów czysto biznesowych, jak i od strony technicznych procesów wydobywczych oraz wyzwań, z którymi takie przedsiębiorstwo musi sobie radzić mówi Maciej Janeczek ze startupu Lukin Labs.

Naszym zdaniem współpraca z małymi i młodymi firmami, takimi jak nasza, pozwala w dojrzałym przedsiębiorstwie wprowadzić świeże spojrzenie na potencjalnie do tej pory nierozwiązywalne problemy. Z drugiej strony, tak duże przedsiębiorstwo prezentując choć niewielką część tajników swojego funkcjonowania, pozwala start-upom chłonąć ich doświadczenie oraz zrozumieć złożoność ich funkcjonowania. Dla Lukin Labs planowane wdrożenie w ramach współpracy oznacza zyskanie nie tylko doświadczenia w zakresie przygotowania produktu oraz dostosowania go do realizacji konkretnych celów, ale również zwiększenie wiarygodności na rynku branży IoT oraz rozwiązań inspekcyjnych dla przemysłudodaje Maciej Janeczek.

 • Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą sieciowego ciepła z miejskich elektrociepłowni.
 • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wyniósł blisko 57 TWh  i wzrósł o 6 proc. w stosunku do 2016 r., wzrost produkcji z gazu wyniósł aż 23 proc. Aktywa Grupy PGE wyprodukowały też ok. 25 mln GJ ciepła.
 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników finansowych, wypracowując satysfakcjonujący zysk netto w wysokości 3,5 mld zł oraz solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 7,6 mld zł, o 4 proc. wyższy niż w 2016 r.
 • Nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł. Nowe bloki w Opolu osiągnęły ok. 90 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie ok. 50 proc.
 • Grupa PGE analizuje budowę trzech bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW.
 • Projekt zakładający budowę 1000 MW mocy wiatrowych na morzu do realizacji w perspektywie połowy przyszłej dekady.
 • Szacowane nakłady na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych, czyli konkluzji BAT, dla całej Grupy PGE wraz z nowymi aktywami, wyniosą ok. 1,9 mld złotych. To mniej, niż zakładano.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 2017 r. wyniósł ponad 7,6 mld zł i był o 4 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 6,5 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż rok temu. To efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2017 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 4,1 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 811 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 364 mln zł.

Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął on pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół działalności ciepłowniczej, symbolicznie zapoczątkowaliśmy proces przeobrażania Grupy PGE. Zbliżamy się do roku 2020, który kończy perspektywę naszej Strategii Biznesowej i wyznacza nam cezurę czasową na podjęcie decyzji o wskazanych tam strategicznych opcjach rozwoju. Przeprowadzone przez nas analizy wskazują, że spośród dostępnych możliwości najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym. Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne jak i technologiczne, uzasadnia realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady – dodaje Henryk Baranowski.

W ramach technologii niskoemisyjnych Grupa PGE zamierza zainwestować również w nowe moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładano, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Szczegółowymi wynikami studium Grupa powinna dysponować w połowie 2018 roku. Ponadto analizowany jest projekt budowy kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z istniejących lokalizacji PGE.

Odpowiadając na wyzwania nowoczesnej energetyki, rosnące oczekiwania klientów oraz coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną obraliśmy kurs na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne, tak na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych ośrodków miejskich. Jesteśmy firmą, która ma dobrą sytuację finansową i która realizuje niezbędne inwestycje. Nasze zaangażowanie w modernizację polskiej energetyki to przejaw troski o jakość powietrza oraz odpowiedzialne podejście do wykorzystania zasobów naturalnych, jakimi dysponujemy w kraju – mówi Henryk Baranowski.

W 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 56,79 TWh, z czego 39,05 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9 proc. r/r. Jest to związane z przejęciem aktywów PGE Energia Ciepła. Fuzja wpłynęła także pozytywnie na wolumen produkcji z gazu, który wzrósł o 23 proc. i w raportowanym okresie wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęło również przekazanie do eksploatacji na początku 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 1,28 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh.

Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą ekologicznego ciepła z miejskich elektrociepłowni.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł i były o 17 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW wyniosło ok. 90 procent.  

Obecnie negocjowana jest treść aneksu do umowy, który ma wskazywać nowe terminy oddania bloków do eksploatacji – na podstawie harmonogramu zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę – i uregulować odpowiedzialność za opóźnienie. Partnerem PGE w tych rozmowach jest generalny wykonawca inwestycji, czyli wszystkie firmy tworzące konsorcjum: Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako wraz z GE Power, który formalnie jest liderem konsorcjum.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Rozpoczęto montaż turbozespołu, prowadzone są prace w zakresie układów pomocniczych, m.in. instalacji odsiarczania spalin wraz z magazynem gipsu. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy wyniosło ok. 50 proc.

PGE kontynuuje kompleksową współpracę ze start-upami. PGE Ventures, fundusz CVC powołany przez Grupę PGE do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił we wrześniu szeroko zakrojony program scoutingowy, w ramach którego chęć współpracy z PGE zgłosiło prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycjio kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, a w drugim programie scoutingowym rozszerzy zasięg poszukiwań innowacyjnych start-upów o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Pracujemy nad ugruntowaniem pozytywnego wizerunku PGE. Firmy świadomej zachodzących zmian i stojących przed nami wyzwań. Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Nasze działania w nadchodzących latach będą zmierzać właśnie w tym kierunku. Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra – mówi Henryk Baranowski.

2017 rok był także czasem intensywnych działań Grupy PGE podejmowanych na rzecz czystego powietrza. Efektem prowadzonych w ubiegłym roku prac było wprowadzenie na początku 2018 roku do oferty PGE taryfy antysmogowej, dającej łącznie, czyli za energię z dostawą, nawet do 65 proc. oszczędności. To jeden z elementów szeroko zakrojonego projektu walki z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, a tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne za 2017 r. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wmurowała kamienie węgielne pod inwestycje proekologiczne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Dzięki realizacji rozbudowy instalacji odsiarczania, a także budowy instalacji odazotowania spalin, elektrociepłownia spełni rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Dzięki rozbudowanej instalacji odsiarczania spalin, realizowanej przez GE Power, możliwe będzie aż blisko dziewięciokrotne obniżenie emisji SO2. Przebudowa instalacji odazotowania spalin, której wykonawcą jest firma SBB Energy, zapewni czterokrotną redukcję NOx.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność biznesowa wywiera na otoczenie, dlatego działania PGE w kierunku ograniczania i rekompensowania wpływu na środowisko naturalne są bardzo konkretne. Znaczna część naszych inwestycji to modernizacje istniejących jednostek wytwórczych i podniesienie ich sprawności. Wszystko po to, by spełnić restrykcyjne normy dotyczące emisyjności naszych aktywów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki inwestycjom środowiskowym w elektrowniach PGE przez ostatnie dwie dekady ograniczyliśmy emisję związków siarki o 93 proc., związków azotu o 59 proc., a w przypadku pyłów aż o 99 proc. To wyraz naszego odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu i zaangażowania w kwestie środowiskowe – dodaje Henryk Baranowski.

Zgodnie z podpisanymi w 2017 roku kontraktami instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są budowane w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnych, nowoczesnych urządzeń. IOS ma zostać przekazana do eksploatacji w grudniu 2018 r. Kontrakt opiewa na kwotę 43,7 mln zł. Z kolei oddanie do eksploatacji instalacji odazotowania spalin kotła nr 4 ma nastąpić w sierpniu, a kotła nr 3 - pod koniec listopada bieżącego roku. Wartość umowy to 47,4 mln zł.

Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych instalacji Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz będzie przystosowany do zaostrzonych unijnych wymogów środowiskowych. To dowód na to, że spółka prowadzi działalność w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Naszym priorytetem jest eksploatacja jednostek wytwórczych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców miast, gdzie funkcjonują oddziały PGE GiEK. Dostarczamy naszym odbiorcom energię elektryczną i ciepło jednocześnie dbając o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Konkluzje BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku zaostrzają parametry emisyjne w zakresie SO2, NOX i pyłów, wprowadzają także wymogi emisyjne w zakresie innych substancji, a także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia pomiarów emisji i nowe standardy dla ścieków np. z instalacji oczyszczania spalin. Dlatego też, aby umożliwić dalszą pracę jednostek PGE konieczne jest zrealizowanie programu inwestycyjnego dostosowującego aktywa wytwórcze do przyszłych rygorystycznych wymogów.

Oprócz inwestycji w Bydgoszczy, PGE realizuje Program Dostosowawczy przede wszystkim w największych aktywach Grupy – Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Dolna Odra. W fazie przygotowania lub uzyskiwania decyzji korporacyjnych są również zadania w Elektrowni Turów oraz elektrociepłowniach Rzeszów i Kielce.

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures, funduszu z Grupy PGE, zgłosiło się prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejne, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych.

Pierwszy program scoutinowy PGE Ventures, który wystartował we wrześniu 2017 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem start-upów. Do funduszu wpłynęło finalnie 148 zgłoszeń. Efektem 82 odbytych w ramach programu spotkań, 32 komitetów inwestycyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due diligence są zawarte lub właśnie finalizowane umowy inwestycyjne. Powodzenie pierwszego programu scoutingowego przesądziło o decyzji o uruchomieniu jego drugiej edycji, rozszerzonej zasięgiem o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Celem programów scoutingowych PGE Ventures jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej oraz wyselekcjonowanie z niej przedsiębiorstw najlepiej odpowiadających na potrzeby biznesowe całej Grupy Kapitałowej PGE. Młode przedsiębiorstwa są weryfikowane oraz poddawane procesowi oceny i selekcji inwestycji. Start-upy najlepiej wpisujące się w oczekiwania PGE zapraszane sądo współpracy na podstawie podpisanych umów inwestycyjnych.

Prężne działanie funduszu PGE Ventures jest materializacją zapowiedzianych w naszej strategii biznesowej działań na rzecz poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesu i dywersyfikacji źródeł przychodu. Każdego dnia pracuje nad tym sztab specjalistów i dziś już możemy mówić o realnych efektach. Sukcesywnie wchodzimy we współpracę z młodymi przedsiębiorcami, których innowacyjne technologie przełożą się nie tylko na procesy optymalizacyjne w ramach naszej Grupy, ale również pozwolą na rozwój całego sektora energetycznego w  Polsce – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. – spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu oraz Scanway sp. z o. o. – spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.

W pół roku udało nam się stworzyć w ramach PGE Ventures zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy bazując na swojej szerokiej wiedzy z zakresu doradztwa biznesowego, funduszy Venture Capital i sektora energetycznego, są w stanie wyselekcjonować z rynku najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Grupy PGE i najlepiej rokujące na rozwój start-upy. Dowodem tego są już podpisane umowy, a także te, które właśnie finalizujemy. Jestem przekonany, że druga edycja programu scoutingowego będzie cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem młodych przedsiębiorstw  – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

W 2018 roku PGE Ventures zamierza uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej.  Ponadto, fundusz zamierza zorganizować II edycję Startup Connector – wydarzenia będącego inicjatywą Fundacji Startup Poland, z którą PGE Ventures współpracuje i wspólnie z którą zorganizowało I edycję tego wydarzenia. W trakcie I edycji Startup Connector podczas trzech dni warsztatów zespół PGE Ventures spotkał się z ok. 30 start-upami. Wydarzenie zaowocowało nawiązaniem ścisłej współpracy z wybranymi start-upami, z którymi obecnie toczą się zaawansowane rozmowy negocjacyjne.

PGE Ventures zapowiedziało także uruchomienie zewnętrznych funduszy Venture Capital w ramach programów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zaletą tych programów jest m.in. możliwość zastosowania dźwigni finansowej, a tym samym zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne projekty. PGE Ventures chce budować polski ekosystem start-upów, działając również jako inwestor środków własnych w ramach programów: PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa, BRIdge VC. Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych, w których PGE Ventures będzie pełnił rolę inwestorai tym samym będzie miał zasadniczy wpływ na strategię inwestycyjną funduszy.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwojui innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne,a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

Klienci PGE coraz częściej wybierają produkt ekologiczny, w ramach którego otrzymują gwarancję zakupu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wzrost zainteresowania ofertą dla przedsiębiorstw „Naturalnie, że energia” w 2017 r. wyniósł 1100 proc. w stosunku do roku 2016, a wstępne zainteresowanie tą ofertą na 2018 r. pozwala prognozować kolejny, niemal 350 proc. wzrost w stosunku do 2017 r. Od 1 lutego 2018 r. ofertę taryf wpływającychna poprawę jakości środowiska uzupełnia także dostępna dla klientów indywidualnych taryfa antysmogowa.

Oferta „Naturalnie, że energia” jest w stałej sprzedaży PGE Obrót od stycznia 2016 r. Od momentu wprowadzenia cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów PGE. W 2016 r. klienci korzystający z tej taryfy zakontraktowali 18 GWh energii elektrycznej, a w 2017 r. było to już 200 GWh. Na 2018 rok zarezerwowany został już wolumen blisko 700 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

„Naturalnie, że energia”  jest dostępna dla klientów zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100 proc. całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100 proc. zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

W celu potwierdzenia ekologicznego pochodzenia kupowanej energii, klient otrzymuje od PGE Obrót dwa dokumenty. Jest to wydawany przez PGE dyplom potwierdzający korzystanie z produktu „Naturalnie, że energia” i wskazujący jaki procent energii zakupionej w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł, a także gwarancje pochodzenia energii elektrycznej, będące dokumentem wydawanym przez Prezesa URE i przekazywanym w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz klienta końcowego.

To jedno z wielu kompleksowych działań prowadzonych w ramach Grupy PGE na rzecz walki o czyste powietrze. 31 stycznia spółka PGE Obrót wystartowała z dwiema ofertami specjalnymi skierowanymi do klientów decydujących się na instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zwiększą zużycie energii w godzinach nocnych, czyli od 22:00 do 6:00. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej.

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła.

Oferta antysmogowa PGE Obrót dostępna jest w dwóch wersjach. Jej rozszerzona edycja umożliwia klientom skorzystanie z pomocy specjalistów w przypadku zdarzeń losowych, takich jak: awaria instalacji, przepięcia, awaria drzwi zewnętrznych, dewastacja lub kradzież z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny obejmujący cały sezon grzewczy 2018/2019.

Obserwujemy coraz większą świadomość ekologiczną naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Opracowujemy oferty i produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb i widzimy, że klienci coraz chętniej korzystają z naszych proekologicznych propozycji. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W swoim portfolio posiadamy nie tylko taryfy wpływające na poprawę jakości powietrza, ale także, jako największy wytwórca ciepła w Polsce, oferujemy klientom możliwość skorzystania z ekologicznego ciepła miejskiego pochodzącego z elektrociepłowni oraz inwestujemy w start-upy, które pracują nad rozwiązaniami sprzyjającymi walce ze smogiem. Wyznaczyliśmy sobie ambitny plan i konsekwentnie go realizujemy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Chcemy tym samym kreować energetykę jutra, na czym skorzystają nasi obecni i przyszli klienci  – dodaje  Henryk Baranowski.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, a tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Nowatorska technologia pomagająca ograniczyć problem smogu, którego źródłem są domowe paleniska, oraz innowacyjne sposoby monitorowania z powietrza obiektów przemysłowych – to pierwsze dwa projekty, w które zainwestowało PGE Ventures, fundusz z Grupy PGE.    

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures zgłosiło się kilkadziesiąt startupów wpisujących się w obszary zainteresowania funduszu i spełniających kryteria inwestycyjne. Młode przedsiębiorstwa weryfikowane są obecnie w procesie oceny i selekcji inwestycji. Pozytywną ocenę przeszły już dwie spółki, z którymi podpisano umowy inwestycyjne. Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. oraz Scanway Sp. z o. o.

Pierwsze inwestycje kapitałowe PGE Ventures są dowodem konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego funduszu oraz całej Grupy Kapitałowej PGE, która w swojej strategii biznesowej postawiła na innowacyjność oraz dywersyfikację źródeł przychodu. Inwestycje w dwie spółki wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i świadczą o innowacyjnym podejściu Grupy PGE do wdrażania nowych modeli biznesowych. PGE Ventures wejdzie w posiadanie udziałów spółek, których innowacyjne technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla całego sektora energetycznego w Polsce – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Innowacyjna technologia spółki PiMerge może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich. Dedykowany temu celowi produkt spółki pod tymczasową nazwą „kompozytowe paliwo węglowe” jest jednocześnie odpowiedzią na ogromne wyzwania związane z zagospodarowaniem rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego takich jak muły węglowe i flotokoncetraty. Ta rodzima technologia pozwala skutecznie produkować z tych surowców brykiet węglowy o jakości ekogroszku, idealnie nadający się do spalania w najwyższej klasy kotłach. Spółka Scanway z kolei, oferuje technologię wysoce zaawansowanego monitoringu otoczenia w tym obiektów przemysłowych. Przy zastosowaniu w segmencie energetycznym może ona poprawić zarówno operacyjne zdolności elektrowni i elektrociepłowni do wytwarzania energii elektrycznej, jak i monitorować sieci średnich i niskich napięć. W przypadku ograniczenia awaryjności infrastruktury, którą energia elektryczna przesyłana jest odbiorców końcowych, wzrośnie bezpieczeństwo dostaw do klientów w gospodarstwach domowych i firmach.

Potencjał rozwoju rynków dla produktów oferowanych przez PiMerge i Scanway był jednym z głównych czynników decydujących o naszym zaangażowaniu kapitałowym. Obie spółki reprezentowane są przez zespoły profesjonalistów z wysokimi kompetencjami i odpowiednim doświadczeniem, by zaistnieć nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. Bardzo pozytywnie oceniamy cały proces inwestycyjny, który przeszliśmy z PiMerge i Scanway. Cieszymy się, że negocjacje finalnie doprowadziły do podpisania umów inwestycyjnych  – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Rozwiązania, które oferujemy, nie zostały dotychczas skomercjalizowane na szeroką skalę w Polsce i my chcemy to zmienić. Technologia jest w pełni skalowalna i bez wątpienia ma charakter rozwiązania globalnego. Otrzymujemy już sygnały zainteresowania tą technologią ze strony światowych koncernów m.in. z Australii - mówi Sławomir Szafert, prezes spółki PiMerge.

Jako założyciele spółki Scanway, byliśmy pozytywnie zaskoczeni sprawnością i wsparciem ze strony PGE Ventures podczas procesu inwestycyjnego. Zawiązana współpraca da nam możliwość implementacji najnowszych technologii pomiarowych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na innowacyjność i rozwój polskiego sektora energetycznego – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway.

PiMerge to spółka powstała w celu tworzenia i komercjalizacji technologii scalania różnego typu drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych w celu ich ponownego wykorzystania. Aktualnie głównym obszarem działalności spółki jest produkcja kompozytowego paliwa węglowego z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów pozostałych przy produkcji węgla kamiennego.

Scanway to spółka zajmująca się tworzeniem systemów pomiarowych i wizyjnych oraz systemów mikroprzetwarzania laserowego dla przemysłu, nauki i aplikacji kosmicznych. Ponadto Scanway pracuje nad technologią obrazowania Ziemi, która znajdzie zastosowanie w nanosatelitach oraz dronach latających z przeznaczeniem do obserwacji z powietrza. Spółka może pochwalić się m.in. implementacją komory pomiarowej dla eksperymentu pracującego w warunkach przestrzeni kosmicznej w rakiecie suborbitalnej.

Na luty 2018 r. Grupa PGE zaplanowała wydarzenie, podczas którego podsumuje dotychczasowe efekty programu scoutingowego oraz przedstawi plany PGE Ventures na nadchodzący rok.

 

Backgrounder

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

 

PGE opracowała ofertę skierowaną do klientów planujących instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zdecydują się zwiększyć zużycie energii w godzinach nocnych 22:00 – 6:00. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. To jeden z elementów szeroko zakrojonego programu walki o czyste powietrze.

Produkt zapewnia specjalny model cenowy współgrający z cenami taryfowymi PGE Obrót:

 • strefa pierwsza (6:00-22:00): równa cenie taryfy G11
 • strefa druga (22:00-6:00): równa ½ ceny taryfy G11

Przy czym obniżona stawka obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii zużytej w danym punkcie poboru w analogicznym okresie rozliczeniowym w roku poprzednim.

Z takiej propozycji od 1 lutego będą mogli skorzystać klienci PGE Obrót będący konsumentami, którzy przyjmą ofertę w czasie jej obowiązywania, będą rozliczani w taryfie G12as oraz w taryfie G12as PGE Dystrybucja i nie korzystają z liczników przedpłatowych.

Taryfa antysmogowa i oferty o takim wydźwięku dopełniają katalog taryf oferowanych przez sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. Analizy PGE wskazują na nawet kilkadziesiąt procent redukcji wysokości rachunków za energię i usługę jej dystrybucji w przypadku zestawienia taryfy antysmogowej z podstawową taryfą całodobową (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej.

Stawiamy na optymalne dopasowanie produktu do profilu i oczekiwań klienta, co w efekcie wpłynie na jego realne oszczędności. Prezentujemy szeroki wachlarz ofert, w ramach którego jednym z optymalnych rozwiązań, jeśli chodzi o potrzeby odbiorców, jest propozycja antysmogowa. Jej atutem jest długofalowość i stabilność, a co za tym idzie przewidywalność  pozwalająca na oszacowanie kosztów ogrzewania w dłuższej perspektywie czasowej – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.                                                      

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

 

Konsekwentnie realizowana w 2017 r. strategia biznesowa firmy przyniosła bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne, a sukcesywnie realizowane plany rozwojowe budują wartość firmy w dłuższej perspektywie.

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne

Po trzech kwartałach 2017 r. całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł w stosunku do okresu bazowego o 6 proc., w tym z węgla brunatnego o 10 proc. PGE osiągnęła również wysoki zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146 proc. rok do roku. Grupa utrzymała trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowywała solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,1 mld zł. Pełne wyniki, za cały rok 2017 r., Grupa opublikuje zgodnie z harmonogramem raportowania w marcu 2018 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna cieszy się również zaufaniem rynków finansowych, o czym świadczy fakt, że podtrzymane zostały wysokie ratingi nadane przez agencje Moody’s (Baa1 z perspektywą stabilną) oraz Fitch (BBB+ z perspektywą stabilną). Podtrzymanie wysokich ocen ratingowych potwierdza pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy, a także największego producenta energii w Polsce, osiągniętą dzięki niższym kosztom produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i relatywnie nowoczesnej flocie wytwórczej. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym wysokim poziomie jest dla PGE jednym z kluczowych celów na kolejne lata.  

Flagowe inwestycje

Tylko w trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły 4,2 mld zł. Konsekwentnie realizowane są flagowe inwestycje Grupy, osiągając kolejne etapy zaawansowania. Zgodnie z danymi na koniec ubiegłego roku, dwa bloki w Opolu o łącznej mocy 1800 MW zrealizowane zostały w ok. 90 proc., a blok w Turowie w ponad 50 proc. Grupa realizuje także projekt Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w elektrociepłowni PGE w Rzeszowie, poinformowała także o rekomendacji wydanej przez Komitet Inwestycyjny, wskazującej gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla planowanego nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Od lutego 2017 r. w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów działa także nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych, który przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.  Sukcesywnie realizowane są inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych klientów. Na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej PGE pozyskała w minionym roku od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyt o wartości 500 mln zł. W latach 2016-2019 nakłady w segmencie dystrybucji wyniosą w sumie ok. 7 mld zł, co przełoży się m.in. na skrócenie czasu przyłączania nowych odbiorców i wzmocnienie pewności zasilania mieszkańców przede wszystkim w województwach wschodniej Polski. 

Lider na rynku ciepła

Rok 2017 r. upłynął pod znakiem inwestycji Grupy PGE w sektor ciepłowniczy. 13 listopada sfinalizowana została umowa, na podstawie której Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF, w skład których wchodzi m.in. 8 elektrociepłowni i Elektrownia Rybnik. Ostateczna wartość wydatków na transakcję wyniosła 4,27 mld zł. Dzięki tej transakcji Grupa PGE stała się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji przyjaznego środowisku ciepła dostarczanego w ramach miejskich sieci ciepłowniczych.

14 grudnia 2017 r. Grupa zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa stawiając w centrum zainteresowania klienta i środowisko. PGE chce być liderem zmian środowiskowych w sektorze, prowadząc działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach. W planach ma zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 obecnych lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023 i budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do roku 2030, także w nowych lokalizacjach. Nowy segment, według założeń Grupy, może przynieść około 250 mln zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030 dodatkowego zysku EBITDA, co jest kluczowym celem biznesowym Strategii.

W 2030 roku PGE Energia Ciepła, spółka powstała na bazie aktywów kogeneracyjnych, ma osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki. PGE wprowadzi także ofertę nowych produktów i usług, dostosowaną do potrzeb klientów i wykorzystującą potencjał innowacji drzemiący w ciepłownictwie. Rozwój segmentu ciepłownictwa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła do milionów polskich domów i przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.

Kilka dni po ogłoszeniu Strategii Ciepłownictwa PGE Energia Ciepła podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie. Planowana inwestycja polega na przebudowie elektrowni PGE w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji. Uciepłownienie rybnickiej siłowni umożliwi także produkcję ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – tak jak w pozostałych miastach ogrzewanych przez elektrociepłownie należące do spółki PGE Energia Ciepła. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wyniosą ok. 100 mln zł. 

Klient w centrum uwagi

Pod koniec 2017 r. Grupa PGE jako pierwsza firma z polskiej branży energetycznej uruchomiła narzędzie do komunikacji z klientami na portalu społecznościowym Facebook. Chatbot umożliwi milionom użytkowników Messengera, komunikatora zintegrowanego z Facebookiem, dobranie najkorzystniejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług.

PGE potwierdza również, że jest pożądanym partnerem biznesowym samorządów. W roku 2017 Grupa zwyciężyła w przetargach na sprzedaż energii m.in. do samorządów Warszawy, Krakowa, Kielc i Rzeszowa, posiadając obecnie łącznie 40 000 zakontraktowanych punktów poboru energii w całej Polsce. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań publicznych w 2017 roku wynosi niemal  1 miliard złotych.

Innowacje i start-upy

PGE inwestuje również w projekty innowacyjne. Grupa aktywnie rozwija projekty związane z elektromobilnością – podpisała już listy intencyjne z władzami samorządowymi kilku miast dotyczące współpracy przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-Mobility”, a na terenie Galerii Łódzkiej pod koniec roku stanął pierwszy słupek do ładowania samochodów elektrycznych. PGE wspólnie z samorządami chce rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Grupa PGE działa również bardzo aktywnie w obszarze wsparcia start-upów za pomocą spółki PGE Ventures, będącej funduszem CVC powołanym do inwestowania w obszarze nowych technologii. Dynamiczny i konsekwentny rozwój PGE Ventures jest odpowiedzią na cele strategii Grupy PGE, ale trafia też w rosnące potrzeby rynku start-upowego w Polsce. We wrześniu fundusz ogłosił nabór do programu scoutingowego, wkrótce spółka przedstawi jego efekty, w tym projekty wytypowane do podjęcia szerzej zakrojonej współpracy.

W sumie na obszar badań, rozwoju i innowacji Grupa PGE przeznaczy do 2020 roku łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa środki pozyskane z zewnątrz. Środki przeznaczone zostaną na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych, w szczególności rozwój elektromobilności, inwestowanie w start-upy, nowoczesne kanały obsługi klientów, czy integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Grupa odpowiedzialna społecznie i najbardziej popularna

PGE rozwija także program sponsoringowy. Do grona dużych projektów dołączył sponsoring tytularny PGE VIVE Kielce, na podstawie kolejnego, 3-letniego kontraktu kontynuowana będzie także współpraca z najlepszą ligą żużlową na świecie – PGE Ekstraligą. PGE angażuje się także w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne na terenie działania Grupy, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzona działalność sponsoringowa ma na celu przede wszystkim wzrost świadomości i rozpoznawalności marki, tym samym wsparcie działań sprzedażowych w obszarze pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów już obsługiwanych. Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dziesiątej edycji rankingu Top Marka 2017, który co roku wskazuje najczęściej i najlepiej opisywane marki w prasie, najpopularniejsze marki w Internecie oraz mediach społecznościowych, PGE znalazła się wśród najbardziej medialnych marek w Polsce. Po raz kolejny marka PGE okazała się również bezkonkurencyjna w branży energetycznej.  

Aktywność PGE w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu kolejny rok z rzędu została doceniona przez Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PGE, wraz z 27 innymi spółkami, została zakwalifikowana do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w ramach XI edycji RESPECT Index. PGE jest obecna w tym indeksie nieprzerwanie od 2011 roku.

W 2017 roku PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła również trzecie miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016” oraz wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną otrzymał internetowy raport roczny PGE, który od dwóch lat publikowany jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

W roku 2017 Grupa PGE zakończyła także czwartą edycję programu wolontariackiego PGE „Pomagamy”. Jest on realizowany od 2014 roku w całej Grupie w ramach współpracy PGE i Fundacji PGE. Przez 3 lata trwania programu pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 110 prospołecznych projektów na terenie całej Polski: wyremontowali 83 pomieszczenia, zorganizowali 25 wydarzeń integrujących społeczności lokalne, przeprowadzili 30 cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży i odnowili 9 placów zabaw. Poświęcili blisko 30 tysięcy godzin swojego czasu wolnego, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby zrobić coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. Program będzie kontynuowany również w 2018 roku.

 

Grupa PGE, największy gracz na rynku energii i ciepła, jako pierwsza firma z polskiej branży energetycznej uruchomiła narzędzie do komunikacji z klientami na portalu społecznościowym Facebook. Chatbot umożliwi milionom użytkowników Messengera, komunikatora zintegrowanego z Facebookiem, dobranie najkorzystniejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług.

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła specjalne narzędzie digitalowe dla użytkowników Facebooka. Zadaniem chatbota jest szybka i sprawna identyfikacja potrzeb obecnych i potencjalnych klientów PGE na podstawie udzielonych przez nich odpowiedzi, a następnie zaproponowanie mu oferty sprzedażowej, która najlepiej do nich pasuje. Cały proces odbywa się w komunikatorze Messenger, który stanowi część portalu Facebook.

Media społecznościowe, czyli m.in. Facebook, Twitter, czy LinkedIn, już dawno przestały być „zabawkami” w rękach zespołów od komunikacji, ale stały się multifunkcyjnymi narzędziami do realizacji celów biznesowych. Chatbot jest rozwiązaniem innowacyjnym i dlatego po niego sięgnęliśmy. Staramy się aktywnie reagować na trendy digitalowe i social mediowe. Nasze narzędzie, wyposażone w specjalny algorytm, jest tego najlepszym przykładem – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Jak wygląda rozmowa z PGE przy pomocy chatbota? Po zalogowaniu na Facebooku, odnajdujemy fanpage GK PGE i otwieramy  okienko konwersacji. Wtedy pojawi się  przycisk „Rozpocznij”, a po kliknięciu do wyboru będą dwie opcje: „Oferta dla Ciebie” oraz „Obsługa”. Ta druga uruchamia kontakt z pracownikiem obsługującym nasze konto na Facebooku i nie dotyczy sprzedaży energii z dodatkami. Po wybraniu „Oferty dla Ciebie” użytkownik uruchomi rozmowę z chatbotem, która polega na udzielaniu odpowiedzi na kilka pytań. Zostały one skonstruowane w taki sposób, żeby precyzyjnie określić potrzeby i oczekiwania klientów.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi specjalnie zaprojektowany algorytm dokona obliczeń i odpowiednio je zakwalifikuje. Po kilku sekundach w okienku Messengera pojawi się link do oferty sprzedażowej najlepiej spełniającej podane kryteria, umieszczonej na stronach www.gkpge.pl oraz www.zapewniamyenergie.pl. Na przykład osoba ceniąca sobie poczucie bezpieczeństwa zostanie zainteresowana ofertą „Bezpiecznie z PGE”, a do innej, dla której ważniejszy jest szybki dostęp do specjalistów, trafi „Prąd z pomocą fachowców”.

Staramy się być coraz bliżej wszystkich interesariuszy Grupy PGE, ale w centrum naszego zainteresowania niezmiennie umieszczamy obecnych i przyszłych klientów. Chatbot stanowi kolejny etap rozwoju obsługi klienckiej i rozwijania oferty sprzedażowej na Facebooku. Będziemy bacznie się przyglądać jak sprawdza się w praktyce. Zostawiamy sobie furtkę na doskonalenie i rozbudowę chatbota o kolejne funkcjonalności, być może już przy okazji najbliższych kampanii sprzedażowych – mówi Henryk Baranowski.

Jednym z zadań chatbota jest odciążenie istniejących kanałów obsługi klienta, czyli m.in. infolinii i skrzynki kontaktowej. Przede wszystkim jednak nowe narzędzie na Facebooku ma przynieść PGE nowe możliwości dotarcia z ofertą do klientów, którzy coraz częściej podejmują swoje decyzje zakupowe na podstawie informacji znalezionych w mediach społecznościowych. Narzędzie zostało zaprogramowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie informacji na temat osób, które z niego skorzystają. Grupa PGE nie przetwarza więc w ten sposób żadnych danych osobowych.

 

Backgrounder

Grupa PGE coraz śmielej stawia na innowacyjne rozwiązania. Publiczna infrastruktura dla samochodów elektrycznych, wchodzące na rynek usługi smart-home czy sukcesywnie rozszerzana współpraca ze start-upami to tylko kilka obszarów, obok mediów społecznościowych, w których zaangażowanie firmy stale rośnie.

PGE ma świadomość, że miejscem pierwszego kontaktu klienta z marką jest coraz rzadziej infolinia i skrzynka mailowa, rośnie natomiast zainteresowanie kontaktem za pomocą oficjalnego profilu w mediach społecznościowych. W związku z tym ten kanał kontaktu Grupa PGE traktuje równie priorytetowo i stale go usprawnia, a efekty tej pracy widoczne są w branżowych raportach, w których fanpage Grupy PGE, polubiony przez blisko 100 tys. fanów, lideruje kategorii „Obsługa Klienta”. Odbiorcy kanałów społecznościowych PGE zainteresowani są nie tylko komunikacją korporacyjną. Grupa stara się opowiadać o marce PGE w sposób atrakcyjny i angażujący. Mówiąc o swoich naczelnych wartościach językiem mediów społecznościowych, potwierdza jednocześnie wizerunek firmy stabilnej, odpowiedzialnej i będącej blisko zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Grupa PGE jest branżowym liderem w mediach społecznościowych. Na Facebooku spółka zgromadziła blisko 100 tysięcy aktywnych i zaangażowanych fanów. Grupa prowadzi również kanał na YouTube i Google+, a w październiku uruchomiła profil na LinkedIn, służący do działań rekruterskich oraz budowania marki pracodawcy. Oficjalne konto na Twitterze, przeznaczone do bezpośredniej komunikacji z mediami, prowadzone jest przez rzecznika prasowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

 • PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie.
 • Sygnatariuszami porozumienia są także PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa – operator sieci ciepłowniczej w Rybniku oraz Polska Grupa Górnicza – zarządzająca obecnie elektrociepłownią Chwałowice, lokalnym źródłem energii i ciepła.
 • Planowana inwestycja polega na przebudowie elektrowni PGE w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji.
 • Uciepłownienie rybnickiej siłowni umożliwi także produkcję ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – tak jak w pozostałych miastach ogrzewanych przez elektrociepłownie należące do spółki PGE Energia Ciepła.
 • Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł.  

PGE Energia Ciepła – dobry sąsiad i firma ciepłownicza pierwszego wyboru

 

18 grudnia 2017 r. w Rybniku zawarte zostało porozumienie, dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło mieszkańców Rybnika, pomiędzy władzami miasta a spółkami: PGE Energia Ciepła, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz Polską Grupą Górniczą.

Strony zobowiązały się do realizacji projektu polegającego na budowie modułu ciepłowniczego zasilanego z wyposażonych w układy ciepłownicze dwóch bloków energetycznych w elektrowni PGE w Rybniku. Spółka posiada już wstępną analizę wykonalności projektu modułu ciepłowniczegoo mocy szczytowej 100 MW cieplnych. 

Rybnickie porozumienie to pierwszy i od razu tak znaczący krok w realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, którą zaprezentowaliśmy zaledwie kilka dni temu. To pierwszy dowód na to, że PGE będzie liderem zmian środowiskowych w sektorze, wspierając samorządy w walce o czyste powietrzew polskich miastach. Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać, tak jak w Rybniku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną – czyli w kogeneracji – jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z narastającym problemem niskiej emisji oraz smogu w wielu polskich miastach. Wprowadzenie kogeneracji w Rybniku wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców tego miasta, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylkow Polsce, ale i na świecie.

Już dziś elektrownia w Rybniku dysponuje nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów, a produkcja ciepła skorzysta z tych instalacji, które początkowo były instalowane z myślą o produkcji energii elektrycznej. Wstępne wyliczenia efektu środowiskowego wskazują,że dzięki nowej inwestycji umożliwiającej mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, znacznemu ograniczeniu ulegną emisje tlenków siarki, azotu oraz pyłów w mieście. Podpisane porozumienie pozwoli również w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Prace nad projektem uciepłownienia elektrowni w Rybniku wpisują się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, przedstawioną 14 grudnia w elektrociepłowni PGE w Gdańsku. Zgodnie z przyjętą strategią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Tym samym Grupa PGE zapowiada umocnienie pozycji kluczowego dostawcy ciepła po konkurencyjnych dla klientów cenach.

Realizacja projektu przez PGE EC będzie możliwa po uzyskaniu zgód organów korporacyjnych spółki. Celem projektu jest to, aby po 1 września 2022 r. utrzymać nieprzerwane dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

 

Informacje dodatkowe

Skąd bierze się smog?

Główną przyczyną dużego zanieczyszczenia powietrza w wielu polskich miastach jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia, których źródłem są domowe piece, lokalne kotłownie, transport samochodowy itp. Udział zawodowej energetyki (w tym elektrowni i elektrociepłowni węglowych)w emisji najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest marginalny. W przypadku pyłu (PM10) zawieszonego to 9 proc. emisji, a w przypadku i benzo(a)pirenu (B[a]P) zaledwie 2 proc.

Grupa  Kapitałowa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich elektrowniach i elektrociepłowniach. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych wszystkie elektrownie i elektrociepłownie spełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne. 13 listopada sfinalizowana została transakcja przejęcia aktywów EDF i tym samym Grupa PGE stała się liderem również na rynku ciepła (umacniając jednocześnie pozycję lidera na rynku energii elektrycznej). Należy podkreślić, że ciepło płynące z miejskich sieci ciepłowniczych jest jedynym ze sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach.

 

Lider rynku w centrum zainteresowania Strategii Ciepłownictwa stawia klienta i środowisko

 • PGE będzie liderem zmian środowiskowych w sektorze, prowadząc działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach.
 • Grupa Kapitałowa PGE ogłasza Strategię Ciepłownictwa i zapowiada umocnienie pozycji kluczowego dostawcy ciepła po konkurencyjnej dla klientów cenie.
 • W planach ma zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 obecnych lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023 i budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do roku 2030, także w nowych lokalizacjach.
 • Około 250 mln zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030 dodatkowego zysku EBITDA to kluczowy cel biznesowy Strategii. 
 • W 2030 roku PGE Energia Ciepła ma osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki.
 • PGE wprowadzi także ofertę nowych produktów i usług, dostosowaną do potrzeb klientów i wykorzystującą potencjał innowacji drzemiący w ciepłownictwie.
 • Rozwój segmentu ciepłownictwa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła do milionów polskich domów i przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.

Dobry sąsiad i firma ciepłownicza pierwszego wyboru

Głównymi korzyściami płynącymi ze Strategii Ciepłownictwa PGE jest a) zapewnienie skutecznej odpowiedzi Grupy na nowe szanse i wyzwania, b) wzrost koncentracji zarządczej na biznesie ciepłowniczym poprzez wydzielenie nowej linii biznesowej, c) maksymalne wykorzystanie potencjału budowy wartości na lokalnych rynkach oraz d) zwiększenie udziału zysku EBITDA ze stabilnej, regulowanej działalności.

Dzięki transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, które w większości funkcjonują już pod nazwą PGE Energia Ciepła, Grupa PGE stała się liderem na rynku ciepła, umacniając jednocześnie pozycję lidera na rynku energii elektrycznej. Grupa chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał i będąc najlepiej zarządzaną firmą ciepłowniczą inicjować zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Przejęcie aktywów EDF przez PGE to jedna z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Europie w ostatnim czasie. Decyzja ta jest korzystna dla całego systemu energetycznego,jak również zwiększa potencjał firmy. Ma też bardzo istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii. 

Tworzenie warunków rozwoju ciepłownictwa to również jeden z priorytetów Ministerstwa Energii. Zaangażowanie i aktywność dużych przedsiębiorstw – w tym również spółek skarbu państwa– to ważny element rozwoju tego sektora, przed którym stają teraz duże i nowe wyzwania – dodaje Andrzej Piotrowski.

W wymiarze społecznym Grupa PGE oparła Strategię na 4 filarach: bezpieczeństwie energetycznym, czyli niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie, środowisku, rozumianym jako ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji, społecznościach lokalnych, z którymi PGE chce prowadzić aktywny dialog oraz miejscach pracy, czyli wsparciu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

W naszej szerokości geograficznej dostawy ciepła są nie mniej ważne od dostaw energii elektrycznej,a my mamy ten przywilej, że dzisiaj jesteśmy już liderem obydwu tych segmentów. To zaszczyt, alei duże wyzwanie. Dbamy teraz nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne, ale także nieprzerwane dostawy ciepła do milionów polskich domów. Chcemy się rozwijać spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe i wykorzystywać fakt, że ciepło płynące z miejskich sieci ciepłowniczych jest jednym ze sposobów walki o czyste powietrze w polskich miastach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z misją wyznaczoną w Strategii Ciepłownictwa Grupa PGE chce stymulować transformację i rozwój krajowego ciepłownictwa przyczyniając się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Wpisana w misję wizja PGE zakłada bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, liderem innowacyjnego rozwoju ciepłownictwa zorientowanym na klienta, efektywność i współpracę z samorządami. Strategia będzie realizowana zgodnie z wartościami Grupy PGE – partnerstwem, rozwojem i odpowiedzialnością.

Przyjęcie Strategii Ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze Strategii Grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej opartej o ciepłownictwo, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła miejskiego. Grupa PGE zamierza sukcesywnie włączać do powstałej na bazie przejętych aktywów spółki PGE Energia Ciepła funkcjonujące w Grupie PGE aktywa kogeneracyjne.

Dzięki temu w jednej spółce skupi zdecydowaną większość posiadanych aktywów tego segmentu,co przełoży się na efektywność zarządczą i otworzy nowe perspektywy rozwoju. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonującychw ramach Grupy, łącznie dysponujących 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.

Przejęcie aktywów EDF przez PGE było bardzo dobrą decyzją zarówno dla Grupy, ponieważ zwiększyło jej potencjał rozwojowy, jak i dla systemu energetycznego, ponieważ w istotny sposób podniosło jego bezpieczeństwo. Przedstawiona przez Grupę PGE Strategia Ciepłownictwa doskonale wpisuje się w priorytetowy dla Ministerstwa Energii cel, jakim jest rozwój tego sektora energetyki. Takie zaangażowanie i aktywność dużych przedsiębiorstw, w tym również spółek skarbu państwa, pozwoli z powodzeniem zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed ciepłownictwem, ale i wykorzystać szanse, jakie daje – mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii. 

Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać. Chcemy być postrzegani jako wiarygodny i odpowiedzialny partner dla samorządów, które już dzisiaj widzą, że inwestycje w ciepłownictwo to znak naszych czasów – dbanie o komfort mieszkańców zarówno poprzez zapewnienie im niezakłóconych dostaw ciepła, ale także kluczowy element walki o czyste powietrze – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE.

Jako największa firma sektora możemy być dobrym sąsiadem i wesprzeć samorządy w osiąganiu celów, na które samodzielnie nie mogą sobie pozwolić. Nasz program rozwoju segmentu ciepłownictwa wesprze wzrost gospodarczy regionów, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę konkurencyjności gospodarki i podnoszenie poziomu dobrobytu społecznego. Nasze plany wpisują się i wspierają rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  dodaje prezes PGE.

Ambitny program inwestycyjny i zrównoważony rozwój

Zgodnie z założeniami Strategii Ciepłownictwa, do 2030 roku Grupa PGE zamierza zainwestować w nowe moce kogeneracyjne o łącznej mocy 1000 MW. Zamierza również rozwijać i nabywać sieci ciepłownicze w miastach, w których posiada już swoje aktywa wytwórcze oraz podejmować rozmowy z samorządami dotyczące współpracy w miastach, w których nie jest jeszcze obecna.

Jednym z kluczowych wskaźników efektywności Strategii będzie również redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10 proc. do roku 2023 w stosunku do 2017 roku. PGE zakłada,że rozwój segmentu ciepłowniczego docelowo przyniesie Grupie 1 mld zł zysku EBITDA, począwszy od roku 2030. Ponadto, dodatkowy strumień zysku EBITDA wygenerowany zostanie dzięki nowej, kompleksowej i innowacyjnej ofercie produktów i usług, dostosowanej do potrzeb różnych grup klientów. Działania w tym zakresie realizowane będą we współpracy z innymi podmiotami Grupy PGE, w tym m.in. z PGE Obrót.  

Naszym celem jest wykorzystanie potencjału lokalnych, niskoemisyjnych paliw, takich jak gaz ze złóż lokalnych, odpady czy biomasa, by w 2030 roku osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki PGE Energia Ciepła. Zakładamy ambitny program inwestycyjny, który opierać się będzie na stabilnej stopie zwrotu – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W pierwszym etapie, do 2023 r., chcemy skupić się na poszerzeniu łańcucha wartości, koncentrując się głównie na akwizycji sieci ciepłowniczych i dostosowaniu obecnego majątku do wymagań środowiskowych, by następnie, w perspektywie 2030 r. rozwijać aktywa wytwórcze i sieci ciepłownicze. W sumie na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 17 mld zł – mówi Ryszard Wasiłek.

Inwestycje finansowane będą w modelu korporacyjnym jak również projektowym, uwzględniając w jak największym stopniu instrumenty finansowe Unii Europejskiej, preferencyjne fundusze krajowe oraz po 2020 roku finansowanie w ramach dyrektywy ETS (darmowe uprawnienia CO2 i Fundusz Modernizacyjny).

Planowane inwestycje dotyczą działalności regulowanej o relatywnie niskim ryzyku działalności. Inwestycje w aktywa kogeneracyjne w oparciu o źródła nisko i zeroemisyjne to istotny krok w kierunku dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE.

Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE doskonale wpisuje się w priorytetowe kierunki działania polskiej energetyki w obszarze społecznym i środowiskowym. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne na lokalnym poziomie, ale także w optymalny sposób wspierać walkę o jak najwyższą jakość powietrza w polskich miastach i być strategicznym partnerem w zrównoważonym rozwoju regionów, w których obecna jest PGE Energia Ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zdając sobie sprawę ze wzrastającej świadomości i wymagań klientów, PGE chce wytyczać kierunki rozwoju sektora w Polsce w oparciu o innowacyjne rozwiązania, m.in. postępującą digitalizację, rozwój inteligentnych sieci i koncepcji smart city. Grupa będzie stawiać na kogenerację i trigenerację, a także minimalizować swój wpływ na otoczenie poprzez położenie nacisku na koncepcję circular economy, czyli zapewnianie maksymalnego wykorzystania ubocznych produktów procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGE zamierza w tym celu rozwijać na szeroką skalę współpracę ze start-upami, czym zajmuje się działający w ramach Grupy fundusz PGE Ventures.

Grupa ocenia, że realizacja Strategii będzie uzależniona od spełnienia się szeregu warunków zewnętrznych, wśród których najważniejszymi będą krajowe uwarunkowania o charakterze regulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej Polski, systemów wsparcia kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz Rynku Mocy, a  także polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

 

Strategia Ciepłownictwa GK PGE 

 • Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF. Ostateczna wartość wydatków na transakcję, sfinalizowaną 8 tygodni przed terminem, wyniosła 4,27 mld zł. To kwota o blisko ćwierć miliarda niższa w stosunku do wartości przejmowanego przedsiębiorstwa ustalonej na koniec 2016 r.
 • Zakup EDF Polska, która teraz zmieni nazwę na PGE Energia Ciepła, wzmocni Grupę PGE pod względem finansowym. Przychody spółek będących przedmiotem transakcji wyniosły w 2016 r. około 5 mld zł, a zysk EBITDA przekroczył 1 mld zł.
 • Dzięki tej transakcji Grupa PGE staje się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji przyjaznego środowisku ciepła systemowego dostarczanegow ramach miejskich sieci ciepłowniczych.
 • Przejęcie 8 elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach pozwoli koncernowi na ekspansję geograficzną wewnątrz kraju i dostęp do 4,5 mln potencjalnych klientów.
 • 14 grudnia 2017 r. zaprezentowana zostanie Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE, zawierająca m.in. plan rozwoju Elektrowni Rybnik.

Przejęcie polskich aktywów EDF i rozpoczęcie procesu włączenia ich do Grupy PGE to dla nas historyczny moment i ogromny sukces. Zamknięcie tej strategicznej dla PGE transakcji korzystnie zmienia strukturę biznesu Grupy, umożliwiając nam znaczny wzrost w perspektywicznym segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej oraz umacniając na pozycji lidera rynku energii elektrycznej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zakup jednej z największych polskich elektrowni w śląskim Rybniku oraz 8 elektrociepłowni zmienia również architekturę całego polskiego rynku energetycznego. Z satysfakcją mogę powiedzieć,że sfinalizowanie zakupu EDF Polska jest korzystne dla Grupy PGE oraz jej obecnych i przyszłych klientów ­– mówi Henryk Baranowski.

Transakcja, będąca jedną z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w ostatnich latach, została podpisana 13 listopada 2017 roku. Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych.

PGE Polska Grupa Energetyczna po samodzielnym przejęciu aktywów EDF Polska podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększy wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Dzięki połączeniu mocy zainstalowanych PGE i EDF Grupa PGE umocniła pozycję lidera w segmencie elektroenergetycznym i została  największym w kraju dostawcą ekologicznego ciepła systemowego z 15 procentowym udziałem w polskim rynku ciepła.

Przejęcie aktywów o takiej skali w tak krótkim czasie było pod względem operacyjnym bardzo złożonym i wymagającym przedsięwzięciem. W imieniu całego zarządu Grupy PGE składam wyrazy uznania dla pełnych zaangażowania i profesjonalizmu zespołów po obu stronach transakcji. To dzięki ich pracy byliśmy w stanie z sukcesem zakończyć negocjacje, a także spełnić wszystkie wymogi formalne i administracyjne, doprowadzając tę umowę do szczęśliwego finału – dodaje Henryk Baranowski.

Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać dodatkowo na giełdzie ilość energii elektrycznej odpowiadającą energii wytworzonej przez Elektrownię Rybnik. Dodatkowym zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest konieczność ogłoszenia przez PGE wezwania (do 66 proc. kapitału) na akcje giełdowej spółki ZEW Kogeneracja, wchodzącej w skład przejętych aktywów EDF Polska. ZEW Kogeneracja zarządza obecnie czterema elektrociepłowniami (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica) oraz 3 sieciami ciepłowniczymi. PGE ma obowiązek ogłosić wezwanie w ciągu 3 miesięcy po zamknięciu transakcji.

Grupa PGE już teraz jest niekwestionowanym liderem w wytwarzaniu energii elektrycznej, a przejęcie 8 elektrociepłowni wraz z infrastrukturą sieci ciepłowniczej daje jej pierwsze miejsce także na rynku ciepła.

Jesteśmy przekonani, że rynek ciepła w Polsce ma bardzo dobre perspektywy. Rozwój ciepłownictwa sieciowego jest najlepszym pod względem ekonomicznym i środowiskowym sposobem na poprawę jakości powietrza w około 200 polskich miastach. Wierzymy, że otoczenie regulacyjne będzie sprzyjało rozwojowi tego segmentu i będzie stymulowało jego dalszy wzrost. Dlatego w ostatnich miesiącach tak ciężko pracowaliśmy nad strategią rozwoju w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej i kogeneracji na bazie przejmowanych aktywów – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych.

Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zawierać będzie m.in. scenariusz rozwoju Elektrowni Rybnik i nasze ambitne plany strategiczne dotyczące całego segmentu, zaprezentujemy 14 grudnia – zapowiada Henryk Baranowski.

Zakończenie transakcji przejęcia aktywów EDF i włączenia ich w strukturę PGE wpisuje się w zaktualizowaną we wrześniu 2016 strategię Grupy do 2020 r. Nabywane aktywa ciepłownicze pasują do profilu biznesowego PGE, zwiększając udział stabilnej EBITDA z regulowanej działalności, a także, poprzez wielokierunkową dywersyfikację, ograniczają ogólne ryzyko działalności spółki,tym samym przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Całkowite wydatki PGE w związku z nabyciem aktywów EDF w Polsce wyniosły ok. 4,27 mld zł i dotyczyły zapłaty za ceny nabycia akcji EDF Polska oraz pośredniego nabycia akcji EDF Investment III BV (akcjonariusz ZEW Kogeneracja) w łącznej kwocie 2,54 mld zł (wraz z odsetkami) oraz spłaty długu wewnątrzgrupowego EDF Polska i EDF Paliwa w łącznej kwocie ok. 1,73 mld zł.  

Sfinalizowanie umowy zakupu EDF Polska uruchomi proces zmiany nazwy tej firmy na PGE Energia Ciepła, która będzie częścią Grupy PGE, skupiającej potężne linie biznesowe zarządzające m.in.: dwoma największymi w Polsce kompleksami wydobywczo-wytwórczymi w Bełchatowie i Turowie, sieciami dystrybucyjnymi w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce oraz największymi w kraju zasobami odnawialnych źródeł energii. Do Grupy PGE należą także firmy młode i nowoczesne jak PGE Ventures i PGE Nowa Energia, obie założone w 2017 r. i działające w obszarze innowacji, elektromobilności i start-upów.

Doradcą prawnym pracującym przy transakcji po stronie Grupy PGE była kancelaria White&Case M.Studniarek i Wspólnicy, a rolę doradcy finansowego pełnił Bank PKO BP. W projekt zaangażowane były również firmy DLA Piper Wiater Sp.k. oraz BDO Sp. z o.o., a także doradcy techniczni Energoprojekt Warszawa oraz Ramboll.

Zaangażowanie zespołu do spraw fuzji i przejęć w PGE trwało 15 miesięcy, w tym czasie odbyło się ponad 20 sesji negocjacyjnych, zorganizowano kilkadziesiąt telekonferencji i kilkaset spotkań oraz wymieniono kilkadziesiąt tysięcy maili.

 

Informacje uzupełniające:

 • Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.
 • W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł.Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł.Z tej perspektywy, cena zapłacona za przedsiębiorstwo - 4,27 mld zł - wpisuje się w standardy rynkowe i w ocenie PGE jest korzystna.

 

Przejęte aktywa w liczbach

 • Moc zainstalowana elektryczna: 3,3 GW*
 • Moc zainstalowana cieplna: 4,4 GW*
 • Roczna produkcja en. elektrycznej: 12,4 TWh
 • Roczna produkcja ciepła: 32,8 PJ
 • Sieć ciepłownicza: ok. 390 km
 • 4 elektrociepłownie (Gdynia, Gdańsk, Kraków, Toruń)
 • Sieć ciepłownicza w Toruniu
 • Elektrownia Rybnik
 • Kogeneracja SA: 4 elektrociepłownie (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica)oraz 3 sieci ciepłownicze (Zielona Góra, Siechnice, Zawidawie)

* Łącznie z blokiem gazowym w Elektrociepłowni Toruń, oddanym do użytku w 2017 r.

 

Kalendarium transakcji

 • sierpień – grudzień 2016 r. Po stronie PGE rozpoczynają się wstępne prace związane z analizą teaserów, układaniem harmonogramów, podpisywaniem klauzul poufności oraz wyborem doradców.
 • 16 września 2016 r. Złożenie wstępnej oferty do EDF przez konsorcjum PGE, Enei, Energi oraz PGNiG Termiki.
 • 30 listopada 2016 r. oraz 3 stycznia 2017 r. Złożenie zaktualizowanych ofert przez konsorcjum PGE, Enei, Energi oraz PGNiG Termiki.
 • 16 stycznia 2017 r. Podpisanie umowy o poufności (non-disclosure agreement).
 • 27 stycznia 2017 r. Podpisanie memorandum of understanding.
 • styczeń – kwiecień 2017 r. Trwa due diligence aktywów.
 • marzec – maj 2017 r. Prowadzone są negocjacje treści dokumentów transakcyjnych (memorandum of understanding, put option agreement, conditional share sale agreement oraz umów towarzyszących).
 • 11 maja 2017 r. Grupa PGE składa indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce (podpisanie umowy opcji put), wyrażając zainteresowanie pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek.
 • 19 maja 2017 r. Grupa PGE podpisuje warunkową umowę zakupu, która po spełnieniu wszystkich czynników zawieszających została ostatecznie sfinalizowana 13 listopada 2017 r.
 • maj – październik 2017 r. Realizacja czterech warunków zawieszających.
 • 13 listopada 2017 r. Finalizacja transakcji.
 • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł o 6 proc., w tym z węgla brunatnego o 10 proc.
 • PGE osiągnęła wysoki zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146 proc. rok do roku
 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,1 mld zł
 • Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł. Nowe bloki w Opolu osiągnęły 86 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie 40 proc.
 • Realizowane są intensywne inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych klientów

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. To efekt wyższych wolumenów i bardziej korzystnej struktury paliwowej produkcji związanej z większym udziałem paliw własnych (węgla brunatnego), a także wyższego zwrotu z usług dystrybucyjnych oraz niższych kosztów umorzeń certyfikatów w segmencie obrotu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 3,401 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,807 mld zł. Segment obrotu wygenerował 614 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 239 mln zł.

Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 41,46 TWh, z czego 29,83 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,26 TWh i spadła o 1 proc. r/r. Większe obciążenie remontowe Elektrowni Dolna Odra zostało w raportowanym okresie zrekompensowane wzrostem produkcji w Elektrowni Opole.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21 proc. r/r osiągając wartość 0,85 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. O 13 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 TWh.

Rok 2017 to dla Grupy PGE czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. 27 października 2017 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcji sprzedaży Grupie PGE aktywów EDF w Polsce. Pod koniec października PGE otrzymało powiadomienie od spółek EDF o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wcześniej EDF otrzymał już zgody odpowiednich władz rządowych we Francji, a PGE otrzymała zgodę na przeprowadzenie transakcji od Ministra Energii oraz uzyskała warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Termin zamknięcia transakcji został przewidziany na 13 listopada 2017 r. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego ciepła systemowego.

PGE kontynuuje kompleksową współpracę ze start-upami. PGE Ventures, fundusz CVC powołany przez Grupę PGE do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił we wrześniu szeroko zakrojony program scoutingowy. Jego celem jest dotarcie do jak największej grupy młodych przedsiębiorców oraz wyselekcjonowanie z niej projektów najlepiej odpowiadających potrzebom biznesowym Grupy PGE. Zgodnie z planem spółka do końca roku podpisze umowy ze start-upami, które otrzymają wsparcie z tegorocznego budżetu. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zajmowała się powołana również w tym roku spółka PGE Nowa Energia.

Stawiamy na rozwój poprzez akwizycje, czego wyrazem jest finalizowana właśnie umowa przejęcia aktywów EDF, a także rozwój nowych obszarów budowania biznesu, co widać głównie przez pryzmat naszego zaangażowania we wsparcie start-upów oraz tworzenia ekosystemu elektromobilności w Polsce. Jesteśmy liderem na rynku energii, niebawem będziemy liderem na rynku ciepłowniczym, chcemy być także liderem innowacyjności oraz dynamicznego rozwoju i jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć – mówi Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł i były o 25 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 85 procent. W bloku 5 zamontowano już turbogenerator, a w bloku 6, kilka tygodni przed planowanym terminem, przeprowadzono próby elementów ciśnieniowych kotła.

Niezależnie od prowadzonych na bieżąco prac, Generalny Wykonawca przedstawił PGE wstępną propozycję nowych dat przekazania bloków do eksploatacji. Proponowany przez wykonawcę harmonogram zakłada odpowiednio 5 miesięcy i 4 miesiące przesunięcia w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów oddania bloków. Przesłana dokumentacja jest obecnie analizowana i prowadzone są rozmowy z Generalnym Wykonawcą na temat optymalnego harmonogramu.     

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Trwa wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, która docelową wysokość osiągnie w IV kwartale. Rozpoczęto montaż turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 40 procent. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Trwają tam obecnie prace związane z montażem instalacji gospodarek pomocniczych, na miejsce dostarczono już także turbozespół.

W trzecim kwartale tego roku Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, wskazał gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Trwa faza przygotowania do realizacji projektu, która potrwa do końca II kwartału 2018 r. i obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac.

Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana do użytkowania we wrześniu nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników:  https://www.youtube.com/watch?v=ph03-jJk5Tg

PGE Ventures we wrześniu wystartowało z programem scoutingowym, którego celem jest wyłowienie z rynku najbardziej perspektywicznych startupów. Fundusz szczególnie zachęca do aplikowania startupy technologiczne, które mogą pochwalić się ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów spalania (UPS), przede wszystkim gipsu syntetycznego.

Prowadzony przez PGE Ventures program scoutingowy dla startupów daje młodym przedsiębiorcom szansę na rozwój prowadzonych przez nich projektów. Spółki znajdujące się w fazie wzrostu i wpisujące się w szeroki łańcuch wartości Grupie PGE mogą zgłaszać się do programu i liczyć na pozyskanie wsparcia finansowego funduszu. Cele uruchomionego we wrześniu programu scoutingowego PGE Ventures są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i kamieniami milowymi.

Jakość zgłoszonych dotychczas projektów stoi na bardzo wysokim poziomie. Satysfakcjonująca jest także ich łączna liczba. Obszarem, który jest dotąd najmniej licznie reprezentowany, jest utylizacja odpadów będących efektem spalania paliw kopalnych. Projekty tego typu są ważne zarówno dla samego funduszu PGE Ventures – z uwagi na szerokie perspektywy rozwoju tego rynku, jak i z punktu widzenia praktycznych i strategicznych aspektów funkcjonowania całej Grupy PGE – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Utylizacja odpadów zyskuje coraz większe znaczenie na świecie. Trend ten jest szczególnie widoczny w Europie, gdzie prognozowany jest wzrost wskaźnika utylizacji UPS wynikający z dynamicznego rozwoju nowych technologii, głównie związanych z zagospodarowaniem popiołu lotnego i gipsu syntetycznego. Komisja Europejska proponuje kompleksową zmianę liniowego modelu gospodarki na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), co przyspieszy rozwój przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, w tym odpadów powstających w procesie produkcji energii.

Fundusz PGE Ventures liczy, że będzie miał szansę wesprzeć startupy działające w tym obszarze i w krótkim terminie wdrażać tego typu rozwiązana w Grupie PGE.

Nowoczesne metody zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania, w tym gipsu, są na chwilę obecną jednym z głównych biznesowych obszarów zainteresowania naszego funduszu. PGE Ventures będzie konsekwentnie szukał rozwiązań pozwalających wyjść naprzeciw tym wyzwaniom – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie doskonali i poszerza skalę wykorzystania ubocznych produktów spalania, prowadzi badania i poszukuje ich nowych zastosowań z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Obecnie całość odpadów powstających w instalacjach Grupy zagospodarowywana jest w procesach odzysku. Popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego, ze względu na swoje właściwości, znajdują szerokie zastosowanie gospodarcze, m. in. w przemyśle cementowym, budowlanym i drogowym. Zmienne właściwości popiołów pochodzących ze spalania węgla brunatnego powodują, że ich gospodarcze wykorzystanie jest mniej znaczące i podlegają one głównie składowaniu lub są wykorzystywane do wypełniania przekształconych terenów. Gips syntetyczny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym i cementowym, a jego zagospodarowanie oparte jest na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ze stałymi odbiorcami. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ponowne użycie odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Grupa PGE dołącza do grona partnerów globalnego akceleratora Bridge to MassChallenge Warsaw. Lider polskiego rynku energetycznego chce w ramach programu nawiązać współpracę z najbardziej innowacyjnymi startupami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na tych najlepszych czeka wsparcie lokalnych i globalnych ekspertów, dostęp do infrastruktury, a po akceleracji realna perspektywa zdobycia szybkiej i bezpiecznej inwestycji.

PGE Polska Grupa Energetyczna dołącza tym samym do prestiżowego grona, w którym są już PKO Bank Polski – największy bank regionu CEE oraz Visa – światowy lider płatności cyfrowych, czyli obecni partnerzy realizowanego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej programu akceleracyjnego Bridge to MassChallenge Warsaw. Do 6 listopada wspólnie poszukiwać będą najbardziej obiecujących startupów z regionu CEE, którym pomogą w rozwoju ich biznesu w Polsce, czyli na największym rynku regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także wesprą w wyskalowaniu biznesu na rynki zagraniczne.

Innowacje są podstawą budowy silnej i nowoczesnej gospodarki. Aby pozostać konkurencyjnym przedsiębiorstwem musimy być bardzo świadomi świata idącego naprzód. Monitorujemy globalne trendy i nowatorskie rozwiązania. Staramy się z wyprzedzeniem do nich dostosować oraz zgodnie z ich duchem budować strategię rozwoju Grupy PGE. Jako największy producent energii elektrycznej w Polsce, a niebawem również lider na rynku ciepła, mocno angażujemy się w projekty innowacyjne. Zarówno finansowo jak i merytorycznie – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

400 milionów złotych na innowacje

PGE to największy zintegrowany pionowo producent oraz dostawca energii elektrycznej w Polsce, który konsekwentnie otwiera się na innowacje. Do 2020 roku Grupa chce na ten cel wydać 400 mln zł. Zajmą się tym dwie nowe spółki Grupy: PGE Nowa Energia, odpowiadająca za wsparcie i rozwijanie nowatorskich startupów oraz fundusz PGE Ventures, który odpowiada za inwestycje kapitałowe.

 

Obszary zainteresowania

Ze względu na swoją działalność, PGE Nowa Energia w ramach realizowanego programu akceleracji Bridge to MassChallenge Warsaw, szczególnie mocno interesuje się innowacjami z obszaru elektromobilności, bezpieczeństwa infrastruktury, zagospodarowania UPS, a także sprzedaży i lojalizacji klienta. Spółkę interesują również projekty spoza tej listy, jeżeli tylko będą miały potencjał i pomogą wpłynąć na wzrost wartości kapitałowej całej Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią biznesową chcemy wdrażać nowe rozwiązania, a także usprawnić te obszary, w których działamy już dziś. To zarówno procesy twarde, takie jak wydobycie węgla czy przesyłanie energii za pośrednictwem sieci, ale również kwestie związane z nowoczesnym zarządzaniem, sprawniejszym systemem obsługi czy upraszczaniem komunikacji na linii klient-biznes. Program Bridge to MassChallenge Warsaw pozwala nam wyjść poza granice naszego kraju, eksplorując nowatorskie rozwiązania technologiczne z całego regionu CEE. To sytuacja win-win dla obu stron. Perspektywa rozwoju biznesu na największym rynku regionu CEE, przy wsparciu wiarygodnego i silnego partnera jest dla startupów bardzo interesująca – mówi Tomasz Jarmicki, wiceprezes PGE Nowa Energia.

 

O programie Bridge to MassChallenge Warsaw

Bridge to MassChallenge Warsaw to pilotażowa edycja programu MassChallenge dla dojrzałych startupów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które mają już za sobą doświadczenia w kreowaniu produktu i jego sprzedaży, a obecnie chcą zrobić kolejny krok i zaistnieć na rynkach zagranicznych. Program kierowany jest do startupów, których rozwiązanie oparte jest na ciekawej technologii lub które działają w nowym, interesującym modelu biznesowym – niezależnie od sektora. Orientacyjna „górna” granica wyznaczona dla uczestników, to roczne przychody nieprzekraczające 2 mln dolarów i zebrane finansowanie, oparte o udziały nieprzekraczające 1 mln dolarów.

 

Korzyści z udziału w programie

Dzięki Bridge to MassChallenge Warsaw, najlepsze 25 startupów z Europy Środkowo-Wschodniej, w ramach dwóch 4-dniowych warsztatów w Warszawie i Bostonie, będzie mogło skorzystać z doradztwa lokalnych i globalnych ekspertów i mentorów, w tym również tych z Grupy PGE, a także uzyskać dostęp do globalnej sieci przedsiębiorców i inwestorów współpracujących z MassChallenge - czołowego akceleratora startupów na świecie.

To jednak nie koniec. Po skończonej akceleracji startupy, których rozwiązania zainteresują PGE Nową Energię, otrzymają dostęp do ekspertów rynkowych firmy, infrastruktury sieciowej i wytwórczej oraz wsparcie w komercjalizacji swoich produktów i usług. Najlepsze koncepty będą mogły liczyć na szybką ścieżkę do potencjalnej inwestycji ze strony PGE Ventures.

 

Więcej o programie na stronie http://b2mcwarsaw.fpt.org.pl/

Osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, Elektrownia Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach do końca 2017 roku przejmie Grupa PGE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na zakup aktywów francuskiego EDF w Polsce. Umowa o wartości ok. 4,5 mld zł będzie jedną z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce i Europie w ostatnich latach.

PGE Polska Grupa Energetyczna dzięki samodzielnemu przejęciu aktywów EDF Polska umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego ciepła systemowego. Transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem sprzedaży na giełdzie większości energii produkowanej przez przejmowaną spółkę.

Zgoda wydana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kamieniem milowym na drodze do szybkiego i planowego sfinalizowania strategicznej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF. Ten zakup jest korzystny dla Grupy PGE, jej obecnych i przyszłych klientów. Dzięki podniesieniu płynności giełdowego obrotu energią elektryczną, pozytywnie wpłynie także na konkurencyjność rynku energii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE jest niekwestionowanym liderem w wytwarzaniu energii elektrycznej, a przejęcie 8 elektrociepłowni da nam pierwsze miejsce także na rynku ciepła. Prace nad strategią rozwoju w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej, na bazie przejmowanych aktywów, weszły w końcowy etap. Nasz pomysł na ten biznes zostanie zaprezentowany po zamknięciu transakcji zakupu EDF Polska, czyli do końca tego roku – mówi Henryk Baranowski.

Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wytwarzaną przez Elektrownię Rybnik. Ta ilość może zmniejszyć się jedynie w przypadku zwiększenia obowiązku sprzedaży energii przez całą Grupę PGE lub gdy elektrownia w Rybniku zmieni właściciela.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane po spełnieniu czwartego i ostatniego warunku zawieszającego umowy podpisanej 19 maja 2017 r. Polega on na uzyskaniu przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Trzy pozostałe warunki zostały już wypełnione. Odpowiednie zgody wydał UOKiK, Minister Energii oraz władze rządowe we Francji pełniące nadzór nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

 

Informacje dodatkowe:

Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld złotych, z czego ok. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela).

W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł. Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł. Z tej perspektywy, cena przedsiębiorstwa określona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w ocenie PGE  jest korzystna.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, wyrażając zainteresowanie pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. 19 maja Grupa podpisała umowę zakupu finalizującą trwającą kilka miesięcy transakcję.

Przejmowane aktywa w liczbach

 • Moc zainstalowana elektryczna: 3,3 GW*
 • Moc zainstalowana cieplna: 4,4 GW*
 • Roczna produkcja en. elektrycznej: 12,4 TWh
 • Roczna produkcja ciepła: 32,8 PJ
 • Sieć ciepłownicza: ok. 390 km
 • 4 elektrociepłownie (Gdynia, Gdańsk, Kraków, Toruń)
 • Sieć ciepłownicza w Toruniu
 • Elektrownia Rybnik
 • Kogeneracja SA: 4 elektrociepłownie (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica) oraz 3 sieci ciepłownicze (Zielona Góra, Siechnice, Zawidawie)

* Łącznie z blokiem gazowym w Elektrociepłowni Toruń, oddanym do użytku w 2017 r.

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa kontynuuje realizację programu unowocześniania sieci energetycznej na Mazowszu. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana dziś  do użytkowania nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Koszt jej wybudowania wyniósł 18 mln z

Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ,  który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy,  a przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów w tym rejonie. Dynamicznie rozwijające się podwarszawskie tereny położone wzdłuż trasy S7, tworzyły bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa w 2016 roku rozpoczęła budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całym majątku PGE Dystrybucja. Stacja w Czosnowie i odcinek linii kablowej 110 kV do Łomianek to w sumie koszt ok. 69 mln zł, w tym 51 mln zł to koszt linii kablowej. Stacja kosztowała ok. 18 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Realizowany za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja kompleksowy program modernizacji i rozwoju posiadanej sieci dystrybucyjnej , którego ważnym elementem jest tzw. węzeł Czosnów, ma kluczowe znaczenie dla wzrostu zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucji, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas nowy GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

- Inwestycja w Czosnowie była największą i najpilniejszą z listy ważnych spraw do załatwienia na terenie działania Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja. Nasza inwestycja otwiera nowe szanse rozwoju regionu, z czego z pewnością szybko skorzystają oczekujący na tę możliwość odbiorcy indywidualni i biznesowi  – powiedział Wojciech Lutek, Prezes PGE Dystrybucja.

- Polska energetyka potrzebuje inwestycji w nowe źródła wytwarzania i modernizację infrastruktury energetycznej. Inwestycje jak ta w Czosnowie to przykład jak zmienia się sektor energii. Cieszę się, że spółki energetyczne w tym również PGE dostrzegają wyzwania przed jakimi staje teraz polska energetyka i realizują ambitne plany inwestycyjne. Stacja w Czosnowie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i dynamicznie rozwijającego się regionu. Rozwój infrastruktury energetycznej to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój gospodarczy na poziomie lokalnym  – powiedział podczas uroczystości otwarcia GPZ w Czosnowie minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

W 2017 r. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa zrealizuje na Mazowszu zadania inwestycyjne na rekordową kwotę ponad 430 mln zł. Z tego na rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych obiektów przeznaczy ponad 410 mln zł. Każdego roku na terenie warszawskiego oddziału spółki liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wzrasta średnio o ok. 14 tys. Na całym terenie działalności PGE Dystrybucja wyda na programy inwestycyjne w latach 2016 – 2019 kwotę ok. 7 mld zł.

Spółka zapoznaje się ze stanowiskiem prezesa UOKiK i odniesie się do niego jak najszybciej. Jesteśmy przekonani, że ten dialog przyniesie kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi pomyślne dla PGE i szybkie sfinalizowanie transakcji zakupu polskich aktywów EDF.  

Od dziś młodzi przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z liderem rynku elektroenergetycznego, Grupą PGE, mogą zgłaszać swoje projekty wypełniając prosty formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.pgeventures.pl

PGE Ventures, fundusz CVC powołany do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił szeroko zakrojony program scoutingowy. Jego celem jest dotarcie do jak największej grupy młodych przedsiębiorców oraz wyselekcjonowanie z niej projektów najlepiej odpowiadających potrzebom biznesowym Grupy PGE.

Start-up, który zgłosi się do programu scoutingowego PGE Ventures, będzie musiał spełnić szereg kryteriów biznesowych i technologicznych, które przy współudziale ekspertów zewnętrznych zostaną poddane szczegółowej analizie przez komitety inwestycyjne, ciała doradcze zarządu PGE Ventures.

Współpraca ze start-upami jest fundamentem naszej działalności w obszarze innowacyjności i nowych technologii. Dołożyliśmy starań, żeby selekcja start-upów odbywała się sprawnie, rzetelnie i zgodniez najlepszymi praktykami, stosowanymi przez wiodące fundusze CVC w Europie i na świecie. PGE Ventures ma za zadanie zapewnić Grupie nowe pomysły biznesowe i docelowo strumień przychodu – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wypełnienie formularza aplikacyjnego będzie wymagało podania kilku podstawowych informacji dotyczących m.in. produktu, nad jakim pracuje zespół, etapu jego rozwoju czy zapotrzebowania kapitałowego.

Ważne będą też informacje na temat zespołu zaangażowanego w projekt, np. doświadczenia jego poszczególnych członków. Złożenie aplikacji przez formularz będzie równoznaczne z przystąpieniem do programu scoutingowego. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu do następnego etapu trafi do start-upów w ciągu 2-3 tygodni od złożenia aplikacji.

Co ważne po podpisaniu umów inwestycyjnych startupy otrzymają dostęp nie tylko do kapitału PGE Ventures, ale również do tzw. Smart Money, czyli wsparcia w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, a być może i pomocy przy testowaniu oraz sprzedaży produktów i usług.

Dynamiczny i konsekwentny rozwój PGE Ventures jest odpowiedzią na cele strategii Grupy PGE, ale trafia też w rosnące potrzeby rynku start-upowego w Polsce. Dziś ogłaszamy nabór do programu scoutingowego, zapowiedzianego podczas inauguracji działalności naszego funduszu na PGE Narodowym. Pozytywnie oceniony startup, który przejdzie wszystkie etapy oceny, będzie mógł liczyć na podpisanie z nami umowy inwestycyjnej. Liczę, że do końca roku uda nam się podpisać 3-4 takie umowy  – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Fundusz PGE Ventures zainwestuje w start-upy powiązane z szerokim łańcuchem wartości Grupy PGE. Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez potencjalne spółki portfelowe, poszukiwane będą projekty między innymi w obszarach szerokorozumianej energetyki, w tym: niskoemisyjne technologie wytwórcze, metody magazynowania energii, smart home, smart city, analityka big data, Internet rzeczy, czy elektromobilność. PGE Ventures, oprócz dofinansowania działalności rozwojowej, zapewni młodym przedsiębiorcom infrastrukturę badawczo-rozwojową dostępną w ramach współpracy wypracowanej z partnerami oraz wsparcie biznesowe swojej kadry w budowaniu strategii rynkowej.

Na obszar badań, rozwoju i innowacji Grupa PGE przeznaczy do 2020 roku łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa środki pozyskane z zewnątrz. W skali Grupy będzie to 50 mln zł środków własnych rocznie, w tym 20 mln zł przeznaczonych na fundusz kapitałowy PGE Ventures i 30 mln zł na projekty B+R i akcelerację. Zgodnie z założeniami kolejne 50 mln zł pochodzić będzie z zewnątrz, z narzędzi pomocowych. W efekcie można założyć, że Grupa PGE umożliwi rozwój nowych technologii, produktów i firm zapewniając około 100 mln zł w skali roku. Środki przeznaczone zostaną na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych, w szczególności rozwój elektromobilności, inwestowanie w start-upy, nowoczesne kanały obsługi klientów, czy integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Komitet Inwestycyjny Grupy PGE wydał rekomendację w zakresie paliwa i technologii dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także w wyniku zachodzących zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, jako najkorzystniejsze paliwo wskazany został gaz.

Grupa PGE kontynuuje prace zmierzające do budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, w województwie zachodniopomorskim. 30 sierpnia 2017 r. Komitet Inwestycyjny, ciało doradcze zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, zarekomendował uruchomienie fazy przygotowania do realizacji nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe.

Ten etap projektu, zaplanowany do końca II kwartału 2018 r., obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac.

W trakcie prac nad studium wykonalności przeprowadzone zostaną pogłębione analizy trzech technologii. Wśród nich są: blok gazowy w cyklu prostym, blok gazowy w cyklu prostym przygotowany do ewentualnej rozbudowy do bloku gazowo-parowego („CCGT ready”) oraz blok gazowo-parowy. Szacowane koszty budowy bloku gazowego o mocy ok. 500 MW, oparte o rynkowe ceny realizowanych obecnie projektów, mieszczą się w przedziale 2-3 mln zł za MW.

Wskazanie przez Komitet Inwestycyjny paliwa gazowego jako wiodącego dla nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra oznacza zmianę rekomendacji wydanej w czerwcu 2017 r. Wówczas pozytywnie zaopiniowana została budowa nowych mocy opartych na węglu kamiennym.

Ze względu na specyficzne uwarunkowania lokalizacyjne Elektrowni Dolna Odra, położonej w rejonie charakteryzującym się dużym zapotrzebowaniem na moce bilansujące system elektroenergetyczny, nowa jednostka powinna charakteryzować się wysoką elastycznością pracy. Konsultacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi wykazały, że blok gazowy jest w stanie spełnić te wymagania.

Na korzyść technologii gazowej w Elektrowni Dolna Odra przemawiają również aktualne uwarunkowania rynkowe i regulacyjne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, które pociągają za sobą konieczność elastycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w tego typu projektach, w tym szczególnie ryzykiem regulacyjnym. Możliwe wprowadzenie limitów emisyjnych dla technologii konwencjonalnych, w połączeniu z postępującą rewizją systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, która może podnieść koszty wytwarzania energii elektrycznej, stanowią istotne ryzyka w obszarze regulacyjnym. 

Wśród przesłanek czyniących atrakcyjnymi inwestycyjnie źródła gazowe, znajduje się również zauważalny postęp prac zmierzających do rozwoju rynku i poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce, m.in. poprzez budowę nowych interkonektorów, rozwój importu LNG, czy projekt Baltic Pipe, polegający na budowie rurociągu dostarczającego do Polski gaz ze złóż norweskich.

Zgodnie ze strategią biznesową, Grupa PGE podchodzi do planów rozwoju nowych mocy wytwórczych w sposób elastyczny, mając każdorazowo na celu podjęcie najkorzystniejszej decyzji pod względem ekonomicznym, technicznym, a także uwzględniającej specyficzną lokalizację poszczególnych aktywów. Zdając sobie sprawę ze swojego wpływu na otoczenie, Grupa PGE bierze także pod uwagę dywersyfikację źródeł wytwarzania, obecnie opartych na węglu brunatnym i kamiennym.  

Dodatkowe informacje

 

Obecnie w Polsce realizowany jest szeroko zakrojony program budowy wysokosprawnych bloków energetycznych, które powstają m.in. w elektrowniach Opole, Turów, Kozienice i Jaworzno. Nowe bloki znacząco poprawią bilans mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a przez to bezpieczeństwo dostaw przez najbliższą dekadę.

Według różnych prognoz bilansu mocy w KSE, w tym analiz własnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pomimo realizowanych obecnie inwestycji, z uwagi na dalszy wzrost gospodarczy kraju oraz sukcesywne wycofywanie z eksploatacji najstarszych bloków, po 2025 r. spodziewany jest istotny deficyt mocy wytwórczych.

Oznacza to konieczność planowania i przygotowania do realizacji kolejnych projektów budowy nowych mocy wytwórczych o odpowiedniej dyspozycyjności i sterowalności. Jedną z najbardziej odpowiednich lokalizacji dla budowy nowych mocy w kraju jest Elektrownia Dolna Odra. Jest jedyną elektrownią systemową w północno-zachodniej Polsce i jako taka ma fundamentalne znaczenie dla stabilnej pracy KSE (m.in. z uwagi na duże nasycenie niekontrolowalnych mocy wiatrowych w tym regionie). Została wybudowana w latach 1970-1977 jako elektrownia z ośmioma blokami energetycznymi o mocy 200 MW. Obecnie pracuje w niej sześć bloków o łącznej mocy 1362 MW. Istnieje ryzyko, że bez nowych inwestycji, od 2020 r. w eksploatacji pozostaną 4 bloki.

Określenie przyszłości Elektrowni Dolna Odra, jej modelu funkcjonowania, roli w KSE i kształtu technologicznego, jest jednym z kluczowych zadań stojących przed spółką PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami konwencjonalnymi oraz kopalniami. To także jeden z priorytetów strategii biznesowej Grupy z września 2016 r.

Już w maju 2016 r. w PGE GiEK rozpoczęty został projekt „Koncepcja rozwoju Elektrowni Dolna Odra” (KREDO). W skład organizacji projektowej weszli przedstawiciele Zespołu Elektrowni Dolna Odra, centrali PGE GiEK oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spółki matki w Grupie, a także przedstawiciele strony społecznej ZEDO. Zespół KREDO rozpatrywał kilkanaście wariantów technologiczno-paliwowych budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra.

Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2016 rok w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia działalność największej firmy sektora elektroenergetycznego. Opowieść krąży wokół trzech fundamentalnych wartości Grupy PGE, którymi są: partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność.

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Celem PGE jest bycie dobrym sąsiadem i partnerem na wszystkich płaszczyznach działalności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE został opracowany w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Standardowe rozwiązania technologiczne, takie jak nowoczesny interfejs, animacje, infografiki, możliwość przeglądania na smartfonie, tablecie i komputerze stacjonarnym to nie jedyne zalety tego raportu. Główny nacisk został w nim położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk działalności w średnim i długim terminie, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

Robimy wszystko, by nasza komunikacja z otoczeniem była przejrzysta. Założenie to spełnia raport zintegrowany za 2016 r., w którym wprost wykładamy krótko, średnio i długoterminowe wartości firmy. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie. Dlatego każdego dnia podejmujemy inicjatywy, by zarządzać nim w zrównoważony sposób. W tym celu współpracujemy z wieloma środowiskami. Uważamy, że dialog z otoczeniem jest naszym obowiązkiem i przejawem odpowiedzialności. Jesteśmy dumni z wyjątkowej roli, jaką odgrywamy w polskim systemie elektroenergetycznym. Swoją pasją, 38 tys. najwyższej klasy specjalistów zatrudnianych w PGE, chcemy dzielić się z milionami naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Henryk Baranowski.

Jak Grupa PGE rozumie trzy kluczowe wartości charakteryzujące kulturę jej organizacji?

PARTNERSTWO – to charakterystyka i opis naszego otoczenia, z którym nawiązujemy interakcję  w naszej codziennej działalności. Zależy nam, by uwzględnić oczekiwania różnych środowisk, a jednocześnie wykonywać codzienna pracę polegającą na budowaniu wartości firmy.

ROZWÓJ – to opis i analiza coraz dynamiczniej zmieniającego się świata, w którym funkcjonujemy. Tutaj przedstawiamy perspektywę rozwoju PGE, która zawiera się w idei zrównoważonej i odpowiedzialnej transformacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – przedstawia działania służące realizacji naszych projektów oraz oczekiwań interesariuszy. To mechanizmy zarządzania, raportowania i nadzoru w organizacji, służące realizacji założonych celów. 

 

Raport zintegrowany PGE dostępny jest pod adresem: http://www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl/

 

 

PGE Ventures, realizując strategię Grupy PGE, w której szczególne miejsce zajmuje poszukiwanie nowych źródeł przychodu oraz innowacyjność, nawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Startup Poland.

Konferencja prasowa PGE Ventures

 

W ramach współpracy z fundacją, PGE Ventures może liczyć na bieżący monitoring rynku start-upów z różnych branż, udział w specjalistycznych i eksperckich warsztatach, tzw. pitch days oraz spotkaniach, które będą odbywały się w ramach statutowej działalności Startup Poland.

Partnerstwo z Fundacją Startup Poland jest dla PGE Ventures kluczowe, ponieważ zapewni ono dostęp do wiedzy na temat start-upów działających w Polsce i powstającego ekosystemu. Fundacja wspiera również przedsiębiorców we współpracy ze start-upami, prowadzi dialog z administracją publiczną oraz uczestniczy w konsultacjach projektów legislacyjnych, a także monitoruje, identyfikuje i promuje projekty biznesowe o innowacyjnych cechach opracowywanych przez start-upy prowadzące działalność na polskim rynku.

PGE Ventures poszukuje jak najszerszego dostępu do profesjonalnie wyselekcjonowanej grupy start-upów i partnerstwo z fundacją ten cel pozwala nam zrealizować. Inną wartością tej współpracy będzie również możliwość zapewnienia zaplecza eksperckiego i kanałów promocji naszego funduszu w grupie przedsiębiorców, do których chcemy dotrzeć. Naszym celem jest zbudowanie wizerunku wiarygodnego oraz uczciwego partnera – mówi Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.

PGE Ventures, jako partner strategiczny Fundacji Startup Poland, będzie angażował się w realizację projektów fundacji, budując jednocześnie wizerunek mecenasa polskich start-upów z sektora energetycznego i wiarygodnego partnera biznesowego dla młodych przedsiębiorców. Obok wsparcia eksperckiego, związanego z rzetelną oceną innowacyjnych projektów, PGE Ventures otrzyma również miejsce w Radzie Programowej Fundacji Startup Poland, które zapewni spółce możliwość realnego wpływu na projekty i działania fundacji.

Dzięki partnerstwu strategicznemu z PGE Ventures, Startup Poland zwiększy siłę oddziaływania swoich projektów, aby szybciej i skuteczniej umacniać branżę start-upów w Polsce. Spośród dużych polskich spółek, PGE jest pierwszą, która dostrzegła wartość takich wysokopoziomowych, ekosystemowych działań. Uruchamiając fundusz corporate venture capital, Grupa PGE staje się naturalnym sprzymierzeńcem Fundacji Startup Poland w budowie silnego i żywotnego ekosystemu polskich start-upów – mówi Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland.

Współpraca z fundacją zapewnia PGE Ventures wyłączność branżową w sektorze energetycznym,co z punktu widzenia rosnącej konkurencji ze strony podmiotów tworzonych przy innych firmachz branży, daje Grupie PGE istotną przewagę w dostępie do perspektywicznych start-upów.

 • PGE kontynuuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBIDTA w wysokości ponad 3,4 mld zł
 • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł o 10 proc. Wytwarzanie w zmodernizowanej Elektrowni Bełchatów zwiększyło się o 20 proc. w porównaniu do I półrocza 2016 r.
 • Grupa odnotowała ponad 3-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii w drugim kwartale 2017 roku na tle wzrostu zapotrzebowania w kraju na poziomie niemal 2 proc.
 • Postępują prace na placach budowy kluczowych inwestycji – nowe bloki w Opolu osiągnęły 80 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie 30 proc.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2017 r. wyniósł ponad 3,4 mld zł (3,445 mld zł) i był wyższy o 10 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 3,366 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu i liczba ta oddaje skalę poprawy wyniku. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej kosztowo struktury wytwarzania opartej na węglu brunatnym.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym półroczu 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 1,612 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,222 mld zł. Segment obrotu wygenerował 422 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 169 mln zł.

Kontynuujemy trend wzrostu produkcji energii elektrycznej z pierwszego kwartału. 20-procentowy wzrost produkcji z Elektrowni Bełchatów obrazuje skuteczność przeprowadzonej modernizacji i podkreśla rolę węgla brunatnego w polskim systemie elektroenergetycznym. Mając na względzie efektywność wytwarzania modernizujemy również bloki 1-3 w Turowie. Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna, to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a zarazem charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. PGE chce być liderem właśnie tak postrzeganej energetyki konwencjonalnej, a dobre wyniki operacyjne i finansowe w I półroczu dowodzą, że obraliśmy właściwy kieruneki konsekwentnie realizujemy cele, które sobie wyznaczyliśmy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I półroczu 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 27,88 TWh, z czego 19,98 TWh z węgla brunatnego. To efekt mniejszego o ponad 8 tys. godzin obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków Elektrowni Bełchatów modernizowanych przed rokiem. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,22 TWh i spadła o 10 proc. r/r ze względu na większe o 3,8 tys. godzin obciążenie remontowe, głównie w Elektrowni Dolna Odra. Produkcja energiiw elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 0,62 TWh i jest to wynik korzystnych warunków pogodowych. O 11 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,46 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 17,5 TWh i był o 3,5 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

Rok 2017 to dla Grupy PGE czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. 19 maja 2017 r. PGE podpisała warunkową umowę zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce o łącznej wartości 4,5 mld zł. Umowa sfinalizowana zostanie po spełnieniu warunków zawieszających. Obecnie Grupa oczekuje na decyzję UOKiK oraz Ministra Energii. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ciepła systemowego.

W ramach pozyskiwania nowych źródła przychodu i zysku EBITDA Grupa PGE zamierza także rozszerzać prowadzony biznes o zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i współpracę z samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnych modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 MW. Do tej pory zlokalizowała blisko 200 miejscowości, w których taka współpraca miałaby znaczący potencjał i rozpoczęła współpracę z dwoma pierwszymi gminami podpisując stosowne listy intencyjne.

PGE otwiera się także na szeroką współpracę ze start-upami. Inwestycjami kapitałowymi w start-upy, zgodnie z kompleksową strategią działania w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, zajmie się specjalistyczny fundusz PGE Ventures, a inkubacja i akceleracja projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zadaniem spółki PGE Nowa Energia. Grupa Kapitałowa PGE przeznaczy na wsparcie start-upów co najmniej 25 mln zł rocznie, a w sumie na obszar badań, rozwoju i innowacji ok. 400 mln zł w perspektywie 4 lat (do 2020 roku) – z czego połowa to środki własne, a druga połowa to finansowanie pozyskane z zewnątrz. Oprócz finansowania start-upów, zostaną one zainwestowane m.in. w rozwój nowych technologii, budowanie ekosystemu elektromobilności, rozwijanie produktów i linii biznesowych oraz nowoczesnych kanałów obsługi klientów, a także integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Bardzo poważnie podchodzimy do inwestycji w innowacyjne projekty, ponieważ mamy świadomość ich fundamentalnego znaczenia dla rozwoju zarówno samego sektora energetyki, jak i całej polskiej gospodarki.  Jesteśmy liderem rynku energii elektrycznej, a niebawem również rynku ciepła, dlatego jest dla nas oczywiste, że powinniśmy być także liderem innowacyjności. Chcemy tym samym udowadniać, że największe polskie przedsiębiorstwa mogą działać w tym obszarze sprawnie i efektywnie. Już we wrześniu ruszamy z programem scoutingowym, a do końca roku podpiszemy umowy ze start-upami, które otrzymają wsparcie z budżetu PGE Ventures na ten rokmówi Henryk Baranowski.

W I półroczu 2017 r. Grupa PGE kontynuowała realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w tym okresie wyniosły 2,6 mld zł i były o 30 proc. niższe niż przed rokiem, głównie z powodu zmniejszającego się frontu robót. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 80 procent. Finalizowane są prace montażu turbozespołu na terenie bloku nr 5, natomiast w zakresie bloku nr 6 trwają przygotowania do wykonania próby szczelności układów ciśnieniowych kotła. Zakończony został rozruch technologiczny urządzeń w ramach największego zadania towarzyszącego inwestycji, czyli stacji uzdatniania wody. Przekazanie stacji do eksploatacji zaplanowane zostało na koniec sierpnia.

Konsekwentnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Na miejsce dostarczono pierwsze elementy turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 30 procent. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na jednoczesne produkowanie energii elektrycznej i ciepła. Trwają tam obecnie prace związane ze scalaniem części ciśnieniowej kotła i przygotowaniem kotła do montażu.

Grupa prowadzi również kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności jej jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W końcową fazę realizacji wszedł pilotaż inteligentnego systemu pomiarowego w Łodzi i Augustowie, a pozytywne efekty jego funkcjonowania, m.in. możliwość obserwowania rzeczywistego zużycia energii w domu, są już dostrzegane przez klientów.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników: https://www.youtube.com/watch?v=BVWMOPOPTG4

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole przekroczyło już 80 procent. Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Budowa nowych bloków w opolskiej elektrowni PGE to największe inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku. Wybudowanie dwóch nowych bloków, każdego o mocy brutto 900 MW, uplasuje Elektrownię Opole nie tylko w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale również znacznie zwiększy jej rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Bloki opalane będą węglem kamiennym, którego roczne zużycie szacowane jest na ok. 4 mln ton.

PGE odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, czyli gwarantowaniu milionom polskich rodzin i setkom tysięcy firm stabilnych i relatywnie tanich dostaw energii elektrycznej. Nowoczesna technologia wykorzystywana przy budowie opolskich bloków pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, a ponadto zredukuje emisję dwutlenku węgla  o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa jest największym inwestorem w kraju i tym samym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Rozbudowa Elektrowni PGE w Opolu to nie tylko powiększenie aktywów Grupy, ale również rozwój polskich przedsiębiorstw. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień w ramach projektu  trafia do polskich firm, a z każdej wydawanej przez PGE złotówki 70 groszy pozostaje w Polsce. Ta ogromna inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dziennie ponad 5,5 tys. osób – dodaje Henryk Baranowski.

Prace na placu budowy trwają od początku lutego 2014 roku. W listopadzie 2014 roku wmurowany został w fundamenty kamień węgielny. Przez 3,5 roku realizacji tego przedsięwzięcia wykonano główne roboty budowlane, w tym zamontowano konstrukcje kotłowni i części ciśnieniowe kotłów obu bloków, zamontowano konstrukcje maszynowni i wybudowano płaszcze chłodni kominowych, o wysokości przeszło 185 metrów. Jednym z ważniejszych kamieni milowych był etap prac realizowanych na początku 2017 roku. Wtedy między innymi dostarczony i posadowiony został stojan generatora bloku numer 6 oraz zakończono, z wynikiem pozytywnym, próbę wodną kotła bloku numer 5.Z wynikiem pozytywnym zakończono także próbę ciśnieniową rurociągów wysokoprężnych oraz skraplacza bloku numer 5.

Za nami są też prace związane z pozytywnym zakończeniem testów i prób odbiorowych urządzeń elektrycznych i osiągnięciem gotowości do podania napięcia na rozdzielnię GIS110kV oraz przygotowaniem części ciśnieniowej kotła nr 6 do przeprowadzenia próby ciśnieniowej. Osiągnęliśmy już gotowość rozproszonego systemu sterowania technologicznego i elektrycznego do rozpoczęcia prac uruchomieniowych. Trwają intensywne prace związane m.in. z kablowaniem obiektów i montażem rurociągów średnio i niskoprężnych oraz przygotowaniem do płukania układów olejowych turbiny bloku nr 5 – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Obecnie trwa montaż turbozespołów dla bloków 5 i 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto pracownicy budowy intensywnie pracują przy montażu elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin. To bardzo istotne z punktu widzenia norm środowiskowych.. Uwagę obserwujących postęp inwestycji w Elektrowni Opole zwraca również zmieniający się wygląd  chłodni kominowej, która obsługiwać będzie blok 6. Na powłoce zewnętrznej wspomnianej chłodni powstaje ogromny rysunek – tęczy, słońca i nut – z jednej strony nawiązujący do sąsiadujących z nią chłodni,a z drugiej do Opola – stolicy polskiej piosenki. Ta nietypowa „praca plastyczna” to także wyzwanie logistyczne, ponieważ do pomalowania jest aż 4,5 ha powierzchni.

Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi.Tzw. „zimny rozruch” ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego.

W zakresie przedsięwzięć towarzyszących prace również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mowa tu przede wszystkim o Stacji Uzdatniania Wody, która zgodnie z planem ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym kwartale. Stacja ta z wynikiem pozytywnym zakończyła swój pierwszy 72-godzinny rozruch. Docelowo ma uzdatniać wodę dla czterech istniejących i dwóch powstających właśnie bloków.

Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

PGE Dystrybucja zrealizuje w tym roku na terenie Podlasia inwestycje o wartości 250 mln zł. Modernizacja i rozbudowa stacji transformatorowych oraz linii przesyłowych wpłyną na znaczną poprawę jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.

To kolejny rok intensywnych inwestycji na Podlasiu, które mają na celu zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców w tym regionie. W pierwszym półroczu 2017 r. PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie województwa podlaskiego, w Augustowie i Hajnówce, dwie inwestycje polegające na modernizacji stacji 110/15 kV.

W Augustowie, w północnej części województwa podlaskiego, zakończyły się  prace modernizacyjne stacji transformatorowej 110/15 kV Augustów. Stacja wyposażona jest w 4 pola WN (wysokiego napięcia), które podlegały kompleksowej modernizacji w zakresie rozdzielni WN i SN (średniego napięcia). Wymieniona została cała aparatura WN, urządzenia pomiarowe i sterujące, a także obwody związane z automatyką rozdzielni SN i jej poszczególnymi polami. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej infrastruktury awarie będą szybciej i dokładniej lokalizowane, a w przypadku uszkodzeń linii będą mogły być natychmiast wyłączone i zabezpieczone, przez co awarie będą mniej dotkliwe dla mieszkańców regionu.

W czerwcu 2017 r. w Hajnówce zakończyła się modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV. Inwestycja ta również wymagała wymiany całej aparatury WN, zainstalowania urządzeń do zdalnego sterowania i pomiarów, a także obwodów związanych z automatyką rozdzielni SN i jej poszczególnymi polami. Wymieniono także elementy, które pomogą szybciej  zlokalizować awarię, a uszkodzony odcinek linii wyłączyć i zabezpieczyć.

Celem obu inwestycji prowadzonych przez białostocki oddział PGE Dystrybucja jest zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i polepszenie jej stanu technicznego. Modernizacja znacząco zmniejszy również ryzyko powstania awarii oraz zwiększy przepustowość linii.

To kluczowe inwestycje dla Podlasia, które pozwolą znacznie skrócić przerwy w dostawach energii, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy do nowych odbiorców. Przeprowadzone prace modernizacyjne wpłyną także na podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów – mówi Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Prace modernizacyjne stacji w Augustowie i Hajnówce miały również za zadanie dostosować i rozbudować infrastrukturę stacyjną do wyższych standardów i umożliwić jej rozbudowę w przypadku konieczności przyłączania nowych odbiorców, zarówno indywidualnych, jaki przemysłowych. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego Podlasia.

Koszty modernizacji stacji w Augustowie i Hajnówce wyniosły ponad 15,5 mln zł.  Na całym obszarze działania białostockiego oddziału PGE Dystrybucja na realizację wszystkich tegorocznych inwestycji przeznaczy łącznie ponad 250 mln złotych.

Grupa Kapitałowa PGE dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 280 tys. km – wystarczyłaby na 7-krotne oplecenie kuli ziemskiej na wysokości równika. W latach 2016-2019, za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja, Grupa planuje zrealizować inwestycje w rozwój i modernizację posiadanej sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł.

 

Grupa PGE zakończyła fazę analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra i zdecydowała o przejściu do fazy przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z rekomendacją komitetu inwestycyjnego, wiodącym wariantem projektu budowy nowej jednostki będzie monoblok na węgiel kamienny o mocy ok. 500 MW.

Blok planowany jest jako instalacja zlokalizowana poza ciągiem istniejących urządzeń głównych bloków nr 1-8 i spełniać ma wymagania konkluzji BAT, czyli najostrzejszych norm unijnych w zakresie standardów emisyjnych. Jego sprawność, czyli efektywność wykorzystania energii zawartej w paliwie, ma wynieść powyżej 45 proc. netto, co zapewni konkurencyjność rynkową i jak najniższy poziom emisji CO2. Szacowane koszty budowy bloku w tej technologii, oparte o rynkowe ceny realizowanych projektów, mieszczą się w przedziale 6-7 mln zł za MW. Nowy blok odtworzy potencjał produkcyjny wyeksploatowanych bloków nr 3 i 4 o sprawności rzędu 34 proc., wybudowanych w latach 70. XX w.

Dla wybranego wariantu przeprowadzone zostaną prace właściwe dla fazy przygotowania inwestycji tego typu do realizacji, a w szczególności: opracowanie szczegółowego studium wykonalności, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, etc.), uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy, wybór i doprecyzowanie modelu finansowania.

Harmonogram fazy przygotowania inwestycji obejmuje lata 2017-2020. W przypadku dalszych pozytywnych rekomendacji komitetu inwestycyjnego, rozpoczęcie budowy nowego bloku powinno nastąpić w 2021 r., a oddanie bloku do eksploatacji w 2026 r. Ten wstępny harmonogram będzie jeszcze podlegał dalszej optymalizacji w ramach prac nad studium wykonalności.

Aktualne uwarunkowania rynkowe i regulacyjne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej nie sprzyjają wykonalności inwestycji węglowych i implikują konieczność elastycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w tego typu projektach, w tym szczególnie ryzykiem regulacyjnym. Dlatego w ramach studium wykonalności rozpatrzone zostaną opcje dodatkowe: wielopaliwowość nowego bloku (uzupełnienie węgla biomasą lub innym paliwem/paliwami w celu obniżenia emisyjności), blok gazowy (jako dodatkowa jednostka) oraz modernizacja istniejących bloków nr 1 i 2 (także w układzie wielopaliwowym).

Wielopaliwowość brana jest pod uwagę w szczególności pod kątem spełnienia kryterium emisyjności CO2 poniżej progu 550 g/kWh, który zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, ma warunkować możliwość korzystania z mechanizmów rynku mocy, czyli instrumentu finansowego, w którym inwestor otrzymywałby wynagrodzenie nie tylko za wyprodukowaną i sprzedaną energię, ale również za gotowość do zapewnienia w danej chwili określonej mocy.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie Operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na wysoce elastyczne źródła mocy oraz intensyfikację prac koncepcyjnych nad rurociągiem gazowym umożliwiającym bezpośredni import gazu ze złóż norweskich, tzw. „Baltic Pipe”, do wybranego wariantu węglowego rozważa się również dodanie bloku gazowego.

Celem tego typu „opcyjnego” podejścia do projektu budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra jest podjęcie najkorzystniejszej decyzji pod względem ekonomicznymi technicznym, uwzględniającej specyficzną lokalizację elektrowni.

 

Dodatkowe informacje

Obecnie w Polsce realizowany jest szeroko zakrojony program budowy wysokosprawnych bloków energetycznych, które powstają m.in. w elektrowniach Opole, Turów, Kozienice i Jaworzno. Nowe bloki znacząco poprawią bilans mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a przez to bezpieczeństwo dostaw przez najbliższą dekadę.

Według różnych prognoz bilansu mocy w KSE, w tym analiz własnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pomimo realizowanych obecnie inwestycji, z uwagi na dalszy wzrost gospodarczy kraju oraz sukcesywne wycofywanie z eksploatacji najstarszych bloków, po 2025 r. spodziewany jest istotny deficyt mocy wytwórczych.

Oznacza to konieczność planowania i przygotowania do realizacji kolejnych projektów budowy nowych mocy wytwórczych o odpowiedniej dyspozycyjności i sterowalności. Jedną z najbardziej odpowiednich lokalizacji dla budowy nowych mocy w kraju jest Elektrownia Dolna Odra. Jest jedyną elektrownią systemową w północno-zachodniej Polsce i jako taka ma fundamentalne znaczenie dla stabilnej pracy KSE (m.in. z uwagi na duże nasycenie niekontrolowalnych mocy wiatrowych w tym regionie). Została wybudowana w latach 1970-1977 jako elektrownia z ośmioma blokami energetycznymi o mocy 200 MW. Obecnie pracuje w niej sześć bloków o łącznej mocy 1362 MW. Istnieje ryzyko, że bez nowych inwestycji, od 2020 r. w eksploatacji pozostaną już tylko 4 bloki.

Określenie przyszłości Elektrowni Dolna Odra, jej modelu funkcjonowania, roli w KSE i kształtu technologicznego, jest jednym z kluczowych zadań stojących przed spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami konwencjonalnymi oraz kopalniami. To także jeden z priorytetów strategii biznesowej Grupy z września 2016 r. Już w maju 2016 r. w PGE GiEK rozpoczęty został projekt „Koncepcja rozwoju Elektrowni Dolna Odra” (KREDO). W skład organizacji projektowej weszli przedstawiciele Zespołu Elektrowni Dolna Odra, centrali PGE GiEK oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spółki matki w Grupie, a także przedstawiciele strony społecznej ZEDO.

Zespół KREDO rozpatrywał kilkanaście wariantów technologiczno-paliwowych budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra. Do etapu szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych wytypowano trzy warianty bloku węglowego klasy 500 MW: monoblok, duoblok oraz blok IGCC (blok gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla). W wyniku szeroko zakrojonych analiz zespół projektowy wskazał jako najkorzystniejszy wariant budowy monobloku węglowego, który odznacza się najkorzystniejszym poziomem wskaźnika LCOE (ang. Levelised Cost of Electricity), czyli uśrednionym kosztem wytworzenia energii elektrycznej w szerokim zakresie obciążeń bloku.

Wzrost zysków z regulowanej działalności oraz poprawa jakości powietrza w polskich miastach to główne cele opracowanego przez PGE Polską Grupę Energetyczną programu zarządzania systemami ciepłowniczymi w małych i średnich miejscowościach we współpracy z samorządami.

PGE zaoferuje samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz średniej wielkości przedsiębiorstwom nowe, kompleksowe usługi dotyczące wspólnych inwestycji w instalacje ciepłownicze.

28 czerwca i 3 lipca PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała dwa listy intencyjne w tym zakresie. Pierwszy z leżącym na Mazowszu miastem Pionki oraz lokalnym, wytwórcą i dystrybutorem ciepła – Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczym w Pionkach. Drugi natomiast z małopolskim miastem Wolbrom i Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Głównym celem nawiązanej współpracy jest kompleksowe zabezpieczenie potrzeb cieplnych obu miast.

Polski rynek ciepła jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy PGE. Przejęcie aktywów francuskiego EDF w Polsce, w tym 8 elektrociepłowni i blisko 400 km sieci ciepłowniczych w 4 różnych miastach, pozwoli PGE ugruntować pozycję lidera na rynku elektroenergetycznym oraz zostać największym dostawcą ciepła systemowego.

Grupa planuje dalszą ekspansję na tym rynku i wejście w nowy segment biznesowy jakim jest świadczenie usług zarządzania sieciami ciepłowniczymi w zakresie ciepłownictwa rozproszonego. Pozwoli to na wykorzystanie kompetencji PGE do zarządzania dużymi aktywami, zwiększenie przychodów oraz poprawienie wskaźnika regulowanego zysku EBITDA.

Celem Grupy Kapitałowej PGE jest wykorzystanie szans rynkowych w nowych obszarach biznesu ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy poprzez stabilne dostawy ciepła do klientów po konkurencyjnej cenie i w ekologiczny sposób. Działania te wspierają realizację celów klimatycznych, wpisują się w postulat poprawy jakości powietrza w miastach oraz ograniczenia niskiej emisji. Są także zgodne z megatrendem rozwoju energetyki rozproszonejmówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Obecnie większość energii cieplnej wytwarzana jest z węgla, niejednokrotnie w starych, mało wydajnych instalacjach. Ze względu na zaawansowany wiek i wysoką emisję zanieczyszczeń, większość urządzeń wytwarzających ciepło w Polsce, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach, wymaga modernizacji lub zastąpienia nowymi mocami wytwórczymi o niskiej emisyjności. Dodatkowo rynek wytwarzania i dystrybucji ciepła w Polsce stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi z nowymi regulacjami przyjmowanymi przez Unię Europejską, które dotyczą ograniczania emisji dwutlenku węgla, podnoszenia efektywności energetycznej oraz ukierunkowywania wytwarzania energii na źródła odnawialne. Grupa PGE jako lider na polskim rynku elektroenergetycznym i ciepłowniczym posiada niezbędne kompetencje i możliwości kapitałowe do przeprowadzenia takich inwestycji we współpracy z lokalnymi partnerami osiągając przy tym efekt synergii z podstawową działalnością jaką jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej.

Rozszerzamy prowadzony biznes o zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i współpracę z samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnych modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 MW. Już w tej chwili zlokalizowaliśmy blisko 200 miejscowości, w których taka współpraca miałaby znaczący potencjał. Rozpoczęcie współpracy z dwoma pierwszymi gminami to początek naszych zdecydowanych działań na rzecz pozyskania nowego źródła przychodów i zysku EBITDA – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa Kapitałowa PGE przeznaczy co najmniej 25 mln zł rocznie na wspierane start-upów. Zgodnie z kompleksową strategią działania w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, PGE Ventures, specjalistyczny fundusz CVC, zajmie się inwestycjami kapitałowymi w start-upy. Inkubacja i akceleracja projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zadaniem spółki PGE Nowa Energia. Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna zainaugurowała działanie dwóch spółek, których zadaniem będzie wspieranie start-upów. PGE Ventures, czyli działający w strukturach Grupy PGE fundusz CVC, będzie dysponował środkami własnymi na poziomie 20-22 mln zł. Fundusz będzie miał również możliwość pozyskania środków od prywatnych inwestorów, a także będzie starał się pozyskać dostępne finansowanie zewnętrzne w ramach PFR Ventures – podmiotu, który w sumie dysponuje budżetem o wartości ponad 1,6 mld zł. Za współpracę ze start-upami znajdującymi się w najwcześniejszej fazie rozwoju odpowiadać będzie spółka PGE Nowa Energia. Celem jej działania jest przede wszystkim inkubacja i akceleracja innowacyjnych przedsięwzięć.

Roczny budżet PGE na inwestycje w innowacyjne projekty wyniesie więc łącznie co najmniej 25 mln zł rocznie. W późniejszym okresie rozwoju przedsiębiorstw kapitał może być pozyskiwany także z rynków finansowych przy współpracy z innymi partnerami. PGE Ventures będzie inwestować w modelu, który zakłada obejmowanie mniejszościowych udziałów w już prosperujących przedsiębiorstwach. Oprócz kapitału zaoferuje również tzw. smart money, czyli transfer wiedzy w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, wsparcie w dostępie do infrastruktury, a także kontakt z ekspertami branżowymi.

Innowacje są nieodłącznym elementem budowania silnej i nowoczesnej polskiej gospodarki, której fundamentem jest rozwój sektora przemysłowego, w tym innowacyjnego sektora energetycznego. Jesteśmy tego świadomi i jako największy producent energii elektrycznej w kraju, a niebawem również lider na rynku ciepła, zwiększamy swoje dotychczasowe zaangażowanie w segmencie innowacyjności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strategia Grupy PGE uwzględnia rozwój nowych obszarów biznesu, wśród których szczególne znaczenie przypisujemy dynamicznie rozwijającemu się rynkowi start-upów. Jesteśmy przekonani, że jako niekwestionowany lider sektora energetycznego w Polsce, możemy zaoferować nieocenione wsparcie, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne i związane z bazą infrastrukturalną. To duża wartość i szansa na owocną współpracę, która przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w ten projekt stronom – dodaje Henryk Baranowski.

Proces rekrutacji w ramach PGE Ventures odbywać się będzie przede wszystkim za pomocą dedykowanego programu scoutingowego, a decyzje dotyczące wsparcia konkretnych projektów zapadać będą w ciągu najwyżej kilkunastu tygodni.

W ramach założonego modelu operacyjnego spółka zaoferuje wsparcie ekspertów branżowych (zwłaszcza w zakresie oceny pomysłu oraz procesu rozwoju produktu lub technologii), dostęp do infrastruktury Grupy PGE (testowanie produktu lub technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych), możliwość oceny produktu lub technologii po testach wykonanych w środowisku przemysłowym, a także dostęp do szerokiego grona osób i organizacji, mogących w znaczący przyczynić się do ich rozwoju.

PGE Nowa Energia będzie prowadzić swój własny program akceleracyjny, jak również współpracować z innymi akceleratorami. Start-upy na odpowiednio zaawansowanym poziomie rozwoju przekazywane będą ze spółki PGE Nowa Energia do spółki PGE Ventures w celu kapitalizacji i docelowo komercjalizacji rozwijanych produktów lub technologii.

PGE Ventures ma ambicje bycia częścią ekosystemu start-upowego, kształtującego się w Polsce przez ostatnie dwa lata. Dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy start-upy, fundusze VC, programy akceleracyjne oraz wszystkie inne podmioty działające na rynku. Głęboko wierzę, że razem możemy zarówno budować wartość Grupy Kapitałowej PGE, jak i pomóc w rozwoju młodym polskim przedsiębiorcom mówi Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.

Ogłoszeniu kompleksowego programu inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia przez Grupę Kapitałową PGE towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów zatytułowany „Czego oczekują start-upy od takich korporacji jak Grupa Kapitałowa PGE”, który odbył się na PGE Narodowym. Dyskusję z udziałem Magdaleny Jackowskiej-Rejman, prezes TechBrainers, Łukasza Feldmana, partnera zarządzającego Prometeia Capital, Julii Szopy, prezes fundacji StartUp Poland oraz Jakuba Kura, prezesa First11, moderował dziennikarz telewizyjny Radek Brzózka.

Grupa Kapitałowa PGE nieustannie poszukuje innowacyjnych pomysłów wśród pracowników oraz partnerów zewnętrznych – organizuje konkursy na innowacyjne projekty, a także prowadzi stałą współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy ze start-upami, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Twórcze połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń PGE z wiedzą partnerów umożliwia opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, tym samym budowanie wartości Grupy.

Filharmonia Narodowa nagrodziła PGE Polską Grupę Energetyczną statuetką, która co roku wręczana jest instytucjom w największym zakresie wspierającym jej działanie.

Wręczenie statuetek mecenasom i sponsorom Filharmonii Narodowej to symboliczny gest podziękowania za zaangażowanie w zakończonym właśnie sezonie artystycznym. PGE Polska Grupa Energetyczna, jako firma kontynuująca współpracę z Filharmonią Narodową, otrzymała statuetkę Mecenasa Roku kolejny rok z rzędu.

Filharmonia Narodowa doceniła nie tylko zaangażowanie firmy w organizację koncertów wybitnych artystów, ale także współpracę przy nowym projekcie – niedzielnym cyklu edukacyjnym „Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów”.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 2 czerwca podczas koncertu zamykającego sezon 2016/2017. W programie koncertu znalazł się popularny Koncert wiolonczelowy e-moll Edwarda Elgara, który zagrał jeden z najlepszych współczesnych wiolonczelistów – Johannes Moser oraz baśniowa kantata Das klagende Lied Gustava Malera. Orkiestrę i Chór Filharmonii Narodowej poprowadził maestro Jacek Kaspszyk.

Statuetkę Mecenasa Roku, z rąk maestro Jacka Kaspszyka, w imieniu PGE odebrał Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała kredyt o wartości 500 mln zł na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej. Umowa pomiędzy PGE a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju została podpisana 7 czerwca.

Grupa Kapitałowa PGE dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. W latach 2016-2019, za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja, Grupa planuje zrealizować inwestycje w rozwój i modernizację posiadanej sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł. Kompleksowy program inwestycyjny ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności sieci, tym samym dalszego ograniczania strat sieciowych, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz zwiększenia zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej, zarówno poprzez inwestycje związane z budową nowych odcinków oraz modernizację istniejącej sieci, jak i zadania pozwalające automatyzować jej pracę.

Na poziomie Grupy Kapitałowej PGE sukcesywnie rozszerzamy i dywersyfikujemy portfel źródeł finansowania. Kolejna umowa zawarta z międzynarodową instytucją finansową, a także szereg projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner. Środki pozyskane z EBOR pomogą nam rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną, zwiększając jej efektywność i podnosząc bezpieczeństwo dostaw dla klientów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

To bardzo ważna transakcja dla EBOR, naszego partnera PGE, a także dla całego kraju. Cieszymy się, że możemy wspierać PGE w przekształcaniu jej sieci w nowoczesny, wydajny i tym samym jeszcze bardziej ekologiczny system dystrybucyjny – mówi Harry Boyd-Carpenter, Dyrektor Departamentu Energetyki EBOR.

Promocja efektywności energetycznej jest jednym z priorytetowych działań EBOR w Polsce. Do tej pory bank zainwestował ponad 8,4 mld euro ze swoich funduszy we wszystkie sektory polskiej gospodarki obsługujące prawie 400 projektów. Sektor energetyczny stanowi blisko jedną trzecią portfela EBOR w Polsce. Kredyt dla PGE jest trzecim finansowanym przez EBOR projektem mającym na celu wsparcie efektywności polskiej sieci dystrybucyjnej.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną to część ambitnego programu inwestycyjnego Grupy PGE. Oprócz inwestycji w segmencie dystrybucji, Grupa prowadzi liczne projekty modernizacyjne, które przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisyjności jej jednostek wytwórczych. PGE inwestuje również w efektywne aktywa kogeneracyjne – w lutym 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, kontynuowane są również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). 19 maja 2017 r. Grupa Kapitałowa PGE z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce i podpisała warunkową umowę sprzedaży. 

PGE będzie współpracowało z władzami samorządowymi Rzeszowa i województwa podkarpackiego przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-Mobility”. 26 maja został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Urzędem Miasta Rzeszowa, dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Projekt, w ramach którego PGE przeprowadzi w kilku polskich miastach pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności, wystartował pod koniec 2016 r. Najbardziej zaawansowaną fazę osiągnął w Łodzi, gdzie PGE uruchomi 6 szybkich [1], publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi [2] stacjami ładowania dla klientów flotowych.

Podpisując list intencyjny przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE, Urzędu Miasta Rzeszowa i Marszałek Województwa Podkarpackiego zainicjowali rozmowy w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem ulokowania na terenie Rzeszowa publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych. Strony nie wykluczają również utworzenia w przyszłości publicznego systemu car-sharingu i bike-sharingu wykorzystującego samochody i rowery zasilane energią elektryczną.

Podpisanie listu intencyjnego to przypieczętowanie prowadzonych od jakiegoś czasu rozmów z władzami samorządowymi na Podkarpaciu w sprawie włączenia Rzeszowa do realizowanego przez PGE projektu „e-Mobility dla miast”. Pilotażowe działania w ramach tego programu zainicjowaliśmy już w trzech miastach, tj. w Rzeszowie, Łodzi i Krakowie. Pomogą one zweryfikować wypracowany model biznesowy oraz możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. Testowanie projektu w kilku różnych miastach umożliwi wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczyni się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

E-mobility, czyli elektryczność mobilna, ma być odpowiedzią na stale wzrastające przekroczenie norm jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego, związane głównie z niską emisją. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych przyczyni się nie tylko do poprawy stanu jakości powietrza, ograniczenia hałasu w centrum i na obrzeżach Miasta Rzeszowa, ale będzie również ważnym krokiem w kształtowaniu się ekologicznego transportu w innych miastach Podkarpacia. Miasta Jasło i Stalowa Wola podpisały dwa miesiące temu stosowne listy intencyjne z Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Ministrem Energetyki – mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska.

Podpisanie tego listu to ważna data dla Rzeszowa. Jestem przekonany, że elektryczne pojazdy to przyszłość transportu. Wychodząc naprzeciw tym trendom, zdecydowaliśmy się na zakup elektrycznych autobusów. Pierwsze z nich pojawią się na początku przyszłego roku. Kierowcy taksówek zamierzają już wkrótce kupić kilkadziesiąt elektrycznych samochodów. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz PGE daje gwarancję, że program będzie szybko realizowany – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

W ramach programu „e-Mobility” PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. PGE chce także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi. Potencjalnymi kontrahentami w PGE w tym projekcie są urzędy, firmy kurierskie, korporacje taksówkarskie oraz firmy z branży FMCG dostarczające swoje towary bezpośrednio do klienta.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności. Inwestycje w elektromobilność wypełniają cele naszej strategii, będąc szansą na rozwój nowych obszarów biznesu i źródeł generowania przychodu.

Jesteśmy zaangażowani w projekt „e-Mobility dla miast” oparty na współpracy z samorządami, aktywnie uczestniczymy także w tworzeniu warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce, jako jeden z udziałowców spółki ElectroMobility Poland. Każdy z tych projektów będzie wpływał nie tylko na budowanie wartości Grupy PGE, ale także stanowić będzie realny wkład w pobudzanie rozwoju gospodarczego kraju – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce 26 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Energii. W uroczystości uczestniczył wiceminister energii Michał Kurtyka.

[1] Ładowanie na prąd stały najczęściej o mocy 50 kW. Czas ładowania samochodu (do 80 proc. pojemności baterii) ok. 20-30 min

[2] Ładowanie na prąd przemienny najczęściej o mocy 3,3 kW, 11 kW, 22kW. Czas ładowania samochodu: 4 – 8 godzin

PGE Polska Grupa Energetyczna z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowniw największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ciepła systemowego. Umowa warunkowa o łącznej wartości 4,5 mld zł została podpisana19 maja 2017 r.

Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

Przejęcie polskich aktywów EDF to strategiczna transakcja dla Grupy Kapitałowej  PGE, dzięki której realizujemy świadomą ekspansję. Przede wszystkim pozwala nam onana ugruntowanie pozycji lidera na rynku energetycznym i daje pierwsze miejsce na rynku ciepła. Transakcja buduje wartość Grupy, a także pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej na bazie przejmowanych aktywów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Transakcja wpisuje się w zaktualizowaną strategię Grupy do 2020 r. Nabywane aktywa ciepłownicze pasują do profilu biznesowego PGE, zwiększając udział stabilnej EBITDAz regulowanej działalności, a także, poprzez wielokierunkową dywersyfikację, ograniczając ogólne ryzyko działalności spółki.

W obliczu dynamicznych zmian rynku energii elektrycznej, rynek ciepła charakteryzuje stabilne otoczenie rynkowe i regulacyjne. Inwestycje w aktywa ciepłownicze są również zgodne z megatrendem rozwoju energetyki rozproszonej i wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto działania te wspierają realizację celów klimatycznych, wpisują się w postulat poprawy jakości powietrza w miastach oraz ograniczenia niskiej emisji. Są także gwarantem pewności dostaw do klientów po konkurencyjnej cenie – mówi Henryk Baranowski.  

Wszechstronna analiza aktywów, jak i możliwości finansowych PGE, utwierdziła nasw przekonaniu, że chcemy i jesteśmy w stanie zrealizować tę akwizycję samodzielnie. Korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość operacyjnego dysponowania cennymi aktywami i kształtowania ich rozwoju zgodnie ze strategią Grupy PGE – mówi Henryk Baranowski.

Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld złotych,z czego ok. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela). Transakcja zostanie sfinansowanaze środków własnych. Na koniec I kwartału 2017 r. Grupa PGE dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,6 mld zł.

W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł.Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł. Z tej perspektywy, cena przedsiębiorstwa określona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w naszej ocenie jest korzystna – mówi Henryk Baranowski.  

Umowa ma charakter warunkowy (ang. Conditional Share Sale Agreement, „CSSA”),a zamknięcie transakcji uwarunkowane jest: uzyskaniem przez PGE zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii, uzyskaniem przez PGE odstąpieniaod prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uzyskaniem przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji dotyczących nadzoru nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, wyrażając zainteresowanie pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. 19 maja Grupa podpisała umowę zakupu finalizującą trwającą kilka miesięcy transakcję.

Przejmowane aktywa w liczbach

 • Moc zainstalowana elektryczna: 3,3 GW*
 • Moc zainstalowana cieplna: 4,4 GW*
 • Roczna produkcja en. elektrycznej: 12,4 TWh
 • Roczna produkcja ciepła: 32,8 PJ
 • Sieć ciepłownicza: ok. 390 km
 • 4 elektrociepłownie (Gdynia, Gdańsk, Kraków, Toruń)
 • Sieć ciepłownicza w Toruniu
 • Elektrownia Rybnik
 • Kogeneracja S.A.: 4 elektrociepłownie (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica) oraz 3 sieci ciepłownicze (Zielona Góra, Siechnice, Zawidawie)

* Łącznie z blokiem gazowym w Elektrociepłowni Toruń, oddanym do użytku w 2017 r.

Grupa PGE po transakcji – dane pro forma za 2016 rok

• Grupa osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14-proc. wzrost, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc.

• Wynik EBITDA Grupy PGE wyniósł niemal 2 mld złotych

• Stabilny rozwój segmentu dystrybucji – wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 4 proc. i inwestycje pozwalające na realizację celów taryfy jakościowej Prezesa URE

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2017 r. wyniósł niemal dwa miliardy złotych (1,948 mld zł) i był wyższy o 7 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,880 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu, oddając skalę polepszenia wyniku w tym kwartale. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 992 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu wygenerował 243 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 91 mln zł.

I kwartał 2017 r. był rekordowy dla Grupy PGE pod kątem finansowym i operacyjnym, szczególnie z punktu widzenia wolumenów produkcji. Dzięki zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów mogliśmy odnotować wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. W sumie Grupa wyprodukowała 15 TWh ze wszystkich źródeł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym od 5 lat. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w I kwartale stanowią solidny fundament dla dobrego roku w Grupie PGE – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,60 TWh. To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7 proc. r/r ze względu na remont bloku 3 w Elektrowni Opole. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 7 proc. r/r osiągając wartość 0,32 TWh. O 19 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale wyniósł 0,95 TWh. Jest to efekt oddania do użytku nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, przekazanego do eksploatacji w styczniu 2017 r. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 8,96 TWh i był o 4 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

W 2017 r. Grupa PGE stawia na rozwój. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią biznesową łączy wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością działania. Celem jest szybka adaptacja do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, ponieważ jest zainteresowana pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. Kontynuuje również proces wydzielenia segmentu kogeneracji do odrębnej linii biznesowej, chcąc umożliwić w ten sposób bardziej dynamiczny rozwój w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej. Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej pozwoliło PGG na przejęcie aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego, a tym samym zwiększenie potencjału największej w Unii Europejskiej grupy górniczej. Grupa PGE od stycznia 2017 r. jest także jednym z udziałowców spółki Polimex-Mostostal posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Grupa zrealizowała również sprzedaż aktywów wykraczających poza jej działalność podstawową. W marcu 2017 r. Skarb Państwa kupił od PGE 100 proc. udziałów spółki Exatel, oferującej zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne.

Koncentrujemy się zarówno na wzroście organicznym, jak i przynoszących wartość Grupie przejęciach i fuzjach. Chcemy tym samym umacniać pozycję lidera na rynku, którego otoczenie jest coraz bardziej wymagające. Kształt sektora energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego aktywnie szukamy również nowych płaszczyzn rozwoju – wchodzimy w działalność DSR, rozwijamy program e-Mobility, a także rozwijamy współpracę ze środowiskiem start-upowym w obszarze Smart Living – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 75 proc. – obecnie trwają zaawansowane prace montażowe w bloku 5, a w bloku 6 rozpoczęto montaż turbozespołu. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, prace budowlane sięgnęły 25 proc. zaawansowania. Zakończono prace fundamentowe pod główne urządzenia bloku, trwają prace przygotowawcze do wznoszenia płaszcza chłodni kominowej. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na ekologiczne przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. W lutym 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów. Grupa prowadzi również kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności jej jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych.

Z uwagi na ambitny, długoterminowy plan rozwoju, Grupa zmieniła politykę wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016-2018.

Ukończenie kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, sfinalizowanie transakcji przejęcia aktywów EDF i poniesienie tzw. kosztów środowiskowych płynących z regulacji przyjmowanych na poziomie Unii Europejskiej, wymaga od nas istotnych inwestycji kapitałowych. Po ich zrealizowaniu zamierzamy powrócić do wypłaty dywidendy na dotychczas obowiązujących zasadach, tj. w oparciu o korygowany odpisami zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w rekomendowanej wysokości 40-50 proc. – mówi Henryk Baranowski.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Rok przed obowiązkowym terminem, a także jako jedna z pierwszych firm w Polsce, Grupa PGE opublikowała „Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych”. 

Coraz więcej firm zarówno w Polsce, jak i całej Europie, publikuje dane dotyczące odpowiedzialności społecznej, zarządzania wpływem na środowisko naturalne czy zaangażowania społecznego. Do tej pory brakowało jednak spójnych zasad, które obowiązywałyby wszystkich w równy sposób. Dążąc do zwiększenia liczby firm raportujących dane pozafinansowe, Unia Europejska w 2014 r. nałożyła na państwa członkowskie konieczność wdrożenia zasad ujawniania danych pozafinansowych do prawa krajowego.

Zgodnie z nimi około 300 największych firm w Polsce w raportach rocznych za 2017 r., których publikacja przypadnie na pierwsze miesiące 2018 r., będzie musiało zaraportować istotne dane dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Firmy zobowiązane zostały do publikowania informacji na temat modelu biznesowego, sposobów zarządzania wybranymi kwestiami pozafinansowymi oraz wskaźników w tych obszarach.

Grupa PGE już w tegorocznym raporcie rocznym zaprezentowała dane zgodne z nowymi przepisami, a także sprawozdanie z działalności w ujęciu zintegrowanym, w którym prezentuje w jaki sposób łączy strategię biznesową z działalnością CSR. W raporcie zastosowane zostały wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4, 10 zasad Global Compact oraz wskaźniki własne PGE.

Komunikowanie danych pozafinansowych nie jest dla nas niczym nowym. Dane z zakresu działań społecznych, środowiskowych, etycznych czy pracowniczych publikujemy już od kilku lat – zarówno w sprawozdaniu zarządu z działalności, jak i w raportach CSR. Wydając oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych rok przed obowiązkowym terminem podkreślamy znaczenie, jakie ma dla nas otwarta komunikacja z rynkiem – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raportowanie danych pozafinansowych jest potwierdzeniem, że poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami otoczenia. Coroczne raportowanie zarówno działań, jak i wskaźników w obszarach pozafinansowych, pozwala na jeszcze lepsze poznanie organizacji. Z kolei dla Grupy PGE jest to kolejna okazja do przeglądu działań już realizowanych, ich analizy i oceny oraz wsparcie przy planowaniu kolejnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna włącza się w pracę przy projekcie Kampus+, realizowanego przez Politechnikę Warszawską, którego ambicją jest stworzenie największego hubu innowacyjności związanego z obszarem Smart Living w Europie Środkowo-Wschodniej. W poszukiwaniu nowych źródeł przychodu PGE będzie testować w formule „living lab” innowacyjne rozwiązania w trzech kluczowych obszarach – smart home, smart city i vehicle-to-grid.

Celem programu Kampus+ jest budowa ekosystemu integrującego współpracę świata nauki i biznesu w ramach zorganizowanej przestrzeni i infrastruktury, w której w warunkach rzeczywistych testowane będą konkretne rozwiązania partnerów projektu. Badania prowadzone mają być w warszawskiej Dzielnicy Innowacji – Kampusie Nowych Technologii, działającym w formule „living lab”. Efektem prac badawczych i prowadzonych działań ma być wykreowanie nowoczesnego polskiego sektora inteligentnego budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego – Smart Living.

Obszar Smart Living to jeden z globalnych megatrendów, który inspiruje dostawców energii do wprowadzania daleko idących zmian w infrastrukturze dystrybucji energii i obsługi sieci, a także w ramach oferowanych produktów. PGE postrzega te zmiany jako szansę na umacnianie swojej pozycji lidera na rynku i chętnie bierze w nich udział, przyczyniając się do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych klientów, usprawnień działania systemu energetycznego oraz ograniczania wpływu energetyki na środowisko – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dołączając do programu Kampus+ Grupa PGE zwiększa swoje dotychczasowe zaangażowanie w kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Projekt daje nie tylko możliwość dostępu do laboratoryjnej infrastruktury badawczej, ale również szansę na współpracę i nawiązanie relacji biznesowych ze startupami. Wpisuje się to w cele wyznaczone przez zaktualizowaną strategię Grupy, kładącej szczególny nacisk na rozwój nowych obszarów prowadzonego biznesu.

Program Kampus+ jako kompleksowy system naukowo-instytucjonalny tworzy szanse dla efektywnej komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w realnej przestrzeni miejskiej, jak również w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Akademicka przedsiębiorczość Politechniki Warszawskiej, bazując na doświadczeniach badawczych oraz efektach dotychczasowych wdrożeń, a także ich wizji w przyszłości, dostarczy niewątpliwie wielu impulsów w kierunku wypracowania trwałych mechanizmów łączących naukę z biznesem - podkreśla prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska, która nieprzerwanie od lat zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce, dysponuje nowoczesnym potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Na tym tle ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości jest transfer technologii, wspieranie startupów oraz współpraca z partnerami biznesowymi m.in. z PGE Polską Grupą Energetyczną.

PGE jest odpowiedzialnym i nowoczesnym dostawcą energii, który ma ambicję kreowania trendów na szeroką skalę i przyczynianie się do rozwoju ponadsektorowego. Z wielkimi nadziejami przystępujemy do projektu Kampus+ i jesteśmy przekonani, że owocna współpraca z pozostałymi sygnatariuszami listu intencyjnego przełoży się przede wszystkim na korzyści dla odbiorców energii elektrycznej, czyli naszych klientów – mówi Henryk Baranowski.

Obecnie GK PGE, realizując opublikowaną w roku 2016 zaktualizowaną strategię, bada możliwości budowy funduszu Corporate Venture Capital, którego celem byłoby wyszukiwanie młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw, których działalność stanowiłaby uzupełnienie łańcucha wartości GK PGE.

Grupa Kapitałowa PGE nieustannie poszukuje innowacyjnych pomysłów wśród pracowników oraz partnerów zewnętrznych – organizuje konkursy na innowacyjne projekty, a także prowadzi stałą współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Twórcze połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń PGE z wiedzą partnerów umożliwia opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

List intencyjny dotyczący współpracy został podpisany pomiędzy PGE i Politechniką Warszawską oraz Pro Development w czwartek, 20 kwietnia.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz francuski Energy Pool stworzą spółkę, która wejdzie na nowo powstały rynek usług Demand Side Response (DSR). Oferta PGE Energy Pool umożliwi dużym i średnim przedsiębiorcom - odbiorcom energii elektrycznej - udział w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego poprzez odpłatną rezygnację z części lub całości zamówionej energii.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Energy Pool złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski o wyrażenie bezwarunkowej zgody na koncentrację kapitału w ramach polskiej spółki PGE Energy Pool. Spółka joint venture zaoferuje przedsiębiorcom dodatkowe źródło dochodu w postaci usług DSR, czyli rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności krajowego systemu elektroenergetycznego oraz redukcję ryzyka przerw w dostawach energii dla wszystkich odbiorców energii.

Stworzenie spółki PGE Energy Pool jest odpowiedzią na duże możliwości płynące z otwarcia rynku DSR w Polsce, między innymi dzięki przetargom organizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), zarządcy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz powstającego rynku mocy. Dzięki temu mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wynagrodzenie za gotowość do tymczasowego i dobrowolnego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w określonych godzinach.

Duży wpływ usług DSR na bezpieczeństwo energetyczne systemu energetycznego bierze się stąd, że zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną (określane jako moc rezerwowa lub „negawaty”) w skrajnych sytuacjach przynosi takie same korzyści jak zwiększanie dostaw energii elektrycznej, np. w godzinach szczytu, kiedy mamy do czynienia z największym zapotrzebowaniem lub najmniejszym marginesem bezpieczeństwa. Jest przy tym rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i ekologicznym.

Łącząc moce rezerwowe z kilku punktów poboru, PGE Energy Pool ułatwi i umożliwi wstęp na rynek usług DSR wielu biznesowym odbiorcom energii elektrycznej, którzy pojedynczo nie posiadają do tego odpowiednich środków finansowych, kompetencji oraz zdolności technicznych. Jednocześnie pozwoli to tym przedsiębiorcom na generowanie przychodu z inteligentnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Działalność PGE Energy Pool będzie korzystna także dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce, z racji tego że rozwój sektora usług DSR przełoży się na niższy koszt bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zasięg operacyjny Grupy Kapitałowej PGE połączony z doświadczeniem Energy Pool, który wdrożył kilkadziesiąt programów DSR na całym świecie, pozwoli PGE Energy Pool na zaoferowanie najlepszych w swojej klasie usług DSR dopasowanych do potrzeb polskiego rynku . W tym celu spółka utworzy w Polsce centrum operacyjne dedykowane wyłącznie działalności na rynku usług DSR.

Zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej PGE, naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz stały rozwój m.in. poprzez oferowanie nowoczesnych usług. Współpraca z Energy Pool doskonale wpisuje się w te założenia. Chcemy odpowiadać na zapotrzebowania rynku i oferować usługi najwyższej jakości. Doświadczenie naszego nowego partnera w połączeniu z naszym zaangażowaniem oraz kompetencjami gwarantuje sukces tego projektu — mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Cieszymy się, że weźmiemy udział w rozwoju silnego sektora usług DSR w Polsce z partnerem tak ważnym i prestiżowym jak Grupa Kapitałowa PGE. Stworzymy wspólnie pierwszą polską spółkę DSR, oferującą najlepsze usługi, dzięki którym skorzysta cała gospodarka w Polsce. Ta ambitna współpraca stanowi nowy kamień milowy na drodze do wdrożenia efektywnych usług DSR i potwierdza wyjątkową wiedzę i doświadczenie firmy Energy Pool zdobyte dzięki współpracy z wieloma dostawcami energii elektrycznej na całym świecie — mówi Olivier Baud, prezes Energy Pool.

 

Segregacja odpadów, monitorowanie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, promowanie ekologii wśród pracowników – to tylko kilka z praktyk, które wyróżniają Zielone Biura. W Grupie Kapitałowej PGE już cztery spółki mogą pochwalić się takim tytułem. Do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pełniącej funkcję centrum korporacyjnego w Grupie Kapitałowej PGE, PGE Energii Odnawialnej i PGE Dystrybucji dołączyła właśnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Certyfikat Zielonego Biura to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane firmom, które w swoich budynkach biurowych wprowadzają proekologiczne rozwiązania, np. monitorują zużycie papieru, prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, ograniczają zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej, oraz edukują pracowników i interesariuszy, promując wśród nich proekologiczne postawy. Wszystko po to, by w jak największym stopniu zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko.

Aby lokalizacja mogła zostać uznana za przyjazną dla środowiska, musi przejść przegląd środowiskowy, prowadzony przez niezależnego audytora z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku trafia do niej certyfikat, który obowiązuje przez następne dwa lata, a po tym czasie audyt trzeba powtórzyć. Otrzymanie certyfikatu Zielonego Biura nie jest tylko prestiżowym wyróżnieniem, które umożliwia wymianę doświadczeń wśród firm odpowiedzialnych społecznie i ich promocję. Jest także szansą na rzeczywiste obniżenie kosztów działalności firmy, dzięki racjonalniejszemu gospodarowaniu surowcami, wodą, energią i odpadami.

Certyfikat Zielonego Biura to kolejne - po Respect Index, czy Listku CSR Polityki – wyróżnienie, które pokazuje, że nasze działania są doceniane przez rynek. Chcemy stale zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko w takich obszarach jak wydobycie węgla, czy wytwarzanie energii, ale również poprzez wewnętrzne systemy zarządzania w naszych biurach – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jako pierwsi, już dwa lata temu, na ekologiczny certyfikat w Grupie PGE zasłużyli pracownicy PGE Polskiej Grupy Energetycznej, majcej siedzibę przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. W tym roku do grona Zielonych Biur dołączyły trzy kolejne siedziby spółek z Grupz PGE – PGE Energia Odnawialna (ul. Ogrodowa 59a w Warszawie), PGE Dystrybucja (ul. Garbarska 21a w Lublinie), a ostatnio także centrala PGE GiEK (ul. Węglowa 5 w Bełchatowie). Certyfikacja Zielonego Biura planowana jest także w pozostałych spółkach grupy.

Zielone Biuro to dla nas również ważna część budowania świadomości wśród pracowników. Promujemy proekologiczne zachowania, uczymy w jaki sposób ograniczać zużywane zasoby naturalne. Poprzez wdrożenie programu eko biura, pokazujemy pracownikom jaki mają wpływ na środowisko poprzez swoje codzienne aktywności. Zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowisko, bo jest to dla nas ważny temat – mówi Maciej Szczepaniuk.

Grupa PGE od lat prowadzi liczne działania na rzecz promocji i edukacji ekologii oraz ochrony środowiska. Zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację konwencjonalnych aktywów wytwórczych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. Certyfikat Zielonego Biura jest istotnym elementem zarządzania wpływem na środowisko w PGE i potwierdzeniem, że Grupa konsekwentnie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko w każdym obszarze działalności, również w takich jak biura.

PGE rozszerza pilotażowy projekt „e-Mobility” o kolejną lokalizację – aglomerację krakowską. 13 kwietnia został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Wojewodą Małopolskim dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Projekt, w ramach którego PGE przeprowadzi w kilku polskich miastach pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności, wystartował pod koniec 2016 r. Najbardziej zaawansowaną fazę osiągnął w Łodzi, gdzie PGE uruchomi 6 szybkich[1], publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi[2] stacjami ładowania dla klientów flotowych.

Podpisując list intencyjny przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE i Wojewoda Małopolski zainicjowali rozmowy w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania lokalizacji pod stacje ładowania na terenie aglomeracji krakowskiej. Celem jest ulokowanie na tym terenie 15 szybkich stacji ładowania, jednak ich ostateczną liczbę zweryfikują prowadzone w ramach projektu analizy. Podobnie jak w Łodzi, PGE zaproponuje także partnerom dostawę i instalację ładowarek wolnych dla klientów flotowych w ustalonych wcześniej lokalizacjach. Analogiczna współpraca została zainicjowana w pierwszym kwartale 2017 r. w Rzeszowie i Lublinie.

Projekt „e-Mobility dla miast” to istotna inicjatywa o charakterze ekologicznym nie tylko dla Krakowa, ale dla całej Małopolski. Wraz z PGE zbudujemy na terenie Krakowa stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami samorządów w kwestii propagowania alternatywnych źródeł energii oraz powołamy zespół odpowiedzialny za realizację zamierzeń programu. Liczę, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej Małopolan, a przede wszystkim przekona społeczność do użytkowania pojazdów elektrycznych. Rozwój elektromobilności jest szczególnie istotny dla polskiego rządu – mówi Józef Pilch, Wojewoda Małopolski.

Kraków jest pierwszym miastem spoza obszaru dystrybucyjnego PGE, co oznacza, że testowane będą tu rozwiązania modelowo odmienne od tych wdrażanych w pozostałych miastach, czyli Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. Pozwoli nam to nie tylko wypracowywać rozwiązania, które przełożyć będziemy mogli na inne lokalizacje w całej Polsce, ale także przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza w stolicy małopolski – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach programu „e-Mobility” PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. PGE chce także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi. Potencjalnymi kontrahentami w PGE w tym projekcie są urzędy, firmy kurierskie, korporacje taksówkarskie oraz firmy z branży FMCG dostarczające swoje towary bezpośrednio do klienta.

Projekty pilotażowe zainicjowane w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Lublinie pomogą nam zweryfikować wypracowany model biznesowy oraz możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. Testowanie projektu w kilku różnych miastach pozwoli wypracować optymalny kształt współpracy i tym samym udoskonalać ofertę dla klientów – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności.

Elektromobilność jest dla Grupy PGE szansą na rozwój nowych obszarów biznesu i źródeł generowania przychodu, a tym samym wypełnia cele naszej strategii. Jako jeden z udziałowców spółki ElectroMobility Poland, powołanej do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce, z nadzieją oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu, którego celem jest wyłonienie koncepcji elektrycznego samochodu przyszłości – dodaje Henryk Baranowski.

 

Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki

 

 

 

[1] Ładowanie na prąd stały najczęściej o mocy 50 kW. Czas ładowania samochodu (do 80 proc. pojemności baterii) ok. 20-30 min

[2] Ładowanie na prąd przemienny najczęściej o mocy 3,3 kW, 11 kW, 22kW. Czas ładowania samochodu: 4 – 8 godzin

 

 

 

 

• Grupa zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do ubiegłego roku

• Budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania prac to odpowiednio ponad 70 proc. w przypadku Opola i niemal 18 proc. w przypadku Turowa

• PGE zakłada dalszą poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2016 rok wyniósł prawie 7,4 mld zł. Spadek o 10 proc. w stosunku do 2015 r. jest wynikiem wyższego kosztu CO2, mniejszej kapitalizacji wydobycia, niższej zrealizowanej ceny energii, a dodatkowo niższego wolumenu produkcji. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł. Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 3,4 mld zł.

Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w trzecim kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z Grupy wynik EBITDA na poziomie znacznie przekraczającym 7 mld złotych uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja z węgla brunatnego rok do roku spadła o 4 proc. r/r i osiągnęła poziom 37,35 TWh. To efekt ograniczenia pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do 1500 godzin rocznie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 11,30 TWh i spadła o 4 proc. r/r ze względu na remont bloku 6 w Elektrowni Dolna Odra oraz mniejsze wykorzystanie bloków przez operatora systemu przesyłowego. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 32 proc. r/r osiągając wartość 1,08 TWh. O 14 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który wyniósł w 2016 r. 2,33 TWh. Jest to efekt korzystnych cen tego paliwa, tym samym wzrostu produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków po sezonie grzewczym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 34,3 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w roku 2015. Sprzedaż energii odbiorcom finalnym osiągnęła wolumen 43 TWh, a sprzedaż ciepła 18,1 mln GJ.

W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa chce łączyć wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością, rozumianą jako gotowość do szybkiej adaptacji do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych. PGE stawia na nowoczesne technologie i efektywne zarządzanie oraz rozwój nowych obszarów biznesu. Poszukuje nowych płaszczyzn rozwoju, takich jak elektromobilność, integracja rozproszonych źródeł z systemem czy efektywność energetyczna. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej strategii Grupa PGE chce być bliżej klienta, lepiej go rozumieć i dostarczać mu kolejne, coraz bardziej kompleksowe usługi, przede wszystkim jednak gwarantując bezpieczne dostawy energii. W zaktualizowanej strategii PGE podkreśliła również obowiązek prowadzenia działalności biznesowej w zgodzie z wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE oraz świadomego i zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym.

Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne szukają nowych ścieżek rozwoju. To powód dla którego w tym pełnym wyzwań otoczeniu nasza Grupa zredefiniowała fundamenty, na których chce budować swoją przyszłość. – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w 2016 r. wyniosły 8,2 mld zł i były o 14 proc. niższe niż przed rokiem. 3,5 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

Inwestycje w nowe moce przebiegają zgodnie z planem. W Elektrowni Opole, gdzie powstają dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, zawansowanie prac przekroczyło 70 proc. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, sięgnęły 18 proc. Zakończyliśmy projekt budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów, a przed nami jeszcze kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności naszych jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Cieszy również realizacja inwestycji w segmencie Dystrybucja, w którym w 2016 r. rozpoczęła się realizacja tzw. węzła Czosnów oraz przystąpiono do pilotażu instalacji inteligentnych liczników w Łodzi i Białymstoku. – mówi Henryk Baranowski.

W 2017 r. Grupa PGE zamierza rozwijać się segment kogeneracji i zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w strategii Grupy planuje wydzielić elektrociepłownie do odrębnej spółki. Oprócz realizacji dwóch największych projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na ekologiczne przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. Grupa oczekuje także na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie rynku mocy.

Umacnianie pozycji lidera sektora zapewnić mają również inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia. PGE jest jednym z podmiotów, który złożył ofertę na zakup polskich aktywów EDF, Grupa objęła także akcje Polimeksu-Mostostal – spółki posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej.

 

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników

13 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu od dnia 14 lutego 2017 r. w skład Zarządu X kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej:

• Henryka Baranowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;

• Marka Pastuszko i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;

• Bolesława Jankowskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych;

• Wojciecha Kowalczyka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych;

• Pawła Śliwy i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;

• Emila Wojtowicza i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

• Ryszarda Wasiłka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Uroczysta odprawa turbiny parowej przeznaczonej dla należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole odbyła się Zakładzie Turbin GE Power w Elblągu. Wydarzenie to jest kolejnym ważnym etapem realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6, dla której GE Power jest generalnym projektantem oraz dostawcą technologii, w tym kluczowych urządzeń – generatorów, turbin parowych i kotłów.

Budowa dwóch nowych bloków w Opolu ma strategiczne znaczenie dla utrzymania przez PGE pozycji lidera w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, a także umożliwi grupie odmłodzenie i unowocześnienie floty wytwórczej. Dzięki wspólnym wysiłkom kolejne etapy tej inwestycji realizowane są zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń, co stawia ten projekt w czołówce polskich projektów energetycznych – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. rozwoju.

Dla opolskich bloków energetycznych nr 5 i 6 Zakład Turbin GE Power wykonał najbardziej technicznie zaawansowane elementy turbiny, m.in.: moduły wysokoprężne i średnioprężne, stojaki łożyskowe, komory zaworowe oraz części fundamentowe. Wyprodukowane elementy z uwagi na moc turbiny mają potężne gabaryty. Moduł wysokoprężny o wymiarach 8,05 x 2,87 x 3,25 (m) waży brutto ponad 85 ton. Natomiast moduł średnioprężny przy wymiarach 10,63 x 4,01 x 5,00 (m) osiąga ciężar brutto 166,8 ton.

Z uwagi na wielkość i wagę turbiny jej poszczególne elementy zostaną przetransportowane z Elbląga do Opola odpowiednio do gabarytów drogą lądową lub wodną. Moduł wysokoprężny, którego montaż odbył się na Wydziale Obróbki Kadłubów i Montażu Turbin, będzie transportowany specjalnym samochodem niskopodwoziowym z pilotem. Natomiast moduł średnioprężny przy pomocy suwnicy hydraulicznej zostanie przetransportowany na nadbrzeże Kanału Elbląskiego, skąd popłynie przez Gdańsk do Szczecina i dalej Odrą do Opola. Dostarczenie modułów turbiny na teren budowy elektrowni planowane jest odpowiednio w lutym i marcu 2017 i rozpocznie się etap ich instalacji na bloku nr 6.

W ceremonii oficjalnego wyjazdu turbiny z Elbląga do Opola wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, reprezentanci inwestora oraz partnerzy General Electric - gospodarza uroczystości, w tym dostawcy i podwykonawcy pracujący przy projekcie.

Jesteśmy dumni, że generatory i turbiny parowe dla elektrowni w Opolu produkowane są przez nasz zakład GE w Elblągu. Te urządzenia, zaprojektowane przez polskich inżynierów i wyprodukowane lokalnie w polskich fabrykach, należą do najbardziej na świecie zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla energetyki węglowej, zapewniających bardzo niski poziom emisji w porównaniu do średniego globalnego poziomu. Jest to wspaniały przykład współpracy oraz osiągnieć GE i Polski, który może być wykorzystany na całym świecie – mówi Michael Keroulle, wiceprezes GE Power, Steam Power.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MWe w Elektrowni Opole, jest największą infrastrukturalną inwestycją w Polsce po 1989 roku. W ramach realizacji tego projektu w sierpniu 2016 r. do Opola został wysłany nowoczesny generator 50WT25E-158, zaprojektowany i wyprodukowany przez wrocławską fabrykę GE Power. Teraz firma finalizując produkcję dostarcza kolejny element inwestycji – turbinę parową dla bloku nr 6, zaprojektowaną i wyprodukowaną przez Zakład Turbin GE Power w Elblągu.

GE obecne jest w Polsce już od 25 lat i w tym czasie udało się nam rozwinąć szeroką działalność na wielu płaszczyznach. Szczególnie jesteśmy dumni z naszego udziału w modernizacji polskiej energetyki. Opolska inwestycja jest doskonałym przykładem współpracy z polskimi firmami, dostawcami, czy lokalnymi partnerami, dzięki czemu wspólnie przyczyniamy się do postępu technologicznego w całym sektorze - mówi Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i kraje bałtyckie.

Zaawansowanie prac przy budowie dwóch nowych bloków nr 5 i 6 w elektrowni PGE w Opolu przekroczyło 70 proc. i kontynuowane jest zgodnie z harmonogramem. Zatrudnienie na placu budowy przekroczyło 5 tys. osób, a przy realizacji zleceń pracuje ponad 300 firm. Budowa odbywa się w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”. Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MWe – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużywać będą łącznie ok. 4,1 miliona ton węgla. Zastosowanie najnowszych technologii, dostarczonych przez GE, pozwoli na uzyskanie sprawności netto bloku ok. 46 proc. i ograniczenie emisji, w tym emisji dwutlenku węgla o ok. 20 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Rocznie nowe jednostki produkować będą do 13,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 8 proc. produkcji krajowej. Żywotność zainstalowanych bloków została przewidziana na 35 lat pracy z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej do 8000 godzin rocznie.

2 lutego 2017 r. zakończyła się budowa bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, którą w formule „pod klucz” wykonało konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Gorzowski projekt, obok nowych bloków energetycznych w Opolu i Turowie, jest jedną z trzech strategicznych inwestycji w obszarze energetyki konwencjonalnej realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

 

Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie jest szczególną inwestycją zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, wykorzystującą efektywną, niskoemisyjną technologię. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów – jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia zrealizowanego bloku gazowo-parowego jest technologią sprawdzoną, niezawodną i przede wszystkim przyjazną środowisku, dzięki wyraźnemu zmniejszeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Charakteryzuje ją także brak odpadów paleniskowych, wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej i duża niezawodność eksploatacyjna.

Nowy blok w Elektrociepłowni Gorzów to przykład zastosowania najnowszych technologii w energetyce, które zdecydowanie przyczynią się do ograniczenia emisji m.in. dwutlenku siarki i tlenków azotu. Realizacja tego rodzaju inwestycji sprawia, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. W połączeniu z ograniczeniem niskiej emisji mogą one w znaczący sposób wpłynąć na jakość powietrza w Polsce – mówi Michał Kurtyka, wiceminister energii.

Grupa PGE konsekwentnie inwestuje w rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. Oddawany właśnie do eksploatacji nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów doskonale wpisuje się w to działanie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewniamy odbiorcom niezawodną i tanią energię elektryczną oraz ciepło, zmniejszając jednocześnie wpływ na środowisko – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Oddany do użytku blok energetyczny to kompletny obiekt, wyposażony we wszystkie systemy niezbędne dla jego prawidłowej pracy. Zakres kontraktu obejmował zaprojektowanie, dostawę, roboty budowlane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie do eksploatacji, szkolenia personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Sprawność ogólna netto w pracy kogeneracyjnej, przy pełnym obciążeniu, wynosić będzie 83,93 proc. Nowa instalacja po części zastąpiła dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo. Nowoczesny gorzowski blok działa w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400 wraz z kompletnym systemem elektrycznym i systemem sterowania.

Siemens prowadzi ciągłe prace badawczo-rozwojowe, na które w 2016 r. łącznie przeznaczył prawie 6 proc. swoich przychodów. Stale wdraża kolejne innowacyjne rozwiązania i doskonali swoje technologie dla energetyki. Blok w Gorzowie wykorzystuje nowoczesną, sprawdzoną i elastyczną technologię wysokosprawnej kogeneracji. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykorzystanie wysokozaazotowanego paliwa gazowego z lokalnych złóż oraz pozwala w niezawodny, przyjazny środowisku sposób wytwarzać ciepło oraz energię elektryczną dla mieszkańców Gorzowa – mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu, dyrektor generalny Power Generation w Siemens.

Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni PGE w Gorzowie Wielkopolskim w formule „pod klucz” oraz świadczenie wieloletniej umowy serwisowej turbozespołów gazowych podpisano w październiku 2013 roku. Wartość kontraktu na budowę opiewała na kwotę 562 mln zł netto. Podpisano także umowę serwisową na okres 12 lat o wartości 124 mln zł netto. Siemens będzie odpowiedzialny za utrzymanie i serwis tej inwestycji.

Przy budowie bloku w Gorzowie Siemens współpracował z ponad sześćdziesięcioma firmami lokalnymi i z całego kraju. W kulminacyjnym okresie przy realizacji inwestycji pracowało ponad 500 osób. Poza aspektami inwestycyjnymi należy podkreślić fakt, iż prace na budowie realizowane były według najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem pracujących tam osób.

Gorzowska inwestycja została nagrodzona w konkursie „Buduj Bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Pod uwagę brano w szczególności: opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie.

2 lutego na terenie elektrociepłowni PGE w Gorzowie odbyła się uroczystość z udziałem Prezes Rady Ministrów, Pani Premier Beaty Szydło, symbolicznego oddania nowego bloku do użytku. W uroczystości wziął udział również wiceminister energii Michał Kurtyka oraz przedstawiciele władz na szczeblu rządowym i samorządowym.

Zobacz film z przebiegu prac na budowie bloku gazowo-parowego w Gorzowie

30 stycznia 2017 r. w Grupie Kapitałowej PGE podpisane zostało ze stroną społeczną porozumienie w sprawie rozwoju Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zawarcie porozumienia to kolejny etap trwających od maja 2016 r. szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych rozważanej inwestycji. Porozumienie dotyczy odtworzenia mocy wytwórczych w elektrowni w technologii wykorzystującej węgiel kamienny i wpisuje się w strategię GK PGE do 2020 r.

Porozumienie zostało podpisane przy udziale Starosty Powiatu Gryfińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

Podpisany dokument zobowiązuje spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, że decyzja o wyborze technologii oraz wielkości mocy zostanie podjęta do końca II kwartału 2017 r., czyli po zakończeniu analiz wykonalności pod kątem technicznym, ekonomicznym, regulacyjnym oraz finansowym. Podjęte działania są kontynuacją nieprzerwanego zainteresowania Grupy PGE oraz PGE GiEK utrzymaniem przez Zespół Elektrowni Dolna Odra pozycji lidera w wytwarzaniu energii i ciepła na Pomorzu Zachodnim.

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal po spełnieniu przez spółkę warunków zawieszających, sformułowanych w umowie inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 r.

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal po spełnieniu przez spółkę warunków zawieszających, sformułowanych w umowie inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 r.

Polimex-Mostostal posiada największy, ponad 23-proc. udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu spółka obecna jest w konsorcjach wykonawczych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których łączny budżet to ok. 30 mld zł.

 

Objęcie przez grupy energetyczne akcji w Polimex-Mostostal to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest ona szczególnie istotna w obliczu wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych i konieczności stopniowego wyłączania z eksploatacji przestarzałych bloków energetycznych, a także przewidywanego dalszego wzrostu krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Przeprowadzenie programu inwestycyjnego, który zapewni odbudowę lub modernizację mocy energetycznych w Polsce, jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań sektora energetycznego. Jedną z inicjatyw strategicznych, mającą służyć realizacji powyższego celu, jest zaangażowanie kapitałowe grup energetycznych w jedną ze spółek wykonawczych. Inicjatywa dotyczy zaangażowania kapitałowego w szczególności w duże, zintegrowane przedsiębiorstwo EPC (Engineering, Procurement and Construction), posiadające znaczące doświadczenie w obecnie realizowanych dużych projektach energetycznych. Umożliwi to m.in. ograniczenie ryzyk związanych z trwającymi lub przyszłymi inwestycjami energetycznymi.

 

Spółka Polimex-Mostostal posiada potencjał do funkcjonowania i rozwoju jako przedsiębiorstwo EPC, a w takiej formule jest dziś prowadzona większość inwestycji w polskim sektorze energetycznym. Możliwości do stworzenia i zarządzania konsorcjum przy realizacji znaczących projektów, tworzą potencjał wzrostu wartości spółki w przyszłości, szczególnie w perspektywie planu poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Warunkiem wykorzystania możliwości posiadanych przez Polimex-Mostostal jest rozwój nowych i rozbudowa istniejących kompetencji, w szczególności w zakresie projektowania, kosztorysowania i zarządzania dużymi projektami.

Biorąc pod uwagę realizację licznych inwestycji oraz wyspecjalizowaną kadrę z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami, inwestorzy posiadają możliwość wsparcia kompetencyjnego Polimeksu-Mostostal we wspomnianych obszarach. Powinno to dodatkowo wzmocnić potencjał i konkurencyjność spółki przy realizacji ważnych inwestycji w segmencie energetyki.

 

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły łącznie 150 mln, czyli po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł. W wyniku dokapitalizowania i odkupu pakietu akcji SPV Operator inwestorzy objęli łącznie 65,9 proc. akcji (według nowej struktury akcjonariatu).

PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy skład indeksu został ogłoszony 14 grudnia 2016 roku. Do RESPECT Index kwalifikowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od 2011 roku.

Dzięki obecności w tym wyjątkowym gronie inwestorzy mogą mieć pewność, że Grupa PGE podchodzi do zarządzania w sposób odpowiedzialny, w oparciu o najwyższe standardy prowadzenia biznesu. Obecność w indeksie już kolejny rok z rzędu to sukces całej naszej organizacji. W każdym obszarze naszej działalności funkcjonujemy w zgodzie z wyznaczonymi wartościami, otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym - mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zakwalifikowanie się do RESPECT Index, który jest pierwszym tego typu indeksem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, jest poprzedzone badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi są następnie poddawane weryfikacji zewnętrznego audytora.

5 grudnia odbyły się oficjalne uroczystości związane z tegorocznym Dniem Górnika. W obchodach Barbórki w Bełchatowie, oprócz górników z kopalni należących do Grupy Kapitałowej PGE, wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych oraz władz Grupy Kapitałowej PGE.

Oficjalne uroczystości zorganizowane zostały w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bełchatowie, sercu polskiego sektora węgla brunatnego. Administrację szczebla rządowego podczas górniczego święta reprezentowali przedstawiciele Rządu RP na czele z Antonim Macierewiczem – Ministrem Obrony Narodowej, posłowie i senatorowie, liczni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Henrykiem Baranowskim oraz prezesem zarządu PGE GiEK – Sławomirem Zawadą.

Uroczystość poprzedziła minuta ciszy w związku z tragicznymi wydarzeniami w kopalni KGHM Rudna. Następnie Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik, doradca i przedstawiciel Prezydenta RP, odczytała list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości oraz wszystkich górników. Z kolei Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej, w swoim okolicznościowym wystąpieniu, podkreślił rolę węgla w zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, które składa się na zachowanie ogólnego bezpieczeństwa i suwerenności Polski. 

Każdy z nas, tu obecnych, wie, że bez ciężkiej pracy górników trudno byłoby mówić o funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego oraz bezpieczeństwie energetycznym Polski. Z węglem brunatnym, ale również kamiennym Polskę wiąże wielowiekowa tradycja. W tym czasie, mimo różnych wyzwań stojących przed sektorem, historia pokazała, że surowiec ten jest na stałe związany z naszym krajem. – powiedział podczas wystąpienia w Bełchatowie Henryk Baranowski - Przekonanie o niezwykłej roli górnictwa odzwierciedlone zostało w najnowszej strategii Grupy Kapitałowej PGE, w której zakładamy rozwój energetyki konwencjonalnej wykorzystującej zarówno węgiel brunatny, jak i kamienny. Jednakże przyszłość górnictwa kreowana jest już dziś. Budujemy nowe, wysokosprawne bloki węglowe, które spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe. Dwie nowe instalacje w Opolu są gotowe w ponad 60 procentach. Praca wre także w Turowie, przy budowie nowego bloku na węgiel brunatny. Mam nadzieję, że regulacje krajowe również wyjdą naprzeciw potrzebom sektora i już niedługo zostanie wprowadzony rynek mocy dający realny impuls do budowy kolejnych mocy wytwórczych 

Z okazji górniczego święta podczas uroczystości wręczono również odznaczenia osobom, które swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpisały się na trwale w historię polskiego górnictwa odkrywkowego. Obchody tegorocznej Barbórki w Bełchatowie zakończyły się częścią artystyczną oraz tradycyjnym, górniczym poczęstunkiem.

PGE wchodzi na rynek elektromobilności w roli inwestora i operatora infrastruktury ładowania, a także sprzedawcy usługi ładowania. 1 grudnia został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE i Wojewodą Łódzkim na budowę 6 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Uruchomienie stacji ładowania i systemu zarządzania zaplanowane zostało na III kwartał 2017 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna startuje z projektem, w ramach którego przeprowadzi w Łodzi pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności. W ramach projektu uruchomi 6 szybkich , publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych.

1 grudnia Grupa PGE podpisała list intencyjny z Wojewodą Łódzkim. Strony zainicjowały w ten sposób rozmowy w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania lokalizacji pod stacje ładowania na terenie Łodzi. PGE na miejsce pilotażu wybrało Łódź z uwagi na fakt, że jest to największe miasto obszaru dystrybucyjnego Grupy oraz miasto z dużym potencjałem do rozwoju rynku samochodów elektrycznych ze względu na jego centralne położenie oraz krzyżujące się węzły komunikacyjne.

PGE, oprócz aktywnego udziału w spółce ElectroMobility Poland, włącza się w budowę infrastruktury systemu elektromobilności i wykorzystuje ten trend jako szansę na rozwój nowych obszarów biznesu, co wypełnia cele zaktualizowanej strategii Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach programu Grupa PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. PGE chce także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi.

Celem pilotażu w Łodzi jest weryfikacja modelu biznesowego opartego na samochodach flotowych i możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. PGE będzie zarządzać infrastrukturą ładowania, świadczyć usługę szybkiego ładowania oraz sukcesywnie powiększać skalę biznesu i udoskonalać ofertę dla klientów – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności.

 

• Grupa zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do ubiegłego roku
• Budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowana jest zgodnie z harmonogramem
• Zakończenie programu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie zwiększyło produkcję z węgla brunatnego w III kwartale 2016 r.
• PGE zakłada dalszą poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld zł. Spadek o 23 proc. w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld zł. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 256 mln zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld zł.

W trzecim kwartale Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa odpowiada na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i zapowiada poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu.

Połączenie wysokiej elastyczności z efektywnością pozwoli nam wyjść naprzeciw coraz bardziej wymagającemu otoczeniu rynkowemu i regulacyjnemu. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz inwestycjom w nowe technologie i modele biznesowe będziemy się rozwijać i budować wartość Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja netto energii elektrycznej w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 39,04 TWh i była o 6 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła w raportowanym okresie o 8 proc. r/r i osiągnęła poziom 27,15 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów. Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 już się zakończyła i wszystkie jednostki są obecnie eksploatowane. Efektem tego są najwyższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego w III kwartale od początku 2016 r. (zwiększenie o 3 proc. w stosunku do III kwartału ubiegłego roku). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,41 TWh i spadła o 6 proc. r/r ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie ze strony operatora systemu przesyłowego. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30 proc. r/r osiągając wartość 0,7 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 25,43 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 10 proc. osiągając poziom blisko 32 TWh. Jest to wynik zakontraktowania dodatkowego wolumenu w segmencie klientów korporacyjnych.

Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach 2016 r. wyniosły 5,7 mld zł i były o 4 proc. niższe niż przed rokiem. 2,6 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

Trzy kwartały 2016 r. to czas intensywnej pracy przy realizacji naszego ambitnego programu inwestycyjnego. Zaawansowanie projektu budowy nowych bloków w Opolu przekroczyło 60 proc., a projekt w Turowie to już prawie 10 proc. zaawansowania prac budowlanych. Jeśli chodzi o blok gazowo-parowy w Gorzowie – został on zsynchronizowany z Krajowym Systemem Energetycznym, a przekazanie do eksploatacji przewidziano na połowę grudnia tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Oczekujemy także na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce, po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez sektor. W nowym projekcie dopuszczono już możliwość zastosowania koszyków, które mogłyby wpłynąć na decyzje o nowych inwestycjach i projektach modernizacyjnych w całej branży – dodaje Henryk Baranowski.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników: https://www.youtube.com/watch?v=dnGRkAxIi-s

7 listopada studenci i absolwenci uczelni technicznych rozpoczynają pracę w kluczowych spółkach sektora energetycznego, w ramach programu „Energia dla przyszłości” zorganizowanego pod auspicjami Ministerstwa Energii. Stażyści będą mieli okazję współpracować ze strategicznymi partnerami projektu – PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG i PKN ORLEN. Celem programu jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiej energetyki.

Początek programu w Ministerstwie Energii

30 września 2016 r. staż w Ministerstwie Energii, w ramach programu „Energia dla przyszłości”, rozpoczęło 21 absolwentów uczelni technicznych. Podczas spotkania z uczestnikami minister Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Michał Kurtyka podkreślali, że wspólna inicjatywa Ministerstwa i spółek to niepowtarzalna szansa dla studentów na zdobycie unikatowego doświadczenia zawodowego.

W październiku stażyści uczestniczyli w pracy wybranych departamentów Ministerstwa Energii: Departamentu Energetyki, Departamentu Energii Odnawialnej, Departamentu Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu.

Start w spółkach

Po miesięcznym stażu ministerialnym przyszła pora na spółki, gdzie z początkiem listopada odbyły się uroczyste inauguracje Programu. 7 listopada pierwsze grupy rozpoczynają miesięczne staże w wybranych departamentach i działach poszczególnych spółek. Stażystami opiekują się doświadczeni i przeszkoleni opiekunowie wytypowani z grona pracowników każdej z firm. W ramach przygotowania studentów do pracy, każda ze spółek zorganizowała spotkania, w trakcie których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi aspektami strategii i działalności spółek oraz kwestiami technicznymi dotyczącymi planowanych praktyk.

Jesteśmy liderem rynku energetycznego w Polsce i dlatego zależy nam na tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników tego sektora. Umożliwiamy najlepszym studentom poznanie specyfiki branży i uczestniczenie w najciekawszych projektach realizowanych w ramach naszej Grupy. Harmonogram programu został ułożony w taki sposób, by studenci mogli w jak najszerszym stopniu rozwinąć swoje kompetencje i świadomie zadecydować o swojej dalszej przyszłości. Liczymy na to, że uda nam się zainteresować ich pracą w energetyce, co jest szczególnie ważne z uwagi na lukę pokoleniową, która grozi sektorowi w perspektywie kolejnych lat – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zaangażowanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w programy kształcenia profesjonalnej kadry to obowiązek dla naszej spółki. Od tego jak dziś „zainwestujemy” w młode pokolenie, zależą przyszłe sukcesy polskiej branży energetycznej na świecie. – powiedział Bogusław Marzec, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. finansowych.

PKN ORLEN otwiera swoje drzwi dla młodych i utalentowanych ludzi w najbardziej perspektywicznych pod względem innowacyjności obszarach – rozwoju i energetyki. Mamy ambitne plany w tym zakresie, których wdrożenie jest dziś koniecznością, aby budować przewagę konkurencyjną. Mam nadzieję, że świeże spojrzenie studentów i absolwentów ułatwi nam przełamywanie schematów i wypracowywanie nowych rozwiązań – stwierdził Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN.

Program „Energia dla przyszłości” skierowany jest do studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach czteromiesięcznej praktyki w trzech kluczowych spółkach z branży energetycznej w Polsce, 21 studentów wybranych spośród blisko 200 chętnych będzie miało możliwość poznania od strony praktycznej takich obszarów działalności jak technologia, sprzedaż, strategia, badania i rozwój, a także nadzór nad grupą kapitałową oraz współpraca zagraniczna. Będzie to doskonałe uzupełnienie dla wiedzy zdobytej podczas stażu w Ministerstwie Energii, gdzie uczestnicy poznawali specyfikę branży z punktu widzenia organu nadzorującego. Po czterech wstępnych miesiącach stażu w firmach uczestnicy trafią do wybranej przez siebie spółki, w której pracować będą przez kolejne pół roku. Na zakończenie projektu studenci powrócą na dwa dodatkowe miesiące na dalsze praktyki w Ministerstwie Energii.

Portfolio produktowe PGE poszerza się o nową ofertę. W nowej formule klienci otrzymują nie tylko gwarancję ceny, nawet do końca 2019 r., ale także pomoc specjalistów, będących do dyspozycji klientów. Firma przygotowała trzy pakiety, które umożliwiają skorzystanie z usług fachowców nawet ośmiu branż.

Rozwijana od 2015 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną formuła „Prąd jak Prąd” powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów. Od początku wprowadzenia cieszy się ogromnym zainteresowaniem - sprzedano już ponad 300 tys. ofert. Z analiz firmy wynika, że klienci zwracają szczególną uwagę na przewidywalność kosztów, jakie ponoszą w swoim gospodarstwie domowym, a także wielowariantowość oferty. To właśnie wyjście naprzeciw potrzebom klientów było inspiracją do stworzenia nowych propozycji.

Poprzedni rok był dla nas przełomowy. Wprowadziliśmy na szeroką skalę model ofert z ceną gwarantowaną nawet na trzy lata. Prosiliśmy klientów o opinie i sugestie, testowaliśmy nowe oferty i rozmawialiśmy z wieloma partnerami produktowymi. Nasza nowa propozycja jest wynikiem całorocznych prac, sumą doświadczeń i przekonania co do właściwego kierunku. Wierzymy, że klienci docenią nową odsłonę oferty „Prąd jak Prąd” – mówi Bartłomiej Ślusarczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót.

W najnowszej propozycji PGE klient ma do wyboru dwa warianty niezmienności stawki za energię: do końca 2018 r. oraz do końca 2019 r. Następnie, w zależności od potrzeb, klienci mogą wybrać usługi od jednego, do nawet ośmiu fachowców. Specjaliści zostali pogrupowani w trzy pakiety: podstawowy, rozszerzony oraz kompleksowy. Podstawą każdego z nich jest gwarantowana, niższa niż w standardowej taryfie, cena energii elektrycznej, a pakiety uprawniają do skorzystania z usług odpowiednio – jednego, sześciu lub nawet ośmiu fachowców, w zależności od potrzeb klienta.

W ramach pakietu „podstawowa pomoc fachowców” klienci otrzymują pomoc elektryka, który przyjedzie, zdiagnozuje problem oraz doprowadzi instalację elektryczną do stanu pozwalającego na jej dalsze, bezpieczne użytkowanie. Z kolei „rozszerzona pomoc fachowców” to aż sześciu specjalistów: elektryk, ślusarz, hydraulik, szklarz, technik urządzeń grzewczych i gazowych oraz dekarz. Fachowcy stawią się do 24 h od zgłoszenia usterki. Pakiet „kompleksowej pomocy fachowców”, obok usług sześciu specjalistów, został rozszerzony o usługi informatyka oraz serwisanta sprzętu RTV lub AGD - tu również fachowcy stawią się do 24 h od zgłoszenia. Infolinia jest czynna całą dobę, siedem dni
w tygodniu.

Oferta „Prąd jak Prąd, ale z pomocą fachowców” jest dostępna dla klientów z całego kraju. Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.zapewniamyenergie.pl, w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta oraz na infolinii PGE Contact Center 422 222 222.

Promocję nowej oferty wspiera ogólnopolska kampania reklamowa. Za jej kreację oraz przygotowanie odpowiedzialna jest Grupa Scholz & Friends. Za produkcję spotu telewizyjnego odpowiada dom produkcyjny Bomaye, za postprodukcję –  studio Rio de Post. Reżyserem spotu jest Florian Malak. ZenithOptimedia Group zajął się zakupem mediów. Kampania obejmuje telewizję, kino, radio, materiały drukowane, dedykowaną stronę www.zapewniamyenergie.pl, kampanię display oraz outdoor: billboardy, citilighty i nośniki na autobusach.

Zapraszam do obejrzenia spotu promującego nową ofertę https://youtu.be/Uh_KluMlVsQ oraz odwiedzenia strony www.zapewniamyenergie.pl

 

Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa odpowiada na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i zapowiada poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu.

W ramach strategii PGE dążyć będzie do maksymalizacji zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC), co ma zostać osiągnięte poprzez realizację szeregu inicjatyw nakierowanych na zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy. Umożliwi to zrealizowanie programu rozwoju nowoczesnej energetyki konwencjonalnej oraz nowych technologii i modeli biznesowych.

 

Misja i wizja

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się:

 - Liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju

 - Niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług

 - Najbardziej efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce

 - Liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40 proc. udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

Grupa PGE dostosowuje się do świata, w którym zmiany dokonują się dynamicznie i tylko najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta firmy mają szansę rozwoju. PGE będzie łączyć wysoką efektywność z elastycznością, by szybko dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i regulacyjnych. Stawiamy na nowoczesność technologiczną i zarządczą oraz rozwój nowych obszarów biznesu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Efektywność w działalności operacyjnej

Celem poprawy efektywności kosztowej spółka do 2020 roku planuje osiągnąć redukcję kosztów kontrolowalnych w wysokości 500 mln zł w stosunku do 2016 roku. Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów w okresie 2016-2020 o około 3,5 mld zł względem obecnych prognoz. Ponadto, Grupa PGE zamierza zredukować planowane nakłady modernizacyjno-odtworzeniowe w latach 2016-2020 o około 500 mln zł, m.in. dzięki wprowadzeniu systemu zintegrowanego zarządzania majątkiem produkcyjnym. W ramach zmian organizacyjnych działalność związana z produkcją ciepła zostanie wydzielona w ramach oddzielnej linii biznesowej Kogeneracja, co ma na celu poprawę efektywności operacyjnej i rozwoju tej działalności w oparciu o liczne synergie operacyjne i kosztowe oraz silną pozycję na regionalnych rynkach ciepła.

 

Inwestycje

W toku realizowanego programu inwestycyjnego, zakładającego wykorzystanie pełnego potencjału podstawowej działalności firmy i budowy nowoczesnej energetyki konwencjonalnej, Grupa dopuszcza możliwość udziału partnerów przy flagowych inwestycjach w Opolu i Turowie. Równocześnie PGE analizuje kolejne inwestycje w energetykę konwencjonalną, np. w Dolnej Odrze w oparciu o nowy model rynku.

Spółka będzie dokonywać w optymalnym zakresie modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, aby odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych BAT, jak również bierze pod uwagę potencjał do wzrostu udziału technologii współspalania biomasy w portfelu wytwórczym PGE w oparciu o nowy system wsparcia OZE.

W obszarze dystrybucji realizowane inwestycje mają skutkować obniżeniem wskaźników do 2020 roku względem roku 2015: SAIDI i SAIFI o 56 proc., a średniego czasu przyłączenia odbiorcy o 40 proc.

W latach 2016-2020 Grupa zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie około 34 mld PLN, nie uwzględniając w tej kwocie aktywowanych kosztów usuwania nadkładu. Po 2020 roku PGE będzie realizowała nowy program inwestycyjny, uzależniony od wybranych opcji strategicznych (rozwój nowoczesnej energetyki węglowej, morskich farm wiatrowych, czy elektrowni jądrowej).

To, którą z opcji wybierzemy, będzie zależeć od otoczenia zewnętrznego. Na decyzję władz PGE wpłyną m.in. cele zawarte w nowej polityce energetycznej Polski, kształt polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, potrzeby systemu elektroenergetycznego oraz model rynku. Wybierzemy tę technologię, która przyniesie akcjonariuszom najwyższą wartość, a Polsce bezpieczeństwo energetyczne po racjonalnych kosztach. Liczymy, że sprzyjać nam będą krajowe regulacje – mówi Henryk Baranowski.

 

Nowe technologie i modele biznesowe

PGE zamierza wdrażać innowacje we wszystkich ogniwach łańcucha wartości, zwiększając efektywność zagospodarowania ubocznych produktów spalania, elastyczność jednostek wytwórczych oraz automatyzując procesy i optymalizując działania odtworzeniowe w wydobyciu węgla brunatnego.

Grupa zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 roku wytwarzać ok. 25 procent krajowej produkcji energii z OZE. Wśród opcji strategicznych PGE znajduje się budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1000 MW, realizacja najbardziej zaawansowanych projektów wiatrowych na lądzie, wzrost współspalania biomasy w dedykowanych instalacjach oraz wzrost zaangażowania w segment mikroinstalacji.

Grupa planuje ponadto rozwijać działalność w sferze efektywności energetycznej, budując markę PGE jako lidera tego rynku. Równocześnie Grupa zwiększy swoje zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii energetycznych tworząc nowoczesną, kompleksową ofertę dla klienta, zgodnie z wymaganiami zmieniającego się otoczenia.

 

Odpowiedzialność społeczna

PGE ocenia, że odpowiedzialne podejście wobec środowiska naturalnego, klientów, akcjonariuszy oraz interesu publicznego pozwoli na bezpieczną realizację misji i wizji Grupy.

PGE ma być odpowiedzialną organizacją, świadomą swojego wpływu na otoczenie, budującą wartość dla akcjonariuszy i zapewniającą zrównoważony rozwój biznesu. W swoich działaniach Grupa w tym zakresie koncentruje się m.in. na:

 - Ograniczaniu wpływu na środowisko

 - Edukacji w zakresie efektywnego użytkowania energii i wpływu na środowisko

 - Wykorzystywaniu różnorodnych źródeł energii

 - Zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii  

 - Działaniu w oparciu o zasady etyczne

 - Działaniu na rzecz lokalnych społeczności

 

Uwarunkowania realizacji strategii

Grupa ocenia, że realizacja strategii będzie uzależniona od szeregu warunków zewnętrznych, wśród których najważniejsze mają charakter regulacyjny:

 - Polityka energetyczna kraju wspierająca realizację misji i wizji GK PGE

 - Mechanizm wynagradzania za moc dyspozycyjną (rynek mocy)

 - Systemowe mechanizmy wsparcia nowych inwestycji

 - Wdrożenie uzgodnionych rozwiązań w zakresie darmowych uprawnień do emisji CO2

 

Docelowo PGE zakłada zwiększenie możliwości inwestycyjnych Grupy pozwalające na realizację długoterminowej wizji rozwoju, jak również cykliczną aktualizację strategii w odpowiedzi na nowe szanse rynkowe i zmieniające się warunki zewnętrzne.

 

Prezentacja dotycząca aktualizacji strategii

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy Kapitałowej PGE oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, podpisały kontrakty indywidualne na sprzedaż paliwa gazowego, które zasili Elektrociepłownie w Rzeszowie i Lublinie. Szacunkowa wartość kontraktów może sięgnąć 2 mld złotych.

Kontrakty obowiązują do 1 października 2019 r. i zawierają opcję przedłużenia do 1 stycznia 2023 r. Gaz ziemny trafi do Elektrociepłowni Lublin-Wrotków i Elektrociepłowni Rzeszów należących do Grupy PGE. Wolumen dostaw może wynieść łącznie ok. 2,2 mld m3.

Grupa PGE, lider na rynku elektroenergetycznym w Polsce, ceni sobie stabilność dostaw surowców produkcyjnych, jaką gwarantują podpisane kontrakty z PGNiG. Wynegocjowane umowy, oparte na konkurencyjnej ofercie, pozwolą zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła na korzystnych warunkach – mówi Bolesław Jankowski, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. handlu.

Grupa PGE jest naszym strategicznym klientem, dla którego kluczowe jest bezpieczeństwo dostaw, które PGNiG gwarantuje – mówi Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych. PGNiG oferuje przejrzystą i konkurencyjną ofertę. Wyróżniamy się także wysoką jakością sprzedaży. Klienci to doceniają i dlatego coraz chętniej i częściej wybierają naszą ofertę – dodaje Maciej Woźniak.

Kontrakty indywidualne zostały podpisane w ramach umowy ramowej z 8 października 2015 r. Umożliwia ona zawieranie dodatkowych kontraktów na kolejne wolumeny.

 

Po pokonaniu 450 km trasy z Wrocławia do Opola, na plac budowy dwóch nowych bloków energetycznych dotarł jeden z kluczowych podzespołów bloku nr 5, czyli generator. Transport zaprojektowanego specjalnie na potrzeby inwestycji urządzenia, ze względu na jego gigantyczną wagę i rozmiary, był logistycznym wyzwaniem i trwał aż 3 dni.

Generator dostarczył do elektrowni wrocławski oddział GE Power. Urządzenie ma moc czynną aż 958 MW i pod tym względem nie ma sobie równych w Polsce. Imponujące są również waga i rozmiary generatora: masa całkowita stojana wynosi 426 ton, zaś wielkość to 13,92 x 4,20 x 4,28 m. Całkowita waga blachy magnetycznej użytej do produkcji wyniosła 300 ton, natomiast długość użytych przewodów miedzianych to aż 123 km. Generator, jak i wiele innych urządzeń dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, wyprodukowany został w Polsce.

 

Inwestycja w Opolu jest kołem zamachowym gospodarki. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki 70 groszy zostaje w Polsce – mówi Henryk Baranowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dzienne ponad 3 tys. osób, a docelowo ta liczba sięgnie nawet 5 tys. To największa inwestycja w Polsce po 1989 roku – dodaje Henryk Baranowski.

 

Transport generatora na budowę, ze względu na jego gabaryty, był ogromnym wyzwaniem logistycznym. Generator, aby znaleźć się na budowie, musiał pokonać trasę 5-krotnie dłuższą niż wynosi trasa samochodowa z Wrocławia do Opola, przede wszystkim za sprawą jego ciężaru. Po przeprowadzeniu szeregu analiz i uzgodnień z PKP wybrana została optymalna trasa, która ograniczyła wszelkie ryzyka do minimum.

Budowa bloków w Elektrowni Opole jest dużym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje chociażby liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Wykonawca realizuje prace w oparciu o 2,4 tys. obowiązujących norm prawnych

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole jest flagową inwestycją PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie i zasilą w energię nawet 4 mln gospodarstw domowych. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoli osiągnąć najwyższą dla elektrowni węglowych efektywność wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc.) co oznacza ok. 20 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących w Polsce elektrowni starszej generacji.

Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia Opole zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią.

Dzięki efektowi skali i zabezpieczonym dostawom polskiego węgla, dwa nowe bloki energetyczne pozwolą Grupie Kapitałowej PGE budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera rynku mówi Henryk Baranowski.

GE Power jest generalnym projektantem inwestycji, a wrocławska fabryka kluczowym dostawcą maszyn elektrycznych dla nowych bloków. Generatory, które są dostarczane dla Elektrowni Opole, to największe urządzenia zastosowane w polskiej energetyce. Zostały opracowane specjalnie na potrzeby tej inwestycji tak, aby spełniała ona najwyższe standardy technologiczne.

Czy wiesz jak dużo czasu spędza się w kolejkach? To średnio 1 dzień rocznie. Dlaczego więc nie ułatwić sobie życia i realizować formalności z domowego zacisza, w dogodnym dla siebie czasie? Z PGE jest to możliwe. Przy okazji można wygrać cenne nagrody, a nawet przeżyć swój wymarzony dzień!

Klienci PGE, którzy cenią czas i wygodę, mają szansę zrealizować swój wymarzony dzień. Wystarczy założyć konto w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE eBOK, aktywować usługę  PGE eFaktura, a także opisać swój wymarzony dzień, zaoszczędzony dzięki PGE. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.oszczedzsobieenergii.pl. Co miesiąc PGE wraz ze sponsorem nagród, firmą PayU, zrealizuje wymarzony dzień dla 2 osób, a także przekaże 40 cennych nagród RTV/AGD. Konkurs potrwa do końca roku.

Prosty i bezpieczny system PGE eBOK

Konto w PGE eBOK (www.ebok.gkpge.pl) pozwala każdemu klientowi w dogodnym dla niego miejscu i czasie zweryfikować stan rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzić aktualne saldo, wskazania licznika, a także przedłużyć lub wybrać nową ofertę. Dużym atutem jest powiązanie z profilem kilku kont rozliczeniowych, przez co można zarządzać nimi bez konieczności przelogowania. Ułatwieniem, szczególnie dla osób starszych, jest możliwość udostępniania konta innym osobom, poprzez zapraszanie zaufanych osób do zarządzania nim. W elektronicznym Biurze Obsługi Klienta można również aktywować usługę elektronicznej faktury (PGE eFaktura), i otrzymywać fakturę za energię na swój adres e-mail.

Płatności elektroniczne

W ramach eBOK, PGE oferuje również wygodne płatności elektroniczne. Dzięki współpracy 
z PayU  regulowanie rachunków za energię jest wyjątkowo proste. Usługa dostarczana przez PayU dla klientów PGE polega na przyjmowaniu i przekazywaniu wpłat bezpośrednio na indywidualne numery rachunków bankowych, dzięki czemu gwarantuje bezpieczne
i bezbłędne opłacenie każdej należności. Jest to na tyle wygodna płatność, że pozytywnie wpływa także na terminowość dokonywania opłat. PayU jest partnerem konkursu „Oszczędź sobie energii”, a także sponsorem nagród w konkursie.

Jak wykorzystać zaoszczędzony czas?

PGE prezentuje również w jaki sposób można wykorzystać zaoszczędzony czas /grafika/. Pod Biurami Obsługi Klienta, w 37 polskich miastach, zostaną zorganizowane „strefy komfortu”, gdzie Klienci PGE odpoczywając na wygodnych sofach, dowiedzą się o korzyściach wynikających z korzystania z PGE eBOK oraz PGE eFaktury.

O kampanii

Kampania zdalnych kanałów obsługi i sprzedaży ma na celu zachęcenie klientów PGE do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK, a także PGE eFaktury (faktury w formie elektronicznej). Będzie realizowana przez 4 miesiące poprzez kampanię on-linie, działania eventowe oraz ambient. Na potrzeby kampanii została przygotowana strona www.oszczedzsobieenergii.pl. Za kreację i przygotowanie materiałów do kampanii online odpowiada agencja K2, za działania eventowe agencja ElPadre, za działania ambientowe oraz kampanię internetową ZenithOptimedia Group.

• Niższe ceny energii elektrycznej i wolumeny wpływają na wyniki finansowe i operacyjne;
• Programy budowy nowych bloków oraz kompleksowych modernizacji aktywów opartych na węglu brunatnym realizowane są zgodnie z harmonogramem;
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zadecydowało o wysokości wypłacanej dywidendy – 0,25 zł na akcję;
• Zaktualizowana strategia Grupy zostanie zaprezentowana we wrześniu 2016 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny (kompleksowa modernizacja bloków w Bełchatowie), tym samym mniejszego wolumenu przeznaczonego do sprzedaży, w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W I półroczu 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wyniki operacyjne ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. W ocenie czołowych agencji ratingowych PGE pozostaje najbardziej wiarygodnym koncernem energetycznym na rynku kapitałowym i kredytowym w Polsce i jednym z liderów w regionie – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej osiągając poziom 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył I półrocze z wynikiem przekraczającym 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 208 mln zł, podobnie jak segment energetyki odnawialnej, który pozostając pod wpływem niższych cen zielonych certyfikatów wypracował wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł.

W drugim kwartale zapadły rozstrzygnięcia dotyczące wysokości dywidendy wypłacanej przez Spółkę. Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza większościowego zatwierdziło wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

Drugi kwartał przyniósł także zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które były bezpośrednią przesłanką przeprowadzenia przez Grupę testów na utratę wartości aktywów w segmencie energetyki odnawialnej. Odpis aktualizujący wartość aktywów wiatrowych wyniósł 783 mln zł, ma on charakter niegotówkowy i dotyczy głównie farm funkcjonujących już w portfelu PGE.

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów, która przechodzi kompleksowy program modernizacyjny. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r osiągając wartość 0,5 TWh. To efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 16,9 TWh i był 3 proc. wyższy niż w I połowie ubiegłego roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 11 proc. osiągając poziom 21,4 TWh.

Nakłady na inwestycje w I półroczu 2016 r. wyniosły 3,7 mld zł i były o 11 proc. wyższe niż przed rokiem. 2,4 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na nowe projekty. Grupa PGE konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy. Nasz flagowy projekt – budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole – przekroczył 50 proc. zaawansowania. Wmurowaliśmy także symboliczny kamień węgielny w jeden z fundamentów maszynowni bloku energetycznego w Turowie. Produkcja głównych urządzeń bloku postępuje zgodnie z planem, a na budowie prowadzone są prace ziemne oraz fundamentowe. W końcową fazę wkroczyła natomiast budowa bloku gazowo-parowego w Gorzowie, którego uruchomienie zaplanowane zostało na IV kwartał tego roku – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Równolegle do budowy nowych mocy Grupa realizuje program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie obniżać emisyjność towarzyszącą produkcji energii.

Grupa PGE oczekuje na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prace legislacyjne nad tym projektem powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Zdaniem PGE rozwiązania zakładające płatność zarówno za energię jak i dostępną moc, wydają się najbardziej odpowiednie z punktu widzenia stabilności i niezawodności systemu.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników: https://youtu.be/nitEkA1-0y4

 

 

Grupa PGE udostępniła w wersji online raport za rok 2015. Po raz pierwszy łączy on komunikację finansową, środowiskową, społeczną oraz kwestie związane z ładem korporacyjnym, ponadto sposób prezentowania danych jest nowoczesny, atrakcyjny i interaktywny. Raport opublikowany został w wersji responsywnej, co oznacza, że automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości wyświetlacza, na którym jest odczytywany. Dzięki temu przeglądanie jego treści na komputerze, tablecie i smartfonie jest równie wygodne.

Pierwszy raport zintegrowany Grupy PGE za 2015 rok wyróżnia łatwość w dotarciu do informacji oraz przejrzystość zawartych w nim danych. Dodatkowym atutem publikacji jest przedstawienie pełnego przekroju działalności firmy w ciekawy dla wszystkich grup interesariuszy sposób, np. przy pomocy interaktywnego modelu biznesowego PGE.

Dostosowując się do trendów światowych, Grupa PGE po raz pierwszy przygotowała raport nie tylko zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative G4, ale także w oparciu o standard International Integrated Reporting Council (IIRC). Raport zintegrowany jest kolejnym krokiem w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w Grupie PGE – stanowi potwierdzenie dojrzałości organizacji, jej wysokiego poziomu świadomości w zarządzaniu kwestiami kluczowymi dla niej i jej otoczenia. Poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami interesariuszy Grupy PGE.

Ważnym aspektem raportowania zintegrowanego jest możliwość kompleksowej prezentacji działalności PGE. Takie łączenie ze sobą danych o firmie z różnych obszarów działalności buduje jej wartość, pozwala na pokazanie spójnego, całościowego obrazu. Zarządzanie w sposób odpowiedzialny społecznie staje się tym samym integralną częścią strategii biznesowej naszej firmy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podstawowym celem raportu zintegrowanego jest połączenie raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz kwestii związanych z ładem korporacyjnym w jednym spójnym dokumencie. Zgodnie z wytycznymi IIRC, treść raportu została zaprezentowana w oparciu o sześć podstawowych kapitałów firmy: finansowy, produkcyjny, ludzki, naturalny, intelektualny oraz społeczny. Taka prezentacja informacji w kompleksowy i zrozumiały sposób prezentuje zdarzenia z poprzedniego roku oraz podejmuje próbę oceny wpływu tych zdarzeń na przyszłość firmy.

Na podstawie wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC) zmieniliśmy strukturę prezentowanych informacji nawiązując do filarów, na których opiera się raportowanie zintegrowane: Grupa i jej organizacja, Otoczenie rynkowe, Zarządzanie Ryzykiem, Model biznesowy i Działalność. Ponadto zmieniliśmy sposób prezentacji działalności Grupy PGE, aby pokazać, w jaki sposób przenikają się w niej kapitały, które przetwarzamy i na które mamy wpływ. Chcemy, żeby informacje o naszej firmie i sposobie działania były prezentowane w sposób przystępny i interesujący. Staramy się, aby każdy kolejny raport spełniał najwyższe standardy i oczekiwania wszystkich interesariuszy – mówi Henryk Baranowski.

Ważnym aspektem Raportu zintegrowanego PGE jest dbałość o odbiorców o szczególnych potrzebach. Wśród zastosowanych funkcjonalności wymienić można m.in. dodatkowy kontrast dla osób słabowidzących. Raport umożliwia także pobranie danych finansowych w edytowalnym formacie i ich samodzielną analizę. Dostępne są również liczne narzędzia interaktywne, a informacje prezentowane są w postaci infografik oraz interaktywnych modeli. Raport zawiera komentarze wideo przedstawicieli poszczególnych obszarów działalności i jest dostępny wyłącznie w postaci raportu online, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Można go otworzyć na komputerze, smartfonie i tablecie.

Link do raportu zintegrowanego PGE: http://raportzintegrowany.gkpge.pl/

 

W Elektrociepłowni Gorzów przystąpiono do tzw. rozruchu gorącego nowego bloku gazowo-parowego. Jest to etap, który przygotuje elektrociepłownię do warunków zmiennego obciążenia po podłączeniu bloku do krajowej sieci elektroenergetycznej. Inwestycja w Gorzowie realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE odpowiadającą za wytwarzanie energii.

Po zakończeniu fazy montażu mechanicznego urządzeń i instalacji bloku potwierdzonej pozytywnie zakończoną ciśnieniową próbą wodną, przystąpiono do etapu rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bloku gazowo-parowego. Dokonano pierwszego rozpalenia obu turbin gazowych bloku, co jest początkiem fazy tzw. rozruchu gorącego z użyciem mediów.

Pierwsze zapalenie palników turbiny gazowej jest niezwykle istotnym etapem w procesie rozruchowym bloku gazowo-parowego. To zwieńczenie długiego okresu prac projektowych i konstrukcyjnych, jak również potwierdzenie prawidłowej i bezpiecznej pracy głównych elementów, czyli turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz innych powiązanych systemów mechanicznych i elektrycznych – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Osiągnięcie tego kamienia milowego daje możliwość przejścia do kolejnego etapu - rozruchu gorącego, który przygotuje elektrociepłownię do pracy w warunkach zmiennego obciążenia, w jakich będzie pracować po podłączeniu do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Cieszy nas, że pierwszy zapłon turbiny gazowej przebiegł pomyślnie. Jest to kolejny ważny etap, który zbliża nas do zakończenia budowy bloku gazowo-parowego dla PGE. Dzięki zastosowanej technologii opartej na dwóch turbozespołach gazowych i jednym turbozespole parowym, nowy blok gorzowskiej elektrociepłowni będzie wytwarzać, w sposób elastyczny i przyjazny środowisku, energię elektryczną i ciepło - mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu Siemens Sp. z o.o.

25 lipca 2016 r. zsynchronizowano z krajowym systemem elektroenergetycznym pierwszą turbinę gazową. W najbliższych dniach rozpoczęte zostanie oczyszczanie układów ciśnieniowych za pomocą pary.

Budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów jest jedną z kluczowych inwestycji Grupy Kapitałowej PGE, mających na celu dostosowanie aktywów grupy do regulacji środowiskowych. Trwa budowa nowoczesnych jednostek w Opolu (2x900 MW) i Turowie (450 MW), realizowany jest także program modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, polegający na wyposażeniu bloków energetycznych w nowoczesne instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

Inwestycję w Gorzowie wykonuje konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery, na podstawie kontraktu podpisanego 3 października 2013 r. Wartość podpisanej umowy wraz z budową instalacji i obiektów pomocniczych wynosi 562 mln zł netto. Ponadto spółki PGE GiEK oraz Siemens związane są przez 12 lat umową serwisową o wartości 124 mln zł netto.

Budowany blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów będzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Blok opalany będzie w głównej mierze dostarczanym z lokalnych kopalni gazem zaazotowanym o cenach znacznie niższych w stosunku do gazu sieciowego. Dzięki wykorzystaniu taniego gazu ze źródeł lokalnych, budowa bloku w Gorzowie jest rentownym projektem, wykorzystującym efektywną, niskoemisyjną technologię.

Oddanie do eksploatacji nowoczesnej jednostki planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

 

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji w Polsce po roku 1989, przekroczyło 50 proc. Realizowana inwestycja w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju krajowej gospodarki. Ponad 800 spośród 1000 złożonych dotychczas zamówień realizowanych jest przez polskie przedsiębiorstwa, a z każdej złotówki wydanej na inwestycję aż 70 groszy zostaje w kraju.

Prace na placu budowy, trwające od początku lutego 2014 roku, wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wykonane już zostały główne roboty budowlane, realizowane są prace w zakresie montażu konstrukcji – stanęły konstrukcje kotłowni obu bloków, do montażu których zużyto w sumie ponad 50 000 ton stali. Trwa montaż części ciśnieniowej kotłów oraz montaż konstrukcji maszynowni bloku nr 6 i poszycia dachowego budynku maszynowni bloku nr 5. Zakończone zostały już prace fundamentowe turbogeneratora maszynowni bloku nr 5.

W najbliższym czasie na plac budowy rozpoczną się dostawy kluczowych podzespołów (m.in. części turbiny, generatora i pomp wody zasilającej).Wykonany został płaszcz chłodni kominowej bloku nr 5 o wysokości 185,1 m (trwa nakładanie powłoki ochronnej betonu na powierzchni wewnętrznej płaszcza). Całkowita powierzchnia płaszcza wynosi 4,5 ha, czyli więcej niż powierzchnia sześciu boisk do piłki nożnej. Do jej wykonania zużyto ponad 10 tys. m3 betonu i ok. 1800 ton stali. Obecnie trwają prace przy wznoszeniu płaszcza chłodni kominowej nr 6, który mierzy już ponad 75 m.

Zgodnie z harmonogramem i budżetem realizujemy największy projekt inwestycyjny w Polsce po roku 1989 r., który właśnie osiągnął półmetek. Dwa nowoczesne bloki energetyczne w Elektrowni Opole są dumą PGE, ponieważ dzięki efektowi skali i zabezpieczonym dostawom polskiego węgla, pozwolą Grupie budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera rynku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycja w Opolu jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki 70 groszy zostaje w Polsce. Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dzienne ponad 3 tys. osób, a docelowo ta liczba sięgnie nawet 5 tys. – dodaje Henryk Baranowski.

Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole jest dużym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym, logistycznym i koordynacyjnym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje chociażby liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Wykonawca realizuje prace w oparciu o 2,4 tys. obowiązujących norm prawnych. Ponadto ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych jest zbliżona do budowy nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton). Długość kabli wynosi natomiast tyle, ile trasa z Warszawy do Lizbony (3 tys. km).

Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia Opole o mocy 3300 MW dostarczać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią.

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoli osiągnąć najwyższą dla elektrowni węglowych efektywność wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc.) co oznacza ok. 20 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących w Polsce elektrowni starszej generacji.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5.

Kliknij i zobacz spot prezentujący postępy na placu budowy dwóch nowych bloków.

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na kompleksowe ubezpieczenie pięciu elektrowni w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Tym samym rozpoczął się proces realizacji podjętej wcześniej decyzji o przystąpieniu spółek Grupy PGE do TUW PZUW. Atutami współpracy są m.in. elastyczność rozwiązania zaprojektowanego na miarę PGE, szybka reakcja na zapytanie ofertowe, zarządzenie ryzykiem, a zwłaszcza transparentność w zakresie przeznaczenia składki. Ponadto, tylko ta jedna umowa pozwoli na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia pięciu elektrowni PGE o ok. 10 proc.

Naszą siłą jest gwarancja kapitału PZU SA – największego podmiotu finansowego w regionie, z bogatym zapleczem specjalistów, ich szeroką wiedzą i doświadczeniem. Podkreślić należy, że współpraca ze spółkami Skarbu Państwa odbywa się na zasadzie dobrowolności i członkostwa w TUW PZUW – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Aktywami, które zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową są Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin). Łącznie stanowią one ok. 70 proc. mocy wytwórczych Grupy PGE. Wcześniejsza próba znalezienia dla nich ubezpieczyciela w otwartym przetargu nie powiodła się. Ze względu na zbyt wysoką różnicę między założonym przez PGE budżetem, a kwotami proponowanymi przez oferentów, procedura musiała zostać unieważniona.

Grupa PGE postanowiła wykorzystać przepisy pozwalające na zawarcie umowy ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa, które mówią, że w takim przypadku nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. A to z kolei pozwala negocjować cenę, a także znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy.

Decyzja o przystąpieniu Grupy Kapitałowej PGE do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW zapadła pod koniec maja. W ramach TUW PZUW utworzony został Związek Wzajemności Członkowskiej GK PGE, którego członkami zostaną spółki wchodzące w skład Grupy PGE. Spółki będą przystępowały do TUW PZUW sukcesywnie, w miarę upływu terminów ważności obowiązujących polis ubezpieczeniowych.

Jako pierwsze do TUW PZUW przystąpiły spółki PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należą ubezpieczone aktywa. Zawarta z TUW PZUW umowa na kompleksowe ubezpieczenie Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów i Zespołu Elektrowni Dolna Odra pozwoli na zaoszczędzenie 10 proc. wartości najkorzystniejszej z ofert startujących w unieważnionym wcześniej przetargu. Polisa obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Decyzja o przystąpieniu do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest dowodem na to, że bardzo aktywnie poszukujemy oszczędności w całej Grupie PGE i sukcesywnie wdrażamy w życie projekty optymalizacyjne. Zawierając umowę z TUW PZUW uzyskaliśmy realne oszczędności w skali całej grupy, a ponadto postawiliśmy na sprawdzonego na rynku i doświadczonego partnera biznesowego – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TUW PZUW to najnowszy podmiot z Grupy PZU. Jest zakładem ubezpieczeń podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego, działającym na zasadzie non-profit i oferującym takie same produkty jak PZU SA. Zakład ubezpiecza wyłącznie swoich członków, na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia. Kapitał początkowy wykłada członek-założyciel.

Będziemy indywidualnie rozpatrywać wniosek każdej spółki z udziałem Skarbu Państwa, która zadeklaruje chęć przystąpienia do PZUW. Dla każdej z nich warunki będą ustalane indywidualnie. Nie jest oczywiste, że każdej spółce będziemy mogli zapewnić ochronę ubezpieczeniowąmówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

 

 

W Elektrowni Turów wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. To największa, ale nie jedyna inwestycja realizowana w turoszowskim kompleksie wydobywczo-energetycznym. Do eksploatacji oddano Instalację Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków 4-6, a w planie inwestycyjnym znajduje się także kompleksowa modernizacja bloków 1-3. Dzięki realizacji tych projektów Elektrownia Turów będzie mogła produkować energię w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska jeszcze przez co najmniej 30 lat.

Nowy blok energetyczny o mocy 450 MW netto w Elektrowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej ok. 600 MW. Po jego uruchomieniu moc Elektrowni Turów wynosić będzie około 2 000 MW. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla, szacowanych obecnie na ok. 315 mln ton. W 2015 r. Elektrownia Turów wyprodukowała ok. 7,3 TWh energii elektrycznej netto wykorzystując do tego 6,8 mln ton węgla brunatnego.

Odbudowa mocy to kluczowy element działań podejmowanych przez Ministerstwo Energii. W celu zapewnienia sprawnej modernizacji i inwestycji w nowe moce wytwórcze grup energetycznych na początku lipca zaczynamy konsultacje ze środowiskami energetycznymi w zakresie rozwiązań związanych z rynkiem mocymówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Budowa nowoczesnej jednostki w Turowie kosztować będzie ok. 4 mld zł i jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Nowy blok będzie spełniał wymagania środowiskowe wynikające z restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych. Aneks pozwalający na dostosowanie inwestycji do norm wynikających z konkluzji BAT został podpisany w listopadzie 2015 r. i zwiększył wartość kontraktu o 280 mln zł. Zgodnie z zapisami umowy przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 65 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac, czyli w drugim kwartale 2020 r.

Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich lokalizacjach. Aby wypełnić nałożone na energetykę konwencjonalną zobowiązania ekologiczne, konsekwentnie modernizujemy funkcjonujące bloki energetyczne, a także budujemy nowe moce wytwórcze. Dzięki nieustannemu podnoszeniu efektywności aktywów wytwórczych i wypełnieniu unijnych standardów środowiskowych budujemy wartość Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 1,5-2 tys. osób. Inwestycja pozwoli również na optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego kopalni Turów, a ich wyczerpanie zbiegnie się z planowanym zakończeniem pracy nowego bloku, czyli ok. 2050 roku.

W Elektrowni Turów trwa także szeroko zakrojony program modernizacyjny. Do eksploatacji oddano Instalację Odsiarczania Spalin dla bloków 4-6, której budowa kosztowała ponad 500 mln zł. Dzięki niej Elektrownia Turów znacznie zmniejszy emisje dwutlenku siarki i pyłu.

Budowa instalacji odsiarczania spalin trwała 24 miesiące. Niemal połowę kosztów inwestycji, ponad 244 mln zł, pochodziło z dofinansowania zewnętrznego (100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponad 104 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 40 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Wykorzystanie instalacji obniży emisje SO2 oraz pyłów do atmosfery. W realizacji inwestycji wzięło udział 112 firm podwykonawczych. W szczytowym momencie na placu budowy pracowało ponad 500 osób.

Do kompleksowej modernizacji przygotowywane są również bloki 1-3 Elektrowni Turów. Ma ona na celu dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MW oraz podniesiona ich sprawność i dyspozycyjność. Wartość zadań modernizacyjnych dla bloków 1-3 to ponad 700 mln zł.

Za realizację projektów w Elektrowni Turów odpowiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE działającą w obszarze wydobywczo-wytwórczym. Są one częścią ambitnego programu inwestycyjnego Grupy na lata 2014-2020. Około 30 mld zł PGE zamierza przeznaczyć na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych. Tylko w I kwartale 2016 r. nakłady na wszystkie inwestycje Grupy wyniosły 1,8 mld zł i były o 32 proc. wyższe, niż przed rokiem. W całym 2015 r. sięgnęły one rekordowych 9,4 mld zł.

Węgiel brunatny pełni od lat rolę strategiczną w polskiej energetyce. Moc krajowych elektrowni zasilanych tym paliwem wynosi ponad 9 GW, co stanowi około 25 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Węgiel brunatny jest w warunkach krajowych również najtańszym nośnikiem energii pierwotnej. Jego koszt, w odróżnieniu do innych paliw, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, czy węgiel kamienny, jest przewidywalny i niezależny od wahań na światowych rynkach surowcowych. Dzięki temu udział energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce z węgla brunatnego jest stabilny i utrzymuje się na poziomie około 30-35 proc. W skali Grupy PGE udział ten jest jeszcze wyższy i wynosi około 70 proc. Obok Polski z węgla brunatnego na szeroką skalę korzystają jeszcze Czechy, Grecja i przede wszystkim Niemcy.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego oraz oddania do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów odbyło się 29 czerwca. W uroczystości wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski oraz prezesi zarządów spółek zależnych Grupy Kapitałowej PGE, posłowie i samorządowcy z regionu, a także przedstawiciele generalnych wykonawców obu projektów.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel.

List intencyjny zakładający współpracę przez najbliższe 6 miesięcy podpisano 31 maja 2016 r. Szczegóły potencjalnej transakcji, m.in. cena i termin, będą przedmiotem szczegółowych analiz i zostaną wypracowane w ramach rozpoczętej współpracy. Grupa PGE posiada 100 proc akcji spółki Exatel, która jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce dostarczającym rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej. Exatel zarządza najnowocześniejszą w kraju siecią transmisyjną o długości ok. 20 tys. km.

• Niższe ceny energii elektrycznej i wolumeny wpływają na wyniki finansowe i operacyjne • Program inwestycyjny realizowany jest zgodnie z planem • Przegląd strategii pod kątem poprawy efektywności Grupy zakończy się w III kwartale

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2016 r. wyniósł 1,8 mld zł (spadek o 17 proc. w stosunku do 2015 r.), natomiast zysk netto 870 mln zł (spadek o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 0,47 zł na akcję.

Grupa PGE prowadzi działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, dlatego trwający przegląd strategii ukierunkowany jest między innymi na poprawę efektywności. Wyniki tych prac zostaną zaprezentowane w trzecim kwartale tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. Największy udział w zysku EBITDA Grupy miały wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, sięgając poziomu około 1 mld zł (spadek o 23 proc. w porównaniu z rokiem 2015). Segment dystrybucji wypracował wynik przekraczający 550 mln zł. To mniej o ponad 70 mln zł względem kwartału bazowego, przede wszystkim w rezultacie zmiany strategii wynagradzania operatorów sieci dystrybucyjnych.

Segment energetyki odnawialnej w I kwartale osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej, niż przed rokiem. Nastąpiło to pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej zakończyły kwartał wynikiem około 140 mln zł, to jest o 20 mln zł mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Produkcja netto energii elektrycznej w I kwartale 2016 r. wyniosła 13,2 TWh i była o 9 proc. niższa, niż rok wcześniej. To efekt mniejszej dyspozycyjności elektrowni opalanych węglem brunatnym w związku z dłuższym czasem postoju bloków w remontach planowanych i modernizacjach. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 3 TWh (wzrost o 5 proc.). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30 proc. To efekt oddania do użytku farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW. Wolumen dystrybucji wyniósł ponad 8,6 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 10,7 TWh (wzrost o 9 proc. r/r).

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2016 r. wyniosły 1,8 mld zł i były o 32 proc. wyższe, niż przed rokiem. Grupa PGE konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy w Opolu, Turowie oraz Gorzowie.

Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej jest naszym celem numer jeden, ale równocześnie realizujemy program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie wytwarzać bardziej ekologiczną energię z węgla – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

 

 

Należąca do Grupy PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGE, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych do istniejących i budowanych bloków energetycznych.

Poza spółką PGE GiEK stronami podpisanej umowy inwestycyjnej są: Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN oraz Polska Grupa Górnicza. Dokapitalizowanie PGG w łącznej kwocie 2 mld 417 mln zł odbędzie się w trzech etapach, w ramach których PGE GiEK wpłaci łącznie 500 mln zł, obejmując docelowo 17,1 proc. udziału w kapitale zakładowym PGG.

Umowa oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i – w konsekwencji – osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.

Grupa PGE jest liderem branży energetycznej w Polsce produkując ok. 40 proc. energii elektrycznej zużywanej w kraju, dlatego realizacja inwestycji zabezpieczającej dostawy wysokoenergetycznego węgla dla aktywów wytwórczych, dobrze wpisuje się w strategię biznesową Grupy. Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych, wysokosprawnych bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Grupie wzrośnie z ok. 5,6 obecnie do ok. 7,5 mln ton – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa inwestycyjna zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów wydobycia, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że w 2017 r. spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów. Generowane przepływy pozwolą na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej, niż koszt zaangażowanego kapitału.

Umowa inwestycyjna przewiduje szereg mechanizmów umożliwiających inwestorom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji biznesplanu oraz podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych. Ponadto inwestorzy nominują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej PGG, co pozwoli na sprawowanie nadzoru nad spółką.

Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie, poza inwestorami, podpisały również banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

 

26 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Inwestorzy angażują się w PGG na warunkach rynkowych i będą konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów.

Stronami porozumienia są Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe „Silesia” (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) FIZAN, a także banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Spółka PGG, która stanie się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie, zostanie utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Zaangażowanie w PGG daje udziałowcom z sektora energetyki dostęp do bogatych zasobów węgla energetycznego o parametrach dopasowanych do potrzeb istniejących i planowanych jednostek wytwórczych, co wpisuje się w cele strategiczne grup energetycznych. Ponadto współpraca sektora wytwarzania z sektorem wydobywczym gwarantuje odbiorcom usług energetycznych możliwość pozyskania stabilnych partnerów zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej po przewidywalnej cenie.

Inwestorzy deklarują objęcie nowych udziałów w PGG na łączną kwotę 2 mld 417 mln zł, z czego 1 mld 800 mln zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota 617 mln zł to konwersja wierzytelności TFS i Węglokoksu.

Energa Kogeneracja, będąca częścią Grupy Energa zainwestuje w PGG 500 mln zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będąca częścią Grupy PGE 500 mln zł, PGNiG Termika z Grupy PGNiG 500 mln zł, FIPP FIZAN 300 mln zł, TFS 400 mln zł oraz Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł).

Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG metodą pełną. W ramach refinansowania aktualnego programu emisji obligacji w Kompanii Węglowej banki oraz Węglokoks deklarują objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł w trzech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, a zaangażowanie banków 615,5 mln zł.

W pracach nad osiągnięciem porozumienia brali udział wierzyciele finansowi, okazując w ten sposób gotowość do długoterminowego uczestnictwa w przemianach kluczowych sektorów gospodarki w Polsce, czego efektem jest zaakceptowanie przez obligatariuszy zawartego porozumienia zakładającego osiągnięcie rentowności i poprawę efektywności przedsiębiorstwa. PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Szczegóły w tym zakresie będzie regulowała umowa inwestycyjna, której podpisanie zaplanowane zostało na piątek 29 kwietnia 2016 r.

Inwestorzy z sektora energetyki są świadomi zmian zachodzących na rynku energii, aktywnie dywersyfikują swój miks energetyczny, ale to krajowe zasoby węgla pozostają gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju i stanowią podstawowe źródło, z którego w Polsce wytwarza się energię elektryczną i ciepło. Taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele dekad.

Istotnym warunkiem utworzenia PGG oraz zaangażowania inwestorów było porozumienie z organizacjami związkowymi z 19 kwietnia 2016 r. dotyczące uprawnień strony społecznej. Przewiduje ono realizację biznesplanu PGG, a w konsekwencji usprawnienie pracy zakładów górniczych poprzez tworzenie kopalń zespolonych oraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, należącej do Grupy Kapitałowej PGE. To jedna z kluczowych inwestycji prośrodowiskowych, realizowanych przez PGE, w ramach wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy, którego celem jest wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych. Po zakończeniu inwestycji, emisja dwutlenku siarki na poszczególnych kotłach zmniejszy się sześciokrotnie, a emisja tlenków azotu trzykrotnie.

Udziałem w postępowaniu zainteresowanych jest 11 wykonawców. Obecnie złożone wnioski są oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2016 roku. Inwestycja, której zakończenie zaplanowane jest na koniec 2018 roku polegać będzie na budowie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowie instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Wybudowany w 2002 roku w Elektrociepłowni Lublin Wrotków blok gazowo-parowy praktycznie nie emituje pyłów i tlenków siarki do atmosfery oraz spełnia wszystkie normy środowskowe. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Zrealizowanymi już inwestycjami proekologicznymi w PGE są: budowa instalacji redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 Elektrowni Dolna Odra oraz na blokach 4-6 w Elektrowni Turów, a także budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Kluczowymi realizowanymi inwestycjami, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów, kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów, kompleksowa modernizacja bloków 1 – 3 w Elektrowni Turów, budowa odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany. Wkrótce rozpocznie się budowa instalacji odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Należąca do PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków jest największym źródłem energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie. Posiada największy, będący w eksploatacji blok gazowo-parowy w Polsce oraz 4 kotły wodne. Elektrociepłownia dysponuje osiągalną mocą elektryczną 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. W ciągu roku produkcja energii elektrycznej z bloku gazowo – parowego wynosi od 1000 do 1600 GWh. Ilość ciepła wytworzonego w bloku i kotłach wodnych jest uzależniona od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 3 000 000 GJ.

 

22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła następujące uchwały: - o powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu; - o powołaniu p. Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu; - o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji; - o powołaniu p. Marty Gajęckiej w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych.

Prace na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, zostały zrealizowane w 37 proc. W ostatnim czasie ukończono etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła docelową wysokość 185,1 m.

Powłokę chłodni kominowej bloku numer 5 tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Wysokość chłodni kominowej, czyli 185,1 m, to mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy.

Imponująca jest również powierzchnia płaszcza chłodni, która wynosi 4,5 ha, czyli więcej niż powierzchnia sześciu boisk do piłki nożnej. Grubość powłoki chłodni u podstawy wynosi blisko 1 metr, w części środkowej 0,2 m, a u wylotu 0,3 m. Do jej wykonania zużyto ponad 10 tys. m³ betonu i ok. 1800 ton stali.

Projekt budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole realizowany jest z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii, co pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce. Umożliwi także znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane, niespełniające norm emisyjnych – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Chłodnia kominowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów architektury budowanej elektrowni. Wewnątrz chłodni następuje ochładzanie wody przez wymianę ciepła zachodzącą między wodą i powietrzem atmosferycznym. Ochłodzona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza turbiny. Ponadto, dla tych bloków chłodnie kominowe służą do odprowadzenia oczyszczonych spalin z kotła – mówi Robert Wołoszyn, prezes Polimex Opole (Grupa Polimex-Mostostal odpowiada za budowę nowych chłodni kominowych w Elektrowni Opole).

Budowa chłodni kominowej rozpoczęła się w sierpniu 2014 r. Jesienią 2014 r. przystąpiono do wykonania pierścienia fundamentowego. W marcu 2015 r. rozpoczęto operację ustawiania na pierścieniu fundamentowym 36 słupów stanowiących konstrukcję podtrzymującą powłokę chłodni. Równolegle prowadzone były prace żelbetowe przy innych elementach chłodni kominowej: komorze kompensatora, kanale wody gorącej, odpływie wody zimnej oraz pionowym szybie wody. Do najbardziej spektakularnego etapu budowy, czyli wznoszenia powłoki chłodni kominowej, przystąpiono w czerwcu 2015 r.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest największym spośród obecnie realizowanych kontraktów na budowę bloków energetycznych w Polsce. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w marcu 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowe bloki zużyją ok. 4 mln ton węgla kamiennego rocznie.

 

 

W 2015 r. PGE Dystrybucja, spółka odpowiedzialna za dystrybucję energii w Grupie PGE, przeznaczyła ponad 1,8 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych odbiorców. Wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę w ubiegłym roku była o 22 proc. wyższa niż w 2014 r., kiedy wyniosła 1,5 mld zł.

PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wpisujące się w strategię Grupy Kapitałowej PGE. Ponad 40 proc. nakładów poniesionych przez spółkę w 2015 r. przeznaczono na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym budowę stacji transformatorowych, m.in. stacji Zamość Janowice w województwie lubelskim, Polesie w Łodzi oraz trzech stacji w województwie mazowieckim – w Pruszkowie, w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce, w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach. Łącznie wybudowano lub zmodernizowano prawie 2,1 tys. stacji transformatorowych. W 2015 r. powstało ponad 1,5 tys. km nowych linii energetycznych, a ponad 2,8 tys. km zostało zmodernizowanych. Największe nakłady zostały poniesione na Mazowszu – wartość zrealizowanych inwestycji przekroczyła tam 300 mln zł. Blisko jedną trzecią wartości ogółu nakładów stanowiły inwestycje związane z przyłączeniami nowych odbiorców. W ubiegłym roku spółka przyłączyła ponad 62 tys. odbiorców, w tym wiele firm o wysokim zapotrzebowaniu na moc. Mimo rekordowych inwestycji, które zazwyczaj związane są z koniecznością wyłączeń, w 2015 r. PGE Dystrybucja obniżyła średni czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej o 7 proc. Głównym celem prowadzonych przez spółkę inwestycji jest redukcja przerw w dostawach energii elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r. W 2016 r. PGE Dystrybucja planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Spółka będzie się ubiegała także o unijne środki na rozbudowę i modernizację sieci. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała piąty, przedostatni kontrakt w ramach kompleksowej modernizacji bloków energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów. Umowę na modernizację elektrofiltrów za 72,7 mln zł wykona firma Balcke-Dürr Polska. Łączna wartość wszystkich zaplanowanych prac wynosi ponad 700 mln zł.

Modernizacja bloków w Elektrowni Turów jest kolejnym projektem w Grupie Kapitałowej PGE, mającym na celu przedłużenie żywotności bloków energetycznych o kolejne 150 tys. godzin, a więc o ok. 20 lat, przy spełnieniu restrykcyjnych wymogów środowiskowych – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Modernizacja elektrofiltrów obejmie m.in. wymianę wyposażenia wewnętrznego elektrofiltrów, pełną modernizację układów wysokiego napięcia, instalacji elektrycznych i AKPiA, wymianę układu pneumatycznego odprowadzenia popiołu lotnego. Dzięki modernizacji elektrofiltrów bloki w Elektrowni Turów spełnią limity emisji wynikające z przyszłych konkluzji BAT.

Po przeprowadzonej modernizacji trzech bloków energetycznych całkowita emisja pyłu w Elektrowni Turów zmniejszy się trzykrotnie, a tlenków azotu i dwutlenku siarki dwukrotnie. Ostre przepisy unijne wypełnimy więc z nawiązką – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Umowa na modernizację elektrofiltrów jest piątym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech jednostek energetycznych w Elektrowni Turów. Zawarte już zostały umowy na kontrakty na modernizację turbin, kotłów, generatorów oraz systemów AKPiA oraz układów elektrycznych. Cały projekt przewiduje także modernizację chłodni kominowych – rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ten zakres prac planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

Kompleksowa modernizacja bloków 1-3 Elektrowni Turów ma na celu m.in. optymalne zagospodarowanie złóż węgla brunatnego, dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność i dyspozycyjność. Wartość zadań modernizacyjnych dla bloków 1-3 to ponad 700 mln zł netto.

PGE GiEK, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, modernizuje także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. finansowany jest z preferencyjnych środków pomocowych. Trwająca od września 2013 r. budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji.

W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy brutto 496 MW – jednego z flagowych projektów Grupy PGE w obszarze wytwarzania.

 

• Dobre wyniki finansowe i operacyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej osiągnięte na zmieniającym się rynku • Najwyższy w historii zysk EBITDA (8,2 mld zł) i okazały zysk na akcję (2,29 zł) • Znaczący odpis wartości księgowej aktywów, głównie w segmencie energetyki konwencjonalnej, skutkujący stratą netto w wysokości 3 mld zł

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniósł 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc. w stosunku do 2014 r.), natomiast zysk netto, skorygowany o wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów, ok. 4,3 mld zł (wzrost o 14 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 2,29 zł na akcję.

W ubiegłym roku Grupa PGE funkcjonowała na zmieniającym się rynku, który nie przestanie stawiać wyzwań firmom energetycznym również w kolejnych okresach. Pogarszające się otoczenie na rynku surowców, w szczególności węgla kamiennego oraz polityki ochrony klimatu, czyli perspektyw na rynku uprawnień do emisji CO2, w połączeniu z rosnącym udziałem produkcji energii z odnawialnych źródeł, doprowadziły do odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych o niemal 9 mld zł, głównie w segmencie energetyki konwencjonalnej.

Odpis ten oznacza, że na poziomie wyniku netto Spółka odnotowała – po raz pierwszy w historii – stratę w wysokości 3 mld zł. Po korekcie kwota zysku, będąca podstawą do wypłaty dywidendy, wynosi 4,3 mld zł.

Wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 4 mld zł (wzrost o 29 proc. w porównaniu z rokiem 2014), miały największy udział w zysku EBITDA Grupy. Segment dystrybucji wygenerował 2,5 mld zł (wzrost o 2 proc. względem ubiegłego roku), segment energetyki odnawialnej 390 mln zł (na porównywalnym poziomie do roku 2014), a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej ponad 600 mln zł.

Prowadząc działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, w minionym roku PGE wypracowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe, osiągając rekordowy zysk EBITDA, w wysokości 8 miliardów i 228 milionów złotych. Grupa konsekwentnie i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., wśród których znajdują się m.in. nowe bloki w Opolu i Turowie – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W segmencie energetyki odnawialnej zrealizowaliśmy ambitny plan oddania 218 MW nowych mocy w wietrze, które objęte zostały systemem wsparcia. Nakłady na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw energii do naszych obecnych i przyszłych klientów przekroczyły 1,8 mld zł. Pomimo rekordowych inwestycji, które zazwyczaj związane są z koniecznością wyłączeń, obniżyliśmy średni czas trwania przerw w dostawach prądu o 7 proc. – dodaje Marek Woszczyk.

Produkcja netto energii elektrycznej w 2015 r. wyniosła 55,6 TWh i była o 1 proc. wyższa, niż rok wcześniej. Produkcja energii z węgla brunatnego oraz z węgla kamiennego była na podobnym poziomie jak w roku 2014 i wyniosła – odpowiednio - 38,6 TWh oraz 11,9 TWh. Znacząco wzrosło wytwarzanie z gazu ziemnego, które sięgnęło 2,1 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła do 2,4 TWh. Wolumen dystrybucji wyniósł 33,4 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 39 TWh (spadek o 2 proc. r/r).

Nakłady na inwestycje w 2015 r. wyniosły rekordowe 9,4 mld zł i były o połowę wyższe, niż przed rokiem. Blisko 3,5 mld zł Grupa przeznaczyła na realizację programu remontów i modernizacji aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej, 3 mld zł na budowę nowych mocy konwencjonalnych, 1,8 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a ponad 900 mln zł na odnawialne źródła energii.

Zarząd PGE spodziewa się, że wydatki na inwestycje w 2016 r. będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów, mając do dyspozycji zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające bezpieczny rozwój.

Środki na finansowanie aktualnie realizowanego programu inwestycyjnego w perspektywie kolejnych kwartałów zostały zabezpieczone. Odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania od polskich i zagranicznych obligatariuszy, w połączeniu z kredytami z instytucji o lokalnym i globalnym zasięgu działania, znacząco przybliżyły Grupę do optymalnej struktury finansowania - mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ocenie Spółki rok 2016 upłynie pod znakiem presji na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej.

W zakresie ciągłości działania naszych aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, czyli pod względem operacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani. Oceniam również, że harmonogram prac remontowych i inwestycyjnych został dobrze opracowany i będzie realizowany zgodnie z planem – mówi Marek Woszczyk.

 

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. - prezentacja

Komentarz Marka Woszczyka, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników:

 

 

 

PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wyznaczone w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE i inwestuje w projekty, których celem jest podnoszenie niezawodności sieci oraz gwarancja stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. PGE Dystrybucja usprawnia także proces przyłączania do sieci nowych podmiotów.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku nakłady na inwestycje w modernizacje i nowe projekty dystrybucyjne wyniosły 1,1 mld zł, a na koniec roku – według szacunków – znacznie przekroczą 1,5 mld zł. Największe projekty inwestycyjne zrealizowane zostały w oddziale warszawskim, który obejmuje dużą część województwa mazowieckiego.

PGE Dystrybucja w 2015 r. przeznaczyła na Mazowszu ponad 300 mln zł na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, tj. budowę linii, stacji, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia. Jednym z projektów, który został sfinalizowany w ostatnim czasie, jest nowa stacja wysokiego napięcia w podwarszawskim Pruszkowie. Inwestycja o wartości 18 mln polegała na modernizacji stacji transformatorowej 110/15 kV i wymianie aparatury na nową, wykonaną w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear), w którym jako medium izolacyjne stosuje się gaz (sześciofluorek siarki – SF6).

Zastosowanie gazu, który jest bardzo dobrym izolatorem oraz posiada własność gaszenia łuku elektrycznego, powstającego przy zwarciach, zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących przy urządzeniach skonstruowanych z zastosowaniem tej technologii. Mechanizmy oparte na gazie są ponadto mniej zawodne, dzięki czemu dostawy energii do odbiorców na tym terenie będą bardziej stabilne.

Mniejsze gabaryty nowej aparatury pozwoliły ograniczyć teren stacji o prawie połowę – z 10 000 m2 na 5 500 m2, co pozytywnie wpłynęło na uporządkowanie terenu i krajobraz otaczający budynek rejonu energetycznego. Stacja w Pruszkowie została wyposażona w nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, centralnej sygnalizacji, łączności głosowej i pomiarów energii. Modernizacja była konieczna ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, konieczność odciążenia istniejących stacji 110/15 kV i zwiększenia możliwości przyłączania nowych obiektów.

Stacja w Pruszkowie to trzecia stacja wysokiego napięcia wybudowana w ostatnich miesiącach przez warszawski oddział PGE Dystrybucji. W październiku i listopadzie do użytku zostały oddane stacje w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce, w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach. Wkrótce gotowa będzie także stacja w Chorzelach.

PGE konsekwentnie zmierza do realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r. Grupa zamierza także osiągnąć cel wynikający z ogłoszonej przez Prezesa URE strategii rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych, zakładający efektywną redukcję kosztów operacyjnych o 7,5 proc. – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2016 r. PGE planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Zgodnie z założeniami strategii biznesowej w latach 2014-2020 Grupa zainwestuje w obszarze dystrybucji ok. 12 mld zł, czyli średnio ok. 1,7 mld zł rocznie. Blisko 60 proc. ogólnych nakładów przeznaczy na modernizację infrastruktury, a około 40 proc. na inwestycje rozwojowe, w tym przyłączanie nowych obiektów.

Grupa jest aktywna również w obszarze przyłączania wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W 2015 r. przyłączyła do sieci łącznie 395 MW takich mocy, a zgodnie ze stanem zawartych umów, w 2016 r. przyłączone zostaną nowe odnawialne źródła energii o mocy 250 MW.

Oprócz finansowania korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, PGE Dystrybucja pozyskuje środki na finansowanie swoich inwestycji również z Unii Europejskiej. Dzięki 76 mln zł, w czterech oddziałach spółki, warszawskim, lubelskim, łódzkim i zamojskim, wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka także będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

 

 

Alstom Power zmodernizuje generatory bloków nr 1-3 Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości nieco ponad 32 mln zł netto jest częścią kompleksowej modernizacji trzech bloków turoszowskiej elektrowni.

Modernizacja generatorów obejmie m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych, wykonawstwo prac na obiekcie, próby funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach współudziału w rozruchu modernizowanych bloków. Umowa na modernizację generatorów jest kolejnym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech bloków Elektrowni Turów. Podpisane już zostały m.in. umowy na modernizację turbin i kotłów. Rozstrzygnięte zostały postępowania na modernizację systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi i AKPiA oraz elektrofiltrów. Trwa postępowanie na modernizację chłodni kominowych. Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku. Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna modernizuje także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki tym instalacjom Elektrownia Turów kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki do atmosfery. W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 496 MWe – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania. 

Poziom zaawansowania budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, przekroczył 30 proc. Prace trwają nieprzerwanie, czego efektem jest finalizowany etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła już wysokość 183,5 m, z docelowych 185,1 m. 4 stycznia, czyli miesiąc przed planowanym terminem, zamontowany został również pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6.

Prace związane z budową płaszcza chłodni kominowej dla bloku nr 5 rozpoczęły się 1 czerwca 2015 r. Powłokę chłodni tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Docelową wysokość 185,1 m – czyli mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy – chłodnia kominowa bloku nr 5 osiągnie na przełomie stycznia i lutego 2016 r.

Inwestycja w Opolu przyczyni się do podniesienia wartości Grupy Kapitałowej PGE, a już dziś wpływa pozytywnie na rozwój regionu. Obecnie przy budowie bloków zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób, a niemal 80 proc. zamówień realizowanych jest przez polskie firmy. Kończymy właśnie kolejny kluczowy etap realizacji projektu, tym samym budowa bloków zrealizowana została już w niemalże jednej trzeciej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a niektóre z nich wyprzedzają nawet ustalony harmonogramem termin – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Równocześnie, 4 stycznia 2016 r., Mostostal Warszawa zamontował pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej koła bloku nr 6, która będzie miała wymiary 29,5 m na 29,5 m i wysokość 120 m. Całkowity ciężar samej tylko głównej konstrukcji stalowej wyniesie 3 600 ton. Montaż całej konstrukcji potrwa ponad dwa miesiące.

Na główną konstrukcję stalową składa się ponad 100 elementów montażowych. Montowane w pierwszej kolejności słupy główne będą jednymi z najcięższych elementów – każdy z nich będzie ważył ok. 90 ton. Wszystkie elementy konstrukcji głównej montowane są z wykorzystaniem żurawia wieżowego, który ustawiony jest w środku kotła. Żuraw ten ma wysokość 130 m, a jego maksymalny udźwig, wynoszący 124 tony, wystarczyłby do podniesienia 12 autobusów miejskich naraz.

Kolejnym etapem budowy konstrukcji kotłowni będzie montaż konstrukcji drugorzędowej, który rozpocznie się jeszcze w trakcie montażu konstrukcji głównej. Szacowany ciężar konstrukcji drugorzędowej wynosi około 20 000 ton.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów na budowę bloków energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Konsorcjum wykonało już ponad 30 proc. prac i z powodzeniem realizuje kolejne kluczowe etapy inwestycji. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w marcu 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowe bloki zużyją ok. 4 mln ton węgla kamiennego rocznie, który zapewni Kompania Węglowa w ramach wieloletniej umowy.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna już po raz siódmy znalazła się wśród spółek wchodzących w skład RESPECT Index – zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej.

W skład RESPECT Index wchodzą spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dbające równocześnie o aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne. Nazwa wskaźnika pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: responsibility (odpowiedzialność), ecology (ekologia), sustainability (zrównoważony rozwój), participation (współuczestnictwo), environment (środowisko), community (społeczności) i transparency (przejrzystość). Zakwalifikowanie się do RESPECT Index, który jest pierwszym tego typu zestawieniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryfikacji zewnętrznego audytora, którym po raz kolejny była firma Deloitte. Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi. Od pierwszej publikacji indeksu, która miała miejsce 19 listopada 2009 r., do grudnia 2015 r. stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału indeksu RESPECT Index wyniosła 31 proc. Tegoroczna odsłona RESPECT Index, w skład którego wchodzą 23 spółki, zacznie obowiązywać od 21 grudnia 2015 r. IX edycja projektu RESPECT Index została zwieńczona wręczeniem certyfikatów, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Sali Notowań GPW. 

Dzięki 76 mln zł z Unii Europejskiej w czterech oddziałach PGE Dystrybucja wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

- Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje możliwość dofinansowania inwestycji sieciowych. PGE Dystrybucja zamierza z niego skorzystać. Teraz czekamy tylko na uruchomienie procesu aplikowania o unijne dotacje – mówi Marek Goluch, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

W perspektywie 2007-2013 tylko z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PGE Dystrybucja pozyskała ponad 76 mln zł unijnego wsparcia. Dzięki dotacjom spółka zainstalowała ponad 6,5 tys. nowych transformatorów w lubelskim, warszawskim, łódzkim i zamojskim oddziale firmy. Właśnie zakończył się etap realizacji projektów, finalizowane jest ich rozliczenie finansowe. Możliwość realizowania projektów po 2013 r. wynika z zasady n+2, zgodnie z którą fundusze unijne pozyskane w latach 2007-2013 można wydatkować do 2015 r., czyli do 2 lat od zamknięcia okresu dotacyjnego.

Nowe urządzenia pozwolą zaoszczędzić nawet 17 tys. MWh rocznie, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej. Zainstalowane transformatory pozwalają na co najmniej dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz około 30-procentowe obniżenie strat obciążeniowych. W nowej perspektywie finansowej, na zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki liście projektów energetycznych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie, znalazło się aż 40 inwestycji zgłoszonych przez PGE Dystrybucja.

- Chcemy wykorzystać wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Możliwości pozyskania dotacji dla naszych projektów widzimy w osiach priorytetowych I i VII – mówi Marek Goluch.

Projekty zgłoszone do dofinansowania przewidują przede wszystkim budowę i przebudowę linii energetycznych w celu zwiększenia możliwości przesyłowych i przyłączania nowych odbiorców oraz umożliwienia rozwoju OZE i odbioru energii elektrycznej z istniejących i projektowanych odnawialnych źródeł wytwórczych. Zgłoszone projekty dotyczą również budowy stacji wysokiego napięcia i wymiany transformatorów w kierunku budowy systemów umożliwiających zdalne zarzadzanie siecią. Projekty z listy będą ubiegały się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.

 

 

Alstom Power zmodernizuje turbiny w blokach 1-3 Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości ponad 150 mln zł jest częścią programu modernizacji aktywów PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Modernizacja turbin obejmie m.in. wymianę modułów wewnętrznych turbin, zabudowę nowych obracarek wału turbozespołu, dostawę i montaż nowego wkładu orurowania wewnętrznego skraplacza.

Umowa na modernizację turbin bloków 1-3 to kolejny kontrakt w ramach projektu gruntownej modernizacji Elektrowni Turów. 25 listopada spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE prowadzi działalność w obszarze wydobycia i wytwarzania, podpisała umowę na modernizację kotłów o wartości 417 mln zł. Trwają postępowania przetargowe na modernizację systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi oraz modernizację generatorów. Na początku przyszłego roku planowane jest rozstrzygnięcie postępowań na modernizację elektrofiltrów i chłodni kominowych. Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku.

Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by były one przystosowane do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Sprawne i terminowe przeprowadzenie zaplanowanych prac modernizacyjnych w Elektrowni Turów umożliwi pełne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy w całym kompleksie energetycznym – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie żywotności bloków o minimum 20 lat. W ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 MW do 250 MW oraz ich sprawność.

Grupa PGE modernizuje także bloki 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki instalacji elektrownia kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki, a dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania zmniejszy także emisje pyłu do atmosfery.

W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 450 MW – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania.

 

 

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku intensywnych prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony właśnie projekt o wartości 65 mln zł jest częścią wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku PGE przeznaczyła na wszystkie projekty modernizacyjne w obszarze energetyki konwencjonalnej 2,1 mld zł. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł. Dzięki takim działaniom, jednostki należące do PGE z powodzeniem spełnią zaostrzone wymagania ochrony środowiska wynikające z dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED).

Sukcesywnie zaostrzane europejskie standardy środowiskowe są wyzwaniem, któremu zamierzamy sprostać podwyższając efektywność posiadanych aktywów, budując nowe moce wytwórcze oraz inwestując w odnawialne źródła energii. Projekty te są także częścią konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest budowanie wartości Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Uruchomiona w Bydgoszczy instalacja zredukuje roczną emisję pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku siarki o ok. 1380 ton rocznie, co pozwoli dostosować urządzenia wytwórcze w ZEC Bydgoszcz do nowych unijnych wymagań środowiskowych. Dzięki temu PGE będzie mogła produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście po 2015 roku.

Inwestycja polegała na budowie instalacji odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin w granicach od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z nowym kominem. Koszt realizacji zadania wyniósł 65 milionów zł netto. PGE na budowę instalacji uzyskała wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu były środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty pożyczki.

Budowa instalacji odsiarczania spalin nie kończy procesu modernizacji aktywów w Bydgoszczy. PGE rozpoczęła realizację kolejnego zadania inwestycyjnego – budowy instalacji odazotowania spalin, która pozwoli zredukować emisję tlenków azotu do poziomu określonego w Dyrektywie IED i przyszłych konkluzjach BREF/BAT. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przekazanie instalacji do eksploatacji planowane jest na koniec 2017 roku.

Poza projektami realizowanymi w Bydgoszczy, kluczowymi inwestycjami w Grupie PGE, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Lublin – Wrotków. Pod koniec listopada PGE podpisała umowę na kompleksową modernizację bloków 1-3 w Elektrowni Turów, rozpoczęła także program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

 

 

Grupa Kapitałowa PGE koncentruje aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej zarządzanej przez spółkę PGE Energia Odnawialna. To element kompleksowego programu poprawy efektywności Grupy. Podjęte działania spowodują znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania segmentu OZE od 2016 roku.

Celem procesu konsolidacji aktywów wytwórczych opartych o OZE jest skoncentrowanie ich w ramach jednej linii biznesowej, co umożliwi wymierne ograniczenie kosztów zarządzania tymi aktywami w ramach całej Grupy. Tym samym wpisuje się to w kompleksowy program optymalizacji działalności operacyjnej, stanowiący główny filar programu przeglądu strategii biznesowej. Działania zmierzające do konsolidacji spółek i skoncentrowania aktywów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zapoczątkowane zostały w pierwszej połowie 2015 roku.

Konsolidacja w segmencie OZE daje efekt synergii wynikający ze wspólnego zarządzania całym obszarem przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zapoczątkowane w I kwartale 2015 roku działania konsolidacyjne spowodują obniżenie kosztów o 12 mln zł w 2016 roku i ponad 13 mln zł rocznie od roku 2017. Docelowo oszczędności na poziomie Grupy PGE sięgną 51 mln zł w okresie 2016-2019. Będzie to przede wszystkim efekt lepszego zagospodarowania posiadanych aktywów. Proces konsolidacji aktywów obszaru energetyki odnawialnej w Grupie Kapitałowej PGE zakończy się zgodnie z harmonogramem w grudniu 2015 roku.

W ramach procesu konsolidacji PGE Energia Odnawialna jeszcze w czerwcu 2015 roku przejęła od spółki PGE Obrót, która w Grupie PGE sprzedaje energię elektryczną do ponad 5 mln klientów, Elektrownię Wodną Dębe o mocy 20 MW oraz pięć małych elektrowni wodnych. Dzięki temu wszystkie elektrownie wodne w portfelu PGE zostały skonsolidowane w ramach jednej spółki.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje zgodnie z harmonogramem wszystkie zapoczątkowane procesy inwestycyjne w ramach skonsolidowanego segmentu energetyki odnawialnej. W tym roku uruchomiła farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW oraz farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW, a do końca roku odda do użytku kolejne dwie farmy wiatrowe, tj. Resko II i Kisielice II, o łącznej mocy 88 MW. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy 1 mld zł.

Grupa PGE kontynuuje także projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. W październiku spółka uruchomiła pierwszą w portfelu wytwórczym Grupy elektrownię fotowoltaiczną na południu Polski o mocy 0,6 MW.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała kolejny kredyt od Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 500 mln zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie realizowanych inwestycji oraz bieżącej działalności Grupy.

Umowa kredytowa zawarta została na 13 lat, a ostateczny termin spłaty zobowiązania to 31 grudnia 2028 r. Kwota 500 mln zł wypłacana będzie w transzach i zostanie udostępniona od daty spełnienia standardowych warunków zawieszających, do 31 grudnia 2016 r. Kredyt jest amortyzowany, spłaty kapitałowe rozpoczną się w czerwcu 2021 r.

Głównym celem PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji branżowego lidera. Cele te można osiągnąć wyłącznie przez rozwój i realizację ambitnego, dobrze przemyślanego i opłacalnego planu inwestycyjnego. Dla zapewnienia efektywnego finansowania naszych projektów, w tym budowy dwóch nowych bloków w Opolu oraz kolejnych projektów z segmentu energetyki odnawialnej, tylko w 2015 roku Grupa PGE pozyskała kredyty o łącznej wartości 8 mld złotych. Zaufanie okazane nam przez instytucje finansowe to dowód na to, że PGE jest solidnym, odpowiedzialnym i przewidywalnym partnerem – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego to kolejna duża transza środków, które Grupa PGE pozyskała na realizację swojego programu inwestycyjnego. 7 września 2015 roku PGE zawarła z ośmioma bankami umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł, a 27 października podpisała dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę prawie 2 mld zł. Zdywersyfikowany program finansowania dopełnia program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro z 2014 r., z którego PGE pozyskała do tej pory nieco ponad 600 mln euro.

Umowa podpisana 4 grudnia 2015 r. jest drugą umową kredytową zawartą między PGE a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie”. Pierwszy kredyt, o wartości 1 mld zł, PGE pozyskała rok temu, w połowie grudnia 2014 r.

Wspieranie polskiej gospodarki, w tym modernizacji infrastruktury energetycznej, jest misją BGK jako państwowego banku rozwoju. Nasze zaangażowanie w sektorze energetyki wciąż rośnie – w ciągu minionego miesiąca podpisaliśmy 3 umowy o wartości 1,6 mld zł. W ramach programu „Inwestycje polskie” zapewniliśmy dotychczas finansowanie 158 rentownych projektów inwestycyjnych w różnych obszarach na łączną kwotę 24,6 mld zł i możemy spodziewać się kolejnych – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Inwestycje polskie” to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce.

Inwestycja o wartości blisko 520 mln zł zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w miejscowości Kopaniewo, na terenie dawnego lotniska wojskowego. Po jej uruchomieniu łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej Grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów, na koniec 2015 roku, wyniesie 529 MW. Już teraz energii wyprodukowanej przez wiatraki Grupy PGE wystarcza do zasilenia ok. 400 tys. gospodarstw domowych.

Grupa PGE intensywnie rozwija odnawialne źródła energii, konsekwentnie dążąc do stopniowej dywersyfikacji swojego portfela wytwórczego. Dzięki jednoczesnej modernizacji istniejących aktywów konwencjonalnych budujemy wartość dla akcjonariuszy i sukcesywnie ograniczamy wpływ na środowisko naturalne. Grupa już dziś jest liderem w segmencie energetyki odnawialnej, a kolejne inwestycje w tym obszarze pozwolą nam tę pozycję umocnić – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farma wiatrowa Lotnisko składa się z 30 turbin Alstom ECO 110, każda o mocy nominalnej 3 MW. Firma Alstom została wybrana na dostawcę turbin w drodze przetargu publicznego i jest to pierwsza inwestycja Alstomu w energetyce wiatrowej na terenie Polski. Stalowe wieże o wysokości 90 m, na których zamontowane zostały turbiny, powstały na terenie Stoczni Gdańskiej w zakładach GSG Towers, specjalizujących się w produkcji wysoko przetworzonych produktów dla energetyki wiatrowej.

Prognozowana produkcja energii elektrycznej FW Lotnisko to ponad 200 tys. MWh rocznie, co pozwoli uniknąć emisji ok. 235 tys. ton CO2 rocznie. Inwestorem projektu jest PGE Energia Odnawialna, spółka Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada m.in. za wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

Poza siłowniami wiatrowymi, integralną częścią FW Lotnisko jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wyposażona w transformator 120 MVA produkcji zakładów ABB w Łodzi. Farma przyłączona jest do sieci PSE poprzez unikalną w skali kraju, dwutorową, linię kablową 110kV o długości niemal 40 km. Zarówno kabel wysokiego napięcia, jak i kable tworzące sieć średniego napięcia na terenie farmy, zostały wyprodukowane w bydgoskich zakładach Telefonika Kable.

Cały obszar farmy wiatrowej Lotnisko obejmuje powierzchnię ok. 550 ha, na których znajduje się ponad 9 km dróg dojazdowych łączących nowo oddaną elektrownię z działającą po sąsiedzku i również należącą do PGE farmą wiatrową Wojciechowo o mocy 28 MW.

Farma wiatrowa Lotnisko to kolejny projekt PGE w segmencie energetyki odnawialnej. W tym roku Grupa uruchomiła również farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW oraz swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW, zlokalizowaną na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Kolejne dwie farmy wiatrowe będące w fazie realizacji, tj. Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW, zgodnie z harmonogramem zostaną oddane do użytku do końca 2015 roku. Po ich uruchomieniu łączna moc działających instalacji wiatrowych zarządzanych przez spółkę PGE Energia Odnawialna wzrośnie do 529 MW. PGE przygotowuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych.

Oficjalne otwarcie FW Lotnisko odbyło się 1 grudnia 2015 roku.

 

 

25 listopada 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka która w Grupie PGE działa w obszarze wydobywczo-wytwórczym, podpisało aneks nr 2 do kontraktu z 10 lipca 2014 r. z konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Tecnicas Reunidas SA, Budimex SA na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

Aneks zwiększa wartość umowy o 280 mln zł i przedłuża termin zakończenia budowy o 9 miesięcy, czyli do 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac (1 grudnia 2014 r.).

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Polimex Energetyka podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł.

Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat.

Modernizacja kotłów będzie obejmowała m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi 417 635 000 zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w drugim kwartale 2017 roku.

Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by było one przystosowane do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Przeprowadzenie modernizacji bloków 1-3 umożliwi dalszą i bezpieczną pracę Elektrowni Turów. Doprowadzi także do pełnego wykorzystania zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy w całym kompleksie energetycznym – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Budowa nowoczesnych jednostek wytwórczych, jak również kompleksowe modernizacje istniejących bloków, znacząco poprawiają energetyczną efektywność polskich elektrowni. Podpisanie umowy z Grupą PGE jest dla nas ważne, współpracujemy wspólnie przy projekcie budowy dwóch bloków energetycznych w Opolu, a teraz nasza współpraca zostanie rozszerzona o projekt w Turowie – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Grupa PGE modernizuje także bloki 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki instalacji elektrownia kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki, a także dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania zmniejszy emisje pyłu do atmosfery.

Również w Elektrowni Turów w maju zainaugurowano budowę zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 450 MW – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania. Obecnie Grupa jest na etapie negocjowania z wykonawcą warunków rozszerzenia zakresu zaplanowanych prac o prace związane z dostosowaniem bloku do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Trwają uzgodnienia dotyczące szczegółów rozwiązań technicznych w tym zakresie.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku PGE przeznaczyła na inwestycje 5,9 mld zł, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wydatki na wszystkie projekty modernizacyjne w obszarze energetyki konwencjonalnej w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 2,1 mld zł. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

 

Zaawansowanie prac na budowie bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole osiągnęło 27 proc. Trwają prace przy stawianiu najwyższego obiektu na budowie – chłodni kominowej, która osiągnęła wysokość 150 m, z docelowych 185 m. Na grudzień zaplanowano rozpoczęcie wykonywania płaszcza żelbetowego chłodni kominowej nr 6. Trwa również montaż zewnętrznych rurociągów wody chłodzącej.

Prace prowadzone są także w innych obiektach. Trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni bloku nr 5, przygotowywany jest również montaż kanałów spalin i kanałów powietrza. Rozpoczęto montaż części ciśnieniowej kotła scalając rury wieszakowe zewnętrzne, wciągając bandaże kotła, scalając ekrany proste kotła, wciągając kanały powietrza do palników oraz powietrza pierwotnego do młynów. W styczniu 2016 roku zaplanowane jest rozpoczęcie montażu głównej konstrukcji stalowej kotła nr 6 i konstrukcji drugorzędnej kotłowni nr 6. W maszynowni bloku nr 5 zakończono wylewanie fundamentu turbogeneratora. Aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej maszynowni nr 5. Również w bloku nr 5, przy absorberze, głównym elemencie instalacji mokrego odsiarczania spalin, trwają z kolei prace związane ze spawaniem blach dna absorbera oraz montażem stożka z kanałem wylotowym spalin. Poza głównymi elementami bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole trwają intensywne prace przy rozbudowie placów węglowych. Zbrojenie i betonowanie poszczególnych pól płyty żelbetowej placu składowego węgla oraz wykonanie układu odwodnienia placów węglowych to najważniejsze z aktualnie realizowanych w tej części zadań. Budowa bloków nr 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole to kluczowy projekt w portfelu inwestycyjnym PGE. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku Grupa przeznaczyła na ten cel 1,7 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 27 proc. zaawansowania. 

Od dzisiaj każdy z ponad 5 mln odbiorców PGE, zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorców, może korzystać z nowego elektronicznego Biura Obsługi Klienta. eBOK PGE zastąpił kilka dotychczasowych systemów, zyskał świeży wygląd i innowacyjne funkcjonalności, takie jak połączenie z Facebookiem i Google+, a także możliwość zarządzania kilkoma kontami rozrachunkowymi jednocześnie.

eBOK, czyli elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, to system pozwalający każdemu klientowi w dogodnym dla niego miejscu i czasie zweryfikować stan rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzić aktualne saldo, wskazania licznika, a także przedłużyć lub wybrać nową ofertę. Klienci mogą również dokonywać płatności elektronicznych, a także skorzystać z usługi PGE eFaktura, dzięki której będą otrzymywać fakturę na wskazany adres mailowy. eBOK to także przydatne narzędzie do monitorowania zużycia energii, co może pomóc w skutecznym obniżeniu rachunków za prąd. Ciekawym rozwiązaniem jest prezentacja zużycia energii w postaci graficznej z możliwością porównania w analogicznych okresach. Wykres prezentuje także zużycie średniodobowe w danym okresie rozliczeniowym, co daje możliwość oszacowania dziennego kosztu zużycia energii.

Dużym atutem jest powiązanie z profilem eBOK kilku kont rozliczeniowych z różnych systemów billingowych, przez co można zarządzać nimi bez konieczności przelogowania, a także możliwość udostępniania konta innym osobom, poprzez zapraszanie zaufanych osób do zarządzania nim.

Nowa odsłona eBOKa to nasza odpowiedź na potrzebę najsilniej deklarowaną przez klientów w odniesieniu do tego typu usług, czyli możliwość szybkiej i łatwej realizacji spraw przez internet. Do tej pory nasi klienci korzystali z 5 różnych systemów eBOK, teraz każdy z nich ma dostęp do takich samych, innowacyjnych funkcjonalności. To duża zmiana w poziomie obsługi klienta i krok w kierunku realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest optymalizowanie procesu sprzedaży i stałe podnoszenie jakości obsługi – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inauguracja eBOKa jest elementem integrowania wszystkich systemów zarządzania kontaktami z klientami. Docelowo doprowadzi to do obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy PGE, a klientom umożliwi korzystanie z nowych produktów.

PGE Polska Grupa Energetyczna konsekwentnie wzmacnia pozycję lidera polskiego sektora elektroenergetycznego poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w każdym obszarze swojej działalności. Inwestujemy nie tylko w nowoczesne bloki energetyczne, odnawialne źródła energii czy sieci dystrybucyjne, ale także w najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym systemy IT oraz bazy danych. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak eBOK, nasza kompleksowa oferta pozwala pozyskiwać nowych i utrzymywać obecnych klientów – mówi Marek Woszczyk.

Korzystanie z wszystkich funkcjonalności, jakie daje eBOK w nowej odsłonie, możliwe jest po założeniu profilu na stronie: ebok.gkpge.pl. Do wypełnienia formularza rejestracyjnego potrzebny będzie adres e-mail, hasło, PESEL, numer klienta oraz kwota ostatniej faktury. Dane o numerze klienta i kwocie ostatniej faktury można uzyskać podczas jednej krótkiej rozmowy z konsultantem telefonicznego PGE Contact Center, pod numerem 422 222 222. Zakładanie profilu to jednorazowa czynność, przy ponownej wizycie do logowania wystarczy login i hasło.

Użytkownicy portali społecznościowymi będą mogli powiązać profil eBOK z profilami na portalach Facebook i Google+, dzięki czemu będą mieli możliwość przejścia bezpośrednio z poziomu swojego profilu na portalu społecznościowym do aplikacji eBOK. Już wkrótce aplikacja uzupełniona zostanie o kolejne funkcjonalności, m.in. możliwość otrzymywania powiadomień z eBOKa na konto na portalu Facebook. Powiadomienia te dotyczyć będą między innymi najnowszej faktury.

Za pośrednictwem eBOKa można już dziś dokonywać płatności elektronicznych i doładować liczniki przedpłatowe. Klienci mogą zgłaszać zapytania oraz składać reklamacje, które w czasie rzeczywistym trafiają do elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń PGE Obrót, gdzie można na bieżąco monitorować status sprawy.

W najbliższym czasie klientom udostępniona będzie również wersja mobilna czyli mBOK, którą będzie można zainstalować na telefonach z oprogramowaniem Android oraz iOS. Obok funkcjonalności dostępnych w eBOKu, aplikacja pozwoli także na lokalizację najbliższego stacjonarnego Biura Obsługi Klienta.

Systemy eBOK oraz mBOK zostały przygotowane przez dwie spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE: PGE Obrót – największego sprzedawcę energii oraz PGE Systemy – dostawcę usług teleinformatycznych.

 

 

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld zł i wzrósł o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld zł i były o 4 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie.

Największy udział w skonsolidowanym zysku EBITDA w III kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ponad 622 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 76 mln zł, a segment obrotu 144 mln zł.

W III kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 14,1 TWh i był o 2 proc. wyższy, niż przed rokiem. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej zwiększył się o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 8,4 TWh. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych był na porównanym poziomie do III kwartału 2014 r. i wyniósł 9,8 TWh.

Produkcja energii z węgla brunatnego w III kwartale roku 2015 sięgnęła 9,99 TWh (spadek o 3 proc.), a z węgla kamiennego 3,3 TWh (wzrost o 25 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 11 proc. do 0,2 TWh, a ze źródeł odnawialnych ukształtowała się na poziomie 0,5 TWh. Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne.

Nakłady na ten cel w ciągu 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 5,9 mld zł i wzrosły o 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Wydatki na budowę bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniosły w tym czasie ponad 1,7 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 24 proc. zaawansowania.

PGE modernizuje i remontuje także działające już aktywa dostosowując je do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Wydatki na ten cel w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 578 mln zł. Nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia) wyniosły 1,1 mld zł.

Konsekwentnie zmierzamy do realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej o 50 proc. do 2020 r. To ambitny, ale możliwy do wykonania cel, który wpisuje się w ogłoszoną przez regulatora strategię rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych na najbliższe pięć lat. W naszej ocenie do osiągnięcia jest także cel efektywnej redukcji kosztów operacyjnych o 7,5 proc., drugi aspekt nowego modelu taryfowego. Do omówienia pozostaje jeszcze wynagrodzenie aktywów, zaproponowane na istotnie niższym poziomie. Liczymy na konstruktywną dyskusję na ten temat z regulatorem – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kolejnymi wyzwaniami nadchodzącego roku w otoczeniu rynkowym są niższe ceny w kontrakcie terminowym na sprzedaż energii elektrycznej oraz rosnące koszty z tytułu CO2. Trwający przegląd strategii odpowie na te zmiany – dodaje Marek Woszczyk.

W trzecim kwartale 2015 r. Grupa PGE kontynuowała pozyskiwanie środków pochodzących z zewnętrznych źródeł na sfinansowanie ambitnego programu inwestycyjnego.

Umowa na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł i dwie kolejne umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę 2 mld zł to kolejne instrumenty realizowanej krok po kroku strategii budowania zdywersyfikowanego programu finansowania zadań inwestycyjnych Grupy. Dopełnia go program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro z 2014 r., z którego pozyskaliśmy jak dotąd nieco ponad 600 mln euro. Kolejna emisja w ramach tego programu jest możliwa w przypadku zaistnienia korzystnych warunków rynkowych – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. W lipcu została oddana do użytkowania farma wiatrowa Karwice o mocy 40 MW. Wszystkie trzy realizowane obecnie projekty wiatrowe (Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, a tegoroczne łączne wydatki na ten cel wyniosą ok. 1 mld zł. Ponadto PGE kontynuuje działania w ramach projektu pierwszej morskiej farmy wiatrowej, a w połowie października rozszerzyła swój portfel wytwórczy o pierwszą elektrownię fotowoltaiczną.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld zł. To kolejne, po kredycie konsorcjalnym o wartości 5,5 mld zł, środki pozyskane przez Grupę PGE na finansowanie planu inwestycyjnego.

Kredyt udzielony PGE przez Europejski Bank Inwestycyjny został podzielony na dwie umowy. Kwota 1,5 mld zł, pozyskana na podstawie pierwszej z umów, przeznaczona zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych. Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln zł, przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Rzeszów. Europejski Bank Inwestycyjny udostępni kredyty do 22 miesięcy od daty podpisania umów. Zgodnie z ustalonymi warunkami środki powinny zostać spłacone do 15 lat od przekazania ostatniej transzy.

To kolejny duży kredyt pozyskany w ostatnim czasie i tym samym kolejny dowód na to, że Grupa PGE postrzegana jest jako stabilny partner nie tylko przez instytucje finansowe działające na rynku polskim, ale także te o zasięgu ogólnoeuropejskim. Skala prowadzonych przez PGE projektów inwestycyjnych już dziś jest imponująca, a inwestycje zrealizowane dzięki pozyskanym środkom pozwolą nam umocnić pozycję lidera na rynku i podniosą wartość Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

EBI, bank Unii Europejskiej, wspiera konkurencyjną, zróżnicowaną i bezpieczną politykę energetyczną. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z PGE, ponieważ jej inwestycje zwiększają niezawodność dostaw energii i ograniczają przerwy w jej dystrybucji w Polsce. Dzięki wykorzystaniu gazu przedsięwzięcie PGE zwiększa również dywersyfikację polskiego sektora energetycznego, w którym przeważają elektrownie opalane węglem. Udzielone kredyty potwierdzają zaangażowanie EBI na rzecz modernizacji polskiego sektora energetycznego realizowanej przez polskie grupy energetyczne i innych interesariuszy, a która jest niezbędna dla pomyślnego rozwoju gospodarczego tego kraju — mówi László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce.

Wśród kluczowych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę PGE wymienić należy budowę nowych, efektywnych mocy wytwórczych, na czele z flagowym projektem – budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa PGE założyła sobie także ambitny program modernizacyjny, mający na celu dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Grupa sukcesywnie poprawia również parametry w obszarze dystrybucji zapewniając niezawodność dostaw. Łącznie, na inwestycje budujące wartość Grupy, PGE zamierza przeznaczyć do 2020 r. kilkadziesiąt miliardów złotych.

Kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny to kolejna duża transza środków, które Grupa PGE pozyskała na realizację swojego programu inwestycyjnego. 7 września 2015 roku PGE zawarła z ośmioma bankami umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł.

Umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zostały podpisane przez strony we wtorek, 27 października. PGE Polską Grupę Energetyczną reprezentowali Marek Woszczyk, prezes zarządu i Jacek Drozd, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016 r. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r.

Program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, obejmuje budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 o łącznej mocy cieplnej 180 MW oraz elektrycznej 134 MW. Zmodernizowane zostaną również podgrzewacze wody, wentylatory spalin i obrotowe podgrzewacze powietrza. Pomorzany zyskają również instalację odsiarczania spalin. Po zakończeniu programu inwestycyjnego elektrownia spełniać będzie wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych, a jakość powietrza w Szczecinie znacząco poprawi się. Obecnie trwa etap oceny wniosków firm zainteresowanych realizacją inwestycji, a zawarcie umów z wykonawcami planowane jest na koniec I kwartału 2016 roku. Wpłynęło 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę instalacji odsiarczania spalin oraz 11 wniosków w postępowaniu na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Efektem realizacji programu inwestycji odtworzeniowych oraz procesu działań modernizacyjnych będzie wydłużenie zdolności eksploatacyjnych w Elektrowni Pomorzany co najmniej do 2039 roku. Modernizacja ma zatem także istotne znaczenie dla regionu, ponieważ oznacza zachowanie istniejących miejsc pracy. Rozpoczęty w 2015 roku projekt umożliwiający działanie Pomorzan po 2019 r., to kolejny etap inwestycji w kompleksie ZEDO. Niedawno zakończona została trwająca trzy lata budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5-8 w Elektrowni Dolna Odra. O skali przeprowadzonych inwestycji świadczą przede wszystkim liczby – w latach 2010-2020 w elektrowniach szczecińskich PGE oddała i planuje oddać do eksploatacji instalacje o wartości ok. 600 mln zł. Podejmowane kroki potwierdzają niezmienne zainteresowanie Grupy Kapitałowej PGE utrzymaniem pozycji lidera w wytwarzaniu ciepła w Szczecinie. 13 maja PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE, której częścią jest ZEDO, podpisała ze Szczecińską Energetyką Cieplną umowę na dostawę ciepła i energii elektrycznej dla Szczecina w latach 2016–2019. Wkrótce rozpoczną się negocjacje kolejnej, długoterminowej umowy na lata 2020–2029. Dzięki temu mieszkańcy Szczecina będą mieli zapewnione wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, co umożliwi spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej stawianych efektywnym systemom ciepłowniczym. 

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. To kolejna inwestycja Grupy PGE w segmencie odnawialnych źródeł energii, prowadząca do stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego.

Należąca do PGE elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni na Górze Żar zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy. Zakładana roczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej PGE kształtować się będzie na poziomie co najmniej 550 MWh brutto.

To kolejny projekt świadczący o naszym pełnym zaangażowaniu w świadomą i stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania Grupy PGE. Już dziś produkujemy ok. 12 proc. energii ze źródeł odnawialnych w kraju i nadal chcemy rozwijać ten obszar działalności. Jesteśmy liderem w segmencie elektrowni wodnych i wiatrowych, a teraz zaangażowaliśmy się w wytwarzanie energii ze słońca. Uruchomiliśmy pierwszą elektrownią fotowoltaiczną, która pozwala nam rozszerzyć portfel wytwórczy o kolejne źródło czystej, nieemisyjnej energii elektrycznej – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestorem projektu jest PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada za obszar elektroenergetyki opartej o odnawialne źródła energii. Na jej zlecenie inwestycję zrealizowała firma Maybatt z Warszawy.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar była współfinansowana z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja projektu kosztowała 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach sięgnęło ponad 624 tys. zł, czyli ok. 24 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Projekt elektrowni fotowoltaicznej wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającej stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a kolejne dwie farmy wiatrowe, Lotnisko o mocy 90 MW i Kisielice II o mocy 12 MW, uruchomione zostaną planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy łącznie 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej. Obecnie to 351 MW. PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych.

Oficjalne otwarcie instalacji fotowoltaicznej w Międzybrodziu Żywieckim odbyło się 14 października 2015 roku.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz kończy budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Bydgoszcz. To część programu modernizacji aktywów Grupy wartego kilkanaście miliardów złotych, którego celem oraz wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Węgiel długo jeszcze pozostanie kluczowym surowcem wykorzystywanym do produkcji energii w Polsce, zapewniając tym samym bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej po przewidywalnych kosztach. Mimo że średni wiek naszych aktywów wytwórczych jest najniższy na rynku, konsekwentnie modernizujemy obecnie funkcjonujące bloki energetyczne, a także budujemy nowe moce wytwórcze. Dzięki stałemu podwyższaniu efektywności aktywów i wypełnieniu najwyższych europejskich standardów środowiskowych wzrasta wartość Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jednym z ukończonych ostatnio projektów modernizacyjnych jest instalacja redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 Elektrowni Dolna Odra. Prace trwały trzy lata. Budowa instalacji prowadzona była w oparciu o technologię redukcji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR). Jest to metoda zmniejszania emisji tlenków azotu polegająca na wtryskiwaniu roztworu mocznika bezpośrednio do komory spalania, gdzie temperatura wynosi od 850 do 1050°C.

Na ostatnim etapie znajduje się również budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Wykonanie inwestycji o wartości 61 mln zł przekroczyło 90 proc., co oznacza, że wykonano już wszystkie prace budowalne i montażowe. Modernizacja pozwoli na zredukowanie stężenia tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3, dzięki czemu emisja dwutlenku siarki zostanie zredukowana o ok. 1380 ton, natomiast emisja pyłu o ok. 13 ton w skali roku.

Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich elektrowniach i elektrociepłowniach. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych wszystkie elektrownie i elektrociepłownie spełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne.

Kluczowymi inwestycjami realizowanymi w PGE, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów, która zrealizowana została już w 70 proc., kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Lublin – Wrotków.

Także budowa nowych mocy wytwórczych w Opolu i Turowie oznacza powstanie instalacji, które będą bardziej przyjazne dla środowiska niż starsze jednostki. Realizacja wszystkich projektów w energetyce konwencjonalnej, obejmujących budowę nowych bloków i program modernizacji, to inwestycje o wartości ponad 30 mld zł w perspektywie 5 lat.

Grupa konsekwentnie dąży także do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania, intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a budowa kolejnych dwóch farm wiatrowych, Lotniska o mocy 90 MW i Kisielic II o mocy 12 MW, zakończy się planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy łącznie 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

Budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów wchodzi w kluczową fazę realizacji. Wykonanie projektu o wartości blisko 700 mln zł brutto sięgnęło 70 proc. Nowa jednostka o mocy 138 MW, opalana gazem ze źródeł lokalnych, zostanie uruchomiona w marcu 2016 r.

Nowy blok energetyczny w Gorzowie jest częścią programu rozwojowego Grupy Kapitałowej PGE, obejmującego cały łańcuch budowania wartości dla akcjonariuszy. Głównymi celami programu jest stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej w obszarze dystrybucji.

Inwestujemy w technologię gazowo-parową, bo gwarantuje ona wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej, a jednocześnie jest sprawdzoną technologią o dużej niezawodności eksploatacyjnej i niewielkim stopniu oddziaływania na środowisko – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na teren budowy bloku energetycznego w Elektrociepłowni Gorzów zostały już dostarczone najważniejsze urządzenia technologiczne nowej jednostki, tj. turbiny gazowe, turbina parowa, kotły odzyskowe, generatory oraz transformatory. Na ukończeniu są prace budowlane i elektryczne wewnątrz budynku głównego, a także montaż konstrukcji chłodni wentylatorowych. Trwają prace instalacyjne oraz montażowe.

Poza terenem bloku budowany jest gazociąg przyłączeniowy. Równolegle prowadzone są prace związane z wyprowadzeniem mocy z nowego bloku, czyli montaż rozdzielni 110/10 kV oraz okablowanie. Wykonawca inwestycji zrealizował próby hydrostatyczne na kotłach odzyskowych. Rozpoczęcie prac rozruchowych planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Pełne uruchomienie bloku planowane jest w marcu 2016 r.

Wykonawcą inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” jest konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Zakres kontraktu obejmuje zaprojektowanie, dostawę, roboty budowlane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Nowy blok gazowo-parowy będzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie systemy niezbędne dla jego prawidłowej pracy. Blok opalany będzie w głównej mierze gazem zaazotowanym, wydobywanym lokalnie w okolicach Dębna oraz Międzychodu, co pozytywnie wpływa na jego konkurencyjność cenową. Dzięki wykorzystaniu paliwa gazowego elektrociepłownia może dostarczać czyste i ekologicznie ciepło mieszkańcom 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego.

Gorzowski projekt o wartości ok. 700 mln zł brutto jest częścią programu inwestycyjnego Grupy do 2020 r. o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Nakłady na realizację wszystkich inwestycji w I połowie 2015 r. wyniosły 3,3 mld zł i były o 49 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie 2014 r. Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. Obok inwestycji w elektrociepłownię gazową, intensywnie rozwijane są także odnawialne źródła energii. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a budowa kolejnych dwóch farm wiatrowych, Lotniska o mocy 90 MW i Kisielic II o mocy 12 MW, zakończy się planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała kolejny projekt inwestycyjny w segmencie odnawialnych źródeł energii, służący stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego. Grupa oddała do użytku nową farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW.

Projekt o wartości 289 mln zł, współfinansowany z funduszy europejskich, zlokalizowany jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Łączna moc PGE zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej wzrosła do 351 MW, a na koniec roku wyniesie 529 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. PGE unowocześnia w ten sposób mix energetyczny i w coraz mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko, umacniając pozycję lidera w segmencie odnawialnych źródeł energii – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farma wiatrowa Karwice składa z 16 siłowni wyprodukowanych przez General Electric o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 121 tys. MWh brutto, co pozwoli uniknąć emisji 100 tys. ton CO2 rocznie.

Częścią farmy wiatrowej Karwice jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wraz z przyłączem do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator, a także sieć średniego napięcia i sieć światłowodowa. Cały obszar farmy wiatrowej obejmuje powierzchnię blisko 1,5 tys. ha z ponad 10 km dróg dojazdowych.

Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru Grupa PGE przeznaczy w sumie 1 mld zł. Do końca 2015 roku PGE Energia Odnawialna, która koncentruje aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej w Grupie, uruchomi jeszcze trzy kolejne farmy wiatrowe – Resko II o mocy 76 MW, Lotnisko o mocy 90 MW i Kisielice II o mocy 12 MW. Po ich uruchomieniu łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej osiągnie 529 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. W tym celu PGE kontynuuje projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

 

***

Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku. Realizacja projektu kosztowała 289 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych sięgnęło 38 mln zł. W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” 14 maja 2010 r. podpisana została z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działalność biznesowa prowadzona z najwyższą troską o rozwój lokalnych społeczności, podnoszenie świadomości energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego – tak społeczną odpowiedzialność rozumie PGE Polska Grupa Energetyczna, która ogłosiła Raport Społeczny GK PGE za lata 2013-2014.

Raport społeczny jest kompleksową publikacją opisującą wszystkie obszary działania Grupy Kapitałowej PGE z perspektywy jej wpływu na otoczenie. Jednym z głównych celów opracowania jest podkreślenie znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności firmy. Ogłoszenie raportu jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanym kierunku rozwoju Grupy PGE
w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport zawiera informacje o podejmowanych przez organizację działaniach oraz realizowanych dobrych praktykach oraz określa wyzwania, jakie stoją przed Grupą PGE w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie raportu społecznego potwierdza naszą wysoką świadomość wpływu na otoczenie
i podsumowuje podejmowane przez nas działania. Dzięki prezentowanym wskaźnikom raport
w znaczący sposób przyczynia się do zwiększania wiarygodności firmy, a w efekcie wspiera cele biznesowe, pomagając utrzymać i zdobywać nowe kontrakty handlowe z wymagającymi klientami na konkurencyjnym rynku
mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport powstał zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi do raportowania danych z obszaru zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative w wersji G4, na poziomie CORE.
W pierwszym tego typu opracowaniu Grupy uwzględnionych zostało 70 wskaźników pozafinansowych, opisujących wpływ firmy na otoczenie. Raport został poddany weryfikacji zewnętrznej przez firmę audytorską KPMG. Global Reporting Initiative potwierdził z kolei poprawność uwzględnienia istotnych tematów w raporcie. W raporcie ujęte zostały dane dotyczące 10 kluczowych spółek Grupy: PGE SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGE Dystrybucja SA, PGE Obrót SA, PGE Energia Natury SA, PGE Energia Odnawialna SA, PGE Dom Maklerski SA, PGE EJ 1 sp. z o.o., PGE Systemy SA, Exatel SA.

Społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy szczególnie wpływu na społeczności lokalne, środowisko naturalne, partnerów biznesowych, klientów i pracowników. Przejawem działania zgodnego z CSR (Corporate Social Responsibility – ang.) jest m.in. przejrzyste i etyczne postępowanie oraz uwzględnianie oczekiwań interesariuszy. Głównym celem i przejawem odpowiedzialności Grupy PGE jest zapewnienie rentowności biznesu, bezpieczeństwa energetycznego i stabilności zatrudnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań otoczenia społecznego.

Inwestorzy chcą wiedzieć więcej o prospołecznej i prośrodowiskowej działalności PGE. Również klienci, jako szczególna grupa naszych interesariuszy, oczekują jak najpełniejszej informacji. Jedną z funkcji naszego raportu jest więc rzetelne informowanie naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o realizowanych praktykach mówi Marek Woszczyk.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z liderów biznesu w Polsce i realizuje działania mające na celu nie tylko prowadzenie działalności podstawowej, ale również rozwój lokalnych społeczności, edukację i budowanie świadomości energetycznej oraz ochronę środowiska naturalnego. Jako jedna z największych organizacji w Polsce, Grupa PGE poprzez obrany kierunek swojego działania, może inspirować i zachęcać także do rozwoju odpowiedzialności biznesu w całym łańcuchu wartości, także wśród partnerów biznesowych, kontrahentów czy dostawców.

Działania Grupy PGE w obszarze społecznym i środowiskowym wynikają z przyjętej strategii biznesowej. Od 2008 roku PGE Polska Grupa Energetyczna uczestniczy w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact. Z kolei w gronie spółek społecznie odpowiedzialnych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Respect Index, PGE Polska Grupa Energetyczna znajduje się niezmiennie od 2011 roku. Od 2015 roku jest Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport społeczny przygotowany zgodnie z najlepszymi praktykami raportowania zrównoważonego rozwoju jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Raport Społeczny GK PGE za lata 2013-2014

Kompleksowy zakup prądu i gazu to pierwsze tego typu rozwiązanie skierowane do odbiorców indywidualnych z całego kraju. Innowacyjny produkt oferuje PGE Obrót, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, która sprzedaje energię do ponad 5 mln klientów.

Połączenie sprzedaży prądu i gazu dla domu to nowość, ponieważ do tej pory z rozwiązań pakietowego zakupu mogli korzystać wyłącznie przedsiębiorcy. Dużym atutem takiej sprzedaży jest możliwość obniżenia ceny za kupowaną energię. Klienci, którzy skorzystają z propozycji zapłacą za gaz nawet do 10 proc. mniej oraz otrzymają dodatkowo bezpłatne ubezpieczenie gazowe.

Przepis na energię

To nasza najnowsza propozycja dla klientów indywidualnych, która w sposób innowacyjny definiuje pojęcie energii, czyli połączonej sprzedaży gazu i prądu w jednej ofercie. To nasza odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku i oczekiwania klientów, którzy poszukują nie tylko niższych cen gazu, ale również kompleksowej i fachowej obsługi specjalistów zarówno w zakresie energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W zależności od potrzeb, można zdecydować się na zakup pełnego pakietu - składającego się z prądu i gazu - lub wybrać tylko gaz. Co więcej, klienci, którzy wybiorą ofertę PGE zyskają nieodpłatne assistance gazowe, czyli wsparcie specjalisty w przypadkach awarii.

Nieodłącznym elementem oferty jest bezpłatne ubezpieczenie gazowe. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, klient przez okres 12 miesięcy może dwukrotnie skorzystać z fachowej pomocy specjalisty technika urządzeń grzewczych i gazowych, który w przypadku awarii kotła gazowego lub pieca centralnego ogrzewania, naprawi uszkodzony sprzęt. Koszt naprawy zostanie zrefundowany do wartości wskazanej w ubezpieczeniu – mówi Bartłomiej Ślusarczyk, dyrektor departamentu marketingu w PGE Obrót.

Jak zmienić sprzedawcę?

Aby skorzystać z oferty lub zmienić swojego obecnego sprzedawcę na PGE, wystarczy skontaktować się z PGE Contact Center (422 222 222) lub odwiedzić Biuro Obsługi Klienta. Formalnościami zajmują się nasi specjaliści, którzy na podstawie podpisanego pełnomocnictwa, przeprowadzają w imieniu klienta całą procedurę zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Oferta w ramach sprzedaży pilotażowej będzie dostępna do końca września 2015 r. Po pozytywnym okresie próbnym produkt zostanie wpisany na stałe do oferty PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł. Umowa z ośmioma bankami została podpisana 7 września 2015 r. Pozyskane środki Grupa PGE przeznaczy na finansowanie projektów inwestycyjnych.

Na łączną kwotę udzielonego kredytu o wartości 5,5 mld zł składa się kredyt terminowy o wartości 3,63 mld zł oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld zł. Zgodnie z zapisami umowy kredyt powinien zostać spłacony do 30 września 2023 r. Zaufanie okazane nam przez instytucje finansowe to dowód na to, że Grupa PGE jest silnym, przewidywalnym i stabilnym partnerem. Umowa na kredyt konsorcjalny, który pozwoli na efektywne finansowanie naszych inwestycji, stanowi kolejny krok w realizacji założonych celów budowania wartości Grupy PGE dla akcjonariuszy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Jako lider polskiego sektora energetycznego wyznaczyliśmy sobie plan inwestycyjny, który obejmuje cały łańcuch budowania wartości Grupy. Nasze kluczowe projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a ich zakres jest imponujący w skali całego kraju – dodaje Marek Woszczyk.

Grupa PGE zamierza przeznaczyć środki na rozwój efektywnych aktywów wytwórczych spełniających wymogi środowiskowe, takich jak budowa dwóch nowych bloków na węgiel kamienny na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole o wartości 11,6 mld zł brutto. Zaawansowanie realizacji budowy przekroczyło już 20 proc. Strategicznie istotnym celem programu inwestycyjnego dla Grupy jest także poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej w obszarze dystrybucji. W skład konsorcjum, które udzieliło kredytu Grupie Kapitałowej PGE wchodzą: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale Corporate and Investment Banking. Agentem kredytu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w II kwartale 2015 r. wyniósł blisko 1,7 mld zł i wzrósł o 16 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Skorygowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,6 mld zł i były o blisko 5 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie.

Największy udział w skorygowanym zysku EBITDA w II kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (894 mln zł) i dystrybucji (580 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował blisko 78 mln zł, a segment obrotu 120 mln zł.

W II kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 13,1 TWh i był na poziomie porównywalnym do II kwartału ubiegłego roku. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej sięgnął 8 TWh i był o 4 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych wyniósł 9,4 TWh (spadek o 2 proc.).

Produkcja energii z węgla brunatnego w II kwartale roku 2015 wyniosła 9,4 TWh (wzrost o 3 proc.), a z węgla kamiennego 2,7 TWh (spadek o 17 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o ponad 300 proc. do 0,3 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych przekroczyła 0,6 TWh.

Zaobserwowane istotne zmiany w otoczeniu rynkowym w I połowie 2015 r. stały się przesłanką do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów Grupy. Analiza przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez aktywa wytwórcze wykazała utratę wartości w segmencie energetyki konwencjonalnej na kwotę 8,8 mld zł. Odpis w największym stopniu objął aktywa produkujące energię elektryczną z węgla brunatnego, czyli kompleksy wydobywczo-energetyczne Turów oraz Bełchatów.

Na przyszłą zyskowność aktywów wytwórczych w największym stopniu wpływa ścieżka rozwoju hurtowych cen energii elektrycznej, a ponadto:

• Bardziej rygorystyczna polityka klimatyczna na szczeblu europejskim oraz nowe przepisy dotyczące systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce mające znaczący wpływ na merit order;

• Pogorszenie sytuacji na globalnym rynku paliw kopalnych;

• Ograniczony potencjał obniżenia kosztów stałych w krótkim okresie.

Z tych powodów rozpoczęliśmy przegląd strategii biznesowej Grupy PGE, tak by odpowiadała ona coraz trudniejszym uwarunkowaniom rynkowym. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane do końca roku, ale już dzisiaj można nakreślić główne kierunki planowanych zmian. Są to m.in.: kompleksowy program poprawy efektywności, stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego, przegląd celów inwestycyjnych we wszystkich segmentach działalności – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z propozycją zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2014 niemal 1,5 mld zł zostanie wypłacone akcjonariuszom jeszcze w październiku. Dywidenda w wysokości 78 groszy na akcję oznacza około 5-proc. stopę zwrotu, co w dzisiejszych warunkach rynkowych należy uznać za atrakcyjny poziom.

Naszym celem jest utrzymanie pozycji spółki dywidendowej. Jesteśmy w stanie wygenerować wystarczającą ilość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, aby spełnić oczekiwanie rynku w tym zakresie. Ze względu na odpis aktualizujący wartość części aktywów segmentu konwencjonalnego zmodyfikowaliśmy naszą przyszłą politykę dywidendową: podstawą do wyliczenia następnej dywidendy będzie zysk netto skorygowany o wielkość odpisu – mówi Marek Woszczyk.

Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne. Nakłady na ten cel w I połowie 2015 r. wyniosły 3,3 mld zł i wzrosły o 49 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Koszt budowy bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 20 proc. zaawansowania. Grupa przeznaczyła także 338 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów wytwórczych (bloki 7-12 w Elektrowni Bełchatów) oraz 688 mln zł na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia).

Prace przygotowawcze do budowy nowego bloku w Elektrowni Turów przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednakże uwzględniając zaostrzone normy środowiskowe, czyli tzw. Konkluzje BAT, które mają obowiązywać od 2021 roku, wykonawca inwestycji rozpoczął modyfikowanie projektu, tak aby spełniał on zaostrzone normy.

Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. W najbliższym czasie sfinalizowany zostanie pierwszy z kilku dużych projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy. Chodzi o kredyt konsorcjalny z udziałem ośmiu banków. Pozostałe projekty są w toku – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. W lipcu została oddana do użytkowania farma wiatrowa Karwice o mocy 40 MW. Wszystkie trzy realizowane obecnie projekty wiatrowe (Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, a tegoroczne łączne wydatki na ten cel wyniosą ok. 1 mld zł.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. i komentarz Marka Woszczyka, prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej

 

 

Na placu budowy dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole trwa kolejny, ważny etap inwestycji realizowanej na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej – montaż głównej konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Prace nad montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia, a już na placu budowy stoją cztery słupy główne o wysokości 40 m. Każdy z nich będzie się składał z sześciu elementów i docelowo osiągnie wysokość 120 m.

Słupy główne to najcięższe, bo ważące w sumie około 2160 ton, elementy powstającej konstrukcji stalowej kotła nr 5. Prace nad konstrukcją trwają od 17 sierpnia br., kiedy to na placu budowy stanął pierwszy z sześciu docelowych elementów jednego ze słupów głównych. Obecnie zamontowane są już cztery słupy główne składające się z dwóch elementów, o łącznej wysokości około 40 m. Na nich stawiane będą kolejne elementy, aż do momentu osiągnięcia finalnej wysokości 120 m. Kontynuowany będzie także montaż elementów konstrukcyjnych, takich jak belki i stężenia. Główna konstrukcja stalowa kotła to ponad 100 elementów, które mają zostać zamontowane w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. W procesie montażu konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 zużyte zostanie 3 650 ton stali, a dla obu kotłowni razem z konstrukcją drugorzędną będzie to ponad 50 000 ton stali. Zakończenie tego etapu prac zostało zaplanowane na czerwiec 2016 r. Kolejnym istotnym etapem, po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła, będzie montaż stalowego rusztu zewnętrznego o łącznym ciężarze przekraczających 700 ton. Wciąganie rusztu przy użyciu wciągników hydraulicznych rozpocznie się na początku listopada 2015 r. i potrwa około tygodnia. Rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej kotła nr 5 zaplanowane jest na grudzień 2015 r. Równolegle do montażu konstrukcji stalowej kotła trwają prace nad betonowaniem płaszcza chłodni kominowej, które rozpoczęło się 8 czerwca 2015 r. Chłodnia kominowa osiągnęła już wysokość ponad 60 m, z docelowych 185 m. Prace nad betonowaniem chłodni kominowej zakończą się w lutym 2016 r. Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal oraz Alstom Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom realizacji sięgnął już 20 proc. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5. Z produkcją energii elektrycznej na poziomie do 12,5 TWh rocznie, nowe bloki będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ponad 4 mln gospodarstw domowych. 

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji w Polsce po roku 1989, przekroczyło 20 proc. W Opolu rozpoczął się montaż konstrukcji stalowej kotła, do której zużyte zostanie 50 000 ton stali.

Po zakończonym z sukcesem betonowaniu fundamentów kotłów numer 5 i 6, Mostostal Warszawa rozpoczął kolejny etap inwestycji realizowanej na zlecenie Grupy PGE, jakim jest montaż konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Zgodnie z planem prace potrwają do czerwca 2016 roku.

Inwestycja, realizowana zgodnie z harmonogramem i przy dużym udziale polskich firm, z powodzeniem wchodzi w kolejny kluczowy etap. To dobra informacja dla akcjonariuszy spółki, ponieważ dwa wysokosprawne bloki energetyczne w Elektrowni Opole podniosą wartość Grupy Kapitałowej PGE. Kluczem do opłacalności projektu będzie m.in. zastosowanie najnowszych technologii pozwalających uzyskać sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższą od obecnie stosowanych w polskiej energetyce. Realizacja tego projektu pozwoli ponadto na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elementy konstrukcji głównej zamontowane zostaną z wykorzystaniem żurawia wieżowego o wysokości 130 metrów i maksymalnym udźwigu 124 ton, ustawionego w środku kotła. Na główną konstrukcję stalową kotłowni składa się ponad 100 elementów, które montowane będą w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. W pierwszej kolejności zostaną zamontowane najcięższe elementy, czyli słupy główne, każdy o wadze około 90 ton. Pierwszy z nich został postawiony wczoraj, to jest 17 sierpnia, o godz. 12.46. Materiały niezbędne do zrealizowania całego etapu inwestycji składowane będą na placach o łącznej powierzchni około 12 000 m².

O skali i stopniu skomplikowania montażu konstrukcji kotła mówią liczby. Na końcowym etapie prac, rozpoczniemy również montaż konstrukcji drugorzędowej, który wykonany zostanie przy użyciu sześciu żurawi wieżowych. Podobnie jak konstrukcja główna, konstrukcja drugorzędowa montowana będzie do poziomu 120 metrów. Szacowana ilość konstrukcji drugorzędowej to około 20 000 ton na każdy z bloków. Praca przy tak wymagającym projekcie wymaga odpowiedniego zaplanowania, użycia wyspecjalizowanego sprzętu oraz zaangażowania doświadczonych inżynierów – jesteśmy na to przygotowani – mówi Jose Angel Andres Lopez, wiceprezes zarządu ds. produkcji Mostostal Warszawa.

Zgodnie z planem po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła rozpoczną się prace nad stalowym rusztem zewnętrznym, który będzie wciągany przy użyciu wciągników hydraulicznych. Prace na tym etapie potrwają około tygodnia.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Konsorcjum wykonało już 20 proc. prac i z powodzeniem realizuje kolejne kluczowe etapy inwestycji. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.

 

 

PGE oferuje panele słoneczne dla tych, którzy chcą produkować prąd na własne potrzeby. Produkt „Energia przyszłości”, który do oferty PGE wszedł na początku lipca, już cieszy się dużą popularnością.

„Energia przyszłości” to najnowsza oferta pakietowa PGE Obrót, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, która sprzedaje energię elektryczną do ponad 5 mln klientów. Przygotowana została wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska z myślą o właścicielach nieruchomości, którzy świadomie wybierają rozwiązania przyjazne środowisku oraz obniżające koszty energii elektrycznej. W ramach oferty klienci indywidualni, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, mogą na bardzo korzystnych warunkach finansowych zainstalować panele fotowoltaiczne, czyli urządzenia, które pozwalają na produkowanie energii elektrycznej z promieni słonecznych.

„Energia przyszłości” to nasz kolejny innowacyjny produkt, który trafia w oczekiwania klientów i dynamicznie zmieniającego się rynku. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie produkować prąd na własne potrzeby ze źródeł odnawialnych, ale ze wsparciem partnera zabezpieczającego dostawy energii dla gospodarstwa domowego wtedy, gdy odnawialne źródło energii nie jest w stanie jej zagwarantować – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych z segmentu gospodarstw domowych, których operatorem sieci dystrybucyjnej jest PGE Dystrybucja, posiadających nieruchomość lub będących jej współwłaścicielem. Jednym z warunków przystąpienia do projektu jest zużycie od 3 MWh energii elektrycznej rocznie. Wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska przygotowaliśmy kompleksową i dostosowywaną do indywidualnych potrzeb klienta ofertę, w ramach której może on skorzystać z kredytu i dofinansowania lub kredytu komercyjnego – mówi Bartłomiej Ślusarczyk, dyrektor departamentu marketingu PGE Obrót.

Klient może liczyć nie tylko na wsparcie specjalistów podczas całego procesu, ale również wykonanie projektu technicznego, dostawę oraz montaż systemu fotowoltaicznego. Oferta zawiera również usługę poserwisową. To wszystko wpływa na gwarancję bezpieczeństwa i wysokiej wydajności systemu. Ponieważ odnawialne źródła energii zapewniają dostawy energii elektrycznej jedynie w niektórych porach dnia, to PGE gwarantuje, że światło w domu nie zgaśnie. Nawet wtedy, gdy nie wystarczy energii z własnego źródła wytwarzania. W takim przypadku jej zużycie rozliczane będzie zgodne ze stawką taryfy G.

Od początku lipca oferta dostępna jest w naszym portfolio i cieszy się dużym zainteresowaniem. To znak, że klienci są coraz bardziej świadomi dostępności nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań – mówi Bartłomiej Ślusarczyk.

Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do programu wystarczy zadzwonić na dedykowany numer PGE Contact Center 422 222 150 lub osobiście wypełnić ankietę kwalifikującą w Biurze Obsługi Klienta.

 

Po zakończonych pod koniec kwietnia pracach związanych z betonowaniem płyty fundamentowej kotła bloku nr 5, przyszedł czas na betonowanie fundamentów kotła drugiego z budowanych bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Inwestycja budowy bloków 2 x 900 MW w Elektrowni Opole została zrealizowana już w 17 proc. Rozpoczęto wylewanie płaszcza chłodni, gdzie osiągnięto już poziom 25 m. Rozpoczęły się prace budowlane przy pompowni wody chłodzącej bloku nr 6. Poza tym po ukończeniu wykopów pod rurociągi wody chłodzącej, rozpoczęto roboty żelbetowe w budynku elektrycznym bloku nr 5. Wykonano także podsypkę pod posadzkę na fundamencie chłodni nr 5. Obecnie trwa końcowa faza przygotowania do wylewanie posadzki poziomu zero w budynku maszynowni bloku nr 5.

Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest drugie ogromne betonowanie. W ciągu 7 dni zabetonowany zostanie plac pod fundamenty kotła bloku nr 6. Jest to jedna z największych tego typu prac w Europie, w których zużyte zostanie 18,5 tys. m3 betonu.

Inwestycja budowy bloków 2 x 900 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Nowe jednostki opalane będą węglem kamiennym z Górnego Śląska w ilości ok. 4,1 miliona ton rocznie. Inwestycja warta jest ponad 11,5 mld zł.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązały współpracę, dzięki której wdrożą model otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej.

Współpraca Grupy PGE i NCBR ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny. W myśl podpisanego dziś w Warszawie porozumienia, prace badawczo-rozwojowe, realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców, finansowane będą przez Grupę PGE i NCBR. Partnerzy przeznaczą na ten cel po 100 mln zł.

Podobnie jak na Zachodzie, innowacyjność staje się osią, wokół której skupia się działalność koncernów energetycznych w Polsce. Jestem przekonany, że prawdziwa fala podejmowanych dzisiaj inicjatyw, którą obserwujemy w sektorze, w tym nasza współpraca z NCBR, przyniesie wymierne efekty i komercjalizacja choćby części z nich da branży mocne instrumenty do rozwoju z korzyścią dla akcjonariuszy, naszych klientów i środowiska naturalnego. Energetyka i nauka dysponują potencjałem niezbędnym, aby zrodzić technologie przyszłości - mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Odpowiadamy na zapotrzebowanie płynące ze strony przemysłu oraz ofertę polskiej nauki. Łączymy siły z PGE, by wspierać rozwój innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca z PGE to ważna inicjatywa, która przybliża nas do celu, jakim jest szerzenie idei „open innovation”. Wierzymy, że technologie wypracowywane na rzecz PGE przez inne firmy i spółki typu spin-off pomogą w uzyskaniu przełomowych technologii – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do uruchomienia przez Grupę PGE i NCBR wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane będą najlepsze, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku projekty B+R. Na innowatorów z branży elektroenergetycznej czekać będzie łącznie 200 mln zł. Cykliczne konkursy, dające możliwość aplikowania pomysłodawcom częściej, niż raz w roku, będą organizowane przez NCBR. W ten sposób powstanie unikalne, bo nie jednorazowe, narzędzie wspierające rozwój innowacji. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowane zostało na koniec bieżącego roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju.

Zarówno PGE, jak i PZU, to liderzy w swoich sektorach rynku, dlatego widzą potrzebę inwestowania w ambitne projekty, które mają na celu rozwijanie nowych technologii, ale obecnie znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Projekty tego typu związane są zazwyczaj z wysokim ryzykiem, którym trzeba profesjonalnie zarządzać, jednak w przypadku sukcesu i komercjalizacji wyników prowadzonych badań, mogą dać ponadprzeciętną wartość dodaną, poprawiającą jakość i wyniki działalności operacyjnej zarówno Grup PGE i PZU, jak i sektorów, w których oba przedsiębiorstwa działają.

PGE jest liderem rynku energetycznego i z tego powodu ciąży na nas szczególna misja pełnienia roli podmiotu stymulującego rozwój technologiczny. Jako największy gracz na tym rynku w Polsce chcemy wpierać innowacyjność i korzystać z nowych, efektywnych technologii, a tym samym zwiększać wartość spółki dla akcjonariuszy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisany 29 maja list intencyjny wynika z potrzeby wsparcia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez wykorzystanie posiadanych kompetencji branżowych i wieloletniego doświadczenia – PGE w zakresie energetyki i Grupy PZU w obszarze instrumentów i rynków finansowych. PZU i PGE deklarują intencję współpracy w ramach rozważanych inwestycji w innowacyjne spółki lub fundusze venture capital, prowadzone przez doświadczone firmy zarządzające.

Udział w naszym przedsięwzięciu takich partnerów jak PGE, wzmacnia je o element silnych kompetencji branżowych. Te są nieocenione przy wyborze konkretnych projektów inwestycyjnych oraz ich późniejszym wprowadzeniu na rynek - mówi Ryszard Trepczyński, członek zarządu Grupy PZU odpowiedzialny za Pion Inwestycji.

Partnerzy chcą także dążyć do stworzenia funkcjonującego systemu współpracy środowisk naukowych z polskim światem biznesu, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie konkurencyjności polskiego przemysłu. Projekty wsparte zostaną ponadto posiadaną przez spółki wiedzą ekspercką. PGE i PZU zamierzają w rozważanych przedsięwzięciach w optymalny sposób wykorzystać środki publiczne przeznaczone na wsparcie rozwoju technologicznego w Polsce.

Zgodnie ze strategią biznesową Grupy PGE na lata 2014-2020, innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele przedsiębiorstwa. Od roku 2015 Grupa PGE zamierza przeznaczać 1,5% zysku netto rocznie na działania w obszarze badań i rozwoju.

Strategia biznesowa Grupy zakłada również współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz z innymi polskimi grupami energetycznymi w obszarach pozwalających na osiągnięcie efektu synergii. Dotychczas PGE podpisała m.in. list intencyjny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o tworzeniu narzędzi współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz list intencyjny w sprawie współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przy innowacyjnym projekcie Power-to-gas, w ramach którego spółki zamierzają pracować nad zastosowaniem technologii magazynowania energii polegającej na przemianie energii elektrycznej na inny nośnik energii, tj. na paliwo gazowe.

Grupa PZU jest jedną z największych i najstarszych instytucji finansowych w tej części Europy. Jej aktywa to ponad 70 mld zł. Pion inwestycyjny PZU posiada szerokie kompetencje i bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania aktywami i przy strukturyzowaniu transakcji. Wdrażane projekty zostaną wsparte posiadaną przez spółkę wiedzą ekspercką.

Realizacja inwestycji o wartości ok. 4 mld zł w kompleksie wydobywczo-energetycznym w Turowie nabiera tempa. 18 maja odbyła się uroczystość symbolicznej inauguracji budowy nowego bloku na węgiel brunatny o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, będącego częścią programu rozwojowego Grupy Kapitałowej PGE.

Kilkudziesięcioosobowy zespół projektowy zakończył prace nad dokumentacją techniczną oraz innymi dokumentami projektowymi niezbędnymi do rozpoczęcia prac budowlanych. Po przygotowaniu placu na wjazd ciężkiego sprzętu przystąpiono do realizacji pierwszych etapów budowy, m.in. wykopów i rozbiórki fundamentów starych chłodni kominowych nr 7 i 8.

Turów jest ważnym kompleksem wydobywczo-energetycznym dla Grupy PGE i polskiej gospodarki, ponieważ gwarantuje dostawy stabilnej i konkurencyjnej energii elektrycznej. Po zakończeniu budowy nowego bloku, Elektrownia Turów będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie jednostek tego typu, spełniając surowe wymagania technologiczne i środowiskowe – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Za realizację inwestycji odpowiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE działająca w obszarze wydobywczo-wytwórczym. Zgodnie z umową przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac (1 grudnia 2014 r.), czyli w trzecim kwartale 2019 r. Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 1,5-2 tys. osób. Inwestycja pozwoli również na optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego kopalni Turów, a ich wyczerpanie zbiegnie się z planowanym zakończeniem pracy nowego bloku, czyli ok. 2050 roku.

W uroczystości symbolicznego rozpoczęcia prac budowlanych uczestniczyli: premier Ewa Kopacz, minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Marek Woszczyk, przedstawiciele firm wchodzących w skład konsorcjum wykonawczego (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA) oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionu.

Nowy blok w Elektrowni Turów, którego budowa kosztować będzie ok. 4 mld zł brutto, jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Tylko na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

Ok. 70 proc. produkowanej energii w Grupie PGE generowane jest z węgla brunatnego. Na ogólną moc zainstalowaną ponad 38,5 tys. MW krajowego systemu elektroenergetycznego na koniec 2014 r., 9,2 tys. MW, czyli czwarta część mocy, zainstalowana była w elektrowniach wykorzystujących węgiel brunatny. Zwraca uwagę fakt, że elektrownie te, przy 25-proc. udziale mocy, wytwarzają prawie 35 proc. krajowej energii elektrycznej. Obok Polski z węgla brunatnego na szeroką skalę korzystają jeszcze Czechy, Grecja i przede wszystkim Niemcy.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna i Operator Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pracują nad zastosowaniem technologii magazynowania energii polegającej na przemianie energii elektrycznej na inny nośnik energii, tj. na paliwo gazowe. List intencyjny w sprawie przygotowania „Studium Wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas” przedstawiciele obu spółek podpisali 12 maja 2015 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wytypowały opracowanie „Studium Wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas” spośród listy podstawowych projektów rozwojowych o wspólnym obszarze zainteresowania. Studium zostanie wykonane w 2015 r.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami instalacja Power-to-Gas przeznaczona będzie do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy wiatrowe, poprzez przemianę nadmiaru energii elektrycznej w paliwo przyszłości, jakim jest wodór. Będzie to możliwe dzięki procesowi elektrolizy, a uzyskany w ten sposób wodór może zostać zatłoczony do sieci gazowej oraz będzie dalej wykorzystany jako zeroemisyjny nośnik energii. Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej jest jednym z głównych wyzwań przed jakim stoi obecnie sektor elektroenergetyczny. Krajowa sieć gazociągów przesyłowych, oprócz zdolności zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców, dysponuje również zdolnościami magazynowania energii w postaci innych paliw gazowych, m.in. wodoru.

Grupa PGE jest liderem na rynku elektroenergetycznym w Polsce i za cel stawia sobie poszukiwanie innowacyjnych projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. pozwoli połączyć operacyjnie infrastrukturę energetyczną i gazową z korzyścią dla obu partnerów oraz na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy EnergetycznejPomyślna realizacja budowy instalacji Power-to-Gas może doprowadzić do wyprodukowania niskoemisyjnego paliwa przyszłości i z tego powodu doskonale pasuje do Grupy PGE, która dynamicznie dywersyfikuje swój miks energetyczny. Instalacja Power-to-Gas jest również dla nas atrakcyjna, ponieważ może pozwolić na zagospodarowanie nadwyżek energii elektrycznej z parku wiatrowego Grupy PGE, który do końca tego roku powiększy się jeszcze o ponad 200 MW nowych mocy i będzie wynosić ponad 500 MW.

Budowa instalacji Power-to-Gas jest jednym z elementów tworzenia inteligentnej sieci gazowej. Współpraca GAZ-SYSTEM S.A. z sektorem elektroenergetycznym umożliwi rozwój naszej spółki w zupełnie nowych obszarach. Realizacja tego projektu pozwoli na oferowanie nowych usług, a także zwiększy efektywność wykorzystywanej infrastruktury. Pełniąc rolę lidera w inicjowaniu nowych rozwiązańi aktywnym kształtowaniu sektora gazowego w Polsce chcemy, poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi osiągnąć efekt synergii, co pozwoli na wzmocnienie całego sektora energetycznego – mówi Jan Chadam, prezes zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego spółki przeprowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie „Studium Wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas”. Jednocześnie powołana zostanie Grupa Robocza złożona z przedstawicieli PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która będzie odpowiedzialna za organizację i koordynację prac związanych z opracowaniem Studium Wykonalności. Po jego wykonaniu zostanie podjęta decyzja, co do dalszych działań w zakresie ewentualnej współpracy przy realizacji wybranych projektów.

 

 

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2015 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł i wzrósł o 9 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Grupa wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 1,1 mld zł, czyli 0,59 zł na akcję. To więcej o 39 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale sięgnęły 7,6 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Największy udział w zysku EBITDA miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ok. 630 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował ponad 120 mln zł, a segment obrotu niemal 160 mln zł.

Grupa PGE zanotowała bardzo dobry kwartał, poprawiając kluczowe wskaźniki finansowe i operacyjne. Wpływ na wynik finansowy miały m.in. wyższe zrealizowane ceny energii oraz większa produkcja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i w źródłach odnawialnych. Poprawiające się wyniki operacyjne i finansowe segmentu dystrybucji są istotne dla Grupy z punktu widzenia stabilności przepływów pieniężnych – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wzrósł o 8 proc. i osiągnął poziom 14,5 TWh. Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 10 TWh (wzrost o 6 proc.), z węgla kamiennego 2,9 TWh (spadek o 6 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 450 proc. do 0,8 TWh - to efekt przywrócenia wsparcia dla wytwarzania w kogeneracji. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,8 TWh. Wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych utrzymał się na podobnym poziomie (9,9 TWh), a o 2 proc. wzrósł wolumen dystrybucji (8,4 TWh).

Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne zapisane w Strategii GK PGE na lata 2014-2020 o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Nakłady na ten cel w I kwartale wyniosły blisko 1,4 mld zł i wzrosły o ponad 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w tym czasie 462 mln zł, rozpoczęte w lutym 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i sięgnęły 11 proc. zaawansowania. Grupa przeznaczyła także ponad 300 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów.

Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. W I kwartale operacyjnie wdrożony został cash pooling i spółka korzysta już z efektu skali, konsolidując gotówkę wygenerowaną w Grupie. Rozpoczęło się również przygotowanie kilku projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. Wszystkie cztery realizowane obecnie farmy wiatrowe (Karwice, Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

Jednym z kluczowych wydarzeń I kwartału 2015 r. było przyjęcie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która zmienia system wsparcia dla źródeł odnawialnych, wprowadzając aukcje dla nowych instalacji po zakończeniu 2015 r. W ocenie PGE to krok w dobrym kierunku.

Obecne wytyczne Unii Europejskiej dążą do urynkowienia systemów wsparcia, w celu realizacji najbardziej efektywnych projektów, a tym samym w celu minimalizacji kosztów dla odbiorców. Uchwalona ustawa wymaga dobrego przygotowania do wejścia w życie nowych przepisów. PGE dokładnie analizuje obecnie realizowane i planowane projekty, a także perspektywy rozwoju swojego portfela aktywów odnawialnych w celu budowy wartości dla akcjonariuszymówi Marek Woszczyk.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych za I kwartał 2015 r. oraz komentarz prezesa zarządu Marka Woszczyka.

15 kwietnia 2015 r. PGE Polska Grupa Energetyczna oraz KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia i ENEA zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MWe.

Na mocy umowy Enea, KGHM i Tauron nabyły od PGE po 10 proc. udziałów (łącznie 30 proc. udziałów) w PGE EJ 1. Łączna wartość transakcji wyniosła 48 mln zł. Zgodnie z umową wspólników z dnia 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej projektu. Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację. Strony umowy wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych stron w kolejnym etapie projektu, zostaną podjęte po zakończeniu fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem postępowania zintegrowanego.

„Porozumienie na rzecz czystego powietrza” zostało podpisane z inicjatywy Ministerstwa Środowiska 9 marca w Krakowie.

„Porozumienie na rzecz czystego powietrza” jest deklaracją na rzecz poprawy jakości powietrza, na które niekorzystny wpływ ma przede wszystkim tzw. „niska emisja”, czyli trujące zanieczyszczenia z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Elektrownie konwencjonalne należące do Grupy Kapitałowej PGE wyłapują je już w niemal 99 proc.

Największy wytwórca energii elektrycznej w kraju jest jednym z sygnatariuszy dokumentu dla podkreślenia priorytetowego znaczenia, jakie przykłada do ochrony środowiska poprzez stałą modernizację wykorzystywanych technologii. Grupa PGE konsekwentnie redukuje zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie konwencjonalne oraz intensywnie inwestuje w ekologiczne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe.

Dzięki inwestycjom w czterech największych elektrowniach – w Bełchatowie, Opolu, Turowie i Dolnej Odrze, w latach 1989-2013 GK PGE ograniczyła emisje dwutlenku siarki (SO2) o 89 proc., tlenków azotu (NOx) o 46 proc. oraz pyłu o 98 proc. Dodatkowo, do roku 2020, ograniczy emisje SO2 o dalsze 59 proc., NOx o 40 proc. i pyłu o 53 proc. Na inwestycje modernizacyjne i odtworzenie istniejących aktywów wytwórczych w tym czasie Grupa wyda ponad 16 mld zł, co pozwoli zredukować emisje przemysłowe do poziomów wyznaczonych regulacjami unijnymi.

Większość tych wydatków trafi na projekty z zakresu ochrony środowiska i w znaczący sposób ograniczy nasz wpływ na otoczenie – mówi Dariusz Marzec, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej, który w imieniu spółki podpisał porozumienie. W kwestii poprawy jakości powietrza konieczne są jednak działania kompleksowe. Dopóki ostre normy środowiskowe nie będą dotyczyły wszystkich źródeł emisji zanieczyszczeń, a dziś obejmują one głównie duże elektrownie, nie będą skuteczne. Przy czym regulacje dla powietrza powinny być atrakcyjne także dla biznesu. Tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie efektów na dużą skalę – dodaje Dariusz Marzec.

„Porozumienie na rzecz czystego powietrza”, czyli deklaracja, która wyraża chęć podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, podpisana została przez ministra środowiska Macieja Grabowskiego, przedstawicieli władz samorządowych oraz zainteresowanych instytucji i organizacji. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali konieczność podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza, na które niekorzystny wpływ ma przede wszystkim tzw. „niska emisja”, czyli trujące zanieczyszczenia z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Przez ostatnich 25 lat wiele udało się nam zmienić na lepsze, zwłaszcza w zakresie emisji przemysłowych. Teraz trzeba się jeszcze zająć niską emisją pochodzącą z transportu i przede wszystkim z kominów naszych domów. Problemu nie rozwiążą pojedyncze, lokalne działania. Konieczne jest podejście kompleksowe, które – mam nadzieję – umożliwi Krajowy Program Ochrony Powietrza – mówi Maciej Grabowski, minister środowiska.

Równolegle do podpisanego porozumienia ruszyły konsultacje społeczne przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska Krajowego Programu Ochrony Powietrza, którego celem jest wskazanie kluczowych działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zachęcenie resortów, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do współpracy w tym zakresie.

Krajowy Program Ochrony Powietrza za kluczowe uznaje podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i podwyższonego ryzyka zdrowotnego wynikającego z tzw. „niskich emisji”, czyli występujących w powietrzu substancji szkodliwych dla zdrowia, których stężenie nadal przekracza obowiązujące normy. Dotyczy to przede wszystkim pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Jest to problem, z którym duże elektrownie w Polsce już dawno sobie poradziły, o czym świadczy fakt, że emisja pyłów PM10 w elektrowniach należących do Grupy Kapitałowej PGE jest dziś prawie w 99 proc. wyłapywana.

Podpisane dziś porozumienie powinno skłonić wszystkich uczestników rynku, ale również pojedyncze gospodarstwa domowe, do stosowania możliwie najmniej emisyjnych źródeł ciepła. W tym celu należy upowszechnić konkurencyjne wobec pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem inne technologie grzewcze, np. działające w oparciu o energię elektryczną.

 

 

Nagroda SAP Quality Awards przyznana PGE Polskiej Grupie Energetycznej w kategorii Business Transformation za wdrożenie systemu IT klasy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) w dwóch obszarach biznesowych, została wręczona 26 lutego w Pradze. Projekt PGE konkurował z podobnymi, największymi projektami wdrożenia systemu w firmach Europy Środkowo-Wschodniej. Integratorami systemów były Accenture oraz SID Group.

- Główna korzyść, jaką obserwujemy po wprowadzeniu systemu to poprawa efektywności organizacji. Ponadto nowy system zwiększa przejrzystość procesów zachodzących w Grupie PGE i pozwala na dostęp w czasie rzeczywistym do spójnych informacji zarządczych, co w rezultacie przyspiesza podejmowanie decyzji – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach działań zmierzających do standaryzacji oraz ujednolicenia architektury informatycznej PGE zdecydowało o wdrożeniu jednego wspólnego systemu. Jego zakres funkcjonalny obejmuje zagadnienia dwóch obszarów biznesowych – rachunkowości i logistyki (rachunkowość finansowa, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie środkami trwałymi, kontroling, gospodarka materiałowa, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami) oraz zarządzania kapitałem ludzkim (administracja kadrami, rozliczenie wynagrodzeń, struktura organizacyjna, czas pracy oraz samoobsługa pracownicza i menadżerska). Skala i złożoność projektu czynią go historycznie jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce.

- Centralny system SAP zastąpił już ponad 200 lokalnych aplikacji, a docelowo liczba ta przekroczy 300. Wdrożenie SAP przyczyniło się do postępu centralizacji usług IT dla Grupy w wyspecjalizowanej spółce PGE Systemy. Koncentracja zasobów na rozwoju wspólnej, centralnej platformy pozwala na wzrost efektywności i jakości świadczonych usług IT. Osiągnięty dzięki wdrożeniu poziom spójności procesów biznesowych w Grupie umożliwia uruchamianie nowych biznesowych usług wspólnych w obszarach rachunkowości, kadr i płac – tłumaczy Tomasz Nieradko, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu była Spółka PGE Systemy, zapewniająca usługi IT w Grupie Kapitałowej PGE. Partnerami we wdrożeniu były firmy: Accenture, światowy lider w zakresie doradztwa, technologii i outsourcingu oraz SID Group.

- W trakcie realizacji programu napotkaliśmy na wiele wyzwań, począwszy od tych organizacyjnych, przez wypracowanie rozwiązania spójnego dla Grupy Kapitałowej, aż po skuteczne przeprowadzenie organizacji przez zmianę. Dzięki współpracy i zaangażowaniu zespołu z powodzeniem zrealizowaliśmy założone cele. Wdrożenie systemu SAP w PGE stanowi platformę do systemowego zarządzania procesami – mówi Kamila Wilanowska, Dyrektor Biura Programu SAP w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

- Program wdrożenia SAP w Grupie PGE z pewnością wyróżniał się skalą: liczbą procesów, użytkowników i zakresem standaryzacji i zmian organizacyjnych. Łącznie prace objęły 8 spółek i 40 oddziałów, a z systemu korzysta ponad 8500 użytkowników. Kluczowym wyzwaniem w pierwszej fazie było opracowanie koncepcji biznesowej nowego, wspólnego rozwiązania dla całej Grupy Kapitałowej PGE, tak zwanej Koncepcji Wzorca. Biorąc pod uwagę różnorodność działalności spółek Grupy, a także liczbę procesów biznesowych objętych wdrożeniem, sukces tego zadania stanowił o powodzeniu dalszych prac – podkreśla Jacek Borek, dyrektor odpowiedzialny za rozwiązania Technology w Accenture.

Wdrożenie systemu ERP to dla PGE jeden ze strategicznych projektów, którego realizacja jest niezbędna do zwiększenia efektywności zarządzania całą Grupą Kapitałową. Ma on bezpośrednie przełożenie na krótko-, średnio- i długookresowe wyniki całej Grupy i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasu. Kluczowe korzyści projektu to zwiększenie efektywności procesów biznesowych, zwiększenie przejrzystości informacji dzięki jednorodnemu środowisku ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz zapewnienie solidnych podstaw do dalszej integracji obszarów biznesowych w ramach spółek lub całej Grupy Kapitałowej PGE.

 

 

Wyniki finansowe i operacyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej za rok 2014 są zgodne z oczekiwaniami. Zarząd zapowiada kontynuację programu inwestycyjnego oraz dalszą poprawę efektywności, zarówno pod względem operacyjnym, jak i zarządczym.

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 r. wyniósł ok. 8,1 mld zł (wzrost o 4 proc. w stosunku do 2013 r.), natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł (spadek o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 1,95 zł na akcję.

Wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 5 mld zł, miały największy udział w zysku EBITDA. Segment dystrybucji wygenerował dodatkowe 2,3 mld zł, segment energetyki odnawialnej 350 mln zł, a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej prawie 300 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 6,5 mld zł i jest na porównywalnym poziomie co przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które wyniosły ok. 6,3 mld złotych i były niższe o 20 proc. niż przed rokiem. Wydarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym miały łączną wartości 1,7 mld zł.

Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w minionym roku PGE wypracowała solidny wynik finansowy i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., takie jak budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, program modernizacji istniejących elektrowni, a także rozwijanie segmentu energetyki odnawialnej. Kontynuujemy również obszerny program modernizacji i rozwoju w segmencie dystrybucji na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw do naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja netto energii elektrycznej w 2014 r. wyniosła 54,8 TWh i zgodnie z oczekiwaniami była o 2,2 TWh niższa niż rok wcześniej. Wynik odzwierciedla wyłączenia bloków z eksploatacji oraz harmonogram napraw i modernizacji. Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 38,8 TWh, z węgla kamiennego 12,0 TWh oraz 1,2 TWh z gazu ziemnego. Produkcja ze źródeł odnawialnych - 2,3 TWh. W porównaniu do 2013 r. o 7 proc. wzrósł wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych (39,6 TWh), a o 2 proc. wolumen dystrybucji (32,5 TWh).

Uwzględniając zdarzenia jednorazowe Grupa utrzymała wysoką rentowność biznesu wytwarzania, pomimo spadających cen energii na rynku hurtowym. Wyniki segmentu dystrybucji były zgodne z planem, zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i finansowej. Zmieniające się warunki na rynku odbiorców końcowych, spadek marż oraz zmiana systemu wsparcia kogeneracji, miały negatywny wpływ na rentowność segmentu sprzedażymówi Marek Woszczyk.

Wydatki na inwestycje w 2014 r. wyniosły rekordowe 6,3 mld zł i były o 46 proc. wyższe niż przed rokiem. To efekt realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Zakłada on budowę nowych mocy oraz modernizację obecnych aktywów w energetyce konwencjonalnej. Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe również dzięki oddaniu do użytku ponad 200 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej do końca 2015 r. Program inwestycyjny uwzględnia również realizację inwestycji w segmencie dystrybucji. Poprawa jakości dostaw energii elektrycznej to jeden z priorytetów Grupy PGE.

W 2014 r. Grupa podjęła działania mające na celu poprawę jakości raportowania wyniku finansowego. Wprowadzone zmiany w polityce rachunkowości łagodzą wpływ zmiennych założeń makroekonomicznych na wynik finansowy, poprawiając jego stabilność i przewidywalność dla akcjonariuszy - mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W nowej metodzie skapitalizowana została wartość bieżąca przyszłych kosztów rekultywacji terenu związana z usuwaniem nadkładu, czyli warstwy gleby i skał usuwanych w celu uzyskania dostępu do pokładów węgla brunatnego. Szacunkowe zmiany rezerwy dotyczące rekultywacji nadkładu odnoszone są obecnie w pierwszej kolejności w wartość stosownych aktywów trwałych. Bezpośrednio w wynik operacyjny EBITDA odniesione są tylko zmiany dotyczące wolumenu wydobytego węgla.

Spółka podkreśla, że jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów i ma do dyspozycji zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające bezpieczny rozwój. Z sukcesem zadebiutowaliśmy na rynku euroobligacji, otrzymaliśmy długoterminowy kredyt z BGK oraz wprowadziliśmy rozwiązanie scentralizowanego zarządzania płynnością w Grupie, czyli cash pooling - mówi Magdalena Bartoś.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych za rok obrotowy 2014 i IV kwartał 2014 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawia wstępne wyniki finansowe za rok 2014 wraz z informacją o wpływie niepieniężnych zdarzeń jednorazowych.

Według wstępnych szacunków zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 r. wyniesie ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł.

Powyższy szacunek uwzględnia pozytywny wpływ niegotówkowych zdarzeń jednorazowych, które łącznie przyczyniły się do zwiększenia zysku EBITDA o ok. 2,5 mld zł. Złożyły się na to rekompensaty dla wytwórców energii z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na jej odbiór (KDT) w wysokości dodatkowych 1,5 mld zł, rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego dotyczących rekompensat KDT – dodatkowe 250 mln złotych oraz rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 w 2013 r. – dodatkowe 750 mln zł.

Spółka kontynuuje proces restrukturyzacji i ograniczania kosztów stałych działalności bieżącej. W ramach przeprowadzonych Programów Dobrowolnych Odejść (PDO) w 2014 r. została zawiązana rezerwa w wysokości ok. 400 mln zł. Rezerwa wpłynęła negatywnie na raportowany zysk operacyjny. Ponadto odpis z tytułu szacunkowej utraty wartości instrumentów finansowych, obniżył raportowany zysk netto o niemal 390 mln zł. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PGE ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalń odkrywkowych.

Podjęliśmy działania mające na celu poprawę jakości raportowania wyniku finansowego spółki. Nowa polityka rachunkowości łagodzi wpływ zmiennych założeń makroekonomicznych na wynik finansowy, poprawiając jego stabilność i przewidywalność dla naszych akcjonariuszymówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W stosowanej dotychczas metodzie rachunkowości zmiany założeń przyjętych przy szacowaniu rezerwy na przyszłą naprawę szkód górniczych obciążały bezpośrednio wynik finansowy okresu. W nowej metodzie skapitalizowana została wartość bieżąca przyszłych kosztów rekultywacji terenu związana z usuwaniem nadkładu, czyli warstwy gleby i skał usuwanych w celu uzyskania dostępu do pokładów węgla brunatnego.

Szacunkowe zmiany rezerwy dotyczące rekultywacji nadkładu odnoszone są obecnie w pierwszej kolejności w wartość stosownych aktywów trwałych. Wpływ na wynik finansowy ograniczony jest do przypadku, gdy wartość netto aktywa trwałego jest zbyt mała, by przeciwważyć zmianę rezerwy.

Nowa metoda lepiej odzwierciedla standardy rachunkowości i sens ekonomiczny przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla z kopalni odkrywkowych mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta, zaś prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za rok 2014 nastąpi 17 lutego 2015 roku.

Najbardziej widoczne elementy inwestycji za ponad 11,5 mld zł brutto w Elektrowni Opole, czyli budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny, mają już około 80 metrów wysokości.

Chodzi o tzw. pylony, które dla każdego z dwóch bloków energetycznych spełniać będą funkcję „kręgosłupa”. W konstrukcjach wysokich na około 125 metrów, to wielkość porównywalna z 40-piętrowym budynkiem mieszkalnym, znajdą się szyby windowe, klatki schodowe oraz kanały pionowe dla kabli elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz pomieszczenia serwisowe.

Pylony wznoszone są metodą ślizgu, wykorzystywaną przy realizacji wysokich budowli, takich jak np. wieżowce. Polega ona na użyciu szybko wiążącego betonu, który w krótkim czasie osiąga wystarczającą wytrzymałość, by unieść w górę konstrukcję deskowania. Dzięki wykorzystaniu tej technologii pylony w Opolu przyrastają o ok. 4 metry na dobę.

Plac budowy w czasie rzeczywistym można oglądać okiem jednej z trzech kamer umieszczonych na terenie Elektrowni Opole. Pierwsza z nich znajduje się na zbiorniku gipsu (wysokość 30 m), druga zamocowana została na istniejącym bloku energetycznym siłowni (wysokość 100 m), a trzecia pozwala podpatrywać wykonawcę z poziomu komina (wysokość 250 m).

Obraz z kamer można znaleźć pod tym linkiem: www.blok5i6.pl/kamery

Obecnie na terenie budowy prace są wykonywane m.in. przy zbrojeniu płyty fundamentowej pod maszynownię bloku numer 6 oraz wylewaniu tzw. chudego betonu pod fundament maszynowni bloku numer 5. Na ukończeniu są prace związane ze wzmacnianiem gruntu (tzw. palowaniem pod jedną z kotłowni) oraz rozpoczęły się prace ziemne związane z wykopem pod pompownię wody chłodzącej jednej z chłodni.

Uruchomiliśmy już układ drenaży pod budynkami głównymi maszynowni i kotłowni. Pracę zaczęła także pompownia docelowa. Te roboty były bardzo istotne z powodu bliskiego sąsiedztwa rzeki i wysokich wód gruntowych w okolicy – mówi Zbigniew Wiegner ze spółki Polimex Projekt Opole Sp. z o.o., dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Dwa realizowane bloki energetyczne, każdy o mocy brutto 900 MW, opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie 46 proc., co umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. W 2019 roku elektrownia, której budowę rozpoczęto blisko 11 miesięcy temu, będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje ambitny program inwestycyjny na lata 2014-2020 o wartości ok. 50 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł. Obok dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, powstanie jeszcze m.in. nowa jednostka na węgiel brunatny w Elektrowni Turów.

W segmencie energetyki odnawialnej, na koniec 2015 r., Grupa planuje przekroczyć poziom 500 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, umacniając pozycję czołowego producenta czystej energii w Polsce.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna, już po raz szósty, znalazła się wśród spółek wchodzących w skład Respect Index, zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej. Ósma odsłona indeksu 24 spółek, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zacznie obowiązywać od 22 grudnia 2014 r.

W skład Respect Index wchodzą wyłącznie firmy giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. Zakwalifikowanie się do Respect Index, który jest pierwszym tego typu zestawieniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryfikacji zewnętrznego audytora, którym była firma Deloitte. Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy etyki i poszanowanie środowiska naturalnego idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi. Od pierwszej publikacji indeksu, 19 listopada 2009 r. do grudnia 2014 r., stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału indeksu RESPECT Index wyniosła 70 proc.

 

Wdrażany w Grupie Kapitałowej PGE - w obszarze Rachunkowość i Logistyka oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – Program SAP, zdobył złoty medal w prestiżowym konkursie SAP Quality Awards in the Business Transformation. Realizowany projekt został uznany przez międzynarodowe jury obradujące w Pradze za najlepsze wdrożenie w Europie Środkowo Wschodniej. Wyróżnienie to kwalifikuje GK PGE do dalszej rywalizacji w obszarze Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

Program SAP wprowadzany w GK PGE to jedno z największych wdrożeń systemu SAP w Polsce. Stanowi on jeden z kluczowych elementów budowy zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie w całej Grupie Kapitałowej. Największe biznesowe korzyści oczekiwane są w zwiększeniu efektywności działania poprzez standaryzację procesów w ramach całej Grupy, zwiększenie efektywności procesowej, optymalizację wykorzystania majątku technicznego oraz efektywniejsze zarządzanie utrzymaniem i rozwojem systemu. Równie istotne jest uzyskanie większej przejrzystości biznesowej poprzez stworzenie warunków do jednolitej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz lepszy dostęp do bieżących i spójnych informacji. Usprawni to i przyspieszy proces podejmowania decyzji zarządczych w całej Grupie Kapitałowej PGE. W obliczu stale rosnącej konkurencji rynkowej pozwoli to Grupie Kapitałowej PGE na umacnianie swej pozycji lidera na rynku krajowym i europejskim. 

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała wczoraj umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie programu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności.

Kredyt o wartości 1 mld zł został udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie”. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2027 r.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje ambitny program inwestycyjny na lata 2014-2020 o wartości ok. 50 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

Realizowana budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie, zastępujących stopniowo stare jednostki, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na znacznie niższą – nawet o 25 proc. – emisyjność CO2, w porównaniu do jednostek starszego typu.

W segmencie energetyki odnawialnej, na koniec 2015 r., Grupa planuje przekroczyć poziom 500 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, umacniając pozycję czołowego producenta czystej energii w Polsce.

Głównym celem PGE Polskiej Grupy Energetycznej jest budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji branżowego lidera. Tak dużo jak PGE nie inwestowała jeszcze nigdy żadna inna firma w Polsce. Wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej i obecność we wszystkich elementach łańcucha wytwórczego, czyli wydobyciu węgla brunatnego, produkcji, dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną, dają nam ku temu solidne podstawy. Kredyt z BGK jest krokiem w realizacji naszych zamierzeń – mówi Marek Woszczyk, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Do tej pory BGK zaangażował 3,5 mld zł w modernizację i rozwój sektora energetyki, który skutecznie wspieramy w ramach programu „Inwestycje polskie” – mówi Piotr Lasecki, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest finansowanie przedsięwzięć takich jak dzisiejsze, które służą gospodarce i równocześnie poprawiają jakość życia Polaków - dodaje Piotr Lasecki.

„Inwestycje polskie” to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły finansowanie już 89 rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę 21,3 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości 27 mld zł.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z członków PKEE, który 8 grudnia oficjalnie otworzył swoje biuro w Brukseli. Przedstawicielstwo zajmie się dialogiem z instytucjami UE w celu większego odzwierciedlenia uwarunkowań polskiej energetyki w regulacjach UE. PKEE, zrzeszający największe podmioty polskiego rynku energetycznego, będzie podejmował działania w kierunku możliwie najefektywniejszej kosztowo redukcji emisji CO2.

Głównym wyzwaniem dla branży jest dążenie do redukcji emisji, którą zakłada polityka klimatyczna Unii, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego, wysokiego, poziomu bezpieczeństwa energetycznego – czyli niepogłębianie zależności od importu gazu ziemnego. Aktywność nowo otwartego biura PKEE w Brukseli ma doprowadzić do bardziej racjonalnej realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Do jego zadań będzie należeć m.in. prezentowanie faktycznego obrazu polskiej branży energetycznej, ale też zachęcanie unijnych polityków do przyjęcia zróżnicowanego podejścia do sposobów ograniczania emisji przez poszczególne kraje.

- Popieramy rozwój czystej energetyki. Liczymy na to, że w ślad za Europą także inne państwa na świecie przyjmą wiążące cele w tym zakresie. Dzięki temu z jednej strony można będzie przeciwdziałać zmianom klimatu i rozwijać nowe technologie sprzyjające zmniejszaniu emisji, a z drugiej zagwarantować nieprzerwane i stabilne dostawy energii – powiedział Marek Woszczyk, prezes PKEE, podczas otwarcia brukselskiego biura.

Ambicją PKEE jest, aby w trakcie kształtowania europejskich regulacji pod uwagę brano uwarunkowania gospodarcze poszczególnych krajów członkowskich. PKEE zamierza również zmienić stereotypowe postrzeganie Polski jako kraju elektrowni węglowych, zagrażających środowisku naturalnemu.

Działania europejskie PKEE są zorientowane na pomoc gospodarce unijnej w nowych wyzwaniach związanych z systemem energetycznym, bezpieczeństwem dostaw, ochroną środowiska i rozwojem nowych technologii – jednocześnie zachowując konkurencyjność Europy na tle innych gospodarek światowych. To oznacza komunikowanie faktów i danych, wsparcie dialogu i wpływ na odpowiedzialny proces decyzyjny.

W ramach rozwoju debat w zakresie energii i klimatu, PKEE uważa, że punktem startowym jakiejkolwiek wewnętrznej dyskusji powinno być zrozumienie faktycznej sytuacji – historycznej struktury i zasobów paliw oraz poziomu zamożności – w każdym państwie członkowskim, w tym postęp osiągnięty w ostatnich latach w obszarze „zazieleniania” energetyki.

Kilka faktów dotyczących ograniczania emisji w Polsce:

• Udział energii odnawialnej w mocy zainstalowanej wzrósł z 3 proc. do 14 proc. w latach 2008-2013.

• Przez ostatnie 25 lat Polska ograniczyła znacząco, bo aż o 30 proc. emisję CO2. W tym samym czasie niektóre państwa członkowskie Unii zwiększyły emisje o 20 proc.

• Polska jest krajem niezależnym energetycznie. Tylko ok. 30 proc. popytu na energię jest pokrywane z importowanych spoza Unii zasobów. Jest to jeden z najniższych w Unii wskaźników. Niezmiernie ważne jest, aby wysiłki na rzecz redukcji emisji nie doprowadziły do znaczącego ograniczania wykorzystania polskich zasobów i zwiększenia zależności od importu gazu.

• Polska, wbrew stereotypom, nie jest największym emitentem CO2 w Unii. W emisji CO2 per capita zajmuje 10 miejsce. Z kolei udział Polski w emisjach całej Unii to zaledwie 9 proc., a udział sektora elektroenergetycznego wynosi 3 proc. Zintensyfikowanie starań Polski na rzecz ochrony klimatu będzie bardzo kosztowne i niestety ma znaczenie marginalne w skali globalnej.

• Nowoczesne bloki energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym emitują o 25 proc. mniej CO2 niż te działające w starszych technologiach. Polskie firmy energetyczne systematycznie ograniczają emisję dzięki inwestycjom w nowe bloki.

 

Wykonawcy nowego bloku na węgiel brunatny w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów otrzymali 1 grudnia 2014 r. Polecenie Rozpoczęcia Prac (tzw. NTP – Notice To Proceed). Zgodnie z umową, przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia NTP, czyli w trzecim kwartale 2019 r. Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenie potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.

PGE nie zwalnia tempa. Po rozpoczęciu budowy dwóch nowych bloków w Opolu, dzisiaj stawiamy kolejny krok w realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W Turowie rozpoczynamy inwestycję, która podniesie wartość Grupy i dzięki produkcji taniej energii w oparciu o węgiel brunatny zagwarantuje biznesowi stabilne fundamenty dla prowadzenia swojej działalności. Z nami bezpiecznie mogą się również czuć polskie rodziny, ponieważ korzystamy przede wszystkim z lokalnie dostępnych paliw – dodaje Marek Woszczyk.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 2 tys. osób.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38 proc. udziałów), Budimex SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów).

To dla nas bardzo ważny kontrakt, ponieważ chcemy uczestniczyć w budowie i modernizacji infrastruktury energetycznej naszego kraju. Cieszę się, że pracujemy w konsorcjum z renomowanymi partnerami dla tak ważnego klientamówi Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimeksu.

To już kolejny kontrakt, który MHPSE realizuje w Polsce w ramach konsorcjum. Jest to jednoznaczny dowód na dobór odpowiedniej strategii biznesowej polegającej na skupieniu się na Polsce i szerzej – regionie Europy Środkowej oraz Turcji – mówi Rainer Kiechl, prezes zarządu Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.

Parametry techniczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych. Realizowana budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie, zastępujących stopniowo stare jednostki, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na znacznie niższą – nawet o 25 proc. – emisyjność CO2, w porównaniu do jednostek starszego typu.

Budowa prowadzona przez PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, została zaplanowana na terenie Elektrowni Turów w otoczeniu istniejącej infrastruktury energetycznej. Nie będzie wiązała się ze zmianą dotychczasowego sposobu zagospodarowania przestrzeni, co stanowi duży atut tej inwestycji pod względem społecznym i oddziaływania na środowisko. Nowy blok nie spowoduje także istotnych zmian w krajobrazie i pozwoli w maksymalny sposób zintegrować pomocnicze układy technologiczne z już istniejącymi w funkcjonującej elektrowni.

Nowy blok w Elektrowni Turów jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł, zakładającego m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, tym samym w istotny sposób ograniczającego wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

 

Główne parametry techniczne bloku

Moc znamionowa netto bloku: 450 MW Sprawność znamionowa netto bloku: 43,4 proc.

Dyspozycyjność bloku:

• w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,9 proc.

• w drugim roku okresu gwarancji: 92 proc.

 

Wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, wzrost wydatków na inwestycje, konsekwentna modernizacja największej polskiej elektrowni w Bełchatowie, rozstrzygnięcie przetargów na budowę 166 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej i wypłata imponującej dywidendy – to kluczowe wydarzenia III kwartału 2014 r. w Grupie Kapitałowej PGE.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w III kwartale 2014 r. wyniósł 1,5 mld zł (1,9 mld zł w analogicznym okresie 2013 r.). To kolejny wynik okresowy zgodny z oczekiwaniami rynku (1,4 mld zł w II kwartale i 1,9 mld zł w I kwartale).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,6 mld zł (7,5 mld zł w III kwartale przed rokiem). Z punktu widzenia działalności operacyjnej wyniki Grupy Kapitałowej PGE znajdują się na oczekiwanym poziomie.

Największy udział w zysku EBITDA miał segment energetyki konwencjonalnej (około 900 mln zł) i dystrybucji (około 600 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 80 mln zł, a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i sprzedaży detalicznej 50 mln zł.

Wpływ na wynik finansowy miały niższe zrealizowane ceny energii. Wolumen produkcji netto na poziomie 13,8 TWh odzwierciedla dobrą dyspozycyjność mocy wytwórczych w energetyce konwencjonalnej. W segmencie dystrybucji nie było niespodziane - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nakłady na inwestycje w III kwartale przekroczyły 1,6 mld zł i wzrosły o blisko 40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. 1 mld zł trafił na modernizację i remonty istniejących aktywów. Budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w tym czasie 239 mln zł. Rozpoczęte w lutym prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. W grudniu ruszy warta ok. 4 mld zł inwestycja w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów.

Korzystne rozstrzygnięcia sądowe umożliwiają nam wydanie polecenia rozpoczęcia prac wykonawcom już 1 grudnia tego roku i tym samym rozpoczęcie prac budowlanych przy nowym bloku na węgiel brunatny w Elektrowni Turów – mówi Marek Woszczyk.

Wykonawca zobowiązany jest do oddania inwestycji w terminie 56 miesięcy od wydania polecenia rozpoczęcia prac, czyli w trzecim kwartale 2019 r. Realizowana budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie, zastępujących stopniowo stare jednostki, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na znacznie niższą – nawet o 25 proc. – emisyjność CO2, w porównaniu do jednostek starszego typu.

W segmencie energetyki odnawialnej, rozstrzygnięte zostały przetargi na farmy wiatrowe Lotnisko i Resko II, dzięki czemu ruszyły prace budowlane nad jednostkami o łącznej mocy 166 MW. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

We wrześniu PGE wypłaciła dywidendę w wysokości 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, czyli 1,10 zł na akcję. To jeden z najlepszych wskaźników wśród spółek z europejskiego sektora elektroenergetycznego. Stopa dywidendy wyniosła 5,3 proc.

W III kwartale Spółki Grupy Kapitałowej PGE podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK). Projekt ten służy realizacji celów zawartych w Strategii Grupy PGE na lata 2014-2020.

PGK jest jednym z mechanizmów mających na celu uproszczenie struktury Grupy i obniżenie obciążeń związanych z finansowaniem inwestycji strategicznych. Będziemy konsekwentnie poprawiać funkcjonowanie Grupy w kluczowych obszarach, w oparciu o najlepsze branżowe standardy, tak by realizować zamierzenia wzrostu efektywności przedstawione w Strategii – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

 • Pełna prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2014 r.: 

Plik PDF

 • Wypowiedź Marka Woszczyka - Prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej:
 

Zobacz >>

Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku, czyli budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW za 11,6 mld zł w Brzeziach pod Opolem, nabiera rozpędu. W 2019 roku tamtejsza elektrownia będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. 3 listopada, dziewięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jej fundamenty został wmurowany kamień węgielny.

Ze względu na swoją rentowność nowe bloki przyczynią się do wzrostu wartości Grupy, co jest pozytywnym komunikatem dla naszych akcjonariuszy. Ta inwestycja to również dobra wiadomość dla polskich rodzin i przedsiębiorców, ponieważ projekt Opole II gwarantuje bezpieczne i nieprzerwane dostawy relatywnie taniej energii elektrycznej – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła szereg analiz, z których wynika, że inwestycja jest ekonomicznie opłacalna. Decyzja o budowie jest przemyślana, uzasadniona ewoluującym otoczeniem rynku energii, a realizacja dobrze zaplanowana, o czym świadczy zgodny z harmonogramem postęp prac. Ostatnie uzgodnienia poczynione w Brukseli podczas szczytu klimatycznego, podnosząc rentowność projektu, tylko potwierdzają słuszność podjętej decyzji – dodaje Marek Woszczyk.

Akt erekcyjny został podpisany przez przedstawicieli inwestora, konsorcjum wykonawczego oraz władz państwowych. Na uroczystości obecna była Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów RP. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli także udział parlamentarzyści z regionu, władze samorządowe, przedstawiciele sektora energetycznego, uczelni i urzędów współpracujących z elektrownią, przedstawiciele organizacji związkowych i społecznych, a także media.

Elektrownia w Opolu jest najlepszym przykładem inwestycji, dzięki którym polski przemysł energetyczny staje się bardziej wydajny, efektywny i przyjazny dla środowiska. Elektrownie opalane węglem kamiennym odpowiadają za blisko połowę produkcji prądu w naszym kraju. Dzięki zwiększeniu średniej sprawności nowych bloków z ok. 35 do 45 proc. emisja CO2 zostanie znacząco obniżona. Co ważne, realizacja opolskiego projektu zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych - mówi Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.

Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MW – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.

Projekt o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizuje konsorcjum: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Za realizację inwestycji odpowiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE działająca w obszarze wydobywczo-wytwórczym, na czele której stoi Jacek Kaczorowski, prezes zarządu. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Obecnie konsorcjum wykonało blisko 10 proc. prac i z powodzeniem realizuje zaplanowane „kamienie milowe”, czyli kolejne kluczowe etapy inwestycji.

Alstom jest dumny, że może uczestniczyć w modernizacji polskiej energetyki, dostarczając najbardziej innowacyjne, nadkrytyczne technologie. Po oddaniu nowych bloków do eksploatacji, Elektrownia Opole będzie największą i najbardziej wydajną elektrownią opalaną węglem kamiennym w Polsce. Co szczególnie istotne – główne urządzenia będą wyprodukowane w polskich fabrykach Alstom oraz we współpracy z polskimi dostawcami – mówi Lesław Kuzaj, prezes Alstom w Polsce.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma 350 firm, prace wykonywać będzie około 200 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 4 tys. osób. Budowa realizowana będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”.

Dziś każde miejsce pracy jest ważne, a tutaj powstanie ich 4 tysiące. Większość z nich wykorzystają lokalne społeczności, ale inwestycja przyniesie zatrudnienie w dużej mierze młodym, zdolnym, wykształconym profesjonalistom, których w innym przypadku Polska mogłaby stracić na rzecz uznanych firm z całego świata – mówi Agnieszka Wasilewska–Semail, prezes zarządu Rafako, Grupa PBG.

Budowa dwóch bloków energetycznych w elektrowni w Opolu to kolejny, po Kozienicach, znaczący kontrakt Polimeksu-Mostostalu w strategicznej dla firmy branży energetycznej. Jesteśmy dumni z faktu, że Polimex-Mostostal w istotnym zakresie uczestniczy w tym historycznym przedsięwzięciu. Inwestycja dzięki swojej ogromnej skali, będzie miała kapitalne znaczenie nie tylko dla rozwoju regionu ale całej polskiej gospodarki – mówi Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.

Mostostal Warszawa należy do czołówki przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Realizujemy inwestycje charakteryzujące się wysokim stopniem skomplikowania, ale także kontrakty o mniejszej skali. Wiele z nich to kamienie milowe polskiego budownictwa. Niewątpliwie jedną z takich inwestycji jest rozbudowa Elektrowni Opole. To również budowa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy dumni, że możemy być jej współrealizatorem – mówi Miguel Angel Heras Llorente, wiceprezes zarządu Mostostal Warszawa.

Opolska inwestycja jest największym projektem infrastrukturalnym realizowanym po 1989 roku. Ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych jest zbliżona do budowy nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton). Długość kabli wynosi natomiast tyle, ile trasa z Warszawy do Lizbony (3 tys. km).

28 października Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki w Zielonej Górze. Tematem spotkania była inwestycja na terenie gmin Gubin i Brody w województwie lubuskim, polegająca na budowie kompleksu górniczo-energetycznego, czyli kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz elektrowni.

Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram prac i dyskutowano o jej oddziaływaniu na otoczenie, sposobach rekultywacji terenu potencjalnej odkrywki oraz pozytywnym wpływie inwestycji na region.

Inwestycja została zapisana w nowej strategii Grupy na lata 2014-2020. Jesteśmy poważną firmą i w taki sposób traktujemy nasze zobowiązania. Wraz z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami wypracujemy rozwiązania, dzięki którym to oni staną się głównymi beneficjentami licznych korzyści wynikających z realizacji inwestycji – powiedział prezes PGE Marek Woszczyk.

Cały kompleks energetyczny będzie zatrudniać ok. trzech tysięcy osób. Pośrednio inwestycja da miejsce pracy kolejnym sześciu tysiącom, które zostaną zatrudnione w spółkach obsługujących kopalnię i elektrownię oraz handlu i budownictwie – informował wiceprezes PGE Dariusz Marzec.

W posiedzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, z przewodniczącym Andrzejem Czerwińskim i wiceprzewodniczącym senatorem Stanisławem Iwanem, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Marszałek Województwa Ewa Polak, przedstawiciele środowiska akademickiego, lokalnych stowarzyszeń oraz spółek z grupy kapitałowej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Gubin.

Parlamentarzyści nabrali pewności, że inwestycja nie tylko stanowi korzyść dla regionu, ale przede wszystkim jest jednym z projektów strategicznie ważnych dla gospodarki kraju – powiedział pochodzący z Zielonej Góry senator Stanisław Iwan - wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego.

Obecnie Spółka prowadzi intensywne przygotowania do realizacji projektu Gubin i zakłada, że na przełomie 2016 i 2017 r. uzyska koncesję na wydobycie węgla brunatnego w lubuskiem. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji, prace związane z budową kopalni mogłyby ruszyć w 2018 r., a energia elektryczna z pierwszego bloku nowej elektrowni popłynie ok. 2025 r. 

 

Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, weźmie udział w debacie na temat wpływu pakietu klimatyczno-energetycznego 2030 na polski i europejski rynek energii elektrycznej. Organizatorem wydarzenia jest Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), skupiający największe przedsiębiorstwa sektora, we współpracy z EURELECTRIC.

Konferencja odbędzie się 26 września 2014 r. w Centrum Nauk Kopernik w Warszawie. Przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE), polskiego rządu, biznesu oraz eksperci branżowi omówią problem konsekwencji, jakie zaproponowane przez KE zmiany mogą mieć m.in. na tempo wzrostu gospodarczego, ceny energii, rynek pracy, a także na konieczność poszukiwania alternatywnych wobec węgla źródeł energii.

W styczniu 2014 r. KE opublikowała „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”. Główne założenia tego dokumentu dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz 27–proc. udziału energii odnawialnej (OZE) do roku 2030. Ostateczna decyzja o przyjęciu pakietu klimatycznego może zapaść w tym roku.

W konferencji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, oprócz Marka Woszczyka udział wezmą m.in.: Jos Delbeke, Dyrektor Generalny DG Climate Action (Komisja Europejska); Maciej Grabowski, Minister Środowiska i Johannes Teyssen, Prezes Eurelectric i E.ON.

Rozpoczęła się realizacja jednego z największych projektów w sektorze energetyki odnawialnej. W województwie pomorskim rusza budowa farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW.

Inwestorem nowej elektrowni jest PGE Energia Odnawialna S.A., spółka z Grupy Kapitałowej PGE, odpowiedzialna za rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE).

W przetargu na turbiny wiatrowe zwyciężył Alstom. Kontrakt z wykonawcą obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 30 siłowni o mocy 3 MW każda typu Alstom ECO110. Każda turbina wyposażona jest w wirnik o średnicy 110 m, stalową wieżę o wysokości 90 m. Oddanie farmy wiatrowej do eksploatacji planowane jest w IV kwartale 2015 r.

Uroczysta inauguracja budowy farmy wiatrowej Lotnisko odbyła się 10 września 2014 r. w Kopaniewie, w gminie Wicko (powiat lęborski). Symbolicznego wbicia łopaty dokonali goście honorowi biorący udział w uroczystości: Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Maciej Górski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, Lesław Kuzaj, prezes Alstom Polska, Mirosław Kowalik, dyrektor sprzedaży i marketingu sektorów Thermal Power i Renewable. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz lokalnych.

Farma wiatrowa Lotnisko jest największą inwestycją w OZE, realizowaną w ramach przyjętej w maju 2014 r. strategii GK PGE, zakładającej pozyskanie łącznie co najmniej 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych w latach 2014-2016. Z ponad 300 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej Grupa PGE już dzisiaj jest jednym z liderów segmentu.

GK PGE jest w trakcie realizacji ambitnego programu inwestycyjnego, który w istotny sposób ograniczy wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Oprócz inwestycji w OZE, w latach 2014-2020 na modernizację istniejących aktywów wytwórczych Spółka planuje wydać 16,3 mld zł. Dzięki planowanym inwestycjom w Grupie PGE do 2016 r. obniżona zostanie emisja dwutlenku siarki o ok. 60 proc., tlenków azotu o 40 proc., a pyłu o ponad połowę. Warto zauważyć, że są to dodatkowe redukcje w stosunku do dotychczasowych. Elektrownie GK PGE w ciągu ostatnich lat ograniczyły już o 80 proc. emisje SO2, o 40 proc. NOX i pyłów o 97 proc.

 

ENEA, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia odkupią od PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 10 proc. (łącznie 30 proc.) udziałów w spółce PGE EJ 1, odpowiedzialnej za przygotowanie i wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Podpisana 3 września 2014 r. umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą ok. 1 mld zł.

W tym czasie planowany jest w szczególności wybór partnera strategicznego, dostawcy technologii, wykonawcy elektrowni jądrowej w formule „pod klucz” (tzw. EPC - engineering, procurement, construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania projektu.

W tym celu przeprowadzone zostanie postępowanie zintegrowane, które połączy w jednym przetargu kluczowe elementy projektu jądrowego. Obecnie prowadzone są przygotowania w głównych obszarach, które umożliwią uruchomienie takiego postępowania na początku przyszłego roku. Uzgadniane są m.in. kwestie trybu jego prowadzenia oraz finalizowane jest podpisanie umowy z inżynierem kontraktu, który będzie wspierał spółkę w postępowaniu oraz w całym cyklu inwestycyjnym.

Program jądrowy, który dotąd realizowała PGE Polska Grupa Energetyczna, ma od dziś charakter narodowy. Współpraca czterech spółek zwiększa możliwość budowy elektrowni atomowej w Polsce – mówi Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu państwa.

Energetyka jądrowa jest jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Do najważniejszych atutów tej technologii należą praktycznie zerowa emisyjność CO2, relatywnie niski w stosunku do innych technologii udział paliwa w kosztach wytwarzania i równie niska wrażliwość na ewentualne zmiany cen tego paliwa – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa Kapitałowa PGE pozostaje liderem programu jądrowego, a spółka PGE EJ 1 ma w przyszłości pełnić funkcję operatora elektrowni. Organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do tej roli, tj. podmiotu odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację, również jest celem umowy wspólników.

Warunkiem nabycia udziałów w PGE EJ 1 przez krajowych partnerów biznesowych jest uzyskanie zgody na koncentrację od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wniosek w tej sprawie został złożony 1 sierpnia 2014 r. Partnerzy oczekują, że stanowisko urzędu powinno być znane jeszcze w tym roku.

Decyzja o ich dalszym zaangażowaniu w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej, spodziewana w 2017 r., będzie wynikała m.in. z analizy otoczenia makroekonomicznego, kształtu polityki energetyczno-klimatycznej oraz mechanizmów regulacyjnych, zapewniających ekonomiczną przewidywalność inwestycji.

Dla KGHM udział w projekcie to szansa wejścia w jeden z najatrakcyjniejszych sektorów, nie skorelowanych z koniunkturą na rynku metali oraz możliwość zabezpieczenia stabilności dostaw i cen energii elektrycznej na potrzeby działalności operacyjnej. Dla spółek energetycznych to sposób na pozyskanie alternatywnego, bezemisyjnego źródła energii elektrycznej i dywersyfikację portfela wytwórczego. Przede wszystkim chodzi jednak o możliwość zapewnienia w przyszłości bezpiecznych dostaw energii elektrycznej dla polskich firm i gospodarstw domowych – mówi Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu państwa.

Energetyka jądrowa, źródło stabilnej i bezpiecznej energii elektrycznej, w długim terminie umocni pozycję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, jako lidera nie tylko w segmencie wytwarzania, ale jako dostawcy bezpieczeństwa energetycznego – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest ogromną szansą nie tylko dla nas, firm biorących w nim udział, ale dla całej polskiej energetyki. W tej chwili strategia Grupy ENEA przewiduje wydatki na przygotowanie do realizacji, czyli do momentu zakończenia postępowania zintegrowanego. Wszyscy mamy jednak świadomość, że kluczowym elementem powodzenia będzie racjonalne wsparcie ze strony państwa, chociażby w postaci mechanizmu rynku mocy – mówi Krzysztof Zamasz, prezes zarządu ENEA.

Nasz udział w tym projekcie jest szansą na długoterminowe zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla działalności podstawowej KGHM po przewidywalnej cenie i tym samym uniezależnienie się od zakupów rynkowych. Ponadto, projekt ten stanowi zabezpieczenie przed restrykcyjnymi celami polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Co więcej, mamy świadomość, że uruchomienie elektrowni atomowej może być szansą na rozwój polskiej gospodarki – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź.

Za kilkanaście lat kilkaset megawatów w portfelu wytwórczym Grupy TAURON pochodzić ma z energii atomowej. Wynika to z naszej strategii korporacyjnej zakładającej uruchomienie nowych mocy w najbardziej efektywnych technologiach. W tej chwili dywersyfikujemy paliwa, realizując inwestycje węglowe, gazowe oraz w oparciu o OZE. Projekt atomowy pozwoli nam m.in. na zwiększenie procentowego udziału technologii bezemisyjnych w Grupie. Od początku byliśmy zwolennikami realizacji pierwszego projektu jądrowego w obecnej formule, tj. przy zaangażowaniu kluczowych polskich podmiotów – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

W sierpniu 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła realizację funkcji animatora rynku (ang. market maker) na terminowym rynku uprawnień do emisji CO2 giełdy European Energy Exchange (EEX).

PGE Polska Grupa Energetyczna została członkiem niemieckiej giełdy 22 listopada 2013 r. i pełni funkcję animatora także na rynku spot.

Duża aktywność Spółki w obszarze handlu uprawnieniami sprawia, że PGE jest postrzegana jako liczący się gracz na tym rynku. Możliwość oferowania zróżnicowanych produktów na rynku uprawnień do emisji podniosła atrakcyjność Spółki w relacjach z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.”

Zysk EBITDA w II kwartale 2014 r. wyniósł 2,9 mld zł (+36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.), a zysk netto wzrósł do 1,7 mld zł (+56 proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, podobnie jak przed rokiem, sięgnęły 7,3 mld zł. Z punktu widzenia działalności operacyjnej, wyniki Grupy Kapitałowej PGE są zgodne z oczekiwaniami.

Nasz miks paliwowy, opierający się głównie na węglu brunatnym, pozwolił utrzymać dobry poziom marż w wytwarzaniu, pomimo tego, że zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej była niższa. W segmencie dystrybucji osiągnęliśmy zaplanowany wynik, zarówno pod względem wolumenu, jak i znaczenia dla wyniku końcowego - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych przekroczyła 19,5 TWh. To o 9 proc. więcej, niż przed rokiem. Niższa o 6 proc. produkcja, która wyniosła 26,6 TWh, jest wynikiem wyłączeń bloków energetycznych i prowadzonych remontów. Dystrybucja energii sięgnęła 16 TWh, o 2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu.

W tym samym czasie wydatki na inwestycje w Grupie sięgnęły 2,2 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafiło na rewitalizację, modernizację i rozwój aktywów w sektorze energetyki konwencjonalnej. PGE kontynuuje budowę nowych bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole (konsorcjum wykonawców zrealizowało pierwsze „kamienie milowe”). Do 31 grudnia 2014 r. planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP - notice to proceed) wykonawcy bloku energetycznego na węgiel brunatny w Elektrowni Turów. Rozpoczęto także wstępne prace budowlane przy realizacji bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Dzięki uruchomieniu farmy wiatrowej „Wojciechowo”, PGE umocniła swoją silną pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii. Do 2016 r. Spółka planuje oddać do eksploatacji łącznie 206 MW.  

Wydatki na realizację programu inwestycyjnego na lata 2014-2020 wyniosą ok. 50 mld zł. Osiągnięcie tego celu, pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej Spółki, wymaga dostępu do finansowania zewnętrznego. W drugim kwartale PGE uruchomiła program emisji obligacji o wartości 2 mld euro. W odpowiedzi na pierwszą ofertę publiczną, około 300 inwestorów z całego świata zgłosiło zapotrzebowanie ośmiokrotnie przekraczające wartość transakcji (500 mln euro).

Zdecydowaliśmy się działać szybko i wykorzystać doskonałe warunki rynkowe. PGE wyemitowała euroobligacje po bardzo atrakcyjnej cenie i na równie atrakcyjnych warunkach, ustanawiając doskonały punkt odniesienia dla przyszłych potrzeb – mówi Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Zarząd Spółki zapowiada, że ze względu na coraz bardziej wymagające warunki makroekonomiczne, GK PGE będzie kontynuować realizację strategicznych projektów, takich jak redukcja kosztów (podjęty przez Spółkę program oszczędności już się przyczynił do uzyskanego wyniku) i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, a także ciągłe unowocześnienia wykorzystywanych technologii.

Przede wszystkim skoncentrujemy nasze wysiłki na rzecz usprawnienia Grupy. Tworzymy właśnie jedną grupę podatkową PGE, kontynuujemy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP oraz konsolidujemy usługi niezwiązane z podstawową działalnością spółki – mówi Marek Woszczyk.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w pierwszym półroczu 2014 roku dostępne są pod adresem:

PGE_H1_2014.pdf

 

Grupa Kapitałowa PGE zainteresowana jest budową nowych, efektywnych kompleksów energetyczno-górniczych, przy wykorzystaniu najlepszych technologii ograniczających oddziaływanie na środowisko, w oparciu o krajowe złoża węgla brunatnego.

 „Gubin”, zlokalizowany w województwie lubuskim, tuż przy granicy z Niemcami, jest jednym z projektów rozpatrywanych w ramach strategii rozwoju całego portfela wytwórczego GK PGE. PGE Polska Grupa Energetyczna, jako spółka giełdowa, należąca do grupy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności zarówno za realizację kluczowych inwestycji, jak i przyszłości terenów, na których będą one realizowane.

Dbałość o środowisko jest naszą najwyższą troską, czego przykład stanowią wysokie standardy emisji wdrażane w elektrowniach należących do spółki. Należy też podkreślić, że PGE kładzie ogromny nacisk na współpracę z lokalnymi społecznościami już na etapie przygotowań do realizacji inwestycji.

Transparentna polityka informacyjna przynosi bardzo dobre efekty. Wśród mieszkańców okolic „Gubina” aż 44,4 proc. jest zdecydowanymi zwolennikami budowy kompleksu energetycznego, a w jego sprawie aktywnych jest kilka organizacji pozarządowych. Z analizy wyników badań wykonywanych przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych wynika, że zwolenników przybywa i jednocześnie ubywa przeciwników. W porównaniu z 2011 r. grupa popierająca nasze plany związane z „Gubinem” powiększyła się dwukrotnie.

Rozpoczęcie pierwszych prac inwestycyjnych związanych z budową kopalni możliwe byłoby w 2018 r. Aby prąd z nowych bloków energetycznych mógł być dostępny w 2030 r. budowa elektrowni powinna rozpocząć się około 2025 r. Przy  prognozowanych zasobach przemysłowych dla projektowanego zakresu eksploatacji złoża (ok. 860 mln ton) oraz zakładanym wydobyciu rzędu 17 mln ton rocznie, istnieje potencjał budowy elektrowni o mocy ok. 2700-3000 MW.

W rozmowach z lokalnymi społecznościami zwracamy uwagę na korzyści, które w przypadku realizacji inwestycji, staną się udziałem mieszkańców gmin Gubin i Brody. Kompleks wydobywczo–energetyczny to przede wszystkim trwałe i atrakcyjne miejsca pracy, dodatkowy dochód gmin i województw związany z szeregiem opłat i podatków związanych z działalnością kompleksu liczonych w dziesiątkach milionów złotych, co przekłada się na poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej, obiektów użyteczności publicznej, a w efekcie oznacza wzrost atrakcyjności regionu. Łącznie podatki i opłaty związane z działalnością kompleksu energetycznego Bełchatów, o podobnym charakterze, wynoszą prawie 420 mln zł. Szacuje się, że ok. 200 mln zasila budżet Gminy Kleszczów, na terenie której funkcjonuje kopalnia i elektrownia.

2,3 tys. osób, które straszy się wysiedleniem, to grupa wszystkich zameldowanych na obszarze bezpośrednio objętym potencjalną odkrywką w okresie 50 lat, czyli całego okresu eksploatacji kopalni. W rzeczywistości, zaproszenie do rozmów na temat wykupu nieruchomości niezbędnych do jej uruchomienia, otrzyma dużo mniejsza grupa mieszkańców. Wszystko zależy od tego, kiedy i gdzie zaczną się prace wydobywcze. Z naszych szacunków wynika, że może chodzić o maksymalnie 500 osób dla pierwszego, siedmioletniego, okresu działalności kopalni. Zapewniamy, że mieszkańcy gmin Gubin i Brody będą mieli pełną informację na ten temat.

Podkreślamy, że PGE traktuje swoich sąsiadów z godnością i szacunkiem. W ciągu 20 lat działalności w kopalni Turów tylko raz doszło do wywłaszczenia. Nie ma więc mowy o wyrzucaniu kogokolwiek na bruk. Pozostali mieszkańcy, z którymi prowadzone były negocjacje, byli usatysfakcjonowani z przedstawionych propozycji. Większość z nich kupiła domy w promieniu 20 km od wcześniejszego miejsca zamieszkania i tam się osiedliła. Uzyskane pieniądze gwarantują bowiem możliwość wybudowania, bądź kupna nowej nieruchomości.

Warto wspomnieć, że tylko w okolicach Turowa, gdzie funkcjonuje inny kompleks energetyczno-górniczy PGE, zasadziliśmy w 2013 r. 56 tys. drzew. We wspomnianym Bełchatowie poddaliśmy rekultywacji obszar o powierzchni 450 ha. To obszar odpowiadający jednej miejscowości. A na zalesionym przez nas zwałowisku w Bełchatowie zamieszkuje wiele cennych gatunków ptaków i zwierząt np. jastrzębie, myszołowy, sokoły pustułki, zające, sarny i wiele innych.

„Góra Kamieńsk”, ośrodek sportowo-kulturalny, wybudowany przez PGE w Bełchatowie, tętni życiem przez cały rok. Mieszkańcy okolicy mogą korzystać z najdłuższej i najlepiej przygotowanej w centralnej Polsce trasy narciarskiej z czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym oraz zapleczem szkoleniowo-gastronomicznym. Największą letnią atrakcją jest tor saneczkowy, a amatorzy sportów ekstremalnych mogą korzystać z 40 kilometrów tras rowerowych o rożnym stopniu trudności.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna podejmuje szereg działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko naturalne. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne technologie, które w perspektywie najbliższych sześciu lat przyczynią się do zmniejszenia o połowę emisji tlenków siarki, azotu i pyłów.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, realizuje dwa projekty inwestycyjne, które w zdecydowany sposób przyczynią się do ograniczenia emisji tlenków siarki i pyłów w Elektrowni Turów oraz tlenków azotu w Elektrowni Opole.Inwestycje pozwolą na spełnienie zaostrzonych standardów emisyjnych nałożonych unijną dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

Instalację redukującą emisję tlenków azotu (NOx) do atmosfery w czwartym bloku Elektrowni Opole oddano do eksploatacji 6 czerwca. Zastosowanie techniki oczyszczania spalin, tzw. metody niekatalitycznej pozwala na zmniejszenie emisji z 500 mg/nm³ do poziomu poniżej 200 mg/nm³. 14 marca br. rozpoczęto natomiast budowę instalacji do ograniczania emisji tlenków siarki na blokach 4-6 w Elektrowni Turów. Dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania emisja SO2 zostanie obniżona z 400 mg/nm³ do 200 mg/nm³. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery, z poziomu 100 mg/nm³ do 20 mg/nm³. Wprowadzenie innowacyjnej regulacji wentylatorów spalin pozwoli również na zmniejszenie poziomu hałasu.

Relacje Inwestorskie PGE (RI PGE) zajęły 3. miejsce w rankingu relacji inwestorskich prowadzonych przez polskie spółki w 2013 r. Badanie zostało przeprowadzone przez IR Magazine.

Wysoką pozycję RI PGE zajęły także w skali europejskiej – 6. miejsce wśród 27 spółek sektora elektroenergetycznego na Starym Kontynencie. W kategorii Corporate governance and disclosure policy RI PGE zajęły najwyższe miejsce wśród polskich firm i bardzo wysokie, bo aż 8 miejsce w Europie. Najwyższy wynik w kraju (ex aequo z PKN Orlen i KGHM) zdobyły także w kategorii Financial reporting, zaś drugie w kategoriach: Best in country oraz Investor meetings.

IR Magazine to najbardziej prestiżowe czasopismo branżowe w Europie, które przeprowadza coroczne badanie wśród inwestorów instytucjonalnych i analityków domów maklerskich. Relacje spółek z rynkiem kapitałowym oceniane są w 11 kategoriach. O miejscu w rankingu decyduje suma zdobytych punktów.

PGE Obrót S.A. będzie sprzedawcą energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy i podmiotów powiązanych z miastem do końca 2015 r.

Łączny wolumen objęty kontraktem wynosi ponad 134 GWh. Energia dostarczana będzie do ponad 3200 punktów poboru. Są wśród nich m.in. szkoły, muzea, teatry, biblioteki, a także Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami, Zakład Obsługi Systemu Monitoringu i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Konkurencyjność PGE Obrót S.A. to nie tylko cena energii, ale także elastyczność oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta oraz najwyższa jakość obsługi posprzedażowej.

Warszawa to już kolejne duże miasto, które po analizie innych propozycji zdecydowało się skorzystać z oferty i usług PGE Obrót S.A. Obecnie Spółka sprzedaje energię m.in. dla Poznania, Białegostoku, Olsztyna i Kielc.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały 10 lipca 2014 r. kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.

Parametry techniczne bloku:

1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW

2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40 proc.

3. Dyspozycyjność bloku: 

w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90 proc.

 - w drugim roku okresu gwarancji: 92,00 proc.

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. Odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów to nowa era technologiczna bloków konwencjonalnych opalanych paliwami stałymi. Światowy rozwój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o poprawę efektywności wytwarzania energii i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.

Paliwem podstawowym nowego bloku w Elektrowni Turów będzie węgiel brunatny. Wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przekraczającą 45 proc. brutto, jednostka osiągnie dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary wytwarzanej w kotle. Będzie to możliwe dzięki m.in. nowoczesnym materiałom, z których zbudowane będą wysokociśnieniowe elementy kotła i turbiny oraz odpowiednio dobranym dla danej jednostki elementom technologicznym bloku.

Paramenty techniczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych, przy jednoczesnym wypełnieniu kryteriów BAT, czyli najlepszych dostępnych technik. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak pyły, tlenki azotu, tlenki siarki i metale ciężkie, zostanie osiągnięte dzięki zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń i układów technologicznych.

Budowa nowego bloku została zaplanowana na terenie Elektrowni Turów w otoczeniu istniejącej infrastruktury energetycznej, co nie będzie wiązało się ze zmianą sposobu wykorzystania przestrzeni – z punktu widzenia środowiskowego to duży atut tej inwestycji. Nowy blok nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie i pozwoli w maksymalny sposób zintegrować pomocnicze układy technologiczne z istniejącymi już w funkcjonującej elektrowni.

Termin budowy bloku energetycznego został określony na 56 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik Prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna

+48 (22) 340 10 62

biuro.prasowe@gkpge.pl


 

Budowa nowych bloków Elektrowni Opole realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Generalny Wykonawca kończy prace związane z organizacją terenu budowy polegające m.in. na wykonaniu „miasteczka” kontenerowego dla pracowników, a 2 lipca rozpoczął etap robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod budynki kotłowni i maszynowni.

Zakończenie tego etapu budowy przewidywane jest na przełom sierpnia i września 2014 r. Elektrownia Opole rozbudowywana jest o nowe bloki nr 5 i 6, które produkować będą 13,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na dostarczenie energii do ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Zgodnie z postanowieniami kontraktu o wartości 11,6 mld zł brutto, przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018 r., natomiast bloku numer 6 w I kwartale 2019 r. Inwestycja PGE Polskiej Grupy Kapitałowej SA realizowana przez konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power, zostanie wykonana w formule „pod klucz” obejmującej projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, przekazanie do eksploatacji i serwis w okresie gwarancyjnym (EPC - engineering, procurement, construction).

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik Prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna

+48 (22) 340 10 62

biuro.prasowe@gkpge.pl

 


PGE Energia Odnawialna SA oraz konsorcjum firm Alstom Power Sp. z o.o. i Alstom Renovables Espana S.L. podpisały kontrakt o wartości ok. 81 mln euro netto na dostawę turbin wiatrowych o łącznej mocy 90 MW dla farmy wiatrowej Lotnisko w Kopaniewie. Będzie to jeden z największych projektów w polskiej energetyce wiatrowej i pierwszy zrealizowany przez Alstom.

Zakres kontraktu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 30 turbin wiatrowych o mocy
3 MW typu Alstom ECO110,  wyposażonych w wirnik o średnicy 110 m, stalową wieżę o wysokości 90 m oraz  system zdalnego sterowania SCADA. Alstom będzie świadczył usługi serwisu i eksploatacji turbin przez okres 2 lat.  Realizacja projektu wraz z  oddaniem farmy wiatrowej do eksploatacji  będzie trwała około 1,5 roku od momentu wejścia kontraktu w życie.

Farma wiatrowa Lotnisko jest największą  inwestycją w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), realizowaną w ramach niedawno ogłoszonej strategii GK PGE, zakładającej pozyskanie co najmniej 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych do 2016 roku.

Umowa na dostawę 30 turbin wiatrowych otwiera nowy obszar w wieloletniej współpracy pomiędzy naszymi firmami. Jesteśmy przekonani, że kompetencje jakie Alstom posiada w Polsce, w energetyce konwencjonalnej, w połączeniu ze sprawdzoną technologią jaką reprezentuje turbina Eco 110,  przełożą się na sprawną realizację kontraktu i zapewnią udany debiut tego dostawcy  na polskim rynku wiatrowym - stwierdził Krzysztof Műller, Dyrektor Departamentu Energetyki Wiatrowej w PGE Energia Odnawialna SA. 

Projekt budowy farmy wiatrowej Lotnisko 90MW w Kopaniewie to jeden z największych projektów w polskiej energetyce wiatrowej. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z PGE realizować tak ważną inwestycję, otwierając nowy obszar współpracy pomiędzy naszymi firmami. Oferowane przez nas sprawdzone, sprawne i niezawodne rozwiązanie oparte na bazie turbiny 3MW ECO 110 bardzo dobrze wpisuje się w lokalne uwarunkowania – zarówno środowiskowe jak i wietrzne. Jestem przekonany, że wykorzystując nasz lokalny potencjał oraz wieloletnie doświadczenie organizacji Alstom w Polsce, spełnimy oczekiwania naszego kluczowego klienta związane z realizacją tego projektu – powiedział Mirosław Kowalik, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Sektorów Thermal Power i Renewable Alstom w Polsce.

Alstom realizuje globalne projekty w zakresie energetyki wiatrowej, dostarczył ponad 2600 turbin pracujących lub właśnie instalowanych w ponad 200 farmach wiatrowych, o łącznej mocy przekraczającej 5000 MW. Alstom projektuje i produkuje turbiny wiatrowe w zakresie mocy od 1,67 MW do 6 MW, zapewniając rozwiązania dla wszystkich warunków geograficznych i klimatycznych.

Dodatkowe informacje dla mediów: 

Michał Kucaj,

Rzecznik Prasowy PGE Energia Odnawialna SA

+48 22 433 11 23

michal.kucaj@gkpge.pl,

Marek Gawroński,

Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce

+48 22 850 96 44

marek.gawronski@alstom.com

 

ENEA, ENERGA, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia rozpoczynają współpracę w obszarze badań, innowacji i podnoszenia konkurencyjności. Prezesi zarządów czterech największych polskich przedsiębiorstw energetycznych podpisali list intencyjny w sprawie kooperacji w projektach badawczo-rozwojowych. To kolejna płaszczyzna współpracy największych polskich grup energetycznych.

Głównym celem jest intensywne poszukiwanie rozwiązań technologicznych odpowiadających kluczowym wyzwaniom stojącym przed polskim sektorem energetycznym. Wyselekcjonowane projekty badawcze koncentrować się będą m.in. na redukcji emisyjności w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz zwiększeniu efektywności dystrybucji i wykorzystania energii. Istotne jest także rozwijanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, które pomogą w realizacji projektów takich jak „inteligentny dom” czy magazynowania energii elektrycznej. Skoordynowany proces prac badawczych dostarczy nie tylko wartość dodaną w postaci efektu skali i synergii technologicznej. Przyczyni się on również do pełniejszego wykorzystania polskiego potencjału naukowo-badawczego, co będzie stanowić istotny impuls rozwojowy dla regionalnych ośrodków akademickich, partnerów biznesowych i dla całej gospodarki. Połączenie wysiłków partnerów porozumienia na płaszczyźnie projektów badawczo-rozwojowych, pozwoli także na efektywniejsze wykorzystanie funduszy na innowacyjność z Unii Europejskiej, które są dostępne w latach 2014-2020 oraz na łatwiejsze i bardziej elastyczne pozyskiwanie dodatkowego kapitału zewnętrznego. W kolejnym etapie współpracy sygnatariusze listu planują wypracowanie optymalnych mechanizmów realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, adekwatnych do wymagań regulacyjnych, formalno-prawnych oraz biznesowych. Dodatkowe informacje dla mediów: Maciej Szczepaniuk Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna +48 (22) 340 10 62 biuro.prasowe@gkpge.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uzyskała rekordowo korzystne warunki finansowania w formie 5-letnich obligacji na łączną kwotę 500 mln Euro oferując inwestorom najniższe w historii emisji w Europie Środkowej i Wschodniej oprocentowanie. Rentowność obligacji wynosi 98 punktów bazowych powyżej mid-SWAP (kupon 1,625%). Skala zainteresowania inwestorów aż ośmiokrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji i osiągnęła poziom ponad 4,3 mld Euro.

Emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli PGE z ponad 60 inwestorami w Paryżu, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie. Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych dodaje: Bardzo cieszy skala zainteresowania emisją PGE i zaufanie inwestorów do naszych obligacji, jak również niesłychanie pozytywne przyjęcie otwartej komunikacji ambitnego programu inwestycyjnego. Jestem tym bardziej usatysfakcjonowana, że aprobata inwestorów dla założeń strategii GK PGE przełożyła się wprost na zainteresowanie obligacjami Grupy. Cieszę się, że zyskały uznanie nie tylko wśród inwestorów europejskich, ale również instytucji globalnych inwestujących w euro.

Debiut obligacji PGE na rynku europejskim jest szczególnie istotny z perspektywy oceny ryzyka finansowego. Inwestorzy bardzo pozytywnie przyjęli wysoką ocenę ryzyka kredytowego PGE, która uwzględnienia zintegrowany łańcuch wartości oraz zdywersyfikowane źródła przychodów.

Inwestorzy doceniają bardzo dobrą kondycję finansową spółki. Koszt pozyskanego finansowania odzwierciedla również ich zaufanie do realizacji zobowiązań finansowych w przyszłości, w trakcie trwania programu inwestycyjnego zawartego w przyjętej niedawno strategii GK PGE – podkreśla Magdalena Bartoś.  

Euroobligacje PGE są najtańszą emisją spośród wszystkich papierów dłużnych emitowanych dotychczas przez przedsiębiorstwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Biuro Prasowe

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Grupa Kapitałowa PGE jednym z najbardziej wiarygodnych kredytowo koncernów energetycznych w Europie Środkowej.

23 maja agencja ratingowa Fitch potwierdziła solidny i stabilny rating inwestycyjny (BBB+) dla papierów dłużnych emitowanych przez PGE. Także agencja Moody’s przy użyciu własnej metodologii doszła do takich samych wniosków i 26 maja oceniła wiarygodność PGE na podobnym poziomie (Baa1). Jest to najlepszy rating kredytowy dla polskich spółek energetycznych oraz jeden z najlepszych wśród firm z WIG 30.

Z satysfakcją przyjmujemy wysoką ocenę wiarygodności Spółki potwierdzoną w ratingach Fitch i Moody’s. Choć fakt, że agencja Moody’s zmieniła swój poprzedni rating odnotowujemy ze zdziwieniem – mówi Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzająca do spraw ekonomiczno-finansowych GK PGE wskazując, że najnowsza aktualizacja strategii Grupy w znaczący sposób pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe Spółki m.in. urealniając

i redukując wydatki inwestycyjne do poziomu 50 mld zł w latach 2014-2020 z 86 mld zł przewidywanych do wydatkowania w myśl strategicznych opracowań z lat uprzednich.

Zgodnie z nową strategią Grupa zrealizuje wyłącznie projekty inwestycyjne o solidnej  stopie zwrotu w długiej perspektywie. Takie podejście pozwala GK PGE na systematyczne utrwalanie przewag konkurencyjnych w segmencie wytwarzania energii z najefektywniejszych kosztowo paliw krajowych. Grupa nie jest narażona na wahania cen na światowych rynkach surowcowych, wrażliwych na zawirowania geopolityczne – dodaje Dyrektor Bartoś.

 PGE podziela opinię Moody’s zgodnie z którą kondycja finansowa Grupy jest skorelowana z rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Należy jednak wskazać, że analiza agencji zdaje się nie uwzględniać znaczącej liczby darmowych certyfikatów przysługujących PGE, a zatem nie uwzględnia wysokiej marży na wolumenie energii wytworzonej dzięki bezpłatnym uprawnieniom.

 Podkreślenia wymaga fakt, że na rynku polskim w porównaniu z rokiem ubiegłym ceny energii elektrycznej od początku roku 2014 rosną i są wyraźnie wyższe zarówno na rynku spotowym, jak i kontraktów terminowych. Dodatkowo, w ocenie PGE, minął także okres spadków cen obserwowany w Unii Europejskiej przez ostatnie dwa lata za sprawą zniżki na rynkach surowcowych. Ponadto zwracamy uwagę na strukturalne różnice między polskim rynkiem energii a innymi rynkami ze względu na relatywnie niski udział energii odnawialnej w miksie oraz bardzo ograniczone moce przesyłowe na połączeniach transgranicznych. Ta specyfika sprawia, że polski rynek jest mniej podatny na ogólnoeuropejski trend zniżek cenowych. 

W opinii GK PGE ocena Moody’s nie uwzględnia w pełni wpływu nowych rozwiązań regulacyjnych, które stanowią odpowiedź ustawodawcy i regulatora na problemy sektora elektroenergetycznego. Wprowadzenie rezerwy operacyjnej i rezerwy zimnej istotnie zmniejsza ryzyko inwestycyjne dla projektów inwestycyjnych w konwencjonalne moce wytwórcze, co poprawi zasadniczo kondycję całej branży. 

Podzielamy zdanie agencji ratingowej Moody’s, że otoczenie rynkowe pozostanie trudne, ale przypominamy że właśnie w tak trudnych warunkach PGE osiągnęło wynik EBITDA w wysokości 8 mld zł, najwyższy spośród spółek notowanych na WIG 30 w 2013 roku.

  

Biuro Prasowe

https://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

 

 

W związku z dużym zainteresowaniem realizacją inwestycji uruchomiliśmy stronę internetową, na której w czasie rzeczywistym można obserwować postępy na placu budowy Elektrowni Opole.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:  www.blok5.6.opole.pl

Przypomnijmy: Opole II to obecnie największa inwestycja w Polsce. Tylko w roku 2014 planowane nakłady kapitałowe na rozbudowę elektrowni sięgną 700 mln zł, a w 2015 roku aż 3,8 mld zł. W trakcie realizacji kluczowego etapu inwestycji będzie przy niej pracowało 3200 osób. 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z PGE Sweden AB, spółką w 100 proc. zależną od PGE, podpisały dokumentację ustanawiającą program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro o minimalnym terminie zapadalności jednego roku.

Program euroobligacji umożliwi nam dostęp do kolejnego zewnętrznego źródła finansowania, co jest szczególnie istotne w świetle potrzeb Grupy PGE związanych z realizacją programu inwestycyjnego przedstawionego w strategii na lata 2014-2020 - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Partnerem Spółki w procesie emisji euroobligacji jest konsorcjum banków: BNP Paribas, Citigroup, ING, Société Générale Corporate & Investment Banking, PKO Bank Polski S.A., Nordea. PGE Polska Grupa Energetyczna posiada także możliwość emisji obligacji w ramach programu skierowanego do inwestorów na polskim rynku kapitałowym na kwotę 5 mld zł (z czego obligacje o nominale 1 mld zł zostały wyemitowane w 2013 r.).

Pomimo wymagającego otoczenia regulacyjnego i makroekonomicznego Grupa Kapitałowa PGE pozostaje jednym z najbardziej stabilnych przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Spółka wypracowała w I kwartale 2014 r. skorygowany zysk EBITDA w wysokości 1,9 mld zł (-12 proc. rdr) przy 7 mld zł przychodów (-11 proc. rdr).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w tym okresie 789 mln zł (1,1 mld zł rok wcześniej). Istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki miały koszty kolejnego etapu Programu Dobrowolnych Odejść, który skutkował jednorazowymi kosztami w wysokości 154 mln zł i obniżeniem zatrudnienia o 1 tys. osób, co pozytywnie wpłynie na koszty osobowe w kolejnych latach.

GK PGE istotnie zwiększyła nakłady inwestycyjne wydając na rozwój w pierwszych trzech miesiącach roku ponad 1 mld zł (wzrost o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.). PGE Polska Grupa Energetyczna pozostaje liderem rynku pod względem kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Ponad 70 proc. produkcji pochodzi z węgla brunatnego, najbardziej konkurencyjnego i efektywnego paliwa w energetyce. W I kwartale 2014 r. grupa wyprodukowała łącznie 13,5 TWh, o 8 proc. mniej, niż przed rokiem. Spadek spowodowany jest głównie wyłączeniem z eksploatacji bloku nr 10 w Elektrowni Turów oraz bloku nr 3 w Elektrowni Dolna Odra (łącznie 438 MW), a także niższym zapotrzebowaniem w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, głownie ze względu na warunki atmosferyczne (-1,4 proc. rdr).

Grupa zwiększyła udział w segmencie dystrybucji energii o 2 proc. rdr osiągając poziom 8,2 TWh i o 11 proc. rdr w segmencie sprzedaży do odbiorców końcowych (9,9 TWh).

 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik prasowy

+48 (22) 340 11 21 +48 785 092 211 

biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej zatwierdziła strategię Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020, której głównym celem jest budowa wartości dla akcjonariuszy.

Prezentację dotyczącą strategii znajdą Państwo pod adresem: 

PGE Strategia  2014-2020

Cele strategii zostaną zrealizowane poprzez:

 1. wzmocnienie pozycji lidera i zapewnienie długoterminowej przewagi w wytwarzaniu energii elektrycznej dzięki najefektywniejszemu i zdywersyfikowanemu portfelowi aktywów opartych o krajowe zasoby
 2. niezawodność dostaw oraz optymalny proces sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta 
 3. poprawę efektywności GK PGE w oparciu o najlepsze branżowe standardy
 4. identyfikację i realizację nowych inicjatyw rozwojowych
 5. stałą analizę otoczenia rynkowego, rozpoznawanie i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań

 

Wdrożenie strategii pozwoli GK PGE osiągnąć kluczowe cele finansowe:

 1. utrzymanie poziomu zysku EBITDA na poziomie 8-9 mld zł w latach 2015-2020
 2. utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy na poziomie 40-50 proc.   skonsolidowanego rocznego zysku netto
 3. zachowanie długoterminowej oceny ratingowej 

PGE jest dziś jedną z niewielu firm energetycznych w Europie o silnej kondycji finansowej. Nowa strategia ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji lidera rynku energii w Polsce. Możemy to osiągnąć poprawiając naszą efektywność i koncentrując się na realizacji kluczowych projektów – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Łączne nakłady inwestycyjne GK PGE w latach 2014-2020 wyniosą ok. 50 mld zł, z czego ok. 15,2 mld zł przeznaczone zostanie na budowę nowych mocy w energetyce konwencjonalnej, w tym  ok. 2290 MW w wysokosprawnych blokach w Opolu i w Turowie. Do 2016 r. Grupa wybuduje również 234 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Realizacja kolejnych projektów uzależniona jest od docelowego kształtu systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Do 2020 r. GK PGE odda do eksploatacji elektrociepłownie o łącznej mocy 187 MW. 

W portfelu inwestycyjnym Grupy znajduje się dodatkowo niemal 1100 MW mocy w kogeneracji. Realizacja tych projektów możliwa będzie po wdrożeniu długoterminowego systemu wsparcia dla tej technologii.

Na modernizację i odtworzenie istniejących aktywów wytwórczych Grupa przeznaczy ok. 16,3 mld zł. Planowane wydatki na przygotowanie i uruchomienie programu jądrowego w latach 2014-2016 mogą wynieść ok. 700 mln zł.

Dostawca pierwszego wyboru

Wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze dostaw energii zrealizowane zostanie dzięki reorganizacji procesu sprzedażowego w oparciu o efektywną strategię handlową. Wśród kluczowych działań wspierających osiągnięcie celu są: efektywne zarządzanie marżą i zapewnienie optymalnego zakontraktowania jednostek wytwórczych GK PGE (obszar klientów korporacyjnych), koncentracja na utrzymaniu dotychczasowych klientów przy zachowaniu poziomu marży oraz pozyskiwanie klientów dzięki poprawie jakości obsługi (w obszarze MŚP), a także poszerzenie oferty produktowej, obniżenie kosztów obsługi oraz sprzedaży i budowa nowoczesnych narzędzi IT wspierających proces sprzedaży (w obszarze gospodarstw domowych). Dodatkowo na poprawę niezawodności dostaw energii w obszarze dystrybucji Grupa wyda ok. 12,3 mld zł. Umożliwi to zredukowanie nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIDI) o 50 proc.

Najefektywniejsza Grupa

GK PGE będzie kontynuować działania zmierzające do ograniczenia kosztów działalności i zwiększania przychodów, efektem czego będzie trwały wpływ na EBIT w wysokości 1,5 mld zł rocznie po 2016 r. Osiągnięcie celu umożliwi konsekwentna realizacja programów poprawy efektywności operacyjnej oraz zwiększanie wykorzystania i sprawności aktywów w energetyce konwencjonalnej. Ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawach oraz program restrukturyzacji operacyjnej w dystrybucji i obrocie detalicznym, a także racjonalizacji kosztów stałych w energetyce odnawialnej również wpłyną na poprawę efektywności.

Badania i rozwój

Grupa przeznaczy minimum 1,5 proc. zysku netto rocznie od 2015 r. na obszar badań i rozwoju (R&D). Zarządzanie innowacyjnością pozwoli na stworzenie trwałych źródeł przewagi konkurencyjnej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, koordynacji działań rozwojowych linii biznesowych, a także identyfikacji obszarów synergii i uruchomieniu współpracy z pozostałymi polskimi grupami energetycznymi.

GK PGE planuje aktywnie rozwijać nowe produkty i obszary biznesu. Wśród wstępnie zidentyfikowanych obszarów rozwoju znajduje się oferta dual fuel i łączenie sprzedaży energii elektrycznej z innymi produktami, a także poszerzanie usług okołoenergetycznych po stronie klienta czy poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze nowoczesnej infrastruktury, w tym magazynowania energii. 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:                        

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik prasowy

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

 

Przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA wzięli udział w piątej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG), jednego z wiodących forów ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. EKG to trzydniowy cykl debat i nieformalnych spotkań przedstawicieli biznesu, mediów i polityki, podczas których toczą się inspirujące rozmowy o przyszłości gospodarczej naszego kraju i regionu.

W trakcie rozmów w ramach panelów dyskusyjnych „Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategię” oraz „Energetyka. Rynek mocy”, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, zaprezentował stanowisko Spółki w obszarach kluczowych dla przyszłości sektora.  

Motorem rozwoju Europy może być tylko przemysł. Już dzisiaj stanowi on 15 proc. PKB, a w celach Unii Europejskiej udział ten w 2020 r. ma sięgnąć 20 proc. Mamy więc w tej kwestii spore aspiracje – podkreślał Marek Woszczyk. Reindustrializacja oznacza zwiększenie popytu na energię, co dla największego producenta energii elektrycznej w Polsce, jakim jest PGE Polska Grupa Energetyczna, jest korzystne – tłumaczył.

Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, był uczestnikiem debat „Inwestycje w sektorze energetyki” oraz „Energetyka atomowa w UE”. W ich trakcie zwracał uwagę, że inwestowanie w energetykę konwencjonalną opartą na krajowych zasobach węgla jest racjonalne, dobre dla lokalnej gospodarki i poprawia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Każdy nasz projekt inwestycyjny zwiększa wartość Grupy Kapitałowej – podkreślał Dariusz Marzec.

Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, w dyskusji „Rynek energii w Polsce i Europie” wskazała, jakie są główne trendy regulacyjne w Europie: racjonalizacja systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzanie mechanizmów mocowych.

Udział w EKG wziął także Maciej Górski, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna. W swoich wypowiedział podkreślał, że GK PGE jest jednym z liderów w sektorze energetyki wiatrowej.    

 

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nagrody w konkursie "Świadomy Pracodawca"

 

Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA odebrał przyznawaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nagrodę Świadomy pracodawca. PARP uhonorował Spółkę za program Akademia PGE – projekt szkoleniowy podnoszący kompetencje pracowników, zrealizowany przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013.
 
Akademia PGE jest największym jak do tej pory projektem szkoleniowym zrealizowanym dla pracowników wszystkich linii biznesowych Grupy PGE. Przez ponad dwa lata niemal cztery tysiące pracowników różnego szczebla podnosiło swoje kompetencje w obszarze finansów, zarządzania, umiejętności negocjacji i obsługi klienta.
 
Jestem przekonany, że zarówno menedżerowie  jak i pracownicy, którzy wzięli udział w Akademii PGE mają wpływ na naszą organizację, czyniąc ją konkurencyjną na rynku i utrzymując na pozycji lidera – mówił Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, po odebraniu nagrody z rąk Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes PARP.
 
Szkolenia w ramach Akademii PGE realizowane były od sierpnia 2011 r. do końca czerwca 2013 r. W szkoleniu udział wzięło 3685 pracowników, w tym ponad 600 w wieku 45+ otrzymało dodatkowe sesje doradcze. PGE Polska Grupa Energetyczna SA na realizację programu otrzymała wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Spółka otrzymała nagrodę Świadomy pracodawca podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
 

 

Grupa Kapitałowa PGE jest jednym z najbardziej rentownych i stabilnych pod względem finansowym przedsiębiorstw energetycznych w Europie. W 2013 r. zysk EBITDA przekroczył 8 mld zł (+10 proc. w porównaniu do 2012 r.), marża EBITDA sięgnęła 27 proc., a zysk netto wzrósł do 4,1 mld zł (+14 proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł.

Pomimo pogarszających się warunków rynkowych, PGE jest wyjątkowym w Europie przykładem stabilnej finansowo firmy z branży energetycznej. 10-proc. wzrost zysku EBITDA w 2013 r. zabezpiecza silny strumień gotówki z działalności operacyjnej, umożliwiając firmie rozwój w kolejnych latach - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Poziom zysku netto w wymierny sposób przekłada się na wysokość dywidendy, którą Spółka wypłaci akcjonariuszom. Zarząd Spółki postanowił zaproponować dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 PLN na jedną akcję, w porównaniu do 0,86 PLN przed rokiem.

Stabilne przepływy pieniężne, dobra sytuacja finansowa i brak zadłużenia umożliwiają nam realizację kluczowych projektów strategicznych zarówno z punktu widzenia Spółki jak i państwa, które dzięki odpowiednim regulacjom zapewnia firmom energetycznym bodźce inwestycyjne – podkreśla Marek Woszczyk.

W 2013 r. podjęta została decyzja o rozpoczęciu budowy dwóch bloków węglowych w Elektrowni Opole za 11,6 mld zł brutto oraz bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów o wartości 0,7 mld zł brutto. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłym roku przejęciom oraz zakończonym inwestycjom w sektorze energetyki wiatrowej do łącznej mocy zainstalowanej 283 MW, PGE umocniła swoją pozycję na rynku odnawialnych źródeł energii. Wydatki na inwestycje i akwizycje w Grupie Kapitałowej PGE wyniosły 5,5 mld zł w 2013 r. Spółka spodziewa się wzrostu nakładów na rozwój w 2014 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w GK PGE utrzymana została na poziomie z 2012 r. i wyniosła 57 TWh. Ponad 72 proc. wytworzonej przez PGE energii elektrycznej pochodziło z jednostek wykorzystujących spalanie węgla brunatnego (o 3 proc. więcej niż w 2012 r.). To obecnie najbardziej efektywne konwencjonalne źródło wytwarzania energii elektrycznej. Wolumen dystrybucji energii wzrósł o 1 proc. do 31,8 TWh. Dzięki poprawie efektywności kosztowej, Spółka podniosła sprzedaż energii do odbiorców końcowych aż o 15 proc. w stosunku do 2012 r. 

Zarząd Spółki zapowiada, że ze względu na coraz bardziej wymagające warunki makroekonomiczne GK PGE będzie kontynuować realizację strategicznych projektów, takich jak redukcja kosztów i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, a także ciągłe unowocześnienia wykorzystywanych technologii.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w 2013 roku dostępne są pod adresem:

https://gkpge.pl/Relacje-Inwestorskie/Dane-finansowe/2013#tab-Q4

Dodatkowe informacje dla mediów: 

Maciej Szczepaniuk
Rzecznik prasowy

+48 (22) 340 11 21
+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

https://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wydała Polecenie Rozpoczęcia Prac (tzw. NTP – Notice To Proceed) dla dwóch bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (bloki 5 i 6). Ogłoszenie NTP jest wynikiem spełnienia się wszystkich warunków umowy z Generalnym Wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. i uprawnia konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power, do rozpoczęcia robót budowlanych 1 lutego 2014 r.

Decyzja o wydaniu NTP została poprzedzona analizami makroekonomicznymi oraz otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie. Płynie z nich wniosek, że inwestycje w wysokosprawne i efektywne jednostki wytwórcze pracujące w oparciu o krajowe zasoby, tak jak w przypadku projektu Opole II, długoterminowo zwiększą wartość Grupy Kapitałowej – mówi Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Zgodnie z postanowieniami kontraktu na rozbudowę Elektrowni Opole o wartości 11,6 mld zł brutto przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018 r., a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii spalania węgla kamiennego pozwoli Spółce pozyskać jednostki charakteryzujące się najwyższą dostępną na rynku wydajnością wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc.) i jednocześnie średnio o ok. 20 proc. niższą emisją CO2 w porównaniu do obecnie funkcjonujących w Polsce elektrowni.

Inwestycja będzie realizowana w formule „pod klucz” obejmującej projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, przekazanie do eksploatacji i serwis w okresie gwarancyjnym (EPC - engineering, procurement, construction). Nowe bloki produkować będą do 13,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na dostarczenie energii elektrycznej do ponad 2 mln gospodarstw domowych. Potrzeba do tego będzie ok. 4,1 mln ton węgla, który zapewni Kompania Węglowa w ramach wieloletniej umowy.

****

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk Rzecznik Prasowy

+48 (22) 340 11 21
+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

Budowa dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (Opole II, bloki numer 5 i 6) o wartości 11,6 mld zł brutto rozpocznie się 1 lutego 2014 r.

Ewolucja otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie zmienia postrzeganie inwestycji w źródła konwencjonalne - ocenia Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W katalogu racjonalnych przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych Spółka umieszcza wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Powyższe czynniki pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne, które decydują o opłacalności elektrowni konwencjonalnych, takich jak w Opolu. Obniżają one także ekspozycję na ryzyko niezadowalającego wykorzystania mocy nowych bloków. Dodatkowo, wierzymy w długoterminową przewagę konkurencyjną naszej Grupy Kapitałowej dzięki inwestycjom w najbardziej efektywne technologie eksploatowane w oparciu o krajowe zasoby – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Spółka podkreśla, że dzisiejszy model rynku nie generujący zachęt do inwestycji, zaczął się zmieniać. Wśród krajów, które wprowadziły mechanizmy tzw. rynku mocy, znajdują się: Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja oraz Polska. Wdrożony już w naszym kraju mechanizm Operacyjnej Rezerwy Mocy pozwala zakładać, że dzięki niemu, lub kolejnym rozwiązaniom w tym zakresie, zwiększy się opłacalność nowych jednostek konwencjonalnych.

Obok już obserwowanych, korzystnych dla inwestycji konwencjonalnych trendów regulacyjnych, oczekujemy stabilnej sytuacji makroekonomicznej w krótkim okresie i niewielkich wzrostów w długim – mówi Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Uważamy, że przy racjonalnych założeniach projekt Opole II długoterminowo będzie generował przepływy finansowe zwiększające wartość Grupy Kapitałowej – mówi Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomiczno-Finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Zgodnie z porozumieniem z 6 grudnia 2013 r. do umowy z Generalnym Wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. podtrzymuje zamiar wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia 2014 r., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego 2014 r. Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018, a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r.

Kluczowe założenia makroekonomiczne:

• Ceny węgla kamiennego

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu cen (CAGR) w latach 2016-2030 na poziomie ok. 1,5 proc. Cena paliwa dla Elektrowni Opole wynika z długoterminowej umowy na dostawy z Kompanią Węglową.

• Polityka klimatyczna

Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla na poziomie założeń Komisji Europejskiej z dokumentu Impact Assesment z października 2013 r. (10 euro za tonę w 2020 r., 35 euro za tonę w 2035 r.). Udział odnawialnych źródeł energii w wolumenie sprzedawanej energii na stabilnym poziomie w latach 2020-2030.

• Zapotrzebowanie na energię

Prognozy wzrostu gospodarczego Polski do 2018 r. uzasadniają oczekiwanie wzrostu popytu na energię w wysokości 1,5 proc. średniorocznie. Po 2018 r. zakładamy średnioroczny wzrost w wysokości 0,9 proc. (w latach 2005-2013 CAGR zużycia energii elektrycznej w Polsce wyniósł ok. 1 proc.).

• Ceny energii elektrycznej

Oczekujemy CAGR realnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 na poziomie ok. 4,7 proc. Wynika to głównie z oczekiwanego wzrostu cen węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2 i założenia, że nominalna cena energii elektrycznej sięgnie poziomów z 2012 r. po 2020 r.

Parametry techniczne inwestycji Opole II

Moc: 2x900 MWe

Paliwo: węgiel kamienny

Sprawność netto: ca. 45.5 proc. brutto

Roczna produkcja energii elektrycznej: 12 – 13,4 TWh

Roczne zużycie węgla: ok. 4,1 mln ton

Emisja brutto CO2: 745 kg/MWh

Emisja SO2: ≤ 100 mg/Nm3

Emisja Nox: ≤ 80 mg/Nm3

Emisja pyłu: ≤ 10 mg/Nm3

Technologia: parametry nadkrytyczne, CCS ready

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik Prasowy

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że zaakceptował rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego potwierdzające zamiar wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia 2014 r. dla projektu budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (Opole II, bloki numer 5 i 6).

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła program wewnętrznego finansowania dla tej inwestycji do wartości 11,6 miliarda złotych, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem, czyli 1 lutego 2014 r. Budowa bloku numer 5 ma zakończyć się po upływie 54 miesięcy, a bloku numer 6 po 62 miesiącach. W ocenie Zarządu Spółki w ostatnich miesiącach zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego – nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dostrzec to można w trzech głównych obszarach: zmianach systemowych na rynku energii, takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka w energetyce konwencjonalnej; projektowanych regulacjach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii racjonalizujących rozwój tego sektora w Polsce; kierunkach europejskiej polityki klimatycznej, w szczególności realizowanych i zapowiadanych interwencji w systemie handlu emisjami CO2. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że szczegóły projektu inwestycyjnego Opole II podane zostaną w najbliższym czasie. *** Rzecznik Prasowy: Maciej Szczepaniuk +48 (22) 340 11 21 +48 785 092 211 biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r. wygasa umowa ramowa z PGNiG w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków przy współudziale spółek KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia oraz Enea.

*****

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe:

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że postanowił kontynuować prace zmierzające do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, pomimo niespełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w parafowanym w dniu 23 września 2013 r. projekcie umowy wspólników w sprawie uzgodnienia warunków nabycia udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej do realizacji programu jądrowego.

Partnerami PGE Polskiej Grupy Energetycznej w tym projekcie są Tauron Polska Energia, Enea oraz KGHM Polska Miedź.

*****

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe:

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

Rada Nadzorcza Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r. powołała zarząd IX kadencji w następującym składzie:

• Pan Marek Woszczyk, Prezes Zarządu,

• Pan Jacek Drozd, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,

• Pan Grzegorz Krystek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu

• Pan Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

W trakcie postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki nie dokonała wyboru Wiceprezesa ds. Finansowych. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Spółki dokona podziału kompetencji.

Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze stanowiska Pana Piotra Szymanka, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Jednocześnie przyjęła rezygnację Pana Jacka Drozda i Pana Grzegorza Krystka z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jacek Drozd był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki od 21 listopada 2013 r. Pan Grzegorz Krystek był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki od 18 listopada 2013 r.

***

Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

biuro.prasowe@gkpge.pl

tel. 22 340 26 69

SwePol Link AB, spółka zarządzająca połączniem stałoprądowym SwePol link umożliwiającym współdziałanie systemów energetycznych Polski i Szwecji, została wykreślona z rejestru szwedzkiego. W wyniku zakończonego procesu spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przypadła łączna kwota ok. 220 mln zł (206 mln zł w 2012 roku i 14 mln zł w 2013 roku).

Restrukturyzacja polsko-szwedzkiego mostu energetycznego zapoczątkowana została zmianami wprowadzonymi w prawie wspólnotowym w oparciu o zasadę Dostępu Osób Trzecich (Third Party Access), polegającą na udostępnianiu przez właściciela lub zarządcę infrastruktury przesyłowej osobom trzecim. To element niezbędny do budowy wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej opartego na wolnym wyborze dostawcy energii elektrycznej.

W konsekwencji PGE podjęła w 2011 r. kierunkową decyzję o przystąpieniu do realizacji scenariusza dotyczącego zbycia majątku stanowiącego własność spółki SwePol Link AB operatorom systemu przesyłowego polskiego i szwedzkiego – PSE Operator S.A. i Svenska Kraftnat (w praktyce jedynym możliwym nabywcom aktywa) oraz wyraziła kierunkową zgodę na likwidację Spółki SwePol Link AB i SwePol Link Poland.

****

Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

biuro.prasowe@gkpge.pl

tel. 22 340 26 69

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zaprasza Akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) do składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji imiennych w kapitale zakładowym tejże Spółki, za Cenę Sprzedaży, która wynosi 25,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych dziewiętnaście groszy) za jedną Akcję.

Zainteresowani Akcjonariusze mogą składać dobrowolne Oferty Sprzedaży Akcji w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. za pośrednictwem następującego podmiotu: CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. (CDM) z siedzibą w Warszawie Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa W celu umówienia terminu złożenia dobrowolnej Oferty Sprzedaży Akcji w Punkcie Obsługi Klientów CDM oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji prosimy o kontakt telefoniczny poprzez infolinię TeleCDM w godz. 10:00-18:00 pod numerem telefonu: (22) 591 25 95 (koszt połączenia wg taryfy operatora) Informacje dotyczące warunków i procedury składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji można uzyskać w Punktach Obsługi Klientów CDM oraz poprzez infolinię TeleCDM a także zostały umieszczone na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl). W przypadku złożenia dobrowolnej Oferty Sprzedaży Akcji, Akcjonariusz będzie nią związany do dnia 30 kwietnia 2014 r., w którym to czasie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uprawniona jest do jej przyjęcia, bądź odrzucenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty, ani zaproszenia do rokowań, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i nie stanowi realizacji procedur przymusowego wykupu bądź przymusowego odkupu akcji określonych w art. 418 i 4181 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zastrzega sobie możliwość wycofania lub zmiany niniejszego Zaproszenia. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

Wiatr i woda to żywioły, których potencjał energetyczny wykorzystywany jest od dawna. Tymczasem PGE Polska Grupa Energetyczna odnalazła nowe źródła: polskie słowa. W ramach akcji Energia Słów powstały trzy bajki dla dzieci, każda złożona z wyrazów przekazanych przez użytkowników Facebooka.

Przez cztery tygodnie każdy mógł dostarczyć wyrazy bajkopisarzom Energii Słów - piosenkarce Paulinie Przybysz, raperowi MC Silkowi i pisarce Sylwii Chutnik. Wystarczyło wejść na stronę www.energiaslow.pl i pozwolić specjalnej aplikacji pobrać wpisy z Facebooka. W ten sposób 15938 wyrazów stało się źródłem odnawialnej energii i zasiliło trzy bajki dla najmłodszych. Tak stworzone zabawne opowiastki to świetny sposób na edukację, która nie nudzi. Za ich sprawą, w przystępny sposób można przekazać dzieciom, jak powstaje prąd w elektrowniach wodnych, na farmach wiatrowych, czy dzięki biomasie. Zagadnienia, podane w formie mądrych bajek, na pewno zainteresują małych rozrabiaków i ukierunkują ich energię na dalszy bieg po wiedzę! Wraz z rozwojem nowych technologii rola odnawialnych źródeł energii będzie coraz większa. Bardzo ważne jest więc, by dzieci rosły z wiedzą o nich. Tylko od nas, dorosłych, zależy, czy zrozumieją, jak istotną rolę w naszym życiu odgrywa zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Spróbujmy więc przekazywać naukowe ciekawostki w prosty i przyjemny sposób… a dzieci na pewno zaczną zadziwiać i elektryzować wiedzą! Stworzone dzięki energii słów bajki są dostępne w Internecie, na stronie www.energiaslow.pl - zarówno w formie animacji online, jak i pliku PDF, który można wydrukować i czytać dziecku, np. na dobranoc.

****

Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

biuro.prasowe@gkpge.pl

tel. 22 340 26 69

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu nabywania akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 25,19 PLN. W związku z tym jeszcze w grudniu zostaną wystosowane do akcjonariuszy listy informujące o procedurze zbycia akcji.

Informacje będą dostępne również na stronach internetowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz w oddziałach PGE GiEK S.A. W celu sprawnego przeprowadzenia transakcji, skup akcji będzie odbywał się za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

****

Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

biuro.prasowe@gkpge.pl

tel. 22 340 26 69

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2013 roku zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółki zależnej PGE, podpisał ze spółkami Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A., tworzącymi konsorcjum generalnego wykonawcy, przy udziale Alstom Power sp. z o.o., porozumienie dotyczące umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do realizacji projektu Opole II, na mocy porozumienia partnerzy zgodnie zdecydowali, że wydanie Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) generalnemu wykonawcy nastąpi 31 stycznia 2014 r. - Zgodnie z podpisanym porozumieniem budowa nowych bloków rozpocznie się 1 lutego 2014 roku – mówi p.o. prezesa zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Piotr Szymanek. Partnerzy oznajmiają, że porozumienie nie narusza postanowień umowy kontraktowej z dnia 15 lutego 2012 roku.

***

Biuro Prasowe

biuro.prasowe@gkpge.pl

18 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – na nową wspólną kadencję.

Rada Nadzorcza podjęła niniejszą uchwałę w związku z ostatnimi zmianami w składzie Zarządu oraz zbliżającym się upływem bieżącej kadencji. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita" w dniu 20 listopada 2013 r. oraz na stronie internetowej Spółki.

***

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2013 r. Pan Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Krzysztof Kilian poinformował, że złożył rezygnację „z ważnych powodów, w szczególności w związku z dokonanymi w dniu 25 października br. zmianami w składzie Zarządu i ich skutkami”. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła z dniem 18 listopada 2013 r. pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szymankowi, pełniącemu obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, który jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od 21 lipca 2008 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Spółki. Pan Piotr Szymanek jest absolwentem Wydziałów: Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Radcą Prawnym. Prowadził własną Kancelarię obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną spółek z branży energetycznej, zarządzaniem działami prawnymi firm oraz legislacji zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Pełnił również funkcje kierownicze w różnych instytucjach finansowych: Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A., Banku Współpracy Europejskiej S.A., Banku Pekao S.A. i Polskim Banku Inwestycyjnym S.A.

***

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

Wystartowała świąteczna kampania wizerunkowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akcja spotów telewizyjnych rozgrywa się w mieszkaniu w czasie intensywnych przygotowań do świąt. Motywem przewodnim są rozmowy dzieci przy ubieraniu choinki, co nadaje reklamie niepowtarzalny i ciepły klimat. Jednym z głównych bohaterów rozmów jest prąd, a najważniejszą informacją przeznaczoną dla telewidzów jest fakt, że PGE dostarcza go do 5 milionów odbiorców. Przygotowane zostały 4 wersje spotu z różnymi dialogami. www.robimyprad.pl

***

Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 listopada 2013 r. podjęła uchwały o delegowaniu członków Rady Nadzorczej – p. Jacka Drozda oraz p. Grzegorza Krystka - do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki. Pan Jacek Drozd został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki na okres od 21 listopada 2013 r. do 21 lutego 2014 r.

Pan Grzegorz Krystek został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki na okres od 18 listopada 2013 r. do 18 lutego 2014 r.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2013 roku wyniosły 7,48 mld złotych, w porównaniu do 6,93 mld złotych w roku poprzednim (wzrost o 8%). Zysk EBITDA wyniósł 2,27 mld złotych w porównaniu do 2,14 mld złotych w roku poprzednim (wzrost o 6%). Zysk netto pozostał na niezmienionym poziomie – 1,25 mld złotych. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe. Zysk netto PGE ponownie jest jednym z najwyższych (z dotychczas odnotowanych) wyników kwartalnych spośród polskich spółek notowanych na GPW.

Produkcja energii elektrycznej w III kwartale wyniosła 14,5 TWh i porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 6%. Większa produkcja wynika między innymi z ożywienia gospodarczego, a także bardziej efektywnego zarządzania aktywami wytwórczymi Grupy.

Spółka zanotowała w III kwartale 2013 r. wolumen sprzedaży do odbiorców końcowych na poziomie 9,5 TWh. Również w tym przypadku stanowi to bardzo znaczący, 23% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Kolejny kwartał z rzędu PGE zwiększa sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych kosztem naszych konkurentów na rynku krajowym. Po oddaniu do eksploatacji następnej farmy wiatrowej moc źródeł wiatrowych Spółki zwiększyła się do 283 MW. PGE pozostaje tym samym największym w Polsce producentem energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych.

Marża EBITDA osiągnięta przez PGE w III kwartale 2013 roku wyniosła powyżej 30%, co jest jednym z najlepszych wyników wśród europejskich spółek sektora energetycznego. Warto podkreślić, że PGE pozostaje najmniej zadłużoną europejską spółką energetyczną, co w połączeniu ze stabilną sytuacją finansową stanowi dobrą informację dla akcjonariuszy realizujących długoterminową politykę dywidendową.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za III kwartał 2013 roku znajdują się pod linkiem: Wyniki finansowe PGE za III kwartał 2013.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. w dniu 23 września 2013 r. ustaliły przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1 sp. z o.o., powołanej do budowy oraz eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Po uzyskaniu zgód korporacyjnych strony podpiszą umowę wspólników (udziałowców) PGE EJ1 i wystąpią o niezbędne zgody do UOKiK. W rezultacie PGE sprzeda na rzecz pozostałych firm pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 (pozostawiając sobie pakiet kontrolny 70%).

KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabędą po 146 000 udziałów, stanowiących po 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest ponadto przyjęcie przez rząd Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje o uprawomocnieniu się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Wyrok zmienia zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki redukując do zera wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów dla 2009 roku Tym samym kwota korekty wynikająca z zaskarżonej decyzji Prezesa URE wynosi ok. (-)223,5 mln zł.

Łączna wartość przedmiotu sporu spraw odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE to różnica pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE. Tak obliczona kwota wynosi ok. 672,9 mln złotych.

Dotychczas zostały wydane korzystne dla PGE prawomocne wyroki w 3 sprawach na łączną kwotę ok. 308,7 mln zł (z uwzględnieniem wyroku o którym mowa powyżej).

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 17 września 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków za rok 2008 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę ponownie na skutek wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną PGE GiEK S.A., uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2012 r. i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 17 września 2013 r. jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków (do której odnosił się Wyrok) wynosiła ok. 26,7 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw dotyczących rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE wynosi 434,7 mln PLN. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych.

Już 18 września rusza niestandardowa akcja edukacyjna, która wyjaśni najmłodszym zagadkę wytwarzania prądu. W ramach projektu Energia słów powstaną bajki przybliżające dzieciom ten temat. Opowiastki stworzy troje artystów, wykorzystując do tego… przekazane przez internautów słowa!

Przeciętny użytkownik Facebooka zamieszcza nowy wpis co najmniej kilka razy w tygodniu. Większość z tych słów traci swoją moc w zaledwie parę minut i szybko odchodzi w niepamięć. Akcja Energia słów pozwoli wykrzesać z naszych wyrazów ukrytą siłę. Za sprawą specjalnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej www.energiaslow.pl, każdy użytkownik Facebooka będzie mógł przekazać wykorzystane w swoich postach słowa jednemu z zaangażowanych w akcję bajkopisarzy: piosenkarce Paulinie Przybysz, raperowi Silkowi lub pisarce Sylwii Chutnik. Artyści ułożą z nich mądre opowiastki o trzech zielonych źródłach energii: wodzie, biomasie i wietrze. W ten sposób słowa posłużą jako odnawialny surowiec energetyczny. Stworzone przez artystów bajki będą dostępne od grudnia na stronie akcji, natomiast internauci mogą przekazywać swoje słowa od 18 września do 16 października. Energia Słów przybliży dzieciom zagadkę powstawania prądu i zachęci do dalszego zgłębiania wiedzy na temat jego odnawialnych źródeł. - Prąd wypływa z gniazdka, ale skąd tam się bierze i jak się go wytwarza? I co to właściwie są odnawialne źródła energii? - To wszystko dobrze byłoby wyjaśnić dzieciom. Problem w tym, że nawet rodzicom trudno mówić o takich zagadnieniach w sposób zrozumiały dla najmłodszych. Z pomocą - dzieciom i dorosłym - przyjdzie akcja "Energia słów" - wyjaśnia Jowita Michalska, dyrektor departamentu marketingu w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Udział w akcji Energia słów to prosty sposób na włączenie się w edukowanie najmłodszych. Wystarczy kilka kliknięć, by stać się współautorem mądrej bajki o zielonych źródłach prądu. Wydobycie energii z facebookowych wpisów ułatwia PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

29 sierpnia obligacje PGE zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i GPW S.A.

W czerwcu PGE dokonała emisji obligacji krajowych na łączną kwotę 1 mld złotych. Skala zainteresowania inwestorów ponad trzykrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji, a uzyskane warunki finansowania okazały się rekordowo korzystne. Rozliczenie emisji obligacji o wartości 1 mld złotych nastąpiło 27 czerwca br. Okres zapadalności wyemitowanych papierów dłużnych wynosi 5 lat, a ich rentowność oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 70 punktów bazowych. Oznacza to historycznie najniższą cenę za obligacje korporacyjne polskiej spółki, biorąc pod uwagę relację ceny do rentowności obligacji Skarbu Państwa o podobnym terminie zapadalności. Fitch Ratings przyznała powyższej emisji obligacji ostateczny rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA-(pol) – oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji zostały wykorzystane na zakup farm wiatrowych od spółek DONG oraz Iberdrola.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale 2013 roku wyniosły 7,31 mld złotych w porównaniu do 7,03 mld w roku poprzednim (wzrost o 4%). Zysk EBITDA wyniósł 2,36 mld złotych w porównaniu do 2,12 mld złotych w roku poprzednim (wzrost o 11%). Zysk netto wzrósł w stosunku do ubiegłorocznego (1,06 mld złotych) o 20%, do poziomu 1,28 mld złotych. Stanowił tym samym najwyższy (z dotychczas odnotowanych) kwartalny zysk netto spośród polskich spółek notowanych na GPW.

PGE pozostaje najmniej zadłużoną firmą spośród europejskich spółek energetycznych. Rozpoczęty w 2012 roku Program Poprawy Efektywności przynosi pierwsze pozytywne rezultaty – w pierwszym półroczu 2013 r. oszczędności na skutek wdrożenia Programu wyniosły ponad 200 mln złotych.

Spółka zanotowała w II kwartale 2013 r. wolumen sprzedaży do odbiorców końcowych na poziomie 8,9 TWh, co stanowi znaczący; 16% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Produkcja energii elektrycznej w II kwartale wyniosła 13,57 TWh, a nieznaczny, 3% spadek wolumenu jest spowodowany głównie wyłączeniem bloku nr 9 w Elektrowni Turów. Zrealizowane przez PGE transakcje przejęcia farm wiatrowych zwiększyły moc źródeł wiatrowych do 269 MW. Tym samym PGE została największym w Polsce producentem energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych.

Akwizycja farm przyczyniła się również do poszerzenia przez PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania i rozwoju projektów w dziedzinie energetyki wiatrowej. Dodatkowo, Spółka ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku Elektrowni Turów o mocy 460 MW.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze i II kwartał 2013 roku znajdują się pod adresem: Raport za I półrocze 2013 r.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Rynek uprawnień do emisji CO2 w nowym okresie rozliczeniowym 2013-2020”, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej, przemysłowej, paliwowej oraz osoby i instytucje związane z handlem uprawnieniami do emisji CO2.

W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele Komisji Europejskiej, KOBIZE, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, giełd ICE Futures Europe i EEX (European Energy Exchange), kancelarii prawych oraz niezależny weryfikator.

Koszty uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji bez noclegu:

- zgłoszenia do 30 września 2013 r. 1 099,00 zł +23% VAT

- zgłoszenia po 30 września 2013 r. 1 299,00 zł +23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji z noclegiem:

- zgłoszenia do 30 września 2013 r. 1 399,00 zł +23% VAT

- zgłoszenia po 30 września 2013 r. 1 599,00 zł +23% VAT

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje o programie oraz warunkach uczestnictwa możecie Państwo uzyskać pod nr telefonu: +48 22 340 25 05 lub adresem e-mail: carbon.pgesa@gkpge.pl

19 sierpnia, PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła kolejną w tym roku kampanię wizerunkową. Działania mają wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności marki PGE na rynku. Kampania w sposób kompleksowy prezentuje rekultywacyjne i proekologiczne działania, od lat prowadzone przez Grupę Kapitałową PGE. Prowadzona będzie w telewizji, prasie, internecie oraz na outdoorze. Spoty w wersji 45 sek. zostaną też pokazane w kinach.

***

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”, „Zamawiający”), spółki zależnej PGE, podpisał w dniu 13 sierpnia 2013 r. Aneks nr 3 do umowy ze spółkami Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A. tworzącymi konsorcjum („Generalny Wykonawca”) na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Na mocy aneksu warunkiem wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą i/lub Podwykonawcą a PKO Bankiem Polskim S.A., obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy.

Polecenie Rozpoczęcia Prac może zostać wydane nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego powiadomienia o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac.

W tym czasie będą kontynuowane prace mające na celu wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko inwestycyjne i poprawiających rentowność zadania inwestycyjnego Opole II.

Ponadto Zarząd PGE informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza PGE GiEK wyraziła zgodę Zarządowi PGE GiEK na zmianę uchwały z dnia 4 kwietnia 2013 r. poprzez wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II.

Zarząd PGE GiEK wystawił Generalnemu Wykonawcy powiadomienie o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac w dniu 13 sierpnia 2013 r.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka zależna od PGE, zawarła umowę ze spółką Kompania Węglowa S.A. na dostawy węgla kamiennego w latach 2018-2038.

Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego przez Kompanię Węglową na potrzeby Projektu Inwestycyjnego Opole II. Ma ona na celu ograniczenie niektórych ryzyk, związanych z tym zadaniem. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi od ok. 16 mld zł do ok. 22 mld zł., w zależności od wolumenu dostawy. Cena węgla na kolejne lata obowiązywania umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2.

Uruchomienie dostaw węgla uzależnione jest od terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego Opole II. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez PGE do dnia 30 września 2020 r.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

31 lipca 2013 roku, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Energa Hydro sp. z o.o. zawarły z Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dwie umowy nabycia łącznie 100% udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce.

Podpisanie umów jest konsekwencją umów warunkowych zawartych z Iberdrolą (26 lutego 2013) i z EBOiR (21 czerwca 2013) oraz uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację (4 czerwca 2013).

Zgodnie z umowami z Iberdrolą oraz EBOiR, PGE nabyła trzy operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, tj. 40,5 MW w województwie warmińsko-mazurskim, 18 MW w województwie pomorskim i 12 MW w województwie podkarpackim, z zabezpieczonym kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów do 2029 roku.

Produkcja energii elektrycznej w przejętych farmach wiatrowych wyniosła w 2012 roku łącznie ok. 143 GWh. PGE dodatkowo przejęła dwa projekty na zaawansowanym etapie rozwoju o mocy 36 MW, których termin oddania do eksploatacji planowany jest w latach 2014-2016. Wartość transakcji (Enterprise Value) obejmującej nabycie udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 366 mln zł. Transakcja przejęcia farm wiatrowych spółki Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. jest kolejnym krokiem, po przejęciu farm wiatrowych od DONG Energy A/S, w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz przyczynia się do poszerzenia przez PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie.

Transakcja obejmuje także przejęcie części pracowników Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. w Polsce. Po transakcji z Iberdrolą moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta z 198,5 MW do 269 MW.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Koszykarski Klub Sportowy Turów Zgorzelec SA podpisały umowę kontynuującą współpracę. PGE Polska Grupa Energetyczna przez kolejne trzy sezony będzie Oficjalnym Sponsorem Strategicznym zespołu.

PGE Turów Zgorzelec to czołowa drużyna polskiej ligi. W ubiegłym sezonie, po raz piąty w historii, koszykarze zdobyli tytuł wicemistrza Polski. Więcej informacji: www.ksturow.eu

3 lipca 2013 br., agencja Fitch Ratings przyznała PGE ostateczny rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA-(pol) dla przeprowadzonej emisji obligacji krajowych w nominalnej kwocie 1.000.000.000 zł. Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną.

Zgodnie z definicją agencji Fitch, rating krajowy "AA" oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce. Ryzyko jest jedynie nieznacznie wyższe od ryzyka, jakie reprezentują sobą najwyżej notowani w Polsce emitenci lub emisje.

Emisja obligacji dokonana została w ramach programu emisji obligacji do kwoty 5.000.000.000 zł ustanowionego w dniu 29 sierpnia 2011 r. Obligacje były oferowane w trybie oferty niepublicznej.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

PGE uzyskała rekordowo korzystne warunki finansowania w formie 5-letnich obligacji na łączną kwotę 1 mld złotych. Skala zainteresowania inwestorów ponad trzykrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji.

Wczoraj nastąpiło rozliczenie emisji obligacji o wartości 1 mld złotych, w ramach obowiązującego programu obligacji. Okres zapadalności wyemitowanych papierów dłużnych wynosi 5 lat. PGE uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 70 punktów bazowych. Oznacza to historycznie najniższą cenę za obligacje korporacyjne polskiej spółki, biorąc pod uwagę relację ceny do rentowności obligacji Skarbu Państwa o podobnym terminie zapadalności.

- Warunki emisji obligacji PGE są nadzwyczaj korzystne, co potwierdza atrakcyjność naszych obligacji w oczach krajowych inwestorów – powiedział Wojciech Ostrowski, wiceprezes PGE ds. finansowych. Przed rozpoczęciem emisji agencja Fitch Ratings przyznała PGE oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA-(pol)(exp). Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną. PGE planuje wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. lub/i GPW S.A.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

W dniu 27 czerwca b.r. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna wraz z Kompanią Węglową, mając na uwadze możliwość ponownego uruchomienia projektu inwestycyjnego budowy dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy w Elektrowni Opole, popisały list intencyjny, na podstawie którego zobowiązały się do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy węgla kamiennego wydobywanego przez Kompanię Węglową dla Elektrowni Opole, w tym w szczególności bloków objętych projektem (po ich wybudowaniu) oraz ewentualnego zaangażowania Kompanii w realizację Projektu Opole II - w szczególności zaangażowania kapitałowego.

Spółki zakładają, że efektem działań powinno być wypracowanie modelu zapewniającego wybudowanie bloków objętych projektem oraz zapewnienie Kompanii zbytu węgla kamiennego.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabywa od EBOiR 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż PGE oraz Energa Hydro Sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) podpisały w dniu 21 czerwca 2013 r. przedwstępną umowę warunkową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) dotyczącą nabycia od EBOiR 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

W dniu 26 lutego 2013 r. PGE oraz Energa Hydro Sp. z o.o. zawarły warunkową umowę nabycia 75% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. od Iberdrola Renovables Energia S.A. („Iberdrola”), jednocześnie informując o intencji nabycia pakietu pozostałych 25% udziałów będących w posiadaniu EBOiR.

Zawarcie umowy w dniu 21 czerwca 2013 r. nastąpiło w wyniku wyrażenia przez EBOiR zamiaru zbycia 25% udziałów, przy czym warunki cenowe oraz warunki płatności są identyczne z warunkami zawartymi we wspomnianej wyżej umowie z dnia 26 lutego 2013 r. 4 czerwca PGE uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację zezwalającą PGE na nabycie farm wiatrowych w Polsce należących do Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

PGE otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii Corporate Best for Investor Relations in Poland - najlepiej prowadzonych relacji inwestorskich w Polsce w ramach badania przeprowadzonego przez Thomson Reuters Extel w 2013 roku. Ponadto Przemysław Wasilewski, kierujący RI w PGE, otrzymał nagrodę dla osoby najlepiej prowadzącej relacje inwestorskie w Polsce.

Wyniki badania prowadzonego przez Thomson Reuters Extel uznawane są za jeden z najważniejszych rankingów oraz jako źródło wiedzy o najlepszych praktykach na rynku kapitałowym. W zakresie relacji inwestorskich wyniki przedstawiają osiągnięcia spółek publicznych w komunikacji z inwestorami na całym świecie. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie dla spółek polskich. Wyniki ankiety oparte są na spójnych i przejrzystych kryteriach i pozwalają na rzetelną ocenę prowadzonej polityki informacyjnej w zakresie obowiązków informacyjnych oraz relacji inwestorskich będących podstawą budowy długoterminowej wartości spółki oraz jej reputacji. Wyniki badania przeprowadzonego w 2013 roku opierają się na analizie ankiet wśród ponad 15,000 uczestników na całym świecie, w tym ponad 11,500 zarządzających aktywami i przedstawicieli funduszy, ponad 2,500 analityków giełdowych oraz ponad 1,000 osób z grona relacji inwestorskich. Liczba uczestników tegorocznego badania była najwyższa w historii. Wszystkie dane wykorzystywane w budowie rankingu, proces ich weryfikacji, otrzymane głosy oraz metodologia wykorzystana przy badaniu zostały poddane zewnętrznemu audytowi.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

4 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgody na koncentracje zezwalające PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na nabycie farm wiatrowych w Polsce od spółek DONG Energy Wind Power A/S oraz Iberdrola Renovables Energía, S.A.U.

Umowy nabycia farm wiatrowych zostały zawarte przez PGE w lutym 2013. Finalizacja obydwu transakcji powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się na 4 miejscu w obszarze „Inżynieria” w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu Top 100 organizowanego przez Universum.

Ranking powstał w wyniku niezależnych nominacji studentów, którzy sami decydowali, którego potencjalnego pracodawcę wezmą pod uwagę szukając pracy. Każdy badany nominował 5 firm. Badanie mierzyło poziom atrakcyjności pracodawcy na rynku rekrutacji w stosunku do innych konkurencyjnych przedsiębiorstw. Tegoroczne badanie w liczbach: Liczba uczestników w 2013 r.: 25.550 Liczba poszczególnych ocen pracodawców: 68.596 Liczba uczelni: 72 wiodących uczelni Okres badania: grudzień 2012 roku do marca 2013

Solidne wyniki operacyjne i finansowe GK PGE mimo pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego. Grupa Kapitałowa PGE pozostaje jedną z najbardziej zyskownych firm energetycznych w Europie z kwartalną marżą EBITDA na poziomie 29%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2013 roku wyniosły 7,8 mld złotych, w porównaniu do 7,9 mld złotych w roku poprzednim.

Zysk EBITDA wyniósł 2,3 mld złotych, w porównaniu do 2,7 mld złotych w poprzednim roku. Wpływ na 15 procentowy spadek miały niższe ceny energii elektrycznej oraz koszty związane z koniecznością nabycia na rynku uprawnień do emisji CO2, które częściowo zostały zneutralizowane przez przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Kwartalny zysk EBITDA na poziomie 2,3 mld jest najwyższy wśród polskich spółek notowanych na giełdzie.

PGE jest nadal najmniej zadłużona spośród europejskich spółek energetycznych z pozycją gotówkową 2,5 mld złotych na koniec okresu. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wyniosła 14,3 TWh, notując spadek o 5,5% r-d-r, głównie z powodu: planowanego wyłączenia boku o mocy 206 MW w Elektrowni Turów, remontów i prac konserwatorskimi w Bełchatowie i Opolu, niższej produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach opalanych gazem ziemnym ze względu na brak wsparcia w postaci certyfikatów oraz efektu roku przestępnego w 2012.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2013 roku znajdują się pod linkiem: Wyniki finansowe za I kwartał 2013

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków.

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił - zaskarżony przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków skargą kasacyjną - wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2012 r. uwzględniający apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK ECLW i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia. Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE, w sprawie PGE GiEK ECLW wynosi 26,7 mln PLN.

***
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

23 kwietnia 2013 roku PGE Polska Grupa Energetyczna SA zakupiła od Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) uprawnienia do emisji (EUA) z krajowej rezerwy uprawnień, które były oferowane podczas drugiej w historii aukcji uprawnień zorganizowanej w Polsce.

W trakcie dodatkowej rundy sesji aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z okresu rozliczeniowego 2008-2012, KOBiZE sprzedał PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA 18 619 uprawnień do emisji (EUA) po cenie rozliczeniowej 11,65 zł (ok. 2,82 EUR) / t.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z jednostką zależną, PGE Energia Jądrowa S.A.

Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy PGE, ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenie efektywności zarządzania przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego.

Planowane połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki PGE Energia Jądrowa S.A. na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE S.A. oraz bez wymiany akcji PGE EJ S.A. na akcje PGE S.A..

PGE Energia Jądrowa S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada 100% akcji PGE Energia Jądrowa S.A. dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa S.A. posiada 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiada obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). Po połączeniu, 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że 4 kwietnia 2013 r. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółki zależnej PGE) podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole.

Zmiany na rynku energetycznym oraz w otoczeniu makroekonomicznym ograniczyły efektywność ekonomiczną tej inwestycji dla PGE. Przeprowadzone analizy wskazują, że ze względu na portfel wytwórczy PGE, oparty głównie na węglu brunatnym, oraz inne projekty inwestycyjne prowadzone w Grupie PGE, kontynuowanie Projektu Opole II nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy PGE.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

2 kwietnia 2013 roku PGE Polska Grupa Energetyczna SA zakupiła od Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) uprawnienia do emisji (EUA)z krajowej rezerwy uprawnień, które były oferowane podczas pierwszej w historii aukcji uprawnień zorganizowanej w Polsce.

W trakcie rundy sesji aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z okresu rozliczeniowego 2008-2012 KOBiZE sprzedał PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA 191 798 uprawnień do emisji (EUA) po cenie rozliczeniowej 18,90 zł (ok.4,52 EUR) / t.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Startuje kampania wizerunkowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwsza od wielu lat kampania wizerunkowa ma wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności marki PGE na rynku, a tym samym wzbudzić zainteresowanie i zaufanie wśród odbiorców. 30 sekundowy spot reklamowy skupia się przede wszystkim na procesie wytwarzania energii. PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiona jest w nim jako firma duża, stabilna i niezależna. Kampania prowadzona będzie w telewizji, prasie oraz internecie. Wykorzystane zostaną też siatki wielkoformatowe, środki transportu miejskiego oraz spoty w kinach. Działania reklamowe potrwają do końca maja.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe PGE:

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w gronie 20 najbardziej atrakcyjnych pracodawców według badania Raport Randstad Award 2013. Wysoka, 7 pozycja w rankingu, plasuje PGE przed innymi firmami z branży energetycznej.

Randstad Award to największy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawców. W ramach badania w 18 krajach na całym świecie zbierane są opinie ponad 160 000 respondentów o grupie największych pracodawców na danych rynkach. W wyniku badania co roku wyłaniani są najbardziej atrakcyjni pracodawcy. W Polsce laureaci tego tytułu zostali wybrani głosami ponad 7000 respondentów – potencjalnych pracowników, którzy oceniają znaczenie różnych aspektów zatrudnienia w odniesieniu do 150 największych pracodawców. Z perspektywy branż najbardziej atrakcyjną dla pracowników jest energetyka i ciepłownictwo. Sektor ten otrzymał najwyższe noty wśród badanych, którzy identyfikują go zarazem z wysokimi zarobkami (36%), jak i bezpieczeństwem zatrudnienia (32%) oraz troską o środowisko (29%) i stabilną sytuacją finansową (24%). W Polsce badanie Randstad Award było realizowane po raz trzeci. Szczegóły na temat badania i wyników znajdują się na stronie: http://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/wyniki

Grupa Kapitałowa PGE pozostaje jednym z najbardziej rentownych przedsiębiorstw energetycznych w Europie – w 2012 r. skorygowana marża EBITDA wyniosła 27 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 30,6 mld zł w porównaniu do 28,1 mld w roku 2011. Wpływ na 9 procentowy wzrost przychodów miał wyższy wolumen sprzedanej energii, a także jednorazowe wydarzenia, takie jak korekta założeń co do rozliczenia końcowego rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów terminowych (KDT).

Zysk EBITDA wyniósł 6,8 mld zł, bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast rok 2012 jest piątym rokiem wzrostu skorygowanego zysku EBITDA, co czyni PGE jednym z nielicznych wzrastających przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Skorygowany o jednorazowe wydarzenia zysk EBITDA wyniósł 8,04 mld złotych i wzrósł o 8% (o ponad 500 mln zł). Zysk netto Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniósł ponad 3,2 mld zł. Skorygowany zysk netto wyniósł 4,2 mld zł.

Skorygowane wartości wyników finansowych prezentują się stabilnie w wymagających, bieżących warunkach rynkowych. Istotny wpływ na wyniki finansowe w 2012 roku miały jednorazowe zdarzenia niepieniężne mające miejsce w IV kwartale, m.in. odpis aktualizujący wartość Elektrowni Dolna Odra, korekta rezerwy rekultywacyjnej, nakładów na projekt CCS oraz rezerwy związane ze świadczeniami pracowniczymi. "Pomimo zmieniającego się otoczenia biznesowego, PGE piąty rok z rzędu odnotowuje wzrost zysku EBITDA skorygowanego o zdarzenia jednorazowe.

Rok 2012 jest również rekordowy pod względem wysokości przychodów ze sprzedaży. Stabilne przepływy pieniężne, dobra sytuacja finansowa oraz brak zadłużenia dają nam komfort racjonalnego działania w projektach skoncentrowanych na wzroście efektywności operacyjnej spółki i umożliwiają realizację projektów rozwojowych budujących wartość Grupy" mówi Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Produkcja energii elektrycznej netto w GK PGE wzrosła w ubiegłym roku o 1 proc. (57,05 TWH w 2012 w porównaniu do 56,52 TWh w roku 2011). Wzrósł również wolumen dystrybucji energii oraz jej sprzedaż energii do odbiorców końcowych. Wyniki te zostały osiągnięte pomimo spadającego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w 2012 r. dostępne są pod adresem: Wyniki za rok 2012

Poziom zysku w wymierny sposób przekłada się na wysokość dywidendy, którą Spółka wypłaci akcjonariuszom. Zarząd Spółki postanowił zaproponować na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 0,86 PLN na jedną akcję.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa PGE rozpoczęła szereg istotnych projektów nakierowanych na wdrożenie zasad ładu korporacyjnego umożliwiającego efektywne zarządzanie całym łańcuchem wartości i wspierającego wzrost wartości dla akcjonariuszy. Rozpoczęto weryfikację strategii Grupy oraz dokładne przeglądy toczących się projektów inwestycyjnych, aby zapewnić optymalną ścieżkę rozwoju wykorzystującą wszystkie możliwości rynkowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno możliwości finansowych, jak i organizacyjnych. Kontynuowano Program Poprawy Efektywności i równolegle rozpoczęto działania dążące do zachowania przewagi konkurencyjnej poprzez utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i obniżanie udziału kosztów stałych w całkowitym koszcie wytworzenia energii elektrycznej, zwłaszcza w kompleksach kopalnia-elektrownia wytwarzających energię w oparciu o własne zasoby węgla brunatnego.

W roku 2013 Grupa PGE kontynuować będzie działania mające na celu porządkowanie formalno-prawne struktur oraz operacjonalizację działań, które będą miały pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Spółki i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym. Kluczowe, w tym roku, dla efektywnego zarządzania Grupą będzie wdrożenie Modelu Operacyjnego, implementacja zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP - SAP, kontynuacja programu budowy centrum usług wspólnych w obszarze telekomunikacji i IT oraz wdrożenie wcześniej wymienionych Programów Optymalizacji w Grupie.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Energa Hydro Sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) podpisały dziś umowę z Iberdrola Renovables Energía, S.A.U., na mocy której przejmą od hiszpańskiej spółki 75% udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce. Intencją PGE oraz Energa jest objęcie 100% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., w tym pakietu 25% udziałów będących w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Na podstawie umowy, PGE nabędzie trzy operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, oraz pakiet projektów wiatrowych. Energa zaś nabędzie farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 114 MW oraz pakiet projektów wiatrowych. Wartość transakcji obejmującej nabycie 75% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. wyniesie ok. 840 mln zł, co przekłada się na wartość transakcji na poziomie ok. 1,1 mld zł za 100% udziałów.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych od Iberdrola jest kolejnym, po przejęciu farm wiatrowych od DONG Energy A/S, krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie. Przewiduje się, że finalizacja transakcji nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy 2013 roku. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Doradcą wiodącym PGE w procesie przejęcia farm wiatrowych jest Bank Zachodni WBK z grupy Santander.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji ClientEarth Poland na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Powyższy wyrok WSA nie jest prawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. WSA wydał powyższy wyrok w wyniku uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 października 2012 r. wcześniejszego wyroku WSA (z dnia 12 stycznia 2012 r.) dotyczącego uchylenia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

28 czerwca 2013 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Energa Hydro sp. z o.o. zawarły z DONG Energy Wind Power A/S umowę nabycia akcji i udziałów w spółkach zarządzających operującymi farmami wiatrowymi oraz rozwijającymi projekty farm wiatrowych w Polsce.

Podpisanie niniejszej umowy jest konsekwencją umowy warunkowej zawartej 19 lutego br. oraz uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację decyzją z dnia 4 czerwca 2013 roku.

Zgodnie z umową z DONG Energy, PGE nabyła operujące farmy wiatrowe w Karnicach o zainstalowanej mocy 30 MW oraz Jagniątkowie o zainstalowanej mocy 30,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, odpowiednio dla farmy w Karnicach do końca 2020 roku oraz dla farmy w Jagniątkowie do końca 2017 roku.

Produkcja energii elektrycznej w obu farmach wiatrowych w 2012 roku wyniosła łącznie 146 GWh. Ponadto, PGE przejęło pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW, w tym 130 MW projektów będących w zaawansowanym stadium rozwoju, których termin oddania do eksploatacji planowany jest stopniowo w latach 2014-2016. Planowany termin oddania do eksploatacji pozostałych projektów to lata 2017-2018. Wartość transakcji (Enterprise Value) z DONG Energy, zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 683 mln zł.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych wpisuje się w strategiczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz poszerzenie przez Grupę PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie. Transakcja obejmuje także przejęcie zespołu pracowników DONG Energy w Polsce. Po transakcji z DONG Energy moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta ze 138 MW do ok. 198,5 MW.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Orange Polska i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisały umowę o współpracy w zakresie wzajemnego oferowania własnych produktów i usług w swoich sieciach sprzedaży. Firmy rozważają także kooperację w innych obszarach działalności, a w szczególności stworzenie w przyszłości wspólnej unikalnej oferty dla klientów.

- Grupa PGE skutecznie konkuruje na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej i pozyskuje nowych klientów. Ewentualny alians w zakresie wspólnej oferty i kanałów sprzedaży z Orange Polska, pozwoli poszerzyć nasz portfel usług i osiągnąć obustronne korzyści - powiedział Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Plan strategiczny Orange Polska na najbliższe lata zakłada rozwój działalności także na rynkach innych, niż telekomunikacyjny.

Umowa z Grupą PGE jest pierwszym dowodem na to, że bardzo poważnie traktujemy ten kierunek rozwoju firmy. Jestem przekonany, że współpraca ta przyniesie wymierne korzyści zarówno obydwu firmom, jak również naszym klientom – powiedział Maciej Witucki, prezes Orange Polska. Umowa zapoczątkuje dalsze negocjacje obydwu firm, których celem będzie określenie szczegółowych zasad współpracy. Konkretne decyzje w tej sprawie zapadną po zakończeniu działań pilotażowych zaplanowanych na drugi i trzeci kwartał 2013 roku.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Biuro prasowe Orange Polska:
Wojciech Jabczyński
+ 48 (22) 527 19 39
wojciech.jabczyński@orange.com

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Orange Polska jest częścią światowej grupy France Telecom – Orange i największa grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Obsługuje blisko 20 milionów klientów zapewniając im codzienny dostęp do największego portfolio nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym unikatowej oferty konwergentnej - Orange Open oraz planów taryfowych bez limitów połączeń ze wszystkimi sieciami mobilnymi i stacjonarnymi w Polsce a także numerami międzynarodowymi. Jest dostawcą bogatej oferty multimedialnej obejmującej m. in: telewizję, muzykę, ebooki, audiobooki, inteligentną nawigację i usługi lokalizacyjno informacyjne, a także ubezpieczenia i płatności zbliżeniowe NFC w telefonie. Marka Orange angażuje się m.in. w działalność charytatywną, edukacyjną i sportową – jest głównym sponsorem polskiej reprezentacji piłkarskiej i licznych programów społecznych realizowanych przez Fundację Orange.

Projekt Respect Indeks ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale równocześnie mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzują między innymi, jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny.

PGE, spełniając bardzo wysokie wymagania i kryteria projektu RESPECT, znalazła się w grupie 20 firm, które wejdą w skład nowego portfela indeksu.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., został nowym prezydentem Euracoal – Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego.

Euracoal z siedzibą w Brukseli zrzesza organizacje branżowe, producentów, importerów i firmy zajmujące się obrotem węgla w Europie. Celem działalności stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji paliw stałych wobec konkurencji innych źródeł energii, a także reprezentowanie przemysłu węglowego na różnych forach europejskich.

Obecnie Euracoal skupia 35 organizacji z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Włoch, Węgier i Wielkiej Brytanii. "Główne zadania Euracoal to promocja węgla, ochrona rynku oraz tworzenie przyszłości tego paliwa. Zamierzamy promować racjonalną i pragmatyczną politykę klimatyczną i energetyczną w Brukseli, bezpieczeństwo energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych" - mówi Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Paweł Smoleń jest Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych PGE od 1 października 2012 r. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ukończył także Studium podyplomowe „Marketing i analiza rynku” w Szkole Głównej Handlowej. Członek stowarzyszeń biegłych rewidentów w Polsce (KIBR) i Wielkiej Brytanii (ACCA).

Do września 2012 pracował w Berlinie, jako członek zarządu pionu produkcji Grupy Vattenfall, dyrektor centralnego zarządzania aktywami produkcyjnymi. Wcześniej, od lipca do grudnia 2010 r. był członkiem zarządu Business Group Vattenfall Central Europe (Niemcy i Polska) na stanowisku dyrektora Strategii, Rozwoju i Energy Business (m.in. zarządzanie portfelem).

W latach 2007 - 2010 był prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie), a w latach 2001-2007 członkiem zarządu, dyrektorem produkcji oraz finansów tej spółki. W latach 1992-2001 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen jako partner odpowiedzialny za energetykę.

W latach 2008 – 2012 był prezesem zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki . Obecnie jest jego członkiem zarządu oraz wiceprezydentem PKPP Lewiatan. Członek zarządu wielu organizacji biznesowych, w tym branżowych – energetycznych (m.in. PTEZ) oraz społecznych.

 

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A i Bogusława Matuszewska, Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Peter Terium, Prezes Zarządu RWE AG i Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE East, podpisali dzisiaj list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju sektora energetycznego w Polsce.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego oraz RWE AG, jedno z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych, będą współpracować w trzech obszarach: rozwoju myśli technicznej dotyczącej przyszłych systemów dostarczających energię elektryczną, programów badawczo-rozwojowych w istotnych obszarach technologicznych oraz wymiany wiedzy w zakresie kształcenia i podnoszenia poziomu kadr.

„PGE zamierza rozwijać proefektywnościowe rozwiązania techniczne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Możliwe są wspólne prace studialne dotyczące rozwoju sektora, a także realizacja projektów pilotażowych dla wybranych technologii. Dbałość o ciągłości pracy i wysoki poziom kadr w energetyce to kolejny obszar współpracy. Zakładamy wymianę metod i programów kształcenia” - powiedział Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. „PGE uczestniczy w realizacji wielu prac badawczych związanych z rozwojem nowych technologii. Efektem tych prac jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości Grupy. Współpraca z RWE zintensyfikuje nasze działania w tym zakresie” - powiedziała Bogusława Matuszewska, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

“Prace badawczo-rozwojowe mają dla RWE strategiczne znaczenie. Naszym celem są sprawne, przyjazne dla klimatu i inteligentne systemy dostarczania energii. RWE pracuje nad taką przyszłością prowadząc wiele przedsięwzięć we wszystkich obszarach łańcucha wartości. Zmieniające się rynki energetyczne wymagają innowacyjnych pomysłów i nowych partnerstw. Dlatego jest mi ogromnie miło rozpocząć dziś tę nową współpracę z PGE” – powiedział Peter Terium, Prezes RWE AG.

“Jestem przekonany, że wyniki współpracy z Grupą PGE i wzajemna wymiana doświadczeń przyczynią się do dalszego rozwoju sektora energetycznego w Polsce” – stwierdził Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE East. PGE realizuje wiele badań, m.in. związanych z rozwojem nowych technologii czystego węgla. Współpracuje w tym zakresie z polskimi uczelniami i instytutami badawczymi (AGH, Politechnika Śląska, Częstochowska i Wrocławska, Polska Akademia Nauk, Instytut Energetyki oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla). Grupa bierze także udział w badaniach i projektach podejmowanych przez konsorcja zagraniczne, m.in. Konsorcjum FLEX COAL (nowy rodzaj palnika do kotłów) czy Konsorcjum WOP (węglowe ogniwa paliwowe).

Powyższe działania pozwolą zoptymalizować produkcję, ograniczyć wpływ na środowisko oraz zredukować koszty. RWE prowadzi prace badawczo-rozwojowe w bardzo licznych dziedzinach, poczynając od wydobycia surowców, przez wytwarzanie elektryczności, eksploatację sieci i magazynowanie energii, aż do inteligentnych produktów dla odbiorców końcowych. Przy tym RWE korzysta nie tylko z własnej wiedzy, ale także ze współpracy z partnerami przemysłowymi, takimi jak projektanci zakładów czy branża chemiczna, a także uczelnie i instytucje badawcze. W uznaniu silnego zaangażowania RWE w wiele strategicznych dziedzin innowacji w zakresie energetyki i stale rosnącej liczby rejestrowanych patentów, European School of Management and Technology (ESMT), uznała RWE za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne w Europie w 2012 roku.

***

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zatrudnia 72 tysiące osób, zaopatruje prawie 17 milionów klientów w energię elektryczną i niespełna 8 milionów klientów w gaz.

RWE jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii. Obecne jest także w Europie Środkowej. Działa nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Największymi firmami należącymi do RWE w Polsce są RWE Polska – odpowiedzialna wspólnie ze spółką RWE East za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię około 900 tysiącom klientów oraz firma RWE Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Do RWE w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy 152 megawatów. Poprzez dodatkowe inwestycje do 2015 roku RWE planuje osiągnięcie łącznej mocy 300 MW w energii wiatrowej w Polsce.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe RWE:
+48 (22) 821 41 51
Email: biuro.prasowe@rwe.pl
www: www.rwe.pl/media

Biuro prasowe PGE:
+48 (22) 340 11 21
Email: biuro.prasowe@gkpge.pl
www: www.gkpge.pl/biuro-prasowe

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 17 stycznia 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

15 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Forum 76 Business Centre w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w 2012 roku pod nazwą „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi nagrodził pracodawców, którzy przestrzegają przepisy bhp i dbają o bezpieczeństwo załogi.

Pierwsze miejsce w grupie zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników zdobył PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (KWB Bełchatów zdobyła również pierwsze miejsce w Polsce!). Jak powiedział Andrzej Świderski - okręgowy inspektor pracy w Łodzi „nagroda ta jest uhonorowaniem praktyk KWB Bełchatów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz poprawy warunków pracy zatrudnionych”.

***

Małgorzata Kozieł

Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tel. +48 22 340 11 21,

Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że Strony Listu Intencyjnego dotyczącego uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej z dnia 5 września 2012 roku, przedłużyły w dniu 28 grudnia 2012 roku termin obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 31 marca 2013 roku. Stronami Listu Intencyjnego są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

Decyzja o sprzedaży spółki medycznej, należącej do PGE GiEK S.A. to krok w kierunku porządkowania i optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej oraz koncentracji na podstawowej działalności biznesowej PGE. Wpisuje się ona w strategiczne założenia GK PGE. Zasoby i bogate doświadczenie inwestora branżowego zapewnią spółce MegaMeg rozwój oraz przyczynią się do wzrostu standardów i jakości obsługi medycznej pracowników GK PGE.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE wzrósł w III kwartale 2012 r. o 33 proc. do 1,1 mld zł (r-d-r), zysk EBITDA wzrósł o 6 proc. do 2 mld zł, a przychody ze sprzedaży utrzymały się na tym samym poziomie i wyniosły 6,9 mld zł w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE wzrosły w III kwartale 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 283 mln zł do 1,1 mld zł, co oznacza 33 proc. tempo wzrostu (r-d-r).

Zysk na akcję w III kwartale br. osiągnął poziom 0,61 zł (1,94 zł po dziewięciu miesiącach 2012 r).

Zysk EBITDA wzrósł o 154 mln zł do 2 mld zł (6 proc.), a skorygowany zysk EBITDA, uwzględniający korekty i istotne pozycje jednorazowe: rekompensaty KDT, koszty Programu Dobrowolnych Odejść oraz rozwiązanie rezerwy na spór z Alpiq – wzrósł o 8 proc. (o 145 mln) do 1,9 mld zł.

Grupa Kapitałowa PGE ponownie poprawiła swoją zyskowność, co wyróżnia GK PGE wśród europejskich firm energetycznych.

W III kwartale br. marża EBITDA wzrosła do 29 proc. z 27 proc. przed rokiem. Wyniki te stawiają PGE wśród najbardziej dochodowych firm europejskiego sektora energetycznego i zapewniają pozycję lidera wśród krajowych producentów energii. Przychody ze sprzedaży w III kwartale br. wyniosły 6,9 mld zł, bez zmian w ujęciu rocznym.

Przychody skorygowane o istotne pozycje jednorazowe wzrosły o 2 proc. (o 155,5 mln zł). Do wzrostu przyczyniły się wyższe wolumeny w segmencie dystrybucji, podczas gdy przychody z produkcji energii pozostały na niezmienionym poziomie. Zużycie energii elektrycznej w Polsce w okresie lipiec-wrzesień 2012 r. spadło o 1 proc.

W tym samym okresie sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych PGE wyniosła 7,72 TWh, w porównaniu do 7,98 TWh przed rokiem. Jest to efekt tymczasowy, wynikający głównie z przetasowań w bazie klientów. Wolumen energii dystrybuowanej we własnej sieci dystrybucyjnej wzrósł o 1 proc. do 7,70 TWh z 7,61 TWh. Wynik ten jest lepszy niż średnia dla całego rynku. W III kwartale br. ogólna produkcja energii elektrycznej w Polsce spadła o ponad 3 proc. W tym samym okresie wolumen produkcji netto PGE wyniósł 13,68 TWh (14,21 TWh w roku poprzednim).

Produkcja w elektrowniach opalanych węglem kamiennym spadła z 3,22 TWh do 2,70 TWh, a w elektrowniach opalanych węglem brunatnym z 10,16 TWh do 9,94 TWh. Na powyższy wynik wpłynęły przede wszystkim prace remontowe w elektrowniach. Wzrosła natomiast produkcja w elektrowniach wiatrowych, których łączna moc wynosi 138 MW po oddaniu do eksploatacji Farmy Wiatrowej Pelplin i Farmy Wiatrowej Żuromin. Modernizacja oraz zwiększanie zdolności wytwórczych to jedno ze strategicznych zadań Grupy Kapitałowej PGE. Nakłady inwestycyjne w III kwartale 2012 r. wyniosły 1,6 mld zł, większość w segmencie energetyki konwencjonalnej.

Po październikowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecydowano o kontynuacji projektu budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Trwa procedura przetargowa na budowę bloku 11 w Elektrowni Turów, rozpoczęto przetarg na budowę Elektrowni Puławy. Realizowane są także postępowania w projektach kogeneracji gazowej (Gorzów, Bydgoszcz i Pomorzany). W ramach programu jądrowego, w celu obniżenia ryzyka związanego z projektem, rozpoczęto w tym zakresie współpracę z partnerami krajowymi.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za III kw. 2012 roku znajdują się pod adresem: Wyniki za III kwartał

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Tel.
+48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

PGE Energia Odnawialna S.A. otrzymała w dniu 25 października br. od PSE Operator S.A. warunki przyłączenia farmy wiatrowej na morzu o mocy 1045,5 MW.

PSE Operator S.A. określił warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o mocy 1045,5 MW. Jej inwestorem jest Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o., spółka zależna PGE Energia Odnawialna S.A. Morska farma wiatrowa Baltica-3 ma być realizowana etapowo, a przyłączenie do sieci przesyłowej pierwszych turbin wiatrowych planowane jest na rok 2019. Miejscem przyłączenia farmy będzie rozdzielnia 400 kV w stacji elektroenergetycznej Żarnowiec. W celu przyłączenia i wyprowadzenia mocy z tej farmy wiatrowej konieczna jest realizacja szeregu inwestycji sieciowych na północy kraju, które PSE Operator S.A. zaplanował i będzie realizował zgodnie z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Otrzymanie warunków przyłączenia jest kolejnym elementem programu Offshore rozwijanego przez Grupę Kapitałową PGE. W kolejnym okresie spółka PGE Energia Odnawialna S.A. będzie prowadzić działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. *** Małgorzata Kozieł, Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Tel. +48 22 340 11 21, Malgorzata_Koziel@gkpge.pl Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto. | www.gkpge.pl

PGE Energia Odnawialna S.A. w dniu 15 października 2012 roku, tj. po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających do umowy zakupu udziałów w spółce Żuromin Sp. z o.o. od hiszpańskiej firmy Gamesa Energia S.A.U., stała się 100 proc. udziałowcem Spółki Żuromin Sp. z o.o.

Żuromin Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny budowy farmy wiatrowej o mocy 60 MW, składającej się z 30 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda. Spółka uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i farma wiatrowa została formalnie przekazana do eksploatacji.

Farma wiatrowa Żuromin jest zlokalizowana na terenie gmin Kuczbork-Osada, Żuromin, Lubowidz, w powiecie żuromińskim, województwo mazowieckie. Zakup farmy wiatrowej wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna S.A., przyczyniając się do budowy wartości Grupy Kapitałowej PGE w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jest to już drugi zakup inwestycyjny, po farmie wiatrowej Pelplin o mocy 48 MW, zrealizowany przez PGE Energia Odnawialna S.A. w bieżącym roku.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl | 22 340 11 21 | 887 130 020

 

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skierował do ponownego rozpoznania sprawę dotyczącą uwarunkowań środowiskowych dla budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole co oznacza, że decyzja środowiskowa dla inwestycji w Opolu jest ważna i wykonalna.

2 października 2012 roku - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 r. uchylający decyzję Dyrektora Ochrony Środowiska I i II instancji ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole oraz uchylający zawieszenie wykonania tej decyzji między innymi ze skargi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wydając WSA wiążące zalecenia przy ponownym rozpoznawaniu sprawy.

Wydany dzisiaj Wyrok NSA oznacza, że decyzja środowiskowa podlega wykonaniu. Dzięki temu PGE GiEK SA, posiadając ostateczne pozwolenia na budowę kontynuuje proces inwestycyjny w Elektrowni Opole.

Nowe bloki w Elektrowni Opole (2x900 MW) spełnią normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością dwutlenku węgla.

Łukasz Witkowski | rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski@gkpge.pl | +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

W dniu 21 września 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dwie decyzje uwzględniające odwołania złożone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA od decyzji Prezesa URE, ustalających dla 2011 roku kwoty korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK SA - jako następcy prawnego PGE Elektrowni Turów SA i PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA (odwołanie GiEK KO 2011), a także dla PGE GiEK SA, jako następcy prawnego PGE Elektrowni Opole SA (odwołanie ELO KO 2011).

Po zapoznaniu się z ww. odwołaniami, Prezes URE zmienił swoje decyzje dotyczące korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK SA w odniesieniu do PGE Elektrowni Turów SA i PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA z kwoty (-) 425,5 mln zł na dochodzoną w odwołaniu kwotę (-) 84,9 mln zł oraz w odniesieniu do PGE Elektrowni Opole SA z kwoty (-) 104 mln zł na dochodzoną w odwołaniu kwotę (+) 1,1 mln zł. Decyzje te podlegają wykonaniu w ustawowym terminie do dnia 30 września 2012 roku. W wyniku powyższych decyzji, odwołania dotyczące kosztów osieroconych za rok 2011 nie trafią do sądu.

Wraz z odwołaniami dotyczącymi GiEK KO 2011 i ELO KO 2011, PGE GiEK SA - jako następca prawny PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA - wniosła również odwołanie od decyzji Prezesa URE dotyczącej korekty rocznej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego dla roku 2011 (GiEK KG 2011). Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, Prezes URE nie uwzględnił wniesionego odwołania, w związku z czym przekazał odwołanie GiEK KG 2011 do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to ok. 6 mln zł.

W przypadku Rekompensat KDT za 2011 rok, różnica w interpretacji przepisów Ustawy KDT pomiędzy GK PGE a Prezesem URE dotyczyła innych kwestii niż w przypadku sporów za lata 2008-2010.

Łukasz Witkowski,

rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski(at)gkpge.pl | +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Handlowej w Wiedniu wydał ostateczny wyrok w postępowaniu między Alpiq Holding Ltd. (dawniej Atel) a PGE Polską Grupą Energetyczną SA.

W wyroku z dnia 12 września br. zasądzono od PGE na rzecz Alpiq kwotę 43,2 mln EUR plus odsetki. Zasądzona kwota jest ponad trzykrotnie niższa od roszczenia dochodzonego przez Alpiq oraz dwukrotnie niższa od rezerwy, którą na ten cel utworzyła PGE. Na rzecz PGE zasądzono od Alpiq kwotę 1,4 mln EUR tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, świadków, biegłych oraz zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym.

Kwota roszczeń, których ostatecznie Alpiq dochodził od PGE wynosiła 162,9 mln EUR wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Wysokość roszczenia była kilkakrotnie modyfikowana. PGE utworzyła w ubiegłych latach rezerwę na ten cel, która na dzień 31 sierpnia br. wynosiła 95,2 mln EUR (w tym kwota główna w wysokości 79,1 mln EUR). Rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego i rozliczenie odszkodowania spowoduje częściowe wykorzystanie rezerwy, a pozostała jej część zostanie rozwiązana i ujęta w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

W wyroku Sąd Arbitrażowy orzekł, że umowa na dostawę energii elektrycznej między PGE a Alpiq z dnia 28 października 1997 r. wygasła w dniu 28 lutego 2009 r. Przypomnijmy, że spór powstał w 2008 roku na gruncie Umowy (wieloletniego kontraktu na dostawy energii elektrycznej poza granice Polski), która nie mogła być wykonywana przez PGE od marca 2008 roku z uwagi na nieudostępnianie w ogóle lub udostępnianie w niewystarczających ilościach transgranicznych mocy przesyłowych w kierunku Słowacji. Brak wystarczających mocy przesyłowych wynikał z implementacji w tamtym czasie ustawodawstwa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego oraz związanych z tym zmian regulacyjnych. Sprawa z powództwa Alpiq została wytoczona przed Trybunałem Arbitrażowym przy Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym Austriackiej Izby Handlowej.

Wyrok został wydany po przeszło trzech latach postępowania. W tym czasie PGE wskazywała na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, tj. głębokich zmian regulacyjnych, ewentualnie, konieczność dostosowania Umowy do nowych, nieprzewidzianych przez strony, okoliczności. Zarząd PGE przeanalizuje wyrok oraz środki prawne, jakie ewentualnie mogłyby służyć jego podważeniu.

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl | +48 695 883 873

Dotyczy: decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na uchylenie decyzji środowiskowej dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył dzisiaj wydanie wyroku w sprawie skargi kasacyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, dotyczącej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r., uchylającego decyzję środowiskową dla budowy bloków 5 i 6 w Oddziale Elektrownia Opole. Następna rozprawa przed NSA dotycząca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przez PGE GiEK SA, odbędzie się 2 października br.

Łukasz Witkowski | rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski(at)gkpge.pl +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA oraz Enea SA podpisały dzisiaj list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy i eksploatacji  pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z listem, spółki podejmą się wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Umowa ma regulować prawa i obowiązki każdej ze stron przy realizacji projektu, przy założeniu, że PGE Polska Grupa Energetyczna SA będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny, rolę wiodącą w procesie przygotowania i realizacji projektu. W liście podkreślono, że PGE przy wykorzystaniu spółek celowych rozpoczęła prace związane z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w tym prace zawiązane z rozpoznaniem i zapewnieniem standardów, w jakich prowadzone są inwestycje jądrowe na świecie.

- PGE rozważa umożliwienie partnerom biznesowym uczestnictwa w projekcie poprzez udział kapitałowy w spółce celowej powołanej przez PGE do realizacji projektu jądrowego. Może to pozytywnie wpłynąć na zwiększenie efektywności biznesowej projektu, m.in. poprzez dywersyfikację ryzyka, jak i sprawniejsze zarządzanie kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego – mówi Krzysztof Kilian, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA. - To przełomowy moment dla polskiej energetyki jądrowej ze względu na fakt, że największe polskie przedsiębiorstwa zdecydowały o zamiarze wspólnej współpracy na rzecz kluczowego projektu dla Polski.

- TAURON Polska Energia, zgodnie ze swoją strategią korporacyjną zakładającą dywersyfikację paliw w wytwarzaniu energii, planuje posiadać w swoim portfelu wytwórczym około 2025 roku kilkaset megawatów z energii atomowej – mówi Dariusz Lubera, prezes Zarządu TAURON Polska Energia SA. – Nasza spółka od kilku lat chciała współuczestniczyć w pierwszym polskim projekcie atomowym. Cieszymy się, że w grupie znaleźli się mocni biznesowo i doświadczeni partnerzy. Budowę kompetencji w zakresie energetyki jądrowej rozpoczęliśmy kilka lat temu między innymi organizując dla naszych kadr specjalistyczne studia.

- Musimy znaleźć inne źródła, które pozwolą nam na funkcjonowanie za 20 – 30 lat. W interesie nas wszystkich jest kwestia, czym zastąpić węgiel – dodaje Maciej Owczarek, prezes Zarządu Enea SA. - Cieszymy się, że jesteśmy partnerem tego projektu, tym bardziej, że to dla nas wszystkich zupełnie nowe, nieodkryte pole działania. Mamy wiele do zrobienia w tym temacie.

- To ważny i przyszłościowy projekt, zarówno dla kraju, polskich firm, jak i KGHM. Definiujemy w nim swoją rolę poprzez pryzmat naszych kompetencji górniczych – mówi Herbert Wirth, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. - Szeroko rozumiana energetyka to sektor wzrostowy. Zgodnie ze strategią rozwoju KGHM stanowi istotny element dywersyfikacji naszych przychodów.

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w pierwszym półroczu 2012 r. wzrósł o 12 proc. do 2,49 mld zł, zysk EBITDA o 14 proc. do 4,53 mld zł, a przychody ze sprzedaży o 7 proc. do 14,95 mld zł w porównaniu do pierwszej połowy roku poprzedniego.

Wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe Grupy PGE wzrosły w pierwszym półroczu 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym wzrósł o ponad 275 mln zł do 2,494 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł o ponad 548 mln zł do 4,534 mld zł, a powtarzalny zysk EBITDA – pomniejszony o rekompensaty i rozliczenia z tytułu rekompensat KDT – wzrósł o 17 proc. (613 mln) do 4,926 mld zł. Raportowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 17 proc. do 3,104 mld zł. Marża EBITDA wzrosła do 30,3 proc. z 28,7 proc. przed rokiem.

- Grupa PGE cały czas utrzymuje się w ścisłej czołówce europejskich firm energetycznych, jeżeli chodzi o poziom marży EBITDA i należy do bardzo wąskiego grona koncernów, które stale, z roku na rok, poprawiają swoje wyniki finansowe – powiedział Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

W przypadku wyników za sam drugi kwartał 2012 roku wzrost zanotowały przychody ze sprzedaży – o 6 proc. do 7,043 mld zł, zysk EBITDA – o 8 proc., do 6,992 mld zł oraz EBIT – o 8 proc. do 1,280 mld zł. Zysk netto drugiego kwartału spadł o 5 proc. (rdr) do 0,965 mld zł, głównie z powodu wyższej niż przed rokiem efektywnej stopy podatkowej.

Wzrost wyników operacyjnych szybszy niż wzrost rynku

Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych wzrosła o 4 proc. (16,19 TWh w I półroczu 2012 r. względem 15,85 TWh w I półroczu 2011 r.) Wolumen energii dystrybuowanej we własnej sieci dystrybucyjnej wzrósł o 2 proc. do 15,62 TWh z 15,85 TWh przed rokiem. W tym samym okresie zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło jedynie o 0,3 proc.

- Sprzedaż do klientów końcowych rośnie znacznie szybciej niż zużycie energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że skutecznie walczymy o klienta i zwiększamy nasz udział w rynku – powiedział Krzysztof Kilian. - Rosnący wolumen dystrybucji z kolei świadczy o zabezpieczającym i stabilizującym biznes charakterze naszych aktywów sieciowych, w których zmienność wynikająca z wahań koniunktury gospodarczej jest znacznie mniejsza niż w przypadku konkurentów. Dobrze widać to w drugim kwartale, gdy dynamika popytu na energię wyraźnie zwolniła.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w okresie kwiecień-czerwiec 2012 r. spadło o 1,1 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym PGE wzrosła o 2 proc. (do 7,64 TWh z 7,52TWh rok wcześniej), a wolumen energii dystrybuowanej we własnej sieci wzrósł o 1 proc. (do 7,4,7 TWh z &,39TWh).

Wzrost produkcji energii elektrycznej, zwłaszcza z elektrowni na węgiel brunatny

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE wzrosła w I półroczu 2012 r. do poziomu 29,38 TWh, czyli była o 7,8 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynika to głównie ze wzrostu produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym (wzrost o 14,6 proc. do 10,1 TWh). Spadła z kolei produkcja w elektrowniach na węgiel kamienny (o 11,0 proc. do 2,9 TWh). Produkcja energii odnawialnej wzrosła o 52 proc. (1,05 TWh w I półroczu 2012 r. względem 0,69 TWh w I półroczu 2011 r.).  

 

Postępy w inwestycjach

Modernizacja oraz zwiększanie zdolności wytwórczych to jedno ze strategicznych zadań Grupy Kapitałowej PGE. W sierpniu 2012 przekazano do eksploatacji Farmę Wiatrową Pelplin (48 MW), tym samym zainstalowana moc w elektrowniach wiatrowych wzrosła do 78 MW. Wydatki na inwestycje w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosły 1,5 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w segmencie energetyki konwencjonalnej, tj. nieco ponad 1 mld zł. Rozpoczęto modernizację bloku 8 w Elektrowni Bełchatów, trwa modernizacja bloku 7. W przypadku inwestycji dotyczącej bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, PGE oczekuje na wyjaśnienie kwestii pozwolenia na budowę. Trwają postępowania przetargowe w projektach kogeneracji gazowej, odebrano wnioski kwalifikacyjne w trzech przetargach (Gorzów, Bydgoszcz i Pomorzany), czwarty przetarg zostanie ogłoszony wkrótce. Wydatki na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosły ok. 500 mln zł i dotyczyły głównie przyłączeń nowych odbiorców oraz modernizacji i rozbudowy sieci.  

 

Łukasz Witkowski

rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski(at)gkpge.pl +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęła dzisiaj uchwałę o powołaniu z dniem 1 października 2012 roku Pana Pawła Smolenia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, do którego dopuszczonych zostało 15 kandydatów.

Postępowanie zostało przeprowadzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Dobrymi praktykami w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz przy wsparciu firmy Russell Reynolds Associates Sp. z o.o. W trakcie trwającego postępowania, Rada Nadzorcza stwierdziła, że Pan Paweł Smoleń spełnił oczekiwania Rady Nadzorczej w kontekście wymagań stawianych kandydatom biorącym udział w postępowaniu.

W ocenie Rady Nadzorczej Pan Paweł Smoleń posiada kompetencje oraz predyspozycje do pełnienia stanowiska w Zarządzie Spółki. Postępowanie konkursowe prowadzone było w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych oraz przyjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa w styczniu 2012 roku Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

W imieniu Rady Nadzorczej
Marcin Zieliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2012 r. agencja Fitch Ratings podtrzymała rating długoterminowy spółki oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia PGE na poziomie BBB+. Perspektywa ratingów jest stabilna. Agencja Fitch Ratings przyznała również PGE długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną.

Zgodnie z definicją agencji Fitch rating krajowy „AA” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce. Ryzyko jest jedynie nieznacznie wyższe od ryzyka, jakie reprezentują najwyżej notowani w Polsce emitenci lub emisje.

Pełna treść komunikatu (w jęz. angielskim) wydanego przez Fitch Ratings dostępna jest na stronie internetowej PGE www.gkpge.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Emilia Cieniuch

Główny Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

emilia.cieniuch@gkpge.pl +48 783 921 880

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzje dotyczące ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym (Rekompensat KDT) za 2011 rok, należnych niektórym wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Ustawa KDT).

Zgodnie z decyzjami Prezesa URE, wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE dokonają zwrotu do Zarządcy Rozliczeń SA ok. 537 mln zł, które stanowią część zaliczek pobranych w roku 2011. Na kwotę składa się:

1) ok. 84 mln zł – korekta wynikająca z różnicy pomiędzy wynikami wytwórców, jakie były planowane przez nich w chwili składania wniosków o wypłatę zaliczek na rok 2011, tj. w sierpniu 2010r., a rzeczywistymi wynikami, jakie wytwórcy osiągnęli w roku 2011. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.

2) ok. 446 mln zł – korekta wynikająca z odmiennej od GK PGE interpretacji przepisów Ustawy KDT dokonanej przez Prezesa URE w związku z zastosowaniem przez wytwórców tzw. metody płynnościowej. W opinii PGE zwrot środków powinien nastąpić w terminie późniejszym – w ramach korekty końcowej dokonywanej w roku 2017.  W związku z tym Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie.

3) ok. 7 mln zł – korekta dotycząca kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego w Elektrociepłowni Rzeszów. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wyniosły w 2011 roku około 1,399 mln złotych (przepływ gotówkowy w okresie kwiecień 2011-styczeń 2012). W przychodach za 2011 rok z tytułu rekompensat KDT zaksięgowano około 439 mln złotych.

Zwrot kwoty wskazanej w decyzjach Prezesa URE nie będzie miał znaczenia dla raportowanych przychodów i zysku GK PGE. Rozstrzygnięcie sporu może mieć wpływ na korektę końcową kosztów osieroconych, która nastąpi w 2017 roku.

Zarząd PGE podkreśla, że w przypadku Rekompensat KDT za 2011 rok różnica w interpretacji przepisów Ustawy KDT pomiędzy GK PGE a Prezesem URE dotyczy innych kwestii niż w przypadku sporów za lata 2008-2010.  

Emilia Cieniuch
Główny Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
emilia.cieniuch@gkpge.pl +48 783 921 880  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Informujemy, że Rada Nadzorcza PGE Energia Jądrowa S.A. podjęła dzisiaj uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. i PGE EJ 1 Sp. z o.o. Pana Aleksandra Grada. W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza powołała również w skład Zarządu obu Spółek Pana Zdzisława Gawlika, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, KGHM Polska Miedź, Enea oraz Tauron Polska Energia podpisały dzisiaj umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz wyniosą 1,72 mld zł, a pierwszy gaz ze wspólnego projektu może popłynąć w 2016 roku - wynika z umowy.

Zgodnie z umową ramową zawartą pomiędzy spółkami, wspólne prace będą prowadzone na należącej do PGNiG części koncesji Wejherowo na padach: Kochanowo, Częstkowo, Tępcz (projekt KCT), na której wstępne badania potwierdziły występowanie gazu z łupków. Współpraca PGE ze spółkami na koncesji Wejherowo obejmie obszar o powierzchni ok. 160 km². Każdy z inwestorów będzie miał określony procentowo udział w budżecie projektu KCT, a szacowane nakłady na ten budżet wyniosą maksymalnie 1,72 mld złotych. Każda ze spółek będzie miała zapewniony udział w kontroli realizacji projektu poprzez udział w powołanym w tym celu komitecie operacyjnym.

Na etapie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych operatorem, zgodnie z umową, będzie PGNiG. Przy założeniu, że prace będą wykonywane zgodnie ze wstępnym harmonogramem i zakończą się sukcesem, wydobycie może ruszyć w ciągu trzech lat. Na etapie eksploatacji złoża operatorem zostanie specjalnie utworzona spółka, która będzie posiadała koncesję eksploatacyjną.

- Dywersyfikacja paliw jest jednym z priorytetów PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. PGE zdecydowało się na udział w tym projekcie, gdyż przeprowadzone do tej pory prace uprawdopodobniają osiągnięcie sukcesu biznesowego. Dostęp do własnego zasobu surowcowego zmniejszy niepewność wynikającą z decyzji podejmowanych w ramach polityki klimatycznej – mówi Krzysztof Kilian, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Umowa o współpracy między PGE, PGNiG, KGHM, ENEA i Tauron Polska Energia pozwala w przyszłości na poszerzenie jej zasięgu terytorialnego poza pady Kochanowo, Częstkowo i Tępcz. Zasady tej współpracy będą jednak określone na podstawie odrębnej umowy.

***

Koncesja Wejherowo, na której części będzie prowadzona współpraca, jest jedną z 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków, jakie posiada obecnie PGNiG. Według ekspertów należy do najbardziej perspektywicznych. Potwierdzają to rezultaty prac PGNiG na odwiercie Lubocino 1, gdzie wykonano we wrześniu 2011 roku zabiegi szczelinowania, w wyniku których nastąpił przypływ gazu. Analizy gazu z łupków syluru i ordowiku potwierdziły jego bardzo dobre parametry energetyczne, brak siarkowodoru i niską zawartość azotu.

Łukasz Witkowski

rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski@gkpge.pl   +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odwołała z Zarządu Spółki Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych, Pana Pawła Skowrońskiego.

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl | +48 695 883 873  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zdecydowali podczas środowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu proponowanych przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie Spółki.

Zmianie uległ § 14 ust. 1-3 oraz § 18 ust. 11. Przyjęte zmiany zwiększają uprawnienia Zarządu, wpływając na usprawnienie funkcjonowania Spółki w zakresie procesów zarządczych. Celem zmian jest optymalizacja struktury organizacyjnej oraz budowa efektywnej, lepiej zorganizowanej wewnętrznie Grupy Kapitałowej. Walne Zgromadzenia upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Akcjonariusze odrzucili zmiany Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia w punkcie umożliwiającym udział w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Warszawa, 5 czerwca 2012 roku

PGE nie odwoła się od wyroku SOKiK w sprawie koncentracji z Energa S.A.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zdecydował we wtorek, że nie będzie składać apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydanego 14 maja br. w sprawie koncentracji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i ENERGA S.A. Wyrokiem tym SOKiK  oddalił odwołanie PGE od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej koncentracji.

Brak złożenia apelacji będzie skutkował uprawomocnieniem się wyroku z dniem 12 czerwca br. Tym samym prawomocna stanie się decyzja Prezesa UOKiK zakazująca koncentracji, a umowa sprzedaży 84,19 proc. akcji ENERGA S.A.  zawarta w dniu 20 września 2010 r. pomiędzy PGE a Skarbem Państwa, ulegnie rozwiązaniu.

***

Opis: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła ofertę kupna akcji Energa S.A. 16 sierpnia 2009 roku. Ofertę ostateczną złożono po przeprowadzeniu procesu „due dilligence”, czyli wykonaniu szeregu analiz biznesowych, prawnych i finansowych spółki. 20 sierpnia 2009 r. PGE znalazła się na krótkiej liście inwestorów ubiegających się o zakup Energi. Tym samym została zaproszona do pogłębionego badania spółki i negocjacji warunków transakcji. Umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 4.183.285.468 akcji Energa S.A., stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego, zawarto 29 września 2010 roku, po akceptacji uzgodnionych wiążących warunków umowy (cena zakupu wszystkich akcji wyniosła 7 529 913 842,40 zł; cena za jedną nabywaną akcję wyniosła 1,80 zł). Przeprowadzenie transakcji wymagało uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. 20 października 2010 r. PGE złożyła wniosek do UOKiK w tej sprawie. Decyzją z 13 stycznia 2011 r. Prezes UOKiK zakazał dokonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zakupu akcji Energa S.A. PGE odwołało się od tej decyzji 28 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odwołaniu PGE wnosiła o zmianę decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wydanie decyzji zezwalającej na koncentrację. Wyrok oddalający odwołanie PGE od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kontroli nad Energa S.A. zapadł 14 maja 2012 r. Wyrok nie był prawomocny. Od wyroku przysługiwało prawo apelacji do Sądu Apelacyjnego.  

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl   +48 695 883 873  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Warszawa, 4 czerwca 2012 roku

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wygrała pierwszą sprawę przeciwko Prezesowi URE dotyczącą korekty rekompensat KDT za 2009 rok.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał w poniedziałek wyrok, którym zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra za 2009 rok.

Sprawa dotyczy rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). To pierwszy wyrok dotyczący rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r. Wartość przedmiotu sporu, której dotyczy poniedziałkowy wyrok, wynosi 93 mln zł. Łączna wartość spraw toczących się odnośnie do rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez elektrownie z GK PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 672,9 mln zł.

Wyrok nie jest prawomocny, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

***

Opis: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał 30 lipca 2010 r. sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, tj. Elektrowni Opole, Elektrowni Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowni Rzeszów, Elektrociepłowni Lublin – Wrotków, Elektrociepłowni Gorzów, w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z tymi decyzjami ww. spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z GK PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK. Dzisiejszy wyrok SOKiK dotyczący Zespołu Elektrowni Dolna Odra jest pierwszym wyrokiem w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r. Do dzisiaj, Sąd Apelacyjny wydał następujące wyroki w sprawach dotyczących korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2008:

 oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Rzeszów w dniu 2.02.2012 r.;

 uwzględnienie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w dniu 7.03.2012 r.;

 uchylenie wyroku SOKiK w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 12.03.2012 r.;

 oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Gorzów w dniu 27.03.2012 r.;

 oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra w dniu 24.04.2012 r.;

 wyrok w sprawie Elektrowni Opole nie został jeszcze wydany.

Wytwórcy z GK PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2010. Sprawy te nie były jeszcze przedmiotem rozpatrzenia przez sąd.    

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl | +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zdecydowali podczas środowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,83 zł na akcję, czyli  3,42 mld zł z jednostkowego zysku za 2011 rok, który wyniósł 4,56 mld zł.  Zarząd Spółki rekomendował dywidendę w wysokości 1,32 zł na akcję, czyli  2,47 mld zł. ZWZ zdecydowało o ustaleniu dnia dywidendy na 22 sierpnia 2012 roku, a terminu wypłaty dywidendy na 6 września 2012 roku.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej PGE S.A. Akcjonariusze zdecydowali również o zmniejszeniu dotychczasowej liczby Członków Rady Nadzorczej z dziewięciu do siedmiu osób. Przychylono się do wniosków MSP i akcjonariuszy mniejszościowych powołując do Rady Nadzorczej z dniem 31 maja br. jej dotychczasowych członków: Pana Marcina Zielińskiego; Panią Małgorzatę Dec; Panią Katarzynę Prus; Pana Macieja Bałtowskiego; Pana Jacka Barylskiego; Pana Czesława Grzesiaka; Pana Grzegorza Krystka.

Walne Zgromadzenie odrzuciło proponowane przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą zmiany w Statucie spółki (§ 14 ust. 1 – 3, § 18 ust. 1 i § 31) i zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zarząd zapowiedział wyjaśnienie tej kwestii i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ponownie będzie głosować nad odrzuconymi zmianami. W czwartek zostanie opublikowane ogłoszenie w tej sprawie. Zarząd Spółki podkreśla, że proponowane zmiany konsultowane były z Radą Nadzorczą, której członkami są również osoby wskazane przez MSP. Celem proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie jest optymalizacja struktury organizacyjnej oraz budowa efektywnej, lepiej zorganizowanej wewnętrznie Grupy Kapitałowej.

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zatwierdzili podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych we władzach Spółki w 2011 roku.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2011.

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695 883 873  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Warszawa, 29 maja 2012 roku - Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zdecydował dzisiaj o pozostawieniu w strukturze Grupy Kapitałowej PGE spółki Exatel S.A

Korzyści z pozostawienia w GK PGE spółki Exatel przeważają nad potencjalnym zyskiem z jego sprzedaży. Aktywa oraz know-how spółki Exatel mogą być efektywnie wykorzystane w obecnej strukturze Grupy, w zakresie budowy infrastruktury i przesyłu danych, zwłaszcza na potrzeby segmentu dystrybucji energii elektrycznej.

Spółki Grupy PGE posiadają ok. 95,6% akcji spółki Exatel, która jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, zarządzającym najnowocześniejszą w kraju siecią transmisyjną o łącznej długości ok. 20 tys. km.

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski@gkpge.pl

+48 695883873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Warszawa, 15 maja 2012 roku – zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 27 proc. rok do roku i wyniósł 1,53 mld zł.

Zysk EBITDA za okres pierwszych trzech miesięcy 2012 roku wzrósł o 19 proc. i wyniósł ok. 2,54 mld zł w porównaniu do ok. 2,14 mld zł w I kwartale 2011. Wyłączając wydarzenia jednorazowe, takie jak - Program Dobrowolnych Odejść, którego suma kosztów w analizowanym okresie wyniosła ok. 92 mln zł; korekta rozliczeń rekompensat KDT (ok. 130 mln zł) i zaliczki z tytułu przedterminowego rozwiązania KDT (ok. 56 mln zł) -  zysk EBITDA wyniósł ok. 2,44 mld zł w porównaniu do ok. 1,97 mld zł w analogicznym okresie roku 2011 (wzrost o 24% proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,91 mld zł (w porównaniu do ok. 7,27 mld zł w I kwartale 2011 roku).

Grupa Kapitałowa PGE odnotowała w I kwartale br. znacznie lepsze wyniki niż rynek, niemal w każdym segmencie swojej podstawowej działalności. Produkcja energii elektrycznej netto w Grupie PGE wzrosła o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (głównie za sprawą oddania w drugiej połowie roku 2011 bloku 858 MW w Bełchatowie),  osiągając  poziom 15,41 TWh, podczas, gdy produkcja energii na polskim rynku wzrosła jedynie o 0,5 proc. GK PGE odnotowała także wzrost wolumenu dystrybucji (8,15 TWh w porównaniu do 7,98 TWh). Sprzedaż do klientów końcowych wzrosła o 7%, wynosząc 8,48 TWh w porównaniu do 7,96 TWh w I kwartale roku ubiegłego.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2012 roku znajdują się pod adresem:

http://www.pgesa.pl/PL/RELACJEINWESTORSKIE/Strony/WynikiQ12012.aspx

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski@gkpge.pl

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Warszawa, 14 maja 2012 roku - Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dzisiaj wyrok, którym oddalił odwołanie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 stycznia 2011 r. zakazującej dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kontroli nad Energa S.A., stwierdzając, że nie ma podstaw do jego uwzględnienia.

Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie wniesienia apelacji - oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku.

Warszawa, 9 maja 2012 roku - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Spółka Melamina III Sp. z o.o. (spółka zależna ZA „Puławy” S.A., której 50 proc. udziałów ma objąć PGE GiEK S.A.) podpisały dzisiaj porozumienie w sprawie dostawy ciepła użytkowego z planowanej Elektrowni Puławy.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest określenie warunków, na jakich ZA „Puławy” S.A. zobowiązują się zawrzeć umowę dostawy ciepła użytkowego z przyszłej Elektrowni Puławy, która ma być budowana i eksploatowana przez Melamina III Sp. z o.o.

Porozumienie jest kolejnym krokiem w procesie budowy elektrowni lub elektrociepłowni o mocy ok. 800-900 MWe („Projekt Elektrownia Puławy”) i jest następstwem podpisanej 31 maja 2011 r. umowy trójstronnej o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji Elektrowni Puławy, a także Porozumienia o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland Sp.  z o.o., a PGE GiEK S.A. oraz Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy ZA „Puławy” S.A., a PGE GiEK S.A.  

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695883873

Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku – Zwiększa się grono firm, które chcą współpracować przy poszukiwaniu gazu z łupków. Do grupy trzech spółek giełdowych: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., które od kilku tygodni prowadzą rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na temat współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, dołączyła ENEA S.A.

Podczas wczorajszego spotkania, przedstawiciele firm, które podpisały pod koniec stycznia br. listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie poszukiwań gazu z łupków, podtrzymali wolę dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel ENEA S.A. - m.in. z powodu dołączenia tej spółki do grupy firm, oraz zmiany formuły współpracy, postanowiono o wydłużeniu do końca czerwca terminu zakończenia rozmów dotyczących współpracy. Prezesi wszystkich spółek uznali, że bardziej efektywna będzie wspólna działalność na koncesji Wejherowo, która jest jedną z 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków będących w posiadaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Według ekspertów należy do najbardziej perspektywicznych.

Prace na koncesji Wejherowo, PGNiG S.A. rozpoczęło w 2010 roku. Na odwiercie Lubocino 1 wykonano we wrześniu 2011 roku zabiegi szczelinowania, które potwierdziły występowanie gazu z łupków. Analizy gazu z łupków syluru i ordowiku potwierdziły jego bardzo dobre parametry energetyczne, brak siarkowodoru i niską zawartość  azotu. Kolejne analizy potwierdzają występowanie węglowodorów ciężkich. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania odwiertu poziomego.

Wspólne prace poszukiwawcze gazu z łupków umożliwią zintensyfikowanie działalności w tym zakresie.  

Warszawa, 3 kwietnia 2012 roku – Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy ogłosił dzisiaj wyrok, na mocy którego oddalił skargę złożoną przez  Alstom Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Alstom Boiler Deutschland GmbH z siedzibą w Mannheim na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2012 r., odrzucające odwołanie złożone przez